U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 juni 2012, 13.59u

van Karin Brouwers, Jan Roegiers, Lies Jans, Dirk de Kort, Steve D'Hulster, Tine Eerlingen en Griet Smaers
1601 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Karin Brouwers, de heer Jan Roegiers, mevrouw Lies Jans, de heren Dirk de Kort en Steve D’Hulster en de dames Tine Eerlingen en Griet Smaers betreffende het in opmaak zijnde Mobiliteitsplan Vlaanderen.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, ik dacht dat er eerst een verslag zou zijn.

De voorzitter

Neen, dat is niet vooraf gevraagd.

Voorzitter, ik zal, gezien het gevorderde uur, heel kort zijn. Wij hebben al in januari 2012 in onze commissie een toelichting gekregen over het informatief gedeelte voor het nieuwe Mobiliteitsplan Vlaanderen, dat de regering aan het opmaken is. Dat informatieve gedeelte bevat heel veel cijfergegevens en informatie over hoe het met het afgelopen Mobiliteitsplan Vlaanderen is gegaan.

Een echte goede evaluatie zat daar spijtig genoeg niet in, maar we hebben dan toch getracht om met de collega’s van de meerderheid een voorstel van resolutie klaar te stomen waarin we gewoon een aantal speerpunten naar voren wensen te brengen. Een dergelijk mobiliteitsplan is natuurlijk een heel breed plan, het zal uit tientallen misschien wel honderden bladzijden bestaan.

In ons voorstel van resolutie wilden we eerst vijf puntjes opnemen, maar het zijn er uiteindelijk elf geworden. Ik ga die niet allemaal opsommen. Om u een idee te geven waarom het echt over speerpunten gaat, wil ik toch een paar punten opnoemen die we vanuit de meerderheid zeer belangrijk vinden en die zouden moeten terug te vinden zijn in het Mobiliteitsplan Vlaanderen dat er aankomt tegen het einde van het jaar. Een eerste punt ten aanzien van verkeersveiligheidsbeleid waar het Vlaams Parlement voor wil pleiten, is de ‘vision zero’, namelijk streven naar nul dodelijke verkeersslachtoffers. Dat is de focus, daar zouden we moeten van uitgaan. We willen meer inzetten op technologie en intelligente verkeerssystemen. De fiets moet een heel belangrijke plaats krijgen in dit plan. We pleiten voor een totaalvisie fiets omdat ongeveer de helft van onze verplaatsingen minder dan 5 kilometer bedragen. Er is dus nog een enorm potentieel voor de fiets. Daar hebben we heel veel aandacht aan besteed. Het knooppuntenverhaal komt terug. We pleiten ook voor een mentaliteitswijziging. Iets wat onderbelicht is en weinig aan bod komt in het Vlaams Parlement is de problematiek van vervoersarmoede. Daar gaat ook aandacht naartoe.

Voorzitter, er zijn nog punten, maar ik zie dat de collega’s binnenstromen voor de stemmingen. Ik moet me daar wel niet door laten afleiden, maar misschien willen ook andere mensen nog iets zeggen. Ik hoop dat dit voorstel van resolutie met een grote meerderheid kan worden goedgekeurd, want we moeten ons wel haasten. De regering heeft ondertussen niet stilgezeten en is volop bezig met het uitwerken van haar visie in teksten en haar missie te bepalen. Het wordt dus echt wel tijd dat het parlement een standpunt inneemt, want anders zullen onze speerpunten misschien te weinig meegenomen worden in het plan dat de Vlaamse Regering zal opstellen.

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, ik wil me graag aansluiten bij de korte uiteenzetting van mevrouw Brouwers. Ik had voor mezelf een lijstje opgemaakt van wat de prioriteiten in deze elf zaken zijn volgens onze fractie, maar mevrouw Brouwers heeft het gras voor mijn voeten weggemaaid. Blijkbaar zijn de prioriteiten voor de CD&V-fractie dezelfde als de onze: ‘vision zero’, fietsbeleid, de ‘mental shift’, de mentaliteitswijziging bij het voertuiggebruik en de vervoersarmoede. Het spreekt voor zich dat dit voorstel van resolutie een goede parlementaire oefening is geweest. We hebben het ontwerp van het informatieve deel van het Mobiliteitsplan gekregen en zoals het hoort, heeft het parlement een aantal prioriteiten naar voren geschoven, en die hebben we in een voorstel van resolutie gegoten.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, het is goed om te benadrukken dat dit een zeer goede werkwijze is waarbij we na het informatieve deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen met de meerderheid in het parlement een aantal krachtlijnen willen meegeven waar zeker rekening mee moet worden gehouden in het richtinggevende deel.

Ter aanvulling van de accenten die door de heer Roegiers en mevrouw Brouwers zijn gelegd, wil ik erop wijzen dat er naast het personenvervoer zeker ook belangrijke aandacht moet zijn voor het goederenvervoer waarbij we ernaar willen streven dat de binnenvaart verdere ontplooiingskansen krijgt en dat we zeker vanuit Vlaanderen aandacht moeten besteden aan het tot nu toe federale spoorbeleid. Dat moeten we zeker inpassen in onze visie op het goederenvervoer. Naast het personenvervoer zijn natuurlijk ook de comodaliteit en de verkeersveiligheid belangrijke aandachtspunten, maar die zijn al aangehaald.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, ik wil kort ons amendement toelichten. We stellen voor om het STOP-beginsel (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagen) onverkort aan te houden als uitgangspunt voor het Vlaams mobiliteitsbeleid. We stellen voor het STOP-principe opnieuw in te voeren in deze tekst.

Waarom? Het STOP-principe zoals opgenomen in het vorige Mobiliteitsplan en in het Mobiliteitsdecreet geeft aan dat het Vlaams beleid duidelijk kiest voor een modale verschuiving naar meer verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. Om te komen tot gedragsverandering moeten we sensibiliseren, motiveren, goede voorbeelden aanhalen en vooral de boodschap blijven herhalen.

Gelukkig beginnen ondertussen verenigingen dit principe ook wervend en sensibiliserend te gebruiken. Ik verwijs daarvoor naar de actie ‘Start to Stop’ van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, waarbij sportclubs hun leden oproepen om per fiets naar de sprotactiviteiten te komen. Vijftien sportclubs doen daar ondertussen aan mee. Ik heb dat voorbeeld ook aangehaald in de commissie bij de bespreking van deze tekst.

Ook in de ons omringende landen, kiest men hoe langer hoe meer voor dit STOP-principe en wil men het autogebruik afremmen. Kijkt u maar naar steden zoals Londen, Stockholm, Freiburg, Nantes en andere. Steden worden daar internationaal voor beloond. Ze creëren werkgelegenheid en veiligheid, ze maken werk van een aangenaam en gezond stadsklimaat, ze bestrijden de verloedering en zetten hun stad ook toeristisch op de kaart. Kortom, steden kiezen voor kwaliteit door het STOP-principe. Het is van groot belang om dit principe opnieuw duidelijk als uitgangspunt van het Vlaams beleid te bevestigen en daarom mag het in dit voorstel van resolutie over het Mobiliteitsplan mijns inziens dan ook niet ontbreken.

Ik zei het al in de commissie. Ofwel is dit een vergetelheid en is het dus makkelijk recht te zetten en voeren we het principe in deze tekst in door dit amendement aan te nemen, ofwel is dit een bewuste beleidskeuze die ons mobiliteitsplan al van bij de aanvang serieus hypothekeert.

Jan Roegiers

Mijnheer Peeters dient hier namens zijn fractie eenzelfde amendement in als in de commissie, wat uiteraard zijn goed recht is, maar we zullen ook dezelfde argumenten aanhalen als in commissie. Het wekt de indruk door dit STOP-principe op te nemen in het voorstel van resolutie dat er twijfel zou bestaan over het al dan niet behouden van dat principe.

We willen daar heel duidelijk over zijn met de meerderheid: dit staat in het regeerakkoord, in alle beleidsbrieven en in de beleidsnota van de minister. Dit staat ook in de strategische doelstellingen van dit Mobiliteitsplan die decretaal werden vastgelegd. Ik wil ze nog eens herhalen: de bereikbaarheid, de sociale gelijkheid, de veiligheid, de leefbaarheid en de inperking van de milieu-impact. Het STOP-principe bepaalt de rangorde van de wenselijke mobiliteitvormen. Het hier nog eens opnemen zou eigenlijk een herhaling zijn van wat al zo vaak is gezegd en zou twijfel kunnen zaaien of het erin moet worden opgenomen. Vandaar dat we in commissie en ook vandaag dit amendement niet zullen goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de stemming over het amendement en de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Philippe De Coene, Paul Delva, Lieven Dehandschutter, Bart Caron, Yamila Idrissi, Johan Verstreken en Wilfried Vandaele
1327 (2011-2012) nr. 1
Wijziging van de rechtspositieregeling van de medewerkers van de voorzitter, van de leden van het Uitgebreid Bureau, van de fracties en van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.