U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Moerman heeft het woord.

Fientje Moerman

Voorzitter, collega’s, de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord mag niet onopgemerkt voorbijgaan. De chemische sector is belangrijk voor België, en zeker voor Vlaanderen aangezien 70 percent van de chemische sector in het Vlaamse Gewest zit.

De chemische sector zorgde in 2011 voor 90.300 directe arbeidsplaatsen, waarvan 20 procent in kmo’s. Het gaat om 17,7 procent van de industriële tewerkstelling in België. De chemische industrie is ook de grootste private investeerder in onderzoek en ontwikkeling (O&O), goed voor de helft van alle private onderzoek en ontwikkeling in België met een tewerkstelling van 7200 onderzoekers. Het aandeel van de chemie in de economie is het hoogste van de Europese Unie, hoger zelfs dan in Duitsland.

De Europese wetgeving die de traceerbaarheid van chemische stoffen verzekert, is nu vijf jaar in werking. Het is een complexe wet in alle landen omdat de bevoegdheid verdeeld is over Economie, Volksgezondheid en Leefmilieu. In België is de toepassing nog complexer door onze staatsstructuur.

Het is goed dat er eindelijk een samenwerkingsakkoord is vijf jaar na de inwerkingtreding van REACH en vier jaar na de beslissing om een akkoord te onderhandelen.

Mijn fractie zal het samenwerkingsakkoord goedkeuren omdat we van mening zijn dat het onontbeerlijk is, ook voor het bedrijfsleven. We zijn toch van mening dat er enkele kansen zijn gemist omdat de tekst van het akkoord geen rekening houdt met de ervaringen die men intussen heeft opgedaan in de toepassing van de REACH-wetgeving en omdat de Vlaamse Regering onvoldoende de impact heeft onderzocht van de verschillende opties in de procedures die mogelijk zijn in het kader van REACH.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1609/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.