U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 juni 2006 betreffende de begeleiding van de scheepvaart op de maritieme toegangswegen naar de havens en de organisatie van het maritiem reddings- en coördinatiecentrum.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Kindt heeft het woord.

Els Kindt

Voorzitter, minister, collega’s, het voorliggende ontwerp van decreet heeft tot doel om twee richtlijnen om te zetten. Het gaat om de gewijzigde Monitoringrichtlijn, die de invoering betreft van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart, en om de richtlijn Port State Control betreffende de havenstaatcontrole. Beide richtlijnen maken deel uit van het zogenaamde ‘Erika III-pakket’ en hebben betrekking op gemengde bevoegdheden.

Verder wordt een artikel ingevoegd met betrekking tot de Vlaamse bevoegdheden die tot nog toe in een koninklijk besluit werden geregeld. Ook worden een aantal taalkundige fouten in de bestaande tekst van het Scheepvaartbegeleidingsdecreet rechtgezet.

Met het amendement op artikel 13 stellen we voor om de woorden ‘onafhankelijk’ en ‘autonoom’ toe te voegen in verband met het nemen van beslissingen door de gouverneur ten aanzien van schepen die bijstand behoeven.

De voorzitter

Mevrouw Kindt heeft gesproken als verslaggever.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Minister, u zult zich van de bespreking in de commissie herinneren dat ik het ontwerp van decreet 1418 een verdienstelijk stuk vind. Het heeft zeker zijn verdiensten, maar ook zijn gebreken. Daar kom ik straks op terug.

De verdiensten zijn dat enkele fouten uit het verleden met dit ontwerp van decreet worden rechtgezet. Er wordt inhoudelijk correct legistiek werk afgeleverd. Ik volg het standpunt van de indieners en van de minister dat we het advies van de Raad van State niet moeten volgen. Wij hebben op dit vlak de volle bevoegdheid. We moeten dit dan ook naar ons durven toetrekken. Minister, u hebt zeker onze steun.

Ik heb ook gewaardeerd dat u of uw diensten een geloofwaardige poging hebt of hebben ondernomen om de legistieke brij van de internationale organen om te zetten in verstaanbaar Nederlands.

Maar, u zult zich mijn ‘maar’ herinneren, niet in de definitieve tekst, maar wel in de toelichting staan weer fouten. Het zijn niet alleen drukfouten, maar ook inhoudelijke. De begrippen ‘vlaggenstaat’ en ‘havenstaat’ werden door elkaar gehaald enzovoort. Ik heb enkele voorbeelden aangehaald. Ik blijf dat betreurenswaardig vinden. Het is een manier van omgaan met onze legistieke taak die ik als jurist niet waardeer. We blijven legistiek slordig werk afleveren. Om me daar tegen te verzetten, heb ik me in de commissie symbolisch onthouden bij de stemming. Ik ga dat straks ook doen, maar wees gerust, minister, mijn fractie zal u steunen.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Penris, ik heb op uw opmerkingen in de commissie gezegd dat het voor mij van belang is dat de tekst van het ontwerp van decreet in orde is. Daar zijn geen fouten in geslopen, vandaar de keuze om de goedkeuring te vragen. Ik noteer dat u een signaal wilt geven en dat uw fractie het ontwerp van decreet zal goedkeuren.

Er is een amendement goedgekeurd in de commissie. Wanneer wordt dat besproken, voorzitter?

De voorzitter

Volgens mijn gegevens, excellentie, zijn er geen amendementen.

Minister Hilde Crevits

Toch wel, er is een amendement ingediend en goedgekeurd in de commissie.

De voorzitter

Als het goedgekeurd is in de commissie, is het goedgekeurd.

Minister Hilde Crevits

Dan zit het al verwerkt in de tekst? (Instemming)

Daar wil ik nog iets over zeggen.

Jan Penris

Wij hebben toen zelfs gezegd dat we het volste vertrouwen hadden in de gouverneur die deze taak zal moeten waarnemen.

Els Kindt

Ik heb ook verwezen naar het amendement. Het gaat over de toevoeging van de woorden ‘onafhankelijk’ en ‘autonoom’ met betrekking tot de beslissingen die de gouverneur kan nemen.

De voorzitter

Dat is goedgekeurd in de commissie en dan wordt dat niet meer besproken in de plenaire vergadering.

Mevrouw Kindt, u hebt dat inderdaad in uw verslag aangegeven, maar niet iedereen heeft dat gehoord.

Els Kindt

Daarom herhaal ik het nog eens, voorzitter.

Minister Hilde Crevits

De gouverneur deelt zijn beslissingen mee via het maritiem reddings- en coördinatiecentrum aan de schepen die bijstand behoeven. Dat heeft uiteraard betrekking op onze eigen Vlaamse bevoegdheden. Ik vind het belangrijk om dat hier nog eens te onderstrepen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1418/3)

– De artikelen 1 tot en met 21 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.