U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2012, 13.59u

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Voorzitter, minister, de politieke geloofwaardigheid is niet onder het nulpunt gezakt, in Celsius uitgedrukt, want dat was ze al, maar ze is inmiddels onder het Fahrenheitnulpunt gezakt, en hopelijk niet, maar de kans is groot, onder het kelvinvriespunt, meer dan 200 graden onder nul. In de politiek kan alles.

We stellen vast dat federaal minister Van Quickenborne van alle daken roept dat brugpensioen niet kan en niet mag en dat het een slecht voorbeeld is. Wettelijk is het maar in 2015. We gaan Bekaert toch niet de kans geven om dat te doen, zegt hij. Wat gebeurt er? Zijn woorden zijn nog niet koud of hij haalt al bakzeil en hij roept: geen rust bij brugpensioen op 52. Hij laat het dus in feite toe, maar hij trekt zijn staart in en zegt: Oké, maar we zullen erop letten dat de RVA ze streng zal controleren. Zo kom ik bij u terecht, minister. U weet dat als men in dit land zegt dat de RVA strenger zal controleren, uiteindelijk de VDAB het werk zal moeten doen en dat de RVA zal toekijken en ja of neen zal zeggen.

Wraakroepend in de Bekaertsaga is dat er 124 mensen, evenveel als er parlementsleden zijn, op brugpensioen gaan. Nu noemt men dat niet meer zo, men omschrijft het nu een beetje mooier als ‘werkloze met een bijkomende bedrijfsuitkering’.

Ik vind het spijtig dat de minister-president niet meer aanwezig is. Hij heeft in verband met zijn zogenaamde ‘war for talent’ tijdens het European Business Forum met grote woorden en met veel poeha verkondigd dat talenten en vaardigheden onze troeven zijn. We zouden op dat vlak pionieren. We zouden die vaardigheden en talenten als hefboom gebruiken.

Minister, wat zult u hier als Vlaams minister van Werk aan doen? Hoe zult u die bruggepensioneerden activeren? Hoe zult u ervoor zorgen dat die werklozen met een speciaal statuut niet in de werkloosheid blijven?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, ik wil eerst stellen dat ik die mensen en die bedrijven niet wil culpabiliseren. Ze maken gebruik van de wetgeving die momenteel bestaat.

Ik ben het ermee eens dat het huidig systeem het in Vlaanderen gevoerde activeringsbeleid belemmert. Ik wil in dit verband een paar punten aanhalen. Het aantal mensen dat we kunnen activeren ligt lager in de groep die op een brugpensioen kan terugvallen dan in de groep van mensen die hier niet over beschikken. Ik noem het voorlopig nog een brugpensioen. Ik heb in een studie van Viona gelezen dat het brugpensioen arbeiders toelaat 80 tot 90 procent van hun loon te bewaren. Dit betekent dat het moeilijk is die mensen te motiveren. De outplacementbureaus die deze mensen begeleiden en de VDAB hebben ons ook al laten weten dat het moeilijk is. De RVA kan rechtstreeks sanctioneren. De Dispo-procedure loopt echter maar tot de leeftijd van 50 jaar.

Indien we willen doen wat minister Van Quickenborne heeft gesteld, moeten we iets veranderen. Dat is mijn conclusie. Indien we de mensen willen activeren die op een brugpensioen kunnen terugvallen, zullen een aantal zaken moeten wijzigen. Ik heb vernomen dat de federale regeringspartijen dit ook hebben begrepen. In het Vlinderakkoord staan een aantal aanzetten die het mogelijk moeten maken mensen ook op latere leeftijd meer en beter te activeren.

Ik leef dan ook in goede hoop. Ik hoop dat de maatregelen die in dit verband zullen worden getroffen het mogelijk zullen maken die mensen in de toekomst te activeren. Momenteel ligt dat in elk geval zeer moeilijk.

Ivan Sabbe

Ik ben blij dat de minister het met me eens is. Dat maakt de zaak echter niet minder ernstig. Ik wil even een voordeel aanhalen. Indien iemand die van een brugpensioen geniet tijdens die periode werk aanvat, valt het brugpensioen zelf weg. De aanvulling op de werkloosheidsuitkering van het bedrijf valt echter niet weg. Indien ze die job weer kwijtraken, kunnen we opnieuw op de brugpensioenregeling terugvallen. Dit betekent dat er op dat vlak geen risico meer is. Vroeger wilden bruggepensioneerden wel eens geen nieuwe job aanvaarden omdat ze de aan het brugpensioen verbonden uitkering zouden verliezen. Dat is momenteel niet meer het geval. Dit staat trouwens ook op de sites van de RVA en de VDAB te lezen.

Het gaat momenteel in Vlaanderen om 78.000 mensen. Die mensen bevinden zich in brugpensioen en worden als niet meer te activeren beschouwd. Het zijn niet-werkzoekende werklozen met een uitkering. Van die groep beantwoorden minstens 2600 mensen aan de criteria om te kunnen worden geactiveerd. Dat zijn werkzoekende niet-werkenden.

De voorzitter

Mevrouw Fournier heeft het woord.

Voorzitter, ik wil nog even benadrukken dat het brugpensioen vanaf de leeftijd van 52 jaar een slecht signaal geeft. We hameren er in de commissie al jaar en dag op dat we die mensen langer aan het werk moeten houden. Ik wil niet dramatiseren, maar soms is het dweilen met de kraan open.

Een positief element is dat de bruggepensioneerden beschikbaar voor de arbeidsmarkt moeten blijven. Het is dan ook belangrijk te weten over welke skills die mensen beschikken. Heeft de VDAB er zicht op of de competenties van de bruggepensioneerden up-to-date zijn? Wordt voldoende op de herscholing van deze oudere werkzoekenden ingezet?

Die mensen hebben net dezelfde rechten als alle andere werkzoekenden. Voor de mensen die ouder dan 50 jaar zijn, hebben we natuurlijk in bijkomende elementen voorzien. Dit staat onder meer in het loopbaanakkoord.

In de huidige situatie beschikken die mensen echter over een voor hen zeer gunstige terugvalpositie. Hierdoor kunnen we ze vaak moeilijk motiveren om een opleiding te volgen of een andere baan te zoeken. Ik heb echter begrepen dat de federale regeringspartners dit ook zo aanvoelen. Om die mensen te activeren, is er nood aan een wijziging. Met de instrumenten waarover Vlaanderen momenteel beschikt, krijgen we ze niet of zeer moeilijk geactiveerd. Om dit te kunnen realiseren, zal volgens mij het federaal beleid moeten worden gewijzigd.

We proberen in Vlaanderen fundamenteel mensen te activeren. Ik ben ervan overtuigd dat we dat talent moeten kunnen inzetten.

We hebben vandaag de instrumenten, dat weet u als lid van de commissie Werk, onder meer Competent bij de VDAB, om meer te kunnen focussen op de talenten van mensen en minder op hun curriculum vitae. Op die manier kan men bekijken waar die mensen goed kunnen worden ingezet. We doen het niet zoals in het verleden gebruikelijk was en waarbij voor wie uit de automobielsector kwam, opnieuw een job in de automobielsector werd gezocht. We moeten bekijken wat deze mensen kennen en kunnen, en hoe we ze kunnen inzetten. Dat is het beleid dat ik samen met de commissie aan het voeren ben sinds 2,5 jaar. We geloven echt dat het de juiste weg is. Maar het beleid zoals het vandaag is, wordt voor een stuk belemmerd door wat federaal nog gebeurt.

Ivan Sabbe

Mijn slotopmerking is van algemene aard, voorzitter, minister, collega’s. Ik denk dat we toch eens allemaal diep in onszelf moeten kijken en dat we moeten zorgen voor een zekere politieke consequentie. Hoe vaak wordt hier niet de joker doorgegeven aan het federale niveau? En hoe vaak verbergt het federale niveau zich niet achter het regionale niveau? De bottomline is: we keken ernaar, we dronken een glas, we deden een plas en alles bleef zoals het was. Fundamenteel verandert er niets. Het basisprobleem waarmee we geconfronteerd worden is dat N-VA federaal luid roept, maar hier in Vlaanderen waarschijnlijk moet onderdoen voor de coalitiepartners, dat minister-president Peeters roept om ‘competence’ en het aan het werk houden van die mensen, terwijl zijn federale collega’s toekijken en gewoon meedoen.

De tijd is gekomen om opnieuw voor consequentie te zorgen en geloofwaardigheid bij de burger. Wanneer een partij ervan overtuigd is dat 50-plussers een talent zijn voor onze maatschappij, zowel op economisch vlak als op arbeidsvlak, mag ze dat niet alleen hier, op Vlaams niveau zeggen, maar moet ze ook op federaal niveau de daad bij het woord voegen. Van die consequentie moeten we nog werk maken in dit kleine land met heel veel niveaus. We moeten ervoor zorgen dat het voor eens en voor altijd gebeurt.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.