U bent hier

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Minister, ik moet het probleem van de voorbije weken over de energieprijzen – gas, elektriciteit, heel de vaudeville met Electrabel – niet komen schetsen, want dat is een federale materie.

Wat wel Vlaamse materie is, is het feit dat wij met de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) een degelijke organisatie in Vlaamse handen hebben, die aan consumenten de V-test aanbiedt. Dat is een instrument waarmee de consument de verschillen in kostprijs kan bekijken bij de verschillende leveranciers. Dat was al tamelijk bekend bij die mensen die veel de pc en het internet gebruiken. De voorbije weken, door de mediahetze die is ontstaan rond de facturen, is het meer en meer bekend geworden en hebben meer en meer mensen die gebruikt.

Dan kwam de aankondiging van de federale minister van Economie, uw partijgenoot Vande Lanotte, dat mensen die test ook in gemeentehuizen moeten kunnen doen. Dit is een Vlaamse bevoegdheid, minister. Wij moeten de bevoegdheden die we hebben, zo veel mogelijk proberen af te dekken en niet langer door het federale niveau laten gebruiken.

Uiteindelijk zit er wel iets in het verhaal van Vande Lanotte. Maar moet dat in gemeentehuizen? Elke gemeente heeft vandaag ook een bibliotheek waar pc’s staan. En wie zouden we daarvoor moeten opleiden? Het is allemaal tamelijk vaag.

Minister, welk overleg hebt u al gehad met de federale collega’s aangaande dit voorstel? Zouden we niet beter vanuit Vlaanderen een campagne voeren om de V-test nog bekender en toegankelijker voor de consument te maken? Kunnen we die V-test ook niet uitbreiden naar isolatiemogelijkheden?

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft vorige week op een overleg met de regulatoren, dus ook met de VREG, gezegd dat de federale minister een plan had om meer mensen erop te wijzen dat ze kans hebben op goedkopere energie. Op het overleg van volgende maand zouden meer details over de eventuele voorstellen uit de doeken worden gedaan. Ik wil daar, waar mogelijk, zeker aan meewerken. Onze V-test is in elk geval een zeer interessant instrument.

Wat kunnen wij intussen zelf al doen? Er zijn drie dingen die wij willen voorbereiden en nog voor de zomer willen voorleggen aan de regering. Het eerste is dat de energiescan, die we doen bij sociaal kwetsbare mensen, wordt uitgebreid en ook omgevormd naar een factuurscan. Als we bij die mensen thuis zijn, gaan we het niet enkel hebben over interessante maatregelen om de factuur te beperken, zoals isolatie. We gaan met hen ook de V-test doen, tonen hoe het moet enzovoort.

Mensen die gedropt zijn door hun leverancier, krijgen vandaag een brief van de netbeheerder met de melding dat ze zoveel tijd hebben om een nieuwe leverancier te vinden, en dat ze anders bij hen terechtkomen als klant. We zullen daar de mededeling aan toevoegen dat het verschil in prijs tussen de verschillende leveranciers enorm is, dat de distributienetbeheerders (DNB’s) bovendien de duurste zijn, en op welke wijze men kan uitzoeken wat voor hen het goedkoopste contract is.

Ten derde zullen we ervoor zorgen dat mensen die bij de DNB klant zijn, die effectief gedropt zijn en geen nieuwe leverancier hebben gevonden, wanneer hun schulden zo goed als afbetaald zijn en wanneer ze dus kunnen terugkeren naar de commerciële markt, per brief een uitgevoerde V-test toegestuurd krijgen op basis van een reëel verbruik. Zo tonen we hun waar ze rekening mee kunnen houden als ze terugkeren naar de markt. We moedigen hen daartoe aan.

Kunnen wij eventueel bijdragen aan een specifieke campagne, waar de federale overheid nu het initiatief toe neemt? Dat zal ik u over een aantal weken kunnen zeggen, wanneer het nieuwe overleg met de regulatoren heeft plaatsgevonden.

Peter Reekmans

Minister, bedankt voor uw antwoord. Wordt vervolgd.

Ik wil vooral het belang van zo’n bekendmakingscampagne benadrukken. Als je ziet hoeveel mensen die test vandaag invullen en de stap naar een andere leverancier zetten, is dat een enorm hoog aantal. En dan kom ik bij de uitbreiding waar ik het daarnet al over had. Vandaag zijn er op het internet heel veel tests en modules waarmee klanten hun investeringen in isolatie kunnen berekenen. Mijn partij laat mensen liever inzien wat hun investeringen opbrengen, dan vanuit de overheid premies en subsidies te geven. Daarom trek ik ook de kaart om de klant beter bewust te maken van het rendement van een investering in isolatie.

Vandaag zijn er heel veel tests te vinden op het internet die niet 100 procent perfect werken. Daarom is het mijns inziens belangrijk dat er vanwege de overheid een test komt die wel een concreet beeld geeft aan de consument. Dat is heel belangrijk voor de gezinsportefeuille van heel veel gezinnen in deze tijden van energiecrisis.

De voorzitter

Mevrouw Claes heeft het woord.

Sonja Claes

Minister, ik dank u voor het formuleren van de concrete voorstellen die we in de commissie hebben gedaan ten aanzien van de gedropte klanten en de mensen die het erg moeilijk hebben. We merken dat die V-test erg populair wordt en dat heel wat mensen daardoor overstappen naar een andere leverancier. Alles wat gebeurt om die V-test bekender te maken, moeten we steunen, ook al is het federaal.

Ik ben het niet helemaal met de vraagsteller eens dat de bibliotheek een goede plaats is om die V-test aan te bieden. De meeste gemeentebesturen hebben op dit ogenblik een milieuambtenaar of iemand anders die advies kan geven in verband met energie en isoleren. Het lijkt mij dat, als de federale overheid een initiatief neemt, dit het best in het gemeentehuis gebeurt en niet in de bibliotheek waar mensen aan hun lot worden overgelaten. Vaak gaat het namelijk toch om mensen die het niet alleen kunnen.

De voorzitter

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Voorzitter, minister, één ding is duidelijk: er beweegt heel wat in het energielandschap. Het is heel belangrijk om de klanten bewust te maken van hun energievoorziening, hun energieverbruik, wie hun energieleverancier is en welke prijs hij daarvoor vraagt.

De vraag die ik mij stel bij de campagne die momenteel wordt opgestart, is of die nu echt één maand voor de verkiezingen moet worden gevoerd in de gemeentehuizen. Is het niet beter dat de campagne nu meteen wordt opgestart en dat die niet als verkiezingspropaganda wordt gebruikt voor één bepaalde partij? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

We zijn het er allemaal mee eens dat die V-test een enorm belangrijk instrument is. De switchgraad neemt toe, zo lezen we in de kranten.

Minister, ik wil u vragen de mensen die nog steeds niet de mogelijkheid hebben om op het internet te gaan, niet te veronachtzamen. De heer Reekmans vraagt om die internettoepassingen verder uit te breiden. Er is echter nog steeds een significant aantal mensen dat daar geen toegang tot heeft. Ik zou dan ook graag hebben dat de andere vormen van communicatie ook worden onderzocht.

Daarom zijn er ook drie voorstellen om bij mensen die kwetsbaar zijn en die we niet gemakkelijk bereiken via zo’n internettool, die test aan huis te doen of per brief toe te sturen. Het gaat toch om zo’n 10.000 gezinnen per jaar die het initiatief om te switchen niet gemakkelijk kunnen nemen.

Mevrouw Van den Eynde, ik heb net als u de vraag gesteld of het niet wat vroeger kan. De reden waarom de campagne en de begeleidende maatregelen in september zouden plaatsvinden, is dat de verbrekingsvergoeding dan wordt afgeschaft. Als klanten dan wisselen van leverancier, hoeven ze daar geen boete meer voor te betalen. Dat is dus een beter moment om mensen voor te stellen van leverancier te wisselen. Dat vond ik natuurlijk een degelijk argument. Als we de mensen nog 75 euro kunnen doen besparen, doen we dat graag.

Het maakt niet uit of het gebeurt in een bibliotheek of in een gemeentehuis. Als het gebeurt op een plek die heel gemakkelijk toegankelijk is voor veel mensen en waar ze de weg naartoe kennen, ben ik al blij.

Wat de terugverdientijd van isolatiemaatregelen betreft, is er een heel goede calculator die door de Vlaamse overheid ter beschikking wordt gesteld, maar die niet voldoende gekend is. Ik stel voor dat daar een link naartoe wordt geplaatst op de site van de V-test zelf met een eenvoudige boodschap “U kunt vanzelfsprekend nog meer besparen, niet enkel door het kiezen van de beste leverancier, maar ook door degelijk te isoleren. Uw terugverdientijd kunt u hier berekenen.” Dat lijkt mij een consumentvriendelijke manier om die tool ter beschikking te stellen.

Peter Reekmans

Minister, ik dank u voor uw antwoord. Het laatste wat u zei, is het belangrijkste, namelijk dat u dat op de website van de VREG zult uitbreiden. Dat lijkt mij ook noodzakelijk om het bekender te maken bij de consument.

Ik heb u verleden keer, met de wijziging van de Vlaamse renovatiepremie, ook al gezegd dat VREG goed werk levert met de V-test, maar dat ze het soms laten afweten in de schoonheidsafwerking. Het duurt soms lang vooraleer bepaalde zaken online staan. Een dergelijke module die vandaag bestaat, had er al op moeten staan. Ik hoop dat u er vaart achter zet om het erop te zetten. Zo kunnen heel wat mensen namelijk heel veel geld besparen op hun gezinsbudget. Ik dank u.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.