U bent hier

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Minister, we hebben allemaal kunnen vaststellen dat de onweersbuien van de voorbije dagen in heel Vlaanderen schade hebben aangericht. Zondag was dat vooral in de Zennevallei, Beersel, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode maar ook Riemst en Kanne werden getroffen. Gisteren was het prijs in Mol, Ham en Leopoldsburg.

Minister, wij verwachten niet van u dat u het weer kunt beïnvloeden. Wij verwachten veel van u, maar net dat niet. We willen wel dat er ruimtelijke maatregelen worden genomen die overstromingsschade in belangrijke mate kunnen voorkomen of beperken. Na de hevige overstromingen in november 2010 hebben we met onze commissie Wateroverlast een aantal maatregelen en aanbevelingen geformuleerd aan de Vlaamse Regering om via het ruimtelijk beleid wateroverlast te voorkomen. We hebben gevraagd naar aanvullende ruimtelijke maatregelen, bijvoorbeeld blauwe ruimtelijke uitvoeringsplannen, erfdienstbaarheden van openbaar belang die in overstromingsgevoelige gebieden zouden voorkomen dat er nog bouwwerken worden neergepoot die waterschade kunnen lijden of die via ophoging het waterbergend vermogen dermate laten afnemen dat elders de overstromingsrisico’s toenemen.

We hebben ook gevraagd dat er een informatieplicht zou worden opgelegd aan vastgoedmakelaars en immobiliënmaatschappijen zodat potentiële kopers van een stuk vastgoed in overstromingsgebieden geen kat in een zak kopen en weten welke gevolgen de aankoop van een perceel kan hebben.

We hebben ook gevraagd naar een nieuwe Hemelwaterverordening die bij verharde oppervlakten strengere buffereisen stelt zodat het water dat daar neervalt, plaatselijk kan worden gebufferd en geïnfiltreerd en pas dan kan worden afgevoerd.

Minister, waar blijft de goedkeuring van deze maatregelen door de Vlaamse Regering?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Om de bestaande problemen op te lossen is een integrale aanpak nodig. Vanuit ruimtelijke ordening betekent dat vooral dat we moeten voorkomen dat een aantal zaken zich in de toekomst opnieuw voordoet. We moeten dus een visie hebben voor de toekomst en maatregelen nemen. We zijn daar actief mee bezig. Zo is er niet alleen het toekomstplan met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat eventueel volgende week in de commissie een beetje grondiger kan worden bekeken.

Maar daarnaast is er het feit dat we bij planning en bij GRUP’s rekening houden met de vernieuwde watertoets. Zo hebben we bijvoorbeeld Klein Appelmoes bij Brugge geschrapt als woonuitbreidingsgebied. Ook in het Vlaams Strategisch Gebied Brussel (VSGB) hebben we een aantal gebieden geschrapt als woonuitbreidingsgebied. We houden er dus al ten volle rekening mee.

De nieuwe Hemelwaterverordening wordt nu vrijdag besproken in de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW). Daarna kan dat verder zijn weg volgen.

Ik heb daarnet aan minister Schauvliege gevraagd om op uw vraag over het integraal waterbeheer te antwoorden. Zij zegt dat zij de laatste hand aan het leggen is aan het ontwerp van decreet daarover. Het kan een dezer weken naar de Vlaamse Regering worden gebracht. Maar er zijn nog een aantal initiatieven. Ik stel voor dat we de punten uit de resolutie die specifiek met ruimtelijke ordening te maken hebben, een voor een overlopen in de commissie. Zo zullen we zien waar we daarmee staan.

Als ik het geheel bekijk, blijf ik erbij: we hebben deze integrale aanpak nodig. We zijn volop bezig met de termijnvisie. Met de integrale aanpak moet dat ook. Ik geef één voorbeeld: we zullen nu vrijdag een integrale aanpak van het Denderbekken doen. Op korte termijn komen er, vooral vanwege mijn collega’s, een aantal maatregelen. Op iets langere termijn komt er een visie op het Denderbekken. Dat is zo’n typisch voorbeeld van de manier waarop bestaande problemen volgens mij kunnen worden aangepakt.

Bart Martens

Minister, dank u wel. Het is een goede suggestie om alle maatregelen die wij in de resolutie hebben voorgesteld te overlopen. U begrijpt ons ongeduld met betrekking tot de Hemelwaterverordening. Dat was ook al opgenomen in een resolutie die hier in maart 2008 werd goedgekeurd. Toen al werd de Vlaamse Regering gevraagd om een nieuwe Hemelwaterverordening goed te keuren met extra buffereisen en verplichtingen inzake de plaatselijke infiltratie van hemelwater. We zijn ondertussen meer dan vier jaar later en die knoop is nog altijd niet doorgehakt. Minister, ik hoor nu van u dat de CIW zich er vrijdag over zal buigen. Mijn aanbeveling aan u is: als de CIW er niet uit geraakt, hak dan zelf de knoop door en breng het dossier naar de Vlaamse Regering zodat de verharding van Vlaanderen kan stoppen. In uw Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen stelt u al vast dat een vierde van Vlaanderen is verhard. Als we daar niets aan doen, zal dat in 2050 een derde tot de helft van Vlaanderen zijn. We mogen dit niet laten gebeuren, anders zullen de gevolgen op het vlak van wateroverlast niet te overzien zijn.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Minister, ik treed de heer Martens volledig bij. Er is in het parlement heel wat debat geweest. We hebben heel wat experts uitgenodigd, ook om op korte termijn juridische instrumenten te ontwikkelen om ruimte te geven aan water, om in de toekomst overstromingen te vermijden. U zult inderdaad het weer niet kunnen veranderen, maar u kunt wel een krachtig beleid inzake ruimtelijke ordening en een krachtig waterbeleid voeren.

Minister, we moeten vaststellen dat er in de praktijk weinig tot niets verandert. Het voorbeeld is gegeven van de stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater. Dat wordt al jaren telkens opnieuw in het parlement aangeraakt, maar er worden geen knopen doorgehakt. Hetzelfde zal waarschijnlijk gelden voor de erfdienstbaarheden, het openbaar nut, de blauwe RUP’s. Dat zijn allemaal zeer mooie creatieve ideeën, waarmee u als minister niets doet.

De voorzitter

Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Voorzitter, ik sluit mij bij deze vraag aan in opvolging van onze resolutie. Minister, u hebt duidelijk gesteld dat er een integrale aanpak moet zijn. De heer Martens heeft er ook naar verwezen. We hebben een heel ruim debat gehad. De resolutie probeert zeker een integrale benadering te maken.

Wat betreft de specifieke instrumenten voor ruimtelijke ordening: de blauwe RUP’s zijn inderdaad vermeld in de hoorzitting, maar werden niet als specifiek instrument opgenomen in de resolutie omdat wij denken dat het niet het correcte, het meest efficiënte instrument is om ingrepen te doen.

Van de stedenbouwkundige verordening daarentegen moet er werk gemaakt worden. CD&V vraagt om rekening te houden met de haalbaarheid van de verplichtingen, ook die voor particulieren. Voor de code van goede praktijken wat openbare terreinen betreft, heeft de regering de nodige stappen gezet. De stedenbouwkundige verordening verdient onze aandacht. CD&V wil benadrukken, minister, dat we blijven ijveren voor de eengemaakte controle. Handhaving is een belangrijk element. Het as-builtattest is hiervoor een belangrijk instrument voor ons.

De voorzitter

Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Ik wil de heer Martens bijtreden. Wij zijn inderdaad ongeduldig. Ik ben wel tevreden met het voorstel, minister, dat u graag punt per punt van ons voorstel van resolutie wilt overlopen. Ik stel voor dat dit niet enkel in de commissie Ruimtelijke Ordening gebeurt, maar ook in de commissie Leefmilieu en eventueel nog andere commissies die te maken hebben met ons voorstel van resolutie over het tegengaan van wateroverlast.

Mevrouw De Vroe, dat is een goede suggestie. Er zijn inderdaad raakvlakken met Ruimtelijke Ordening.

Ja, mijnheer Sanctorum, het kan zijn dat we lang moesten wachten. Nu vrijdag staat de Hemelwaterverordening op de agenda van de CIW. Als daar geen resultaat uit voortkomt, mijnheer Martens, zal ik de nodige maatregelen nemen om dat verder in de regering te kunnen bespreken en bekijken.

Ik denk aan de handelingen van algemeen belang. De uitbreiding biedt mogelijkheden om sneller te gaan werken. Ik hoop dat we dat nog voor de zomer kunnen bespreken in de regering.

Ik ben het met u eens, mevrouw Rombouts, er is nog wat discussie over de blauwe RUP’s, of we ze wel of niet moeten gebruiken. Dat is ook in het voorstel van resolutie een vraagteken gebleven, daarom heb ik er daarnet niet direct op gereageerd. Men zou van alle extra RUP’s doen. De aangepaste watertoets wordt ondertussen gebruikt. Het is niet juist te zeggen dat er niets gebeurt, u hebt dat ook niet gezegd. Ik ben bereid om het voorstel van resolutie in de commissie Ruimtelijke Ordening punt voor punt te overlopen. Dan zien we waar we staan. Dan kunt u aangeven welke volgende stappen u het meest dringend vindt.

Bart Martens

Het is hoe dan ook nodig dat de bodem zijn sponsfunctie kan vervullen. Daarvoor moeten we snel tot die stedenbouwkundige verordening komen. Wat betreft het vrijwaren van het waterbergend vermogen in overstromingsgevoelige gebieden, mevrouw Rombouts, maakt het niet uit welk instrument we kiezen. Het maakt niet uit of de kat nu zwart of wit is, als ze maar muizen vangt. Of we nu met blauwe RUP’s werken of via een erfdienstbaarheid van openbaar belang of via een stedenbouwkundige verordening, dat is voor mij van ondergeschikt belang. We moeten de valleigebieden in Vlaanderen vrijwaren van nieuwe bebouwing. We moeten de veerkracht van onze open ruimte, van onze rivier- en beekvalleien herstellen, ook om de gevolgen van de verdere opwarming van de aarde te kunnen opvangen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.