U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde voorstellen gedaan tot aanvulling van de agenda met drie moties van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, collega's, morgen worden in de plenaire vergadering van de Senaat de wetsvoorstellen en de voorstellen van bijzondere wet waarop deze belangenconflicten slaan, ter stemming voorgelegd. Het lijkt mij bijgevolg logisch dat wij dit probleem vandaag behandelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Is het parlement het eens met de voorstellen tot aanvulling van de agenda? (Instemming)

Dan stel ik voor dat de moties van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict onmiddellijk worden behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de moties van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict.

Ik heb met de heer Van Hauthem afgesproken om de drie moties samen te behandelen.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, collega's, vorige week heb ik gezegd dat wij deze week hier opnieuw zouden staan, en ik kan nu al zeggen dat wij hier volgende week opnieuw zullen staan.

Deze keer gaat het over een aantal wetsvoorstellen en voorstellen van bijzondere wet, in het kader van de regeling inzake de splitsing van de kieskring en de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV). De drie voorstellen die morgen in de Senaat ter stemming voorliggen, betreffen twee voorstellen die in bijkomende financiering van het Brusselse Gewest voorzien en één voorstel dat de zogenaamde Hoofdstedelijke Gemeenschap in het leven roept. Het zijn opnieuw drie vormen van compensatie voor de niet-zuivere splitsing van de kieskring van BHV.

Ik begin met het laatste: de creatie van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel. De heer Van Rompuy zit daar al te knikken en zich af te vragen waar ik naartoe wil. In feite is dit het surrogaat voor het institutioneel beperken van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest tot de negentien gemeenten. De Franstaligen zijn altijd een vragende partij geweest om Brussel uit te breiden en wat zij ‘het carcan van de negentien gemeenten’ noemen, te doorbreken. Dat is op institutioneel vlak misschien niet gelukt, maar met de oprichting van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel zal dat de facto wél het geval zijn. De commentaren van de Franstaligen liegen er wat dat betreft niet om.

De oprichting van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel gebeurt met een bijzondere wet, dus met de goedkeuring met een tweederde meerderheid. De Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel zal zich buigen over mobiliteit en verkeersveiligheid en dergelijke. De Hoofdstedelijke Gemeenschap zou van rechtswege bestaan uit alle gemeenten die tot de vroegere provincie Brabant behoorden, plus de federale overheid. De provincies Vlaams- en Waals-Brabant zouden kunnen toetreden. En tussen de gewesten zou hierover een samenwerkingsakkoord moeten worden afgesloten.

Het is hallucinant – een beetje surrealistisch – dat het sluiten of onbruikbaar maken van op- en afritten van de snelwegring rond Brussel enkel kan gebeuren na overleg tussen de gewesten, in de schoot van de Hoofdstedelijke Gemeenschap. Legt u dat eens in het buitenland uit. Legt u eens uit dat in een bijzondere wet vastgelegd bij tweederde meerderheid – die de bevoegdheden en de relaties van de instellingen regelt – wordt bepaald dat wanneer het Vlaamse Gewest voor werken aan de ring rond Brussel een op- of afrit wil afsluiten, het gewest dat niet kan tenzij het Brusselse Gewest daarmee akkoord gaat. Dat is het surrealisme ten top.

De symbolische waarde van dit voorstel van bijzondere wet is natuurlijk bijzonder groot, want in de praktijk komt dit neer op de realisatie van Groot-Brussel.

Men heeft het institutioneel misschien niet kunnen realiseren, maar men gaat het dan toch wel de facto doen. Dat is opnieuw de prijs die wij moeten betalen voor die onzuivere splitsing van de kieskring van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en voor de hervorming – niet de splitsing – van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Voorzitter, we hebben ook twee belangenconflicten ingediend ten aanzien van twee voorstellen die de financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest regelen. Het is ook wel merkwaardig dat, naar aanleiding van de discussie over de splitsing van een kieskring waarvan wij allemaal toch vonden dat die een anomalie was, die al decennia lang duurde en waaraan nu maar eens een einde moest worden gemaakt, daartegenover staat dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest opnieuw moet worden gefinancierd. Wat het ene logischerwijze met het andere te maken heeft, is mij nog altijd een raadsel, maar ik zie natuurlijk wel de politieke connotatie. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Excuseer, mijnheer Van Rompuy, ik ben niet de heer De Wever. Ik sta hier niet voor de N-VA. Ik sta hier voor het Vlaams Belang. U spreekt de heer De Wever aan. Spreek hem dan aan.

Natuurlijk had dit een politieke betekenis: alweer was dit een soort pasmunt. Het resultaat is dat Brussel, via een gewone wet en via de bijzondere wet, in 2015 al 461 miljoen euro aan federaal geld zal krijgen. Weet u wat dat betekent, collega’s? Als het hier over de miserietaks gaat, dan gaat het over 30 miljoen euro waarnaar we nu al maanden zitten te zoeken. Hier wordt met een blanco cheque 461 miljoen euro naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest getransfereerd. Daarvan wordt 125 miljoen euro getransfereerd via het Belirisfonds. Dat lag nog niet vast. Dat gaat men nu wettelijk verankeren. Daar kan men dus niets meer aan doen. De rest gebeurt via de bijzondere wet, waarbij met een tweederdemeerderheid die mechanismen zullen worden vastgelegd en waaraan we dus niets meer kunnen doen, tenzij opnieuw met een tweederdemeerderheid. Het Brusselse Gewest is dus gelukkig. Mocht het Vlaamse Gewest jaarlijks 461 miljoen euro krijgen, vastgelegd via een bijzondere meerderheid, dan zou dat toch wel leuk zijn. Neen, hier gaat 461 miljoen euro aan federaal geld naar het Brusselse Gewest, zogezegd om dat gewest te ondersteunen voor de veiligheid, de Europese topontmoetingen en de mobiliteit, maar ook om de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Commission Communautaire Française (COCOF) te ondersteunen. De realiteit is dat de Franse Gemeenschap, wat haar bevoegdheden betreft, in Brussel al lang niet meer de investeringen doet die ze zou moeten doen. Niemand minder dan minister-president Picqué heeft gewoon gezegd dat hij een deel van dat geld niet voor mobiliteit, veiligheid, de internationale functie of de hoofdstedelijke functie zou gebruiken, maar om de putten van het deficit van het Brusselse Gewest te dempen.

Dan is de vraag: laten wij zomaar toe dat men dat federaal geld – en federaal geld is voor 70 procent Vlaams geld – zomaar aan Brussel geeft en dat Brussel zelfs geen verantwoording moet afleggen? Dat gebeurde al met de 125 miljoen euro van het Belirisfonds, en dat gebeurt met de bijkomende miljoenen, ten belope van 461 miljoen euro in 2015 en oplopend tot bijna 1 miljard euro in 2030, zonder dat daar iets tegenover staat. Het opschrift van dit voorstel van bijzondere wet is: ‘Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen’. Dat is uiteraard het cynisme ten top: studies hebben immers al uitgewezen dat het Brusselse Gewest op dit ogenblik al via allerlei mechanismen – Beliris en dergelijke, en ook de Financieringswet – wordt overgefinancierd. We geven hier dus cash bijzonder veel geld aan het Brusselse Gewest.

Zo gaat dat altijd met deze staatshervorming. Staatshervormingen in dit land verlopen altijd via hetzelfde stramien: Vlaanderen en Wallonië krijgen er evenwaardige bevoegdheden bij en wij betalen dat politiek, op kap van de Brusselse Vlamingen en de Vlamingen in de Rand, en wij betalen dat cash aan Brussel en Wallonië. Cash, dat zit hier in die twee voorstellen.

Ik moet niet verder kijken. De voorzitter van de N-VA, de heer De Wever, heeft het ook al gezegd in een toespraak voor Voka-Brussel op 22 maart van dit jaar. Hij zei: “We gaan een blanco cheque geven, maar over inspraak in Brussel voor de Vlamingen, daar kan niet over gesproken worden.” Wij doen daar niet aan mee.

Wij zijn het absoluut eens met de analyse van de voorzitter van de N-VA dat het niet kan dat 461 miljoen euro en oplopend tot 1 miljard euro – wettelijk verankerd met een grondwettelijke tweederde meerderheid – in het federaal parlement zou worden goedgekeurd. Collega’s, als u het eens bent met de oprichting van de grootstedelijke gemeenschap, dan moet u uiteraard deze belangenconflicten niet goedkeuren. Als u het eens bent met het feit dat men een blanco cheque aan Brussel wil geven ter waarde van 461 miljoen euro en oplopend tot 1 miljard euro zonder dat er ook maar iets tegenover staat qua structuurveranderingen, qua inspraak van de Vlamingen in Brussel en in de gemeentelijke Brusselse structuren, dan moet u natuurlijk dit belangenconflict wegstemmen. Als u het daarentegen eens bent met het feit dat dit eigenlijk niet kan, dan moet u ons belangenconflict goedkeuren. Als u het eens bent met de analyse van de voorzitter van de N-VA – en wij zijn dat –, dan moet u deze belangenconflicten absoluut goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de moties houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.