U bent hier

De voorzitter

Voorstellen tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde voorstellen gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict met betrekking tot de benoeming van de burgemeesters in de randgemeenten en met de motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict met betrekking tot de uitbreiding van de “standstill” zoals bepaald in artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Ik had een vraag tot aanvulling van de agenda omdat een belangenconflict altijd rechtstreeks in de plenaire vergadering moet worden besproken, en de geviseerde voorstellen van bijzondere wet in de Senaatscommissie zijn goedgekeurd. Het lijkt me niet meer dan logisch dat het Vlaams Parlement nu over dit belangenconflict debatteert.

De voorzitter

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over de voorstellen tot aanvulling van de agenda.

Joris Van Hauthem

Het spijt me voorzitter, het gaat niet om een spoedbehandeling maar om een aanvulling van de agenda.

De voorzitter

Dat heb ik ook gezegd.

Joris Van Hauthem

Juist. Het Reglement bepaalt dat een parlement een belangenconflict moet behandelen – als het dat zou willen – vóór de eindstemming in het parlement waar de zaak aanhangig is.

Dit parlement kan misschien wel beslissen om het belangenconflict niet vandaag te behandelen, maar u kunt het parlement niet telkens opnieuw laten stemmen over de vraag of we een belangenconflict al dan niet behandelen. Het moet hoe dan ook behandeld worden voor die eindstemming in de Senaat. We kunnen daar niet over stemmen bij zitten en opstaan. Het gaat niet om nu te beslissen om de agenda niet aan te vullen. Dan zou u dat elke keer kunnen doen en dan wordt het belangenconflict gewoon niet behandeld. Dat laatste, met alle respect, is onmogelijk, voorzitter.

De voorzitter

Wanneer vindt die eindstemming plaats?

Joris Van Hauthem

Dat hangt af van de Kamer en de Senaat. Op dit moment is het in de commissie van de Senaat goedgekeurd. U kunt niet bij zitten en opstaan laten beslissen dat het niet behandeld wordt.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Ik raadpleeg de gemeenschapssenatoren. Tot op heden en bij mijn weten vinden de normale stemmingen in de plenaire vergadering in de Kamer en de Senaat op donderdag plaats. Het moet normaal gezien perfect mogelijk zijn om dat volgende week te behandelen.

De voorzitter

Dat betekent dat we het volgende week woensdag aan de agenda toevoegen en dan het debat voeren.

Joris Van Hauthem

Neen, voorzitter. We moeten dit niet laten afhangen van de agenda van de Kamer en de Senaat. Men gaat daar bijzonder vlug. Het kan toch niet dat we het daar laten van afhangen of we dat hier nog kunnen behandelen of niet.

De voorzitter

Er zijn hier gemeenschapssenatoren aanwezig. Die kunnen het misschien uitleggen. Ik zit niet in de Senaat.

Mevrouw Homans heeft het woord.

In alle objectiviteit: er is een extra plenaire vergadering van de Senaat ingelast op dinsdag. Hopelijk wordt dan over alle documenten en wetsontwerpen met betrekking tot de staatshervorming gestemd, zo zegt de meerderheid.

Ludwig Caluwé

Hopelijk?

Zo zegt de meerderheid in de Senaat.

Ludwig Caluwé

Ik wil niemand zijn democratisch recht ontnemen om … (Rumoer)

Eric Van Rompuy

Ik dank u voor het goede nieuws, mevrouw Homans. Volgende dinsdag zullen we eindelijk, mijnheer De Wever, eindelijk die splitsing hebben gerealiseerd waar we zo lang op hebben gewacht. (Rumoer)

Ik hoop dat het Vlaams Parlement die splitsing niet zal vertragen door middel van belangenconflicten. (Rumoer)

Ik sta daar dus volledig achter, mevrouw Homans.

Ik neem er ook akte van dat mevrouw Homans hoopt dat het zo snel mogelijk wordt goedgekeurd. Maandag hebben we in de Senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden, waar ik als gemeenschapssenator deel van uitmaak, nog nalezing van het verslag. Het verslag is nog niet goedgekeurd in de commissie, dus we moeten daarop nog wachten.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Gelet op de verklaringen van mevrouw Homans lijkt het me heel belangrijk dat we met dit parlement vandaag nog dit belangenconflict behandelen. We kunnen dat risico niet nemen. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Ludwig Caluwé

Ik wil niemand zijn democratisch recht ontnemen om hier een motie van belangenconflict op de agenda te zetten en daarover te laten stemmen.

Om daarover geen misverstanden te laten ontstaan, stel ik voor dat we de belangenconflicten die zijn ingeleid door de heer Van Hauthem heden behandelen.

De voorzitter

Dan stel ik voor dat de moties van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict onmiddellijk worden behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde zijn de moties van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict.

Kunnen we de twee moties tegelijk behandelen? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Collega’s, we hebben al een paar maanden geleden aangekondigd dat we belangenconflicten zouden indienen ten aanzien van de verschillende elementen die te maken hebben met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en met de hervorming van het gerechtelijk arrondissement en alles wat daar rond hangt. Wij vinden dat het Vlaams Parlement zich daar hoe dan ook moet over uitspreken. Volgende week volgen er nog enkele belangenconflicten, voorzitter, ik zal u op tijd verwittigen.

Vandaag hebben we twee belangenconflicten ingediend, één ten aanzien van het voorstel van bijzondere wet die de procedure van de benoeming van burgemeesters in de Rand wil wijzigen en een tweede ten aanzien van de zogenaamde communautaire ‘standstill’, die men wil uitbreiden. Volgende week wordt dus in de Senaat, en nadien moet het nog naar de Kamer, wellicht het voorstel van bijzondere wet behandeld en goedgekeurd in de plenaire vergadering, in verband met de veranderde procedure voor de benoeming van de burgemeesters in de Rand.

Hier zit nog een oud-minister van Binnenlandse Aangelegenheden, de heer Keulen, die tot twee keer toe de moed heeft gehad om de voorgedragen kandidaat-burgemeesters van Linkebeek, Wezembeek-Oppem en Kraainem niet te benoemen, wegens het simpele feit dat ze volgens hem de omzendbrief-Peeters, die de correcte interpretatie van de taalwetgeving is, verschillende keren aan hun laars hadden gelapt. Dat heeft toen uiteraard nogal wat stof doen opwaaien, ook opnieuw toen huidig minister Bourgeois heeft geweigerd dezelfde kandidaat-burgemeesters te benoemen.

De reden waarom ze niet benoemd zijn, kennen we: de omzendbrief-Peeters die de interpretatie van de taalwetgeving behelst, werd verschillende keren niet nageleefd. Dat vonden wij in dit parlement vrij logisch. Een kandidaat-burgemeester die op verschillende manieren en verschillende keren bestaande taalwetgeving aan zijn of haar laars lapt, moeten we niet benoemen.

Voor de Franstaligen was dat natuurlijk niet logisch. Zij waren furieus. Voor hen was dat de ultieme negatie van de democratie. Dat hebben we trouwens ook nog eens in het rapport van de commissie Buitenlandse Zaken van het Frans parlement kunnen lezen.

Waarom zijn diegenen die toen niet benoemd zijn, niet naar de Raad van State getrokken, zoals de heer Keulen daar vaak op heeft aangedrongen? Zij konden de beslissing van de Vlaamse Regering namelijk aanvechten bij de Raad van State. Zij hebben dat echter nooit gedaan. Waarom niet? Indien ze dat wel hadden gedaan, kwamen ze namelijk terecht bij de Vlaamse Kamer van de Raad van State. Het was precies die Vlaamse Kamer van de Raad van State die na zeven jaar procederen de omzendbrief-Peeters gevalideerd heeft, en die verklaard heeft als een juiste en enige juiste interpretatie van de inderdaad nog altijd federale taalwetgeving. Om die reden zijn ze nooit naar de Raad van State getrokken. Ze zijn niet benoemd precies wegens het niet naleven van de omzendbrief-Peeters.

Ik heb het vorige week al gezegd en ik zal het vandaag en desnoods volgende week herhalen: de Franstalige traditie bestaat erin dat men zich niet neerlegt bij arresten van de Raad van State als het hun niet goed uitkomt. Het gaat volgens hen namelijk ‘maar’ om de Vlaamse Kamer.

Wat staat ons nu te wachten, met dit voorstel van bijzondere wet? Wel, de procedure over de benoeming van de burgemeesters verandert. Hij is niet goed meer. Waarom niet? Omdat de Franstaligen die niet goed vinden. Dus veranderen ze de wet. Als ze juridisch hun gelijk niet halen, proberen ze hun politiek gelijk te halen en de wetgeving te veranderen. Dat is wat gebeurt met dit voorstel van bijzondere wet. Nu zal de procedure anders in elkaar zitten, verschillend van de andere gemeenten in Vlaanderen. Er zal nu een voordracht van een kandidaat-burgemeester zijn, die eerst moet worden bevestigd door de gemeenteraad. Dat bestaat in geen enkele andere van de 308 Vlaamse gemeenten. In die 6 gemeenten echter wel. Dat is dus een uitzondering. Na bevestiging door de gemeenteraad, krijgt de kandidaat-burgemeester de titel van ‘aangewezen burgemeester’. Dat is ook al een verschil. Niemand is nu aangewezen burgemeester. Je bent maar burgemeester als je benoemd bent als burgemeester. Als je dat niet bent, ben je desnoods waarnemend burgemeester als schepen, maar dan ben je geen burgemeester. Nu komen er dus al aangewezen burgemeesters.

Indien de Vlaamse Regering op basis van het negeren van de omzendbrief-Peeters zou vaststellen dat die kandidaten in de toekomst ook niet in aanmerking komen en de Vlaamse Regering zou die benoeming niet doorvoeren, dan kan men beroep aantekenen, niet meer bij de Vlaamse Kamer voor de Raad van State, maar wel voor de algemene vergadering van de Raad van State, die taalkundig paritair is samengesteld. Men verandert hier de regels dus op een fundamentele manier. Onze bevoegdheid wordt ook nog eens “uitgehold”. Wij beslissen niet meer over de wijze waarop die benoeming of eventuele niet-benoeming van de burgemeesters juridisch zal verlopen. Dat geeft de eventueel toekomstige balorige Franstalige burgemeesters de kans om hun strijd tegen de Vlaamse overheid voort te zetten. In de toekomst zullen zij namelijk wel naar de Raad van State trekken. Zij zullen wel naar de Raad van State gaan omdat ze hopen dat ze wel hun gelijk kunnen halen voor de algemene vergadering, die taalkundig paritair is samengesteld. De kans bestaat dus dat die anders samengestelde Raad van State een ander oordeel velt over de omzendbrief-Peeters dan de Vlaamse Kamer van de Raad van State in 2004 heeft gedaan. En die kans mogen we hun eigenlijk niet geven. (Opmerkingen van de heren Eric Van Rompuy en Erik Tack)

Eric Van Rompuy

In de algemene vergadering zitten paritair toch ook Vlamingen. Zelfs u, mijnheer De Wever, had voorgesteld dat er adjunct-voorzitters zouden zijn van een algemene vergadering, dat een Vlaming voorzitter zou zijn en de adjunct een Franstalige. Uw eigen voorstel bent u al lang vergeten, dat is een groot gat in uw geheugen.

We weten zeer goed dat, als er een algemene vergadering van de Raad van State is, en de Vlaamse leden zeggen dat de omzendbrief-Peeters is overtreden, de Raad van State nooit gezamenlijk zal beslissen toch te benoemen.

Joris Van Hauthem

U weet dat?

Eric Van Rompuy

Ik weet dat omdat ik weet hoe het juridisch in elkaar zit.

Joris Van Hauthem

U weet dus hoe het juridisch in elkaar zit?

Eric Van Rompuy

U denkt dat de algemene vergadering van de Raad van State, waar er pariteit is van de Vlamingen, op een bepaald moment gaat zeggen dat de omzendbrief-Peeters niet meer van toepassing is. Als u ervan uitgaat dat de Raad van State, die bestaat uit juristen, op die manier politiek functioneert, dan hebt u natuurlijk geen staat meer, dan hebt u ook geen Raad van State meer.

Joris Van Hauthem

Dat klopt, dat klopt.

Eric Van Rompuy

Ik denk dat de garanties heel duidelijk zijn dat de omzendbrief-Peeters overeind blijft. Die is trouwens niet betwist, die blijft gewoon geldig …

Joris Van Hauthem

… tot eventueel de Raad van State in een andere samenstelling die alsnog …

Eric Van Rompuy

Mijnheer Van Hauthem, u kunt het verdacht maken, maar u zegt niet dat het nu niet meer mogelijk is een carrousel in te stellen, dat, eens ze voorgedragen zijn …

Joris Van Hauthem

Dat is iets anders, dat was ons voorstel van decreet.

Eric Van Rompuy

De carrousel is onmogelijk geworden. Aan heel het circus dat we hebben meegemaakt, komt dus een einde. Dat zegt u niet. Het is toch daarover dat het gaat. Ik sta daarmee niet alleen. Ook professor Vuye heeft in een artikel in een weekblad gezegd dat die regeling perfect verdedigbaar is. Hij maakte wel problemen over het gerechtelijk arrondissement, maar over het kiesarrondissement en de benoeming van de burgemeesters maakte hij geen problemen.

Mijnheer Van Eyken, verdedigt u die regeling? Wat vindt u ervan? Denkt u dat de Franstalige burgemeesters in de toekomst wel zullen worden benoemd als ze de omzendbrief-Peeters overtreden? Trouwens, u bent net daarom uit uw partij MR gestapt, omdat de burgemeesters weten dat ze nooit meer zullen worden benoemd. Dat lees ik trouwens elke dag in hun pamfletten.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Mijnheer Van Hauthem, u lijkt ervan uit te gaan dat die tweetalige kamer van de Raad van State een groep rabiate Franstaligen is die de omzendbrief-Peeters en andere taalkwesties meteen gaat passeren. Dat is niet zo. U spreekt zelf over de mogelijkheid tot. Dat is allemaal heel hypothetisch.

Joris Van Hauthem

Ik wil gewoon correct zijn in dit debat.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Mijnheer van Hauthem, u zult ongetwijfeld nog van die details vinden in het akkoord over de staatshervorming. Een ander voorbeeld zijn de Franstalige stemmen in Halle-Vilvoorde die uiteindelijk meetellen voor de berekening van de verdeling van de gecoöpteerde senatoren. U vindt dat misschien zeer belangrijk, ik vind dat veel minder belangrijk. Daar gaat het hier over.

Na jarenlange, nee, na decennialange discussies zijn we eindelijk in staat om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Dat is toch de kern van de zaak, maar blijkbaar vindt u het niet de moeite om eindelijk dit mijnenveld te ontmijnen en vooruit te gaan, ook in onze regio. U woont zelf in de Vlaamse Rand. U wilt nu toch dat eindelijk die angel eruit wordt getrokken en dat Brussel-Halle-Vilvoorde wordt gesplitst. Dat is toch de eerste doelstelling, of vergis ik mij?

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Mijnheer Sanctorum, u gedraagt zich plots anders omdat u in de institutionele meerderheid zit. Anders bent u zeer kritisch voor de meerderheid. Plots draait u uw vest. De speculaties over de tweetalige kamer laat ik terzijde. Wat ik niet kan ontkennen – daar moeten we intellectueel eerlijk in zijn –, is dat men de normale regeling die inhoudt dat de Nederlandstalige kamer van de Raad van State oordeelt wanneer het over Vlaamse gemeenten gaat, heeft opgegeven als een toegeving aan de Franstaligen.

Misschien was die toegeving de moeite waard, in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, maar men moet hier niet hypocriet komen zeggen dat dit een betere juridische regeling is, dat het een tweetalige kamer is. Het is een toegeving aan de Franstaligen, en in die zin een ondermijning van het territorialiteitsbeginsel, dat erop neerkomt dat Vlamingen het voor het zeggen hebben in Vlaanderen. Zeggen dat dit niet waar is, is intellectueel oneerlijk. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Joris Van Hauthem

Mijnheer Sanctorum, u zegt dat dit een detail is. Ik kan slechts een belangenconflict indienen ten aanzien van één voorstel per keer. Ik kan hier geen belangenconflict indienen waarmee ik al die voorstellen viseer. Vorige week ging het over de administratieve geschillen die al naar de algemene vergadering van de Raad van State gaan. Nu gaat het over de wijze waarop de burgemeesters worden benoemd. Wat is echter de kern van de zaak? Dit parlement heeft in talloze kamerbrede resoluties gezegd dat Brussel-Halle-Vilvoorde een anomalie is en dus moet worden gesplitst, en dat daar geen prijs voor moet worden betaald. Nu worden daar wél prijzen voor betaald.

Wat is eveneens de kern van de zaak? Dat dit voorstel het bewijs is dat de Franstaligen zich nooit neerleggen bij een bestaande toestand, ook al krijgen ze juridisch ongelijk en zitten wij op onze banken te juichen omdat de Raad van State ons gelijk heeft gegeven en we denken dat ze zich daar toch wel bij zullen neerleggen. Neen, ze leggen zich daar niet bij neer. Dan wordt de wetgeving veranderd, in de hoop dat die omzendbrief-Peeters, waarvoor we zeven jaar hebben geprocedeerd, alsnog onderuit wordt gehaald. Dat is de politieke realiteit in dit land: de Franstaligen, de minderheid, leggen zich nooit neer bij uitspraken van de hoogste rechtscolleges. Ze doen die dan af als ‘une chambre flamande’. Er zijn twee Raden van State, een goede en een slechte, en zij willen nu een goede creëren. Ze hopen dat die omzendbrief-Peeters, waar iedereen hier achter staat, alsnog juridisch zal worden onderuitgehaald.

Mijnheer Sanctorum, dat is typisch voor de Belgische politiek. In de jaren 80 is Happart benoemd en voorgedragen. Zijn benoeming werd vernietigd door de Raad van State. Hij werd opnieuw voorgedragen. Dat werd opnieuw vernietigd en zo ging dat maar door. Het resultaat was dat de wetgeving werd veranderd, dat de faciliteiten werden gebetonneerd in de Grondwet enzovoort. Dat is de politieke strategie van de Franstaligen, en wij lopen daar met open ogen in. Dat is het trieste van heel de zaak. Daarom dienen we hier een belangenconflict in. Ik vind immers dat het Vlaams Parlement een uitspraak moet doen: vinden we dit goed of vinden we dit niet goed?

Mijnheer Sanctorum, u zit hier niet in de meerderheid, maar u vormt wel de institutionele meerderheid in het federale parlement. Aan de leden van de meerderheid wil ik gewoon zeggen dat dit wel degelijk in strijd is met het Vlaamse regeerakkoord, met het territorialiteitsprincipe. U weet toch nog dat de Vlaamse Regering zowel in 2007 als in 2010 technische fiches heeft opgesteld, in uitvoering van het Vlaamse Regeerakkoord en de Octopusnota, waarvan sommigen zeggen dat er eigenlijk niets mee aan de hand is. De voorstellen in de beide fiches zijn duidelijk wat dit betreft. Ik citeer: “Een homogene bevoegdheidsuitoefening over de lokale en provinciale besturen houdt in dat Vlaanderen bevoegd moet zijn voor het hele Vlaamse grondgebied, inclusief voor de regelgeving m.b.t. (…) de gemeenten met een bijzonder taalstatuut.”

Dat staat in de fiches in uitvoering van de Octopusnota. Dan, collega’s van CD&V, N-VA en sp.a, komt u hier zeggen dat er geen probleem is wat het Vlaamse regeerakkoord betreft. Dat is de waarheid geweld aandoen. Onze bevoegdheden worden hier uitgehold, en daar kunnen wij niet mee leven.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Mijnheer Van Hauthem, als ik u goed begrijp, bent u eigenlijk tegen het bereiken van akkoorden. U zegt: wij moeten wat we vragen, bereiken zonder tegenprijs. Ik zeg niet dat het helemaal goed is wat er is gebeurd enkele maanden geleden, maar als men tot een communautair akkoord komt, bereikt men dat door geven en toegeven. Er zijn toegevingen geweest langs Franstalige kant en er zijn toegevingen geweest langs Nederlandstalige kant. Zo heeft men een akkoord kunnen bereiken. Dat is altijd zo geweest bij alle hervormingen op institutioneel gebied.

Joris Van Hauthem

Dat is juist, mijnheer Van Eyken. Uit die carrousel willen we uit.

Mijnheer Sanctorum, weet u wat in dit land misloopt? Men kan een politieke meerderheid hebben, kamerbreed, en die kan worden geblokkeerd door een minderheid. Als het over geven en toegeven gaat, moet u zich toch eens afvragen waarom er altijd wordt onderhandeld over Vlaamse gemeenten, waarom er altijd wordt onderhandeld over Vlaams grondgebied, waarom er altijd wordt onderhandeld over de wijze waarop wij al dan niet onze burgemeesters benoemen, waarom er nooit wordt onderhandeld over Waals grondgebied, waarom er nooit wordt onderhandeld over Waalse gemeenten, waarom er nooit wordt gesproken, onderhandeld en gediscussieerd over de wijze waarop men in Wallonië zijn burgemeesters al dan niet benoemt? Wij spreken daar nooit over. Het gaat wel altijd over onze gemeenten, over ons grondgebied en over onze bevoegdheden. Mijnheer Sanctorum, u kunt het draaien of keren zoals u wilt, u kunt dat goedvinden of niet, maar onze bevoegdheden worden hier uitgehold. Deze Vlaamse Regering, dit Vlaams Parlement, wij hebben eventjes de moed gehad om drie keer kandidaat-burgemeesters niet te benoemen. En wat krijgen we? Een wetswijziging opdat het in de toekomst eventueel wel zou kunnen. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Dat is België! Daar zijn we het niet mee eens. Dit Vlaams Parlement moet nu handelen in concordantie met alle resoluties die hier kamerbreed zijn goedgekeurd. Daarom dienen we dit belangenconflict in. Wij vinden het Vlinderakkoord geen goed akkoord. We moeten het niet overlaten aan de Kamer en de Senaat alleen, ook het Vlaams Parlement, ook de collega’s van de N-VA, moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat dit belangenconflict dan ook ten minste, en niet op twee onthoudingen na, op uw steun kan rekenen.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Mijnheer Van Hauthem, ik ben het met u eens dat het debat in het Vlaams Parlement moet worden gevoerd. Ik heb daar absoluut geen probleem mee. Ik kijk ook uit naar de stemming en hoe de N-VA hier uiteindelijk tegenover staat. Laat daar geen twijfel over bestaan.

Mijnheer Van Hauthem, had ik liever dat de omzendbrief-Peeters voor een Nederlandstalige kamer bij de Raad van State zou komen? Ja. Is de agenda van heel wat Franstalige partijen dat die omzendbrief-Peeters wordt vernietigd? Ja. Maar is die tweetalige kamer een groep rabiate Franstaligen? Neen, dat is een groep van juristen die de omzendbrief-Peeters op zijn merites moet beoordelen. U houdt een zuivere hypothetische discussie.

Mijnheer Van Hauthem, nogmaals, ik stel u eerlijk de vraag: bent u blij dat Brussel-Halle-Vilvoorde eindelijk wordt gesplitst? Dat is uiteindelijk de essentie. Ik ben de eerste om toe te geven dat er over een aantal zaken is onderhandeld waar we liever een ander resultaat in hadden gehad, maar globaal gezien is dit een goed akkoord voor de Vlamingen en het is goed voor de Vlaamse Rand. Dat is de essentie van de zaak. (Applaus van de heer Johan Sauwens)

Joris Van Hauthem

Mijnheer Sanctorum, u gaat voorbij aan de essentie van de zaak. Er is inderdaad electoraal een splitsing, min de zes faciliteitengemeenten. Er komt een ‘communauté métropolitaine’ van Brussel, dat de facto de uitbreiding van Brussel betreft. Men heeft het zo gearrangeerd, mijnheer Sanctorum, dat in ruil voor die splitsing er in de Kamer geen enkele Brusselse Vlaming meer zal kunnen worden verkozen.

Men arrangeert het dat men de omzendbrief-Peeters opnieuw in het vizier brengt en men arrangeert het ook nog eens dat de benoeming van de burgemeesters zoals wij die altijd hebben gedaan, kan worden ondermijnd. Voor zoveel toegevingen, mijnheer Sanctorum, hoefde de splitsing voor ons niet. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

Mijnheer Van Hauthem, de faciliteitengemeenten blijven toch in Vlaanderen verankerd.

Joris Van Hauthem

Kijk eens aan, dank u wel.

Eric Van Rompuy

Er komt geen ratificatie van het minderhedenverdrag.

Joris Van Hauthem

Dank u wel.

Eric Van Rompuy

Er komt geen uitbreiding van de faciliteiten. De ‘communauté urbaine’ of de ‘Belgian metropolitan region’ heeft geen enkel juridisch effect op de gemeenten. Dat zijn samenwerkingsakkoorden tussen gewesten over gewestmateries. Nu zeggen dat Brussel wordt uitgebreid met de eentalig Vlaamse gemeenten in het kader van de Belgische metropolitane gemeenschap, dat is een pure leugen. (Applaus bij CD&V)

Er is geen enkele bevoegdheid van die metropolitane gemeenschap die te maken heeft met de gemeenten. Het gaat over samenwerkingsakkoorden tussen gewesten. Mijnheer Van Eyken, behoren Kraainem en Wezembeek nu voortaan tot Brussel? Zijn de zes faciliteitengemeenten overgeheveld? Is de voogdij van de Vlaamse Regering aangetast? Mijnheer Van Hauthem, u moet eens de publicaties lezen van de FDF in de rand van Brussel lezen om te weten hoe groot die Vlaamse nederlaag is. Integendeel, de partij van de heer Van Eyken is afgescheurd van de MR omdat geen enkele van haar doelstellingen gerealiseerd is. De splitsing gebeurt ook in de Vlaamse gemeenten zonder faciliteiten zonder enige prijs. Er komen geen inschrijvingsrechten in Zaventem, in Dilbeek of in Lennik. De Franstalige lijsten zullen zich moeten voorstellen in Halle-Vilvoorde zonder dat in de kieskring Vlaams-Brabant op enige wijze sprake is van inschrijvingsrechten of rechten voor de Franstaligen. Ze verliezen alle mogelijkheden om in Vlaams-Brabant Franstalige lijsten in te dienen, wat de essentie is van de splitsing van BHV. We moeten als Vlaming ook eens leren te zeggen dat we iets binnengehaald hebben. (Opmerkingen van de heren Erik Tack en Wim Wienen)

We hebben hier zeven jaar geleden die splitsing op tafel gelegd. Uiteindelijk zijn er regeringen over gevallen. (Rumoer bij het Vlaams Belang)

Mijnheer Van Hauthem, als het van u zou afhangen, dan zouden we hier geen Vlaams Parlement hebben. Ik herinner me nog de grote moties van belangenconflicten die u vijftien jaar geleden lanceerde, ook in het Vlaams Parlement, toen u nog een jong parlementslid was. De rechtstreekse verkiezing van het Vlaams Parlement in de Sint-Michielsakkoorden werd ook met belangenconflicten bestreden. Op die manier zouden wij nooit een rechtstreeks verkozen parlement gehad hebben. Dat negativisme is nu omgebogen. We kunnen nu op een positieve manier een aantal zaken regelen. We zullen voor 17 miljard euro meer bevoegdheden hebben zoals fiscale autonomie. Wanneer u dat allemaal weglacht, dan bent u het Vlaams Parlement onwaardig. (Applaus bij CD&V, Open Vld, sp.a en Groen)

Ik dank u voor het applaus. Ik waan me echt in een musical.

Joris Van Hauthem

Mijnheer van Rompuy, u bent de perfecte illustratie van de oude CVP. (Applaus bij het Vlaams Belang, LDD en van de heer Mark Demesmaeker)

Eisen op tafel leggen, een voortrekker zijn, beweren dat er maar vijf minuten politieke moed nodig is en daar geen prijs voor willen betalen, en dan vervolgens door de knieën gaan en nog durven beweren blij te zijn dat er geen inschrijvingsrecht is in Zaventem: proficiat!

“We zijn blij dat Brussel niet uitgebreid wordt tot en met.” Brussel wordt wel uitgebreid, maar goed, op een andere manier. “We zijn blij dat de zes niet naar Brussel gegaan zijn.” Proficiat! Het is de taalgrens die al sinds 1963 vastligt en elke keer opnieuw moet die weer bevestigd worden, en elke keer opnieuw met toegevingen. Nu zijn het electorale toegevingen. Nu gaat het over toegevingen waarbij de omzendbrief-Peeters geviseerd wordt, waarbij de benoeming van de burgemeesters helemaal wordt hergetekend en niet meer zoals we het zelf willen. Als u dat allemaal als een overwinning beschouwt, dan zeg ik u: “U bent van de oude CVP. Typisch: eisen stellen, dan een nederlaag lijden en die komen voorstellen als een overwinning.” (Applaus bij het Vlaams Belang)

Voorzitter, ik zal afronden en ik zal nog heel kort iets over het tweede belangenconflict zeggen. Dat gaat over de zogenaamde standstill in de bijzondere wet. Wat is die standstill? Het betekent dat alle verworven rechten van de Franstaligen in 2001 gebetonneerd werden, op het ogenblik dat wij bevoegd zouden worden voor de gemeente- en de provinciewet en ook kieswet. In 2001, mijnheer Van Rompuy, wie was er toen tegen die standstill? Wie heeft storm gelopen in Kamer en Senaat tegen die communautaire toegevingen van Verhofstadt en Louis Michel? De CD&V, mijnheer Van Rompuy! En met dit voorstel wordt de standstill en worden de voorrechten die de Franstaligen nu al hebben, nog meer uitgebreid en grondwettelijk gebetonneerd. Gaat u dit nu ook voorstellen als een overwinning? In 2001 hebt u dit in Kamer en Senaat bestreden. (Rumoer)

Ik moet u de betogen van Hugo Vandenberghe daarover in de Senaat toch niet voorlezen? Moet ik dat eens doen? U zou wel helemaal anders spreken. Het is altijd hetzelfde met de CD&V en de toenmalige CVP! Ik zeg het: u spreekt harde taal als u in de oppositie zit, en u hebt ocharme één keer in de oppositie gezeten. Toen sprak u harde communautaire taal. Het is altijd hetzelfde liedje, eens men in de meerderheid zit, keert men zijn kazak en vergeet men wat men tien jaar eerder in het parlement heeft gezegd, maar het staat op papier! Als er iets eeuwig is, dan is dat het! Het staat op papier! Tien jaar geleden was de CD&V absoluut tegen deze regeling en nu komt u hier zeggen dat we gaan uitbreiden en dat het nog een goede zaak is ook!

Ik sluit af, voorzitter. Als men vindt dat de huidige werkwijze waarop wij onze burgemeesters benoemen en waarop dit afgehandeld wordt, goed is, dan moet u natuurlijk voor het belangenconflict stemmen en dan moet u het signaal geven dat we een verandering niet wensen. Als u vindt dat we vertrouwen moeten hebben in de Nederlandse kamer van de Raad van State tot nu toe, dan moet u natuurlijk voor dit belangenconflict stemmen. Als u vindt dat de voorrechten voor de Franstaligen niet nog eens uitgebreid en grondwettelijk gebetonneerd moeten worden, dan moet u voor dit belangenconflict stemmen.

Als u daarentegen vindt dat de omzendbrief-Peeters desnoods gerust onderuit mag worden gehaald, dan moet u tegen dit belangenconflict stemmen. Als u geen vertrouwen hebt in de Nederlandstalige kamer van de Raad van State en u liever uw lot in handen legt van de algemene vergadering van de Raad van State, dan moet u tegen dit belangenconflict stemmen. Als u het logisch vindt dat de voorrechten van de Franstaligen in de standstill nog worden uitgebreid en met een tweederdemeerderheid worden gebetonneerd, dan moet u natuurlijk tegen dit belangenconflict stemmen.

Ik kijk uit naar uw stemming, collega’s, maar volgende week staan we hier terug. Ik zeg u nu al “tot volgende week” en “tot de week nadien” en “tot de week daarna”. Elke week zullen we hier dit debat hebben en elke week zal iedereen in dit Vlaams Parlement kleur moeten bekennen! (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de moties houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.