U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 27 juni 2012, 13.59u

van Paul Delva, Philippe De Coene, Lieven Dehandschutter, Johan Verstreken, Yamila Idrissi, Danielle Godderis-T'Jonck en Bart Caron
1611 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Paul Delva, Philippe De Coene, Lieven Dehandschutter en Johan Verstreken, de dames Yamila Idrissi en Danielle Godderis-T’Jonck en de heer Bart Caron tot wijziging van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, wat betreft de bewegingen, de vormingsinstellingen en het steunpunt.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Delva heeft het woord.

Paul Delva

Het voorstel van decreet dat we voorleggen, betreft een wijziging aan het decreet van 2003 over het sociaal-cultureel volwassenenwerk en heeft vooral betrekking op twee werkvormen, de bewegingen en de vormingsinstellingen. De bewegingen kunnen vooralsnog niet worden erkend binnen het huidige decreet en dat brengt heel wat onzekerheden mee, zoals een negatieve eindevaluatie die kan resulteren in een stopzetting van subsidiering. Ook op langere termijn is het soms moeilijk voor bewegingen om te kunnen functioneren bij gebrek aan erkenning. Het is dus een uitdrukkelijke wens van de sector zelf, ondersteund door de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk (FOV), om bewegingen nu toch te erkennen. We willen dat doen, en dat is een van de redenen dat we dit voorstel van decreet hebben opgesteld. Het gaat over een juridische erkenning, maar het gaat verder dan dat: het is ook een maatschappelijke erkenning voor de belangrijke taak die bewegingen in de samenleving op zich nemen.

Het tweede luik gaat over de vormingsinstellingen. Wij weten dat de grenzen tussen autonome levenssfeer en werk steeds meer vervagen, maar dat geldt ook voor de vormingen. De grens tussen de beroepsgerichte en de niet-beroepsgerichte vormingen is steeds moeilijker te trekken. Het feit dat de opleidingen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk voorlopig nooit beroepsgericht mogen zijn, is nefast en niet houdbaar. Wij willen er met ons voorstel van decreet voor zorgen dat beroepsgerichte vorming in beperkte mate niet langer uitgesloten zou zijn voor de vormingsinstellingen. Wij maken dus een verbreding van het mogelijke aanbod van de vormingsinstellingen mogelijk.

Het is een kort decreet, maar ik denk dat we er twee belangrijke stappen mee zetten naar twee belangrijke werkvormen in onze samenleving, bewegingen en vormingsinstellingen. Een kort maar fijn decreet: wij hopen dan ook op een brede steun tijdens de stemming straks.

De voorzitter

De heer Dehandschutter heeft het woord.

Lieven Dehandschutter

Ik zal niet in herhaling vallen. Rond twee aspecten wil ik echter wel nog de aandacht vestigen op een aantal andere elementen.

Mijn eerste opmerking betreft de bewegingen. Door dit voorstel van decreet leidt een negatieve evaluatie niet tot een abrupte stopzetting van de subsidiëring, maar is er een mogelijkheid tot afbouw en zelfs herkansing na twee jaar.

Mijn tweede opmerking gaat over de vormingsinstellingen. De heer Delva heeft de essentie al aangeduid. Wij denken ook dat dit de instelling ertoe zal aanmoedigen om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden. Op financieel vlak kan dit extra inkomsten opleveren, wat positief is.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, ik heb dit voorstel van decreet graag mee ingediend en gesteund. Het is een voorbeeld van voortschrijdend inzicht, met name het inzicht dat voor de bewegingen de radicaliteit van ‘je hebt wel of geen subsidie als je al dan niet over de lat geraakt’ wat genuanceerd wordt. We moeten erkennen dat, ondanks het feit dat het concept beweging eigenlijk al vergankelijkheid in zich draagt, de sociale bewegingen in Vlaanderen niet zo snel komen en gaan als je soms zou denken. Enige stabiliteit in de werking is dus wenselijk.

De collega’s hebben nog andere kleine correcties aangehaald. Het zijn kleine bouwstenen die rust moeten brengen in een cultureel landschap waar veel druk op zit. Uit het Kunstendecreet hebben we geleerd dat je dat landschap met heel veel voorzichtigheid moet bejegenen. Dat is dan ook wat we doen.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi

Uiteraard steunt sp.a die aanpassingen. Die aanpassingen werken de onzekerheid over de bewegingen weg. Zoals de heer Delva zegt, gebeurt dat op uitdrukkelijke vraag van de bewegingen zelf. Het is een juridische en maatschappelijke erkenning die voor stabiliteit zal zorgen.

Wat de vorming betreft, is het volgens mij belangrijk dat we naar die verbreding gaan.

Wij zullen die wijzingen dus heel graag steunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1611/1)

– De artikelen 1 tot en met 10 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.