U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 9 mei 2012, 14.05u

van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Kris Peeters
339 (2011-2012)
De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Voorzitter, minister-president, collega’s, Limburg wil tegen 2020 klimaatneutraal zijn. Dat is een mooie ambitie. Om daartoe bij te dragen, wil men een Klimaatfonds opstarten waarmee investeringen in een klimaatbeleid kunnen gebeuren. Wie aan dat fonds participeert, zal een interest ontvangen. Dat is een interessant initiatief. Verdient het geen navolging in Vlaanderen? Ik weet natuurlijk ook dat er een Vlaams Klimaatfonds bestaat, maar dat is nog iets anders. Daarin worden de opbrengsten van de veiling van emissierechten verzameld. Wat ik beoog, is een instrument om privékapitaal te mobiliseren ten voordele van het klimaatbeleid.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, ook ik las het bericht daarover in de krant. Wij vragen de informatie op, en hoop die zo snel mogelijk te krijgen. Wij zullen nagaan hoe de zaak er in concreto uitziet en hoe men het rendement wil verzekeren. Ik wil ook niet vooruitlopen op de conclusies van de commissie die zich heeft gebogen over de Gemeentelijke Holding over de positie die gemeenten in commerciële activiteiten nog kunnen innemen. Want als ik me niet vergis, is Nuhma een nv waarin gemeenten participeren. Ten slotte wil ik zeggen dat ik er altijd in geïnteresseerd ben om kapitaal bij elkaar te brengen. In dit geval gaat het over een zeer belangrijke doelstelling.

Zodra wij de nodige informatie hebben ontvangen, zullen de betrokken ministers – minister Lieten, die de voogdij over de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) uitoefent, minister Schauvliege en ikzelf – daarover in de plenaire vergadering of de commissie met u verder van gedachten wisselen. U begrijpt dat ik in afwachting niet kan reageren op krantenartikels, maar ik wil wel het engagement aangaan om het dossier serieus te bekijken en daarover met het parlement te discussiëren.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Minister-president, ik bedank u alvast voor het feit dat u dit in overweging neemt. U moet voor mij niet reageren op krantenartikels, maar het systeem van groene obligaties bestaat eigenlijk al op het federale niveau. Het is dus niet zo nieuw.

U weet zeer goed dat de prille groene economie in Vlaanderen onder druk staat, onder meer door de grootschalige besparingsoperaties op federaal en op Vlaams niveau. Ik geef een voorbeeld. De passiefbouw, die hier nog niet zo lang geleden aan bod kwam, komt in Vlaanderen onder druk te staan, niet alleen doordat de fiscale aftrek op het federale niveau werd afgeschaft, maar ook doordat Vlaanderen in geen enkele compensatie heeft voorzien. Bovendien worden tweeduizend gezinnen die de investering al hebben gemaakt plots geconfronteerd met het feit dat een voordeel is verdwenen. Zij moeten soms zelfs een extra lening aangaan om uit de kosten te komen. Dit is dus totaal geen stabiel investeringskader. Minister-president, ik roep u op om op Vlaams niveau een systeem uit te werken om in budgettair krappe tijden dat private kapitaal te mobiliseren.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, alle financiële middelen die kunnen bijdragen tot groene investeringen in onze economie zijn welkom. Maar daarvoor moeten we ook naar Europa kijken. Binnenkort start op Europees vlak de discussie over de projectobligaties en over de meerjarenbegroting 2014-2020 van de Europese Commissie. We moeten ervoor zorgen dat die projectobligaties en die meerjarenbegroting ook specifiek inzetten op de vergroening van onze economie omdat dat de investeringen en de besparingen van morgen zijn. Als we onze economie energiezuiniger kunnen maken, kunnen we het oplopen van de kosten in de toekomst afremmen. We weten allemaal dat we anders het slachtoffer worden van de volgende bokkensprongen op de internationale energiemarkten.

Alle middelen die we kunnen aanboren voor meer investeringen in de vergroening van de economie zijn dus welkom. Daarom waardeer ik ook dat u het Limburgse initiatief zult bekijken met het oog op een eventuele toepassing ervan op het Vlaamse niveau.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik las vandaag ook in de krant over het Limburgse initiatief. Maar, minister-president, ik zou er toch niet meteen een voorbeeld aan nemen, want het rendement dat wordt gegeven voor de beleggers bedraagt 1 procent meer dan het rendement van een spaarboekje. Dat betekent netto 1,58 procent. De mensen die zo zot zijn om daarin te investeren, krijgen zelfs hun inflatie niet gerecupereerd. Dat zal dus niet werken.

Daarenboven weet u ook dat onze groene stroom via de groenestroomcertificaten de energiefactuur steeds verder opdrijft. U moet dat toch eens rustig bekijken.

Terzijde nog dit. Nuhma, inderdaad de Limburgse nutsholding of nutsmaatschappij, heeft zich geëngageerd in zodanig risicovolle participaties dat zelfs de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) er niet aan durfde. Dan denk ik dat we inderdaad over de schreef gaan. Dat is natuurlijk niet het geval met het Limburgs Klimaatfonds, dat een gegarandeerd bruto rendement van 2 procent geeft.

Ik merk nog even op dat u niet hebt geantwoord op mijn vorige vraag. Ik stel die dus opnieuw: zult u decharge geven als de banklicentie blijft?

De voorzitter

Mevrouw Claes heeft het woord.

Sonja Claes

Voorzitter, we moeten dit initiatief in een groter geheel zien. De gedeputeerde heeft ongeveer een jaar geleden het initiatief genomen om Limburg CO2-neutraal te maken. Daarvoor worden heel wat stappen gezet. Er is met alle burgemeesters een contract afgesloten. Zo werken ook de gemeentebesturen daaraan mee. We moeten dit in dat kader zien.

We trachten het draagvlak om als provincie CO2-neutraal te worden te vergroten door ook het publiek erbij te betrekken. Als je er als politicus in slaagt om een dergelijk statement te maken – CO2-neutraliteit is een statement – en om daar de ruime bevolking bij te betrekken, een bevolking die dan ook een rendement krijgt voor de investeringen die zij mee doet, dan verdient dat onze steun. Wij hebben toch altijd gezocht naar een manier om iedere inwoner coöperatief mee te laten profiteren van de groene energie? Op deze manier zou dat kunnen. Daarom moeten we dit allemaal mee ondersteunen.

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Voorzitter, dit is zeker een lovenswaardig initiatief. Dergelijke projecten moeten zeker worden gestimuleerd. Ze helpen immers de burger echt actief bij groene projecten en groene investeringen te betrekken. Volgens ons ligt de rol van de overheid veeleer bij de lokale overheid. Dit bestuursniveau staat immers dichter bij de burger. De lokale autonomie speelt hier mee.

Minister-president Kris Peeters

Mevrouw Claes, u hebt terecht gesteld dat de Limburgse ambitie CO2-neutraal te worden een prachtige ambitie is. De wijsheid komt uit het Oosten. Ik kan enkel toejuichen dat deze prachtige provincie deze ambitie heeft verwoord en in daden heeft omgezet.

Mijnheer Sanctorum, ik ken de problematiek van de passiefwoningen. De beslissingen van de federale overheid hebben heel wat problemen veroorzaakt voor de mensen die een passiefwoning hebben gebouwd. Ik ben me daarvan bewust. Ik wil onderzoeken of dit een oplossing kan zijn. Dit geldt ook voor de opmerkingen van de heer Martens over wat in de pijplijn van de Europese Commissie zit.

Mijnheer Vereeck, u hebt terecht naar het rendement verwezen. We moeten verder onderzoeken of die projecten succesvol zullen zijn. U hebt een rendement aangehaald. Ik zal dat nader bekijken op basis van documenten en niet op basis van wat in krantenartikels is verschenen. We kunnen hier later nog eens op terugkomen.

Mevrouw Eerlingen, de autonomie van de gemeenten is natuurlijk al sinds Napoleon een belangrijk gegeven. In de commissie Financiën zal allicht een voorstel van resolutie worden opgesteld over welke participaties de gemeenten in de toekomst allemaal nog kunnen aangaan of het best niet langer aangaan. Ik kijk hiernaar uit.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

De heer Vereeck staat duidelijk heel sceptisch tegenover dit initiatief. Ik wil er echter op wijzen dat het fameuze Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost, een federaal systeem dat naar Vlaanderen zal worden overgeheveld, eigenlijk ook volgens dat systeem werkt. De leningen worden gefinancierd door middel van obligaties. Dit systeem is succesvol gebleken. (Opmerkingen van de heer Lode Vereeck)

Ik ken het exacte rendement niet van buiten. Dat zou ik eens moeten nakijken. Het heeft in elk geval veel succes gehad. De fameuze groenestroomcoöperaties in Vlaanderen, die een rendement van 5 tot 6 procent halen, werken ook volgens het model van het Limburgs Klimaatfonds.

Minister-president, ik ben blij dat u zich ertoe engageert dit verder te onderzoeken. U moet echter beseffen dat wij dit zeer goed zullen opvolgen. We zullen u interpelleren en om een stand van zaken vragen. We hopen dat u een positief initiatief zult nemen. (Applaus bij Groen)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.