U bent hier

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister-president Peeters.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, minister-president, u moet het ene brandje na het andere blussen. Ik denk dat er weer een communautair getint budgettair brandje te blussen valt, want we vernamen gisteren via De Tijd dat er nu meer informatie zou zijn over de responsabiliseringsbijdrage die de Vlaamse Regering zou betalen met betrekking tot de ambtenarenpensioenen.

U weet dat er een drietal communautaire budgettaire uitdagingen op ons afkomen: ook nog de usurperende volgend jaar en dan de grote staatshervorming in 2014. Ik heb u daarover al eens ondervraagd. Nu gaat het dus heel concreet over de responsabiliseringsbijdrage. Er wordt ook een getal genoemd. Het is een getal dat al eerder is opgedoken in een aantal simulaties, die we ook al hebben besproken.

Aangezien het feit dat de publicatie in De Tijd toch iets te voorbarig leek, is mijn vraag wat nu de stand van zaken is en meer bepaald wat de houding is die u gaat aannemen op 4 juli wanneer het Overlegcomité opnieuw zal samenkomen. Als het de cijfers zouden zijn zoals ze ondertussen al zijn besproken in het Overlegcomité, maar als dit ook de definitieve beslissing zou zijn, gaat u die cijfers dan aanvaarden? Is dat dan de uiteindelijke bijdrage die u zult betalen? En wat vraagt u daarvoor in ruil?

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Minister-president, mijn vraag is ook gebaseerd op De Tijd die aankondigde dat er vorige week een akkoord zou zijn geweest in het Overlegcomité. Dat is inderdaad voorbarig. Ik had de vraag ook in de commissie ingediend, maar goed, ze werd nu vandaag bijkomend geagendeerd.

Ik zie hier geen communautaire discussie in. De pensioenbijdrage werd hier al een aantal keer op tafel gelegd. Het gaat over 61,5 miljoen euro. Dat bedrag zou voor het einde van het jaar moeten worden overgemaakt aan de federale pensioendienst.

Die is niet gepland in de begrotingscontrole. Dat kon ook niet. Minister-president, klopt het wat daar in de krant stond? Volgende week is er Overlegcomité. Zijn die bedragen juist? Hoe gaat u dat opvangen in de begroting? Wellicht moet dat nog dit jaar gebeuren. Klopt dat? U hebt gezegd dat het maar een jaar later zal kunnen ingaan.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, minister-president, mijn vraag gaat natuurlijk in dezelfde richting. Welk standpunt zult u op 4 juli innemen in het Overlegcomité? We kennen de agenda van die vergadering. Daar staat een ontwerp van bijzondere financieringswet op. Ik neem aan dat u de inhoud kent van dat ontwerp. Als de krantenberichten kloppen, dan zou de responsabilisering van de Vlaamse ambtenaren 61,5 miljoen euro kosten, aan de Franse Gemeenschap zou dat 40 miljoen euro kosten en aan het Waalse Gewest 2,6 miljoen euro.

We hebben het daar al verschillende keren over gehad, onder meer op 21 maart. We hadden toen het lijstje van federaal minister van Begroting Chastel bij. U zei dat we dat lijstje mochten scheuren, het was van tafel. Ik heb het echter niet verscheurd.

Los van de usurperende bevoegdheden en wat andere zaken stond de responsabiliseringsbijdrage daar op voor 54 miljoen euro. Nu zou het 61,5 miljoen euro zijn. Hoe komen we aan die bedragen? Waarom is dat zoveel? Hoe komt het dat het bedrag verhoogd is?

U sprak bijkomend over garanties voor het statuut van onze ambtenaren, onder het motto: wie betaalt, bepaalt. Wat is uw standpunt over de verhoogde bijdrage en over de zeggenschap over het statuut? Wat zal het standpunt zijn van de Vlaamse Regering op 4 juli?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, de berichtgeving in De Tijd was voorbarig. Dat is spijtig. Maar goed, dat kan hier worden rechtgezet. Het Overlegcomité heeft nog niets beslist. U hebt gelijk, dit staat op de agenda van het Overlegcomité van 4 juli. We bereiden dat zoals gewoonlijk voor binnen de Vlaamse Regering, meer bepaald aanstaande vrijdag.

Het is niet de eerste keer dat over dit punt vragen worden gesteld. Er is het debat over de usurperende bevoegdheden en alles wat daarbij komt kijken, en er is de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de ambtenaren. Het verschil tussen die 61,5 en die 54 miljoen euro, is dat wij nu al 7 miljoen euro bijdragen. 61,5 min 7 miljoen euro is ongeveer 54 miljoen euro. Het bedrag is niet verhoogd. We leveren nu al een beperkte bijdrage. Beide bedragen kloppen dus.

Kan men in 2012 een bijdrage vragen op basis van de huidige wet? Die vraag is hier al aan bod gekomen. Ik heb toen ‘neen’ geantwoord. Het KB moet worden genomen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de bijdrage gevorderd wordt. Daar kan een akkoord over worden gesloten. Dat is eigenlijk beter. Men wijzigt nu artikel 10 van de wet van 2003. Door die wijziging kan men dit jaar nog een bijdrage vragen voor 2012. Federaal minister van Pensioenen Van Quickenborne zei dat ik betreffende die wetswijziging misschien niet alles begrepen had, maar we hebben het zelf aangekondigd. Over die wetswijzigingen hebben zich enkele werkgroepen gebogen. Wij hebben daar op zich juridisch-technisch geen probleem mee. Over het KB wordt verder gesproken.

Betalen is bepalen. Wij betalen natuurlijk niet het volledige bedrag. Het bepalen zal wel of niet gradueel stijgen in de mate dat de bijdragen groeien. Daar moet de Vlaamse Regering vrijdag nog over praten. We zullen daarover op het Overlegcomité verder van gedachten wisselen.

Wat de laatste vraag van de heer Van Rompuy betreft, over de wijze van financiering, is het zo dat er twee mogelijkheden zijn. Er is een pensioenfonds. De reserves van het Vlaams Pensioenfonds bedroegen op 31 december 2011 200.469.000 euro. De ESR-problematiek moet verder worden uitgeklaard. Een tweede mogelijkheid vloeit voort uit het feit dat wij in 2012 provisies voor meer dan 100 miljoen euro hebben aangelegd. Hierover moet de Vlaamse Regering een debat voeren, want wij willen natuurlijk op een aantal vlakken meer duidelijkheid verwerven. De economische groei is nu iets beter, maar dat kan vrij snel omslaan. Ook de vertraging van de inflatie kan wijzigen. Er zijn dus fondsen waar wij kunnen uit putten. Vrijdag en ook nadien zal de Vlaamse Regering daarover discussiëren. Wij zijn bereid om die bijdrage voor de uitbetaling van de pensioenen te leveren. Dankzij een wetsaanpassing kan dit ook voor het jaar 2012 gebeuren. Wij willen wel een discussie voeren over onder meer onze inbreng voor en de inspraak over de pensioenen van onze ambtenaren.

Lode Vereeck

Minister-president, het is toch wel jammer dat bijna elk antwoord op een vraag – of het nu gaat over de onderwijshervorming of de responsabiliseringsbijdrage – erop neerkomt dat u daarover nog in de regering een debat zult voeren. Zo komt er hier nooit een deftig debat waarop wij onze argumenten op tafel kunnen leggen.

Als dat uw antwoord is, dan kan ik wel het volgende zeggen. Wat het zuiver budgettaire luik betreft, is het zo dat voor de provisies daartegenover nogal wat verplichtingen en risico’s zullen staan. Het is dus niet zo evident dat u daartoe de nodige bedragen zomaar zult kunnen weghalen. Er is een werkgroep over de usurperende bevoegdheden opgestart. Kunt u daarover een stand van zaken geven, aangezien u over de responsabiliseringsbijdrage nog niet veel kunt zeggen?

Eric Van Rompuy

Minister-president, ik kan u niet danken voor uw antwoord, want dat komt er pas volgende week. Ik laat wel opmerken dat in de commissie Financiën de oppositie zegt dat de Vlaamse Regering te veel geld heeft. De miserietaks hoeft niet meer, zeggen de heren Vereeck en van Rouveroij. De economie groeit weer. Eigenlijk zit de Vlaamse Regering op rozen en wil ze de mensen pijn doen voor geld dat zij niet nodig heeft. Hier echter vraagt de heer Vereeck zich af hoe u dat wilt financieren. In de commissie hoorde ik echter een ander geluid. (Opmerkingen van de heer Vereeck)

Mijnheer Vereeck, ik zeg gewoon wat u in de commissie hebt gezegd.

Minister-president, u zegt dat in het pensioenfonds nog reserves zijn en er ook nog provisies beschikbaar zijn. Ik vertrouw erop dat de financiering in orde komt. Ik zie echt niet in wat het politiek-communautaire spanningsveld daarbij komt doen.

Joris Van Hauthem

Minister-president, wat het politiek-communautaire spanningsveld betreft, heb ik een bijkomende vraag. Toen wij het daar de vorige keer over hadden, leek u nogal uitbundig over dat koninklijk besluit. U zei toen in feite dat de Federale Regering zich vergist en dat de zaak niet meer in 2012 kan worden gerealiseerd. U was nogal wat triomfalistisch. U zei dat er voor 2012 geen geld zou nodig zijn. Maar vandaag zegt u dat een wetswijziging ervoor zal zorgen dat het wél in 2012 kan. Het verwondert mij dat u daarmee wilt instemmen. Waarom zult u dat doen? Men gebruikt dus ‘de truc van luie Charel’ en u bent er nog blij mee ook. Ik begrijp dat niet.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Minister-president, tijdens de Septemberverklaring sprak u de gevleugelde woorden: “We moeten ook het onverwachte kunnen verwachten.” U zult zich herinneren dat ik toen heb gezegd: het zou misschien al goed zijn, mocht u ten minste het verwachte verwachten. Dit was verwacht. We hebben het aangekondigd in de commissies en bij de eerste begrotingsaanpassing. Elke keer hebben we gezegd dat er een akkoord is over het bedrag, en dat blijkt nu ook formeel juist te zijn. Er was nog wat onduidelijkheid over het tijdstip waarop kon worden betaald, maar u was op geen enkel moment bereid, naar alle waarschijnlijkheid omdat uw N-VA-minister van Begroting niet bereid was om die gelden uit te trekken, die 54 miljoen euro ook te financieren in de eerste of in de huidige tweede begrotingsaanpassing. Natuurlijk wil de NV-A dat niet omdat het een deel is van de zesde staatshervorming en het zou bovendien ook de federale overheid helpen, en dat past niet in het grote kader.

Minister-president, het is heel jammer dat u niet bent ingegaan op de waarschuwing die we hebben verstrekt. Is er ook een akkoord over het groeipad?

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele

Het is goed dat er eindelijk schot in de zaak komt. Dat vragen we al heel lang. Als er al een communautair spanningsveld is, dan gaat het inderdaad niet over het principe. Ook de N-VA wil wel degelijk de verantwoordelijkheid voor de pensioenen van haar ambtenaren op zich nemen. Dat hebben we hier al herhaaldelijk gezegd.

Het probleem zit bij de modaliteiten. Wie betaalt, bepaalt. Dat hebt u zelf ook al gezegd. Dan gaat het onder andere over de voorstelling van de pensioenleeftijd, de berekeningswijze, eventueel loopbaanvoorwaarden en dergelijke. Daar zal waarschijnlijk wel nog discussie over zijn. Het zou een goede zaak zijn dat we zoveel mogelijk uit de brand kunnen slepen.

Die verantwoordelijkheid kunnen we maar ten volle nemen als we ook zelf kunnen bepalen wanneer onze ambtenaren met pensioen gaan en onder welke modaliteiten. Dat is het spanningsveld waarop we absoluut moeten inzetten.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Vereeck, het is een traditie dat het Overlegcomité wordt voorbereid op de vergadering van de ministerraad van de Vlaamse Regering op de vrijdag voorafgaand aan dat Overlegcomité. Dat is gebruikelijk. U kunt zeggen dat ik weer niet heb geantwoord, maar dat komt omdat u nog niet in een regering hebt gezeten. Anders zou u weten dat het een traditie is om dat daar voor te bereiden. Als ik niet kan antwoorden, is dat omdat ik het overleg in de Vlaamse Regering afwacht. Dan moet u volgende week uw vraag opnieuw stellen, maar dan is het misschien niet meer actueel.

Mijnheer Van Hauthem, we hebben altijd gezegd dat we een bijdrage zullen leveren voor onze ambtenaren. Dat is het uitgangspunt geweest dat ik hier verschillende keren heb verwoord. Wij maakten de opmerking dat de federale overheid er te snel van uitging dat het zou kunnen voor 2012, omdat we die wet zeer aandachtig hadden gelezen en hebben vastgesteld dat er een probleem was. We hebben federaal minister Van Quickenborne daar heel voorzichtig attent op gemaakt, maar we blijven consequent.

Wanneer men de wet wijzigt om alsnog in 2012 een bijdrage te vragen, dan gaan we niet zeggen dat we geen bijdrage meer gaan leveren. Het is al bij al politiek, dat men die wet dan aanpast en voor 2012 een bijdrage kan vragen. We blijven dus consequent. Een volwassen deelstaat zoals we zijn, hebben we ons geëngageerd tot een bijdrage. Ook vorige regeringen hebben dat gedaan, want het is al bezig sinds 2003. We zijn sportief. Als men dat aanpast voor 2012, zullen we dat ook sportief oppakken.

Mijnheer van Rouveroij, het groeipad is een heel interessante vraag. Daarover moeten we verder discussiëren omdat – en nu wordt het wat complexer – er een samenloop is tussen het groeipad dat was gepland in de wet van 2003 en de nieuwe Financieringswet die zal worden goedgekeurd en waar rekening is mee gehouden. Dat gaan we verder even uitklaren, ook aan de federale overheid, omdat er veel voor te zeggen valt om een regeling te treffen tot de nieuwe Financieringswet in werking treedt en dan te kijken wat het effect is op dat groeipad. Daarom moet dat punt nog verder worden uitgeklaard.

Mijnheer Diependaele, ik heb al gezegd dat wij aan de federale collega’s een aantal keren duidelijk hebben gemaakt dat als we een bijdrage leveren – dat was ook de vraag van de heer Van Hauthem – en die bijdrage neemt toe, we ook meer willen ‘bepalen’ inzake de pensioenen van de ambtenaren. Vrijdag zullen we daar binnen de Vlaamse Regering verder over discussiëren om aan de Federale Regering duidelijk te maken wat ‘bepalen’ voor ons kan inhouden, rekening houdend met het bedrag dat gaat stijgen. Het ‘bepalen’ kan dus ook gradueel worden opgevoerd naarmate onze bijdrage groter wordt.

Lode Vereeck

Dan kijken we natuurlijk uit naar het debat in de commissie – we zijn allemaal commissieleden – waar de vraag ook geagendeerd stond. We zullen dan misschien meer informatie krijgen.

Mijnheer Van Rompuy, het is natuurlijk een bekende maar erg steriele debattechniek om alles op een hoopje te gooien. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Dit heeft natuurlijk niets met de scheidingstaks te maken, tenzij u last hebt van dyscalculie. Het is 61 miljoen euro voor de responsabiliseringsbijdrage en 16 miljoen euro voor de scheidingstaks. Die twee getallen – ‘6 en 1’ en ‘1 en 6’ – lijken nogal sterk op elkaar, maar voor alle duidelijkheid, het zijn twee verschillende dossiers.

Minister-president, ik wijs u en de leden van de meerderheid er wel op dat – in tegenstelling tot wat de collega net heeft gezegd en los van de 16 miljoen euro voor de scheidingstaks, waarvan ik echt hoop dat u ze elders vindt – de Vlaamse begroting natuurlijk structureel ongezond is. Dat zeggen wij niet, dat zegt de SERV, en dat heeft te maken met uw eenmalige maatregelen. Volgend jaar valt er voor 215 miljoen euro aan eenmalige maatregelen weg.

U zegt dat er een pensioenfonds is van 200 miljoen euro. Het groeipad is gekend, mijnheer van Rouveroij. Het is 61 miljoen euro nu, 69 miljoen euro volgend jaar, 76 miljoen euro in 2014. Uw fonds is vrij snel op, en u hebt geen enkele buffer.

Eric Van Rompuy

Minister-president, ik ben het helemaal eens met uw antwoord. Mijnheer Vereeck, ik wil nog eens citeren uit de commissie. Er wordt daar voortdurend gezegd dat er geld genoeg is. We hebben die miserietaks niet nodig. De begroting dit jaar zal zelfs meer genereren dan wij gedacht hadden wat inkomsten betreft, ook vanwege de economische groei.

Mijnheer Diependaele, ik hoop dat het antwoord van de minister-president u heeft gerustgesteld.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.