U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 mei 2012, 14.00u

van Jan Roegiers, Ludwig Caluwé, Marc Hendrickx, Fientje Moerman, Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans
1641 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Jan Roegiers bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers, Ludwig Caluwé en Marc Hendrickx, mevrouw Fientje Moerman en de heren Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans, betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla.

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, de spoedbehandeling ligt voor de hand. De situatie in Syrië escaleert en de voorbije uren en dagen zijn er op velerlei vlakken initiatieven genomen, vooral op diplomatiek vlak. In verscheidene landen zijn er ambassadeurs uitgewezen of op het matje geroepen. Als dit parlement een uitspraak wil doen over de slachtpartij, dan lijkt het me logisch dat het dat zo snel mogelijk doet. Vandaar dit voorstel om dit vandaag nog in de plenaire vergadering te behandelen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is aangenomen. Dan stel ik voor dat het voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers, Ludwig Caluwé en Marc Hendrickx, mevrouw Fientje Moerman en de heren Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla onmiddellijk wordt behandeld.

Is het parlement het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers, Ludwig Caluwé en Marc Hendrickx, mevrouw Fientje Moerman en de heren Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans betreffende de veroordeling van het Syrische regime naar aanleiding van de slachtpartij in Houla.

De bespreking is geopend.

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, collega’s, de situatie in Syrië escaleert. Het VN-wapenbestand dat op 12 april jongstleden inging, werd van in het begin slechts sporadisch gerespecteerd, niet alleen door het regeringsleger maar ook door antiregeringsgezinde verzetstroepen. Het wapenbestand is nochtans belangrijk: het is de basis van het vredesplan van voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan. Dat wil alle partijen de wapens doen neerleggen en enkel via onderhandelingen tot een duurzame en vreedzame oplossing komen.

Maar de situatie escaleert. Het ergste hadden we blijkbaar nog niet gezien. Afgelopen weekend werden meer dan honderd mensen, vooral vrouwen en kinderen, gedood in Houla. Nadat eerst de woonwijk werd gebombardeerd door regeringstroepen en er straatprotesten tegen het regime waren, zijn pro-regeringsmilities de stad binnengedrongen en hebben daar meer dan honderd kinderen en vrouwen vermoord.

Naar aanleiding van deze zoveelste vorm van brutaal en nietsontziend geweld zetten verschillende landen op dit ogenblik de Syrische ambassadeurs uit.

Het lijkt me belangrijk dat het Vlaams Parlement zich ook over deze slachtpartij uitspreekt. Het voorstel van resolutie wil de aanval door het Syrische leger op een woonwijk en daaropvolgende moordpartij op meer dan honderd burgers door regeringsgezinde milities in de scherpste bewoordingen veroordelen. Het voorstel van resolutie wil tevens het gebruik van buitensporig geweld door alle partijen in andere delen van Syrië veroordelen. Het Vlaams Parlement drukt in het voorstel van resolutie de hoop uit dat op korte termijn werk kan worden gemaakt van een wapenstilstand die de weg naar een duurzaam vredesproces moet vrijmaken.

We vragen de Vlaamse Regering zich bij deze veroordeling aan te sluiten en alle betrokken partijen met aandrang te verzoeken de vijandigheden en het geweld met onmiddellijke ingang te stoppen, humanitaire organisaties op het grondgebied toe te laten en gearresteerde opposanten, journalisten en mensenrechtenactivisten onmiddellijk vrij te laten.

We dringen erop aan dat de Vlaamse Regering er samen met de Federale Regering bij de EU en bij de Verenigde Naties op aandringt een gemeenschappelijk standpunt over een veroordeling van het geweld in Syrië in te nemen en zo snel mogelijk met behulp van een internationale vredesmacht werk te maken van veiligheidszones.

De voorzitter

De heer Creyelman heeft het woord.

Frank Creyelman

Voorzitter, uiteraard steunen wij dit voorstel van resolutie ook. We mogen het wel niet mee ondertekenen. Zelfs met betrekking tot humanitaire voorstellen van resoluties blijkt er een cordon sanitaire te zijn.

Wat in Syrië gebeurt, is voor elk weldenkend mens onaanvaardbaar. Oorlog eist altijd onschuldige slachtoffers en een burgeroorlog is waarschijnlijk de ergste van alle oorlogen. Ik wil echter toch een paar kleine kanttekeningen maken.

De misdaden van het Ba’ath-regime tegen de fysieke integriteit van de Syriërs zijn onmiskenbaar. Vanuit onze westerse invalshoek hebben we echter weinig zicht op de misdaden van de oppositie. Er is natuurlijk een verschil in middelen tussen oppositie en regime.

De in het voorstel van resolutie aangehaalde misdaden van het Ba’ath-regime tegen gearresteerde opposanten, journalisten en mensenrechtenactivisten zijn ook onmiskenbaar. Dat is echter al decennia aan de gang, onder meer tijdens de decennia tijdens dewelke de Ba’athisten lid van de socialistische Internationale waren. Iedereen kan zich vergissen.

We hebben gezien waartoe de Arabische Lente zoal kan leiden. In Egypte zal de Moslimbroederschap allicht aan de macht komen. Indien in Egypte of elders een seculiere dictatuur door een religieuze dictatuur wordt vervangen, hoop ik dat het Vlaams Parlement ook eenparig een voorstel van resolutie zal goedkeuren om dit te veroordelen.

Dit gezegd zijnde, wil ik nog even stellen dat we dit voorstel van resolutie mee zullen goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Aanwijzing van het college van deskundigen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.