U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 juni 2012, 14.04u

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Kris Peeters
402 (2011-2012)
De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Minister-president, volgende week vindt opnieuw een top van de aarde plaats in Rio de Janeiro.

Minister-president, op die nieuwe conferentie worden de krijtlijnen vastgelegd voor de duurzame ontwikkeling wereldwijd en natuurlijk ook in de verschillende landen die deelnemen aan de Verenigde Naties. Twintig jaar geleden vond ook zo’n top plaats. Daar werden een aantal ambitieuze doelstellingen geformuleerd, onder meer het latere Kyotoprotocol. Het eerste internationaal bindende akkoord om broeikasgassen terug te dringen in industrielanden werd daar vastgelegd, daar werden de basisstenen vastgelegd voor het latere akkoord. Het was dus eigenlijk revolutionair.

Zijn daarmee alle problemen opgelost op het vlak van duurzaamheid wereldwijd? Absoluut niet. Daarom vindt er nu een evaluatiemoment plaats, opnieuw in Rio, twintig jaar na die eerste conferentie. De bedoeling is dat er concrete, ambitieuze doelstellingen voor de komende twintig jaar worden vastgelegd.

Minister-president, er is een opvallende afwezige: Vlaanderen. Vanuit de Vlaamse Regering is er geen vertegenwoordiging. U bent bevoegd voor duurzame ontwikkeling. Ik vind het verbazend dat u niet gaat of een collega van u, want u kunt ook een van uw ministers afvaardigen om in Rio het politieke standpunt te verdedigen. Niemand van de Vlaamse Regering zal op die conferentie zijn. Minister-president, waarom niet?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, het is ontroerend dat de heer Sanctorum mij nu naar Rio wil sturen, en als ik bijvoorbeeld in Brazilië ben, vindt de heer Watteeuw dat ik moet terugkomen. (Gelach. Applaus)

Mijnheer Sanctorum, ik vind het heel positief dat u vindt dat ik naar Rio de Janeiro moet gaan – waarbij ik me afvraag of daar nog iets anders achter zit, maar dat is mijn slecht karakter, vermoed ik.

U weet waarschijnlijk niet dat ik er in 1992 bij was in Rio de Janeiro. Ik was er ook bij in Johannesburg. Ik heb dus, toen ik nog geen minister was, ook zulke belangrijke vergaderingen meegemaakt en mee beleefd. U hebt gelijk, het zijn belangrijke wereldvergaderingen. Deze keer kijkt men de politieke engagementen na, bekijkt men waar men staat en gaat men wellicht nieuwe engagementen aan inzake de duurzame ontwikkeling van onze aarde. Het zijn belangrijke vergaderingen.

Maar nu komt het. Goed wetende hoe het daar verloopt, hebben we een team ‘duurzame ontwikkeling’ samengesteld met mensen van de Vlaamse administratie. We hebben met dat team een aantal heel belangrijke elementen vanuit Vlaanderen opgelijst en we zijn ook in discussie gegaan met onze Belgische collega’s, met de mensen die zich daar op federaal niveau mee bezighouden.

We zijn met dat standpunt ook op Europees niveau gegaan. U weet ook dat in zulke vergaderingen in eerste instantie het Europees voorzitterschap het woord voert en de standpunten verdedigt voor heel Europa. Een heel goede voorbereiding, waar wij vanuit Vlaanderen onze inbreng kunnen doen, is dus van essentieel belang. Het is de voorzitter die de Europese Unie mag vertegenwoordigen, die daar de debatten voert.

En dan vind ik het een beetje spijtig dat u zegt dat ik daar absoluut naartoe moet gaan, want dit wekt de indruk dat wij dit niet goed hebben voorbereid. Er zijn zes ambtenaren die er naartoe gaan – maar dat weet u. Het zijn zes ambtenaren die ook in het team ‘duurzame ontwikkeling’ hebben gezeten en die volstrekt weten waar wij, wat Vlaanderen betreft, de accenten en prioriteiten willen leggen. Aangezien er een Belgisch en ook een Europees standpunt ter zake is, is dit een heel efficiënte manier van werken. Op basis van al deze elementen heb ik geoordeeld om niet naar Rio af te reizen deze keer, maar om dit toe te vertrouwen aan die zes ambtenaren, topexperts, in wie ik het volste vertrouwen heb. Ik ben er zeker van dat deze belangrijke vergadering ook tot resultaten kan leiden omdat ook Europa daar een belangrijke zal in spelen.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Minister-president, u zegt dat u eventueel meer achter mijn woorden kunt zoeken, maar dat dat uw slecht karakter zal zijn. Misschien is dat dan zo, in elk geval is het een heel constructief voorstel dat ik doe om wel aanwezig te zijn in Rio. Ik zal u duidelijk maken waarom.

Minister-president, het klopt dat wij zeer sterke mensen hebben in onze Vlaamse administratie. Zij worden wereldwijd gerespecteerd voor hun expertise en hun onderhandelingscapaciteiten. Er zijn voor zo’n conferentie heel wat voorbereidende vergaderingen. Er is een zeer grote dynamiek. Er wordt heel veel tijd en werk in gestoken. Maar, minister-president, u was in Johannesburg en in Rio. U weet dus heel goed hoe de latere dynamiek plaatsvindt. Naar het einde toe wordt de druk verhoogd. Dan moeten politieke knopen worden doorgehakt. Dan is het zeer belangrijk dat daar sterke leiders aanwezig zijn. Die sterke leiders zullen op het einde van de conferentie knopen moeten doorhakken om zeer sterke doelstellingen te realiseren. (Gelach. Opmerkingen)

Minister-president, ik verwacht dat u daar als minister-president van Vlaanderen het hoge woord voert en dat we tot concrete doelstellingen kunnen komen. (Applaus. Opmerkingen bij CD&V)

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Mijnheer Sanctorum, we moeten en kunnen inderdaad het hoge woord voeren inzake duurzaamheid. Met Vlaanderen in Actie hebben we een voorbeeld van een beleidsprogramma waarvan duurzaamheid de hoeksteen vormt. We voeren daarover dus effectief een goed beleid. Er is een heel sterk uitgewerkt Europees standpunt. Dat wordt door Europa verdedigd op de top in Rio. Ik heb alle vertrouwen in de vertegenwoordiging van Europa om daar op het einde op tafel te slaan en de zaken politiek gezien in de goede richting te laten evolueren.

Mijnheer Sanctorum, ik heb een vraag voor u. Ik heb begrepen dat u zelf naar Rio afreist. Dat betekent dat u 1,7 ton CO2 de wereld zult insturen. Uw partij is de eerste om andere partijen en politici te kapittelen als zij buitenlandse reizen ondernemen. Wat is nu concreet uw bijdrage aan de top in Rio? Wat zult u daar, heel concreet, doen?

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, de heer Sanctorum stelde de vraag naar het Vlaamse standpunt dat kan worden ingebracht in het proces van Rio. Volgens mij is het minstens even belangrijk om te bekijken wat we daarna zullen doen. In welke mate zullen we de afspraken die daar tot stand komen, omzetten in Vlaams beleid? Wij hebben een Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. Minister-president, u schraagt die strategie als minister bevoegd voor de duurzame ontwikkeling. Mijnheer Sanctorum, ik stel voor dat we na de top van Rio in de commissie, over de grenzen van meerderheid en oppositie heen, onderzoeken in welke mate we de hopelijk ambitieuze afspraken die daar worden gemaakt optimaal kunnen vertalen in een Vlaams beleid, in een Vlaamse strategie inzake duurzame ontwikkeling, die ook de onderlegger kan zijn voor andere beleidsplannen die Vlaanderen nog moet maken: een nieuw Vlaams klimaatbeleidsplan, een beleidsplan Ruimte Vlaanderen, enzovoort. Het is minstens even belangrijk om oog te hebben voor het ‘downloaden’ van het internationale beleid inzake duurzame ontwikkeling als voor het ‘uploaden’ ervan.

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Sanctorum, ik wil u in eerste instantie oprecht danken voor uw lovende woorden aan mijn adres. Ik zal ze koesteren voor die andere momenten waarop u wat minder de waarheid zult zeggen. (Gelach)

Ik heb ervaring. Ik was zowel in Rio de Janeiro in 1992 als in Johannesburg, maar niet als minister. Ik ken dus vrij goed zo’n internationale vergadering en de processen die daar werken en welke bijdrage er kan worden geleverd. Met die ervaring ben ik er absoluut van overtuigd dat wij een zeer belangrijke inbreng hebben gedaan tot het tot stand komen van het standpunt. Onze experts zijn daar. Het resultaat zal hopelijk heel dicht of helemaal het Europese standpunt benaderen.

Mijnheer Martens, wij moeten nadien inderdaad bekijken wat de conclusies zijn en hoe die op het Vlaamse niveau kunnen worden geïmplementeerd. Ik sta open voor dat debat.

Ik wil nog even verwijzen naar de verklaring van Gauteng van enige tijd geleden. Die is toen ondertekend door gewezen minister Vera Dua. We zijn volop bezig om een nieuwe verklaring te negotiëren. Misschien kunnen we aan de Rio Declaration of Federated States and Regions nog een extra dimensie geven. Ook daar wordt aan gewerkt, om in de periode dat de top in Rio plaatsvindt, vanuit de regio’s wereldwijd een extra signaal te geven.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Mijnheer Bothuyne, er worden vanuit dit parlement soms een aantal zinloze reizen georganiseerd, waar uw fractie bij uitstek gretig gebruik van maakt. Dit is nu eens een nuttige reis, mijnheer Bothuyne, want het is onze taak als parlementslid om de democratische controle uit te voeren. Het is natuurlijk zeer flauw dat u dan een aantal populistische uitspraken doet. Ik wil gerust mijn ecologische voetafdruk met die van u vergelijken. Die uitdaging wil ik gerust aangaan. Mijn voetafdruk zal veel kleiner zijn dan die van u. Mijn vliegtuigkilometers worden trouwens gecompenseerd. Daar zorg ik sowieso al voor.

Minister-president, het is in het kader van de copernicaanse omwenteling zeer belangrijk dat Vlaanderen zijn rol opneemt inzake duurzame ontwikkeling, maar ook zijn internationale rol. Minister-president, u hebt zeker geen vliegangst. U wilt ook niet per se uw vliegtuigkilometers beperken, want u gaat geregeld naar het buitenland – Qatar, Israël, een paar keren China, Myanmar enzovoort. Als die reizen tot iets leiden, is dat gerechtvaardigd, maar ik stel met u vast dat een duurzaamheidstop blijkbaar niet belangrijk genoeg is voor uw aanwezigheid, en dat vind ik zeer spijtig. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.