U bent hier

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Minister-president, vorige week donderdag hebben we van gedachten kunnen wisselen over de stand van zaken van de Hedwigepolder en de uitvoering van de waterverdragen naar aanleiding van de uitspraken van de Nederlandse staatssecretaris van Landbouw, de heer Bleker, in verband met mogelijke alternatieven in Nederland voor een volledige ontpoldering van de Hedwigepolder. Er werd voorgesteld om slechts een derde te ontpolderen en elders een aantal werkzaamheden uit te voeren.

Minister-president, u hebt ons toen aangenaam verrast met een verduidelijking van het standpunt waarvan we voorheen al op de hoogte waren. U zei dat verdragen moeten worden uitgevoerd: pacta sunt servanda. U zei ook dat u het voorstel van Nederland wilt onderzoeken of het naar de geest kan beantwoorden aan de uitvoering van de waterverdragen. U had ons in het vooruitzicht gesteld dat het binnen een maand zou moeten worden verduidelijkt.

We zijn vorige donderdag gerust naar huis gegaan. De toekomst was verzekerd voor de Antwerpse haven. Binnenkort zullen er weer onderhouds- en baggerwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Daarom is het van belang dat er vooruitgang wordt geboekt in dit dossier.

Toen kwam de val van de Nederlandse regering, en dat zal cruciale gevolgen hebben voor dit dossier. Minister-president, zal de onduidelijkheid over de toekomst van de Hedwigepolder gevolgen hebben voor de uitvoering van de waterverdragen?

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

De heer de Kort heeft een goede vraag gesteld. Misschien is hij vorige donderdag iets geruster naar huis gegaan dan ik. Maar goed, dat zal met onze rol en onze partij te maken hebben, zeker? Ik was helemaal niet gerustgesteld. Dirk de Kort weet dat heel goed. De ambities van de Antwerpse haven liggen hoger dan het niveau dat we nu hebben. Wat we hebben verworven, is heel goed, maar we willen veel dieper gaan. En dat weet u, minister-president, al was het maar omdat u contact houdt met de mensen in Antwerpen die daarover gaan en die u daarover de nodige signalen sturen.

We moeten niet bang zijn, we moeten niet alleen spreken over onderhoudsbaggerwerken, we moeten durven zeggen aan de partners die Antwerpen aandoen dat we dieper willen gaan. Ik spreek dan over een minimumdiepte van 14 meter. Daarvoor zullen we partners nodig hebben die ons ter wille zijn. Dat is niet de fuut, niet de kluut, niet de rosse grutto, niet de ‘poelifinario’, maar dat zijn onze Nederlandse buren, en die moeten we ter wille zijn. We moeten onze Zeeuwse vrienden te vriend houden, en dat doe je maar door respect te hebben voor de waarden die ze koesteren. Een van die waarden is dat ze gevoelig zijn voor wateroverlast. Hun leuze is niet voor niets luctor et emergo, ik vecht en dan blijf ik bovendrijven. Laat ons alstublieft de Zeeuwen in hun waardigheid laten, laten we hen als objectieve bondgenoot houden en laten we niet te veel ontpolderen als ze dat in die regio niet vragen.

Minister-president, kunt u met dat standpunt leven of niet? (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Wanneer men denkt gerust te kunnen zijn, doen er zich onverwachte zaken voor. De val van de Nederlandse regering is een feit dat de vorige keer niet aan bod is gekomen en dat ik ook niet had kunnen voorspellen.

Maar goed, het is nu zo. Ik heb begrepen dat er in september in Nederland opnieuw verkiezingen zijn.

Dat brengt ons wat betreft het dossier van de Hedwigepolder in een nieuw kader. Ten eerste is het heel belangrijk of de Tweede Kamer dit dossier nu zal beschouwen als een dossier van lopende zaken of niet. We moeten nu even afwachten welke kwalificatie dit dossier krijgt. Als het een dossier van lopende zaken wordt, kan de Nederlandse regering dit verder aanpakken. De Europees commissaris heeft bijvoorbeeld gezegd al half mei concrete stappen te willen. Dan kan dat doorgaan en kunnen wij zien hoe we daar met Nederland verder over onderhandelen.

Een tweede mogelijkheid is dat de Tweede Kamer beslist dat dit geen dossier van lopende zaken is en dat de nieuwe Nederlandse regering na de verkiezingen daar opnieuw mee moet starten. In die omstandigheid moeten wij nakijken – ik ben daar volop mee bezig – of wij toch niet onze rechten moeten vrijwaren op basis van het verdrag, alleen al om problemen te vermijden met de vergunningen voor de onderhoudsbaggerwerken, die binnenkort moeten worden afgeleverd.

Mijnheer Penris, ik weet dat u alsmaar dieper wilt gaan. Wij moeten ervoor zorgen dat de 13,10 meter tij-ongebonden gegarandeerd wordt. Daartoe hebben wij vergunningen nodig voor de onderhoudsbaggerwerken. Mijn eerste zorg is dat dat allemaal goed loopt. U weet dat wat uitgevoerd moet worden, ook uitgevoerd moet worden. Zodra iets is opgelost, stelt u meteen dat we dieper moeten gaan. Dat heb ik van u al verschillende keren mogen horen. Voor mij is het in de eerste plaats belangrijk dat wat is afgesproken, ook wordt uitgevoerd.

Dirk de Kort

Minister-president, wij hadden uiteraard verwacht dat u de zaak van zeer nabij zou opvolgen en kort op de bal zou spelen. Het is goed dat we dit vandaag in de plenaire vergadering hebben kunnen bespreken, zodat aan de Tweede Kamer een heel duidelijk signaal kan worden gegeven. Het beste zou zijn dat het dossier als een lopende zaak kan worden besproken, zodat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en er effectief verder werk kan worden gemaakt van de vergunning voor de onderhoudsbaggerwerken.

Jan Penris

Ik ben geen Nederlander en kan niet in de Nederlandse geest denken, maar het lijkt mij de logica der dingen dat onderhoudsbaggerwerken sowieso lopende zaken zijn. We mogen ervan uitgaan dat ze wat dat betreft hun verplichtingen zullen naleven. Pacta sunt servanda. Pacta servata sunt, laat ons hopen.

Daarnaast, minister-president, moeten we ook op de lange termijn durven te denken. Wij moeten de Nederlanders, wie ook het volgende bestuur zal uitmaken, te vriend houden, in het belang van die belangrijke haven die Antwerpen ondanks alles blijft.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Minister, het is natuurlijk niet uw fout of verantwoordelijkheid dat de Nederlandse regering ten val is gekomen. Ik wil er wel op wijzen dat wij hier in het verleden resoluties hebben aangenomen dat de drie-eenheid economie, ecologie en veiligheid voor de stad Antwerpen één en ondeelbaar was in dit dossier. Daarom ben ik wat onthutst door wat de heer Penris zei. U mag niet vergeten, mijnheer Penris, dat in het Antwerpse dossier rond het ecologische evenwicht, het respect voor de ecologische beweging en de eisen van Europa heel veel arbeid is geïnvesteerd in het creëren van een draagvlak. De Zeeuwen en Nederland moeten daar ook respect voor hebben. Dat was het standpunt dat toen is meegedeeld en waar eenstemmigheid over was.

Nu zeggen dat de poelifinario, de kluut en de rosse grutto ineens niet meer belangrijk zijn, is een fout signaal. Dat verzwakt onze positie ten opzichte van de Nederlanders. Ik zou willen dat we bij ons standpunt blijven zoals het hier kamerbreed is afgesproken, en daar niets op toegeven.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Minister-president, in alle eerlijkheid: wat een geklungel. Wat een geklungel! We wachten al zeven jaar op een antwoord van Nederland. We worden al zeven jaar aan het lijntje gehouden. Geduld is een mooie deugd, tot op het moment dat het gênant wordt.

We hebben geen tijd meer om te wachten. We kunnen niet nog een week, een maand, zes maanden wachten. U hebt het zelf al terecht aangehaald: vanaf 2014 moeten wij onze vergunningen voor de onderhoudsbaggerwerken opnieuw aanvragen. Ik heb mij laten vertellen dat om de vijf à zes weken 50 centimeter, een halve meter, zand wordt weggebaggerd. Ik moet er dus geen tekening bij maken dat op vier of vijf maanden tijd de volledige Scheldeverdieping ongedaan kan worden gemaakt indien we vanaf 2014 niet meer kunnen baggeren. Dan gaan we terug naar de jaren 90. We hebben dus geen tijd meer.

Minister-president, ik heb het u al herhaaldelijk gevraagd, maar ik vraag het u nog eens: waarop wacht u nog om de arbitrageprocedure zoals gepland in de verdragen op te starten en om alle mogelijke rechtsmiddelen die we op Europees vlak hebben, uit te putten?

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Ik denk dat we ons niet te veel illusies moeten maken. Dit zal niet worden bekeken als een dossier van lopende zaken. Het gedoogkabinet-Rutte had zelf al geen meerderheid rond het alternatief plan. De PVV van Geert Wilders wou enkel instemmen na een referendum in Zeeland, dat door Zeeland zelf niet werd gewenst. De kans dat dit dossier als een dossier van lopende zaken zal worden beschouwd, is volgens mij zeer klein.

Dan moeten we inderdaad terugkomen op wat we met Nederland hadden afgesproken in de Scheldeverdragen, namelijk de uitvoering van het grensoverschrijdend natuurontwikkelingsproject Prosper- en Hedwigepolder. Dat is trouwens ook beter voor de veiligheid ten aanzien van de overstromingen in Vlaanderen. Mijnheer Penris, als Zeeland een bepaalde gevoeligheid heeft in de strijd tegen wateroverlast, zouden ze zeker dat dossier, zoals afgesproken met Nederland, moeten verdedigen, in tegenstelling tot het alternatief, dat minder veiligheid geeft ten aanzien van overstromingen in Vlaanderen. Het dossier zoals was afgesproken, is beter voor de veiligheid, voor de natuurlijkheid en voor de toegankelijkheid.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister-president, het zou mij ook verbazen indien Nederland dit als een dossier van lopende zaken zou beschouwen.

Europa verwacht weliswaar een standpunt tegen mei. In dit dossier zijn er echter al heel wat deadlines verstreken. In het verdrag staan er deadlines. De werken hadden al lang aangevat moeten zijn.

Ik maak me wel zorgen. Mijnheer Penris, uiteraard moeten we onze Nederlandse buren te vriend houden. We moeten Europa echter ook te vriend houden in dit dossier, indien we de toekomst van de haven veilig willen stellen. Zelfs indien de Europese Commissie akkoord gaat met een slechts gedeeltelijke ontpoldering, aangevuld met andere natuurcompensaties, dan nog moet dat voor Vlaanderen de aanleiding zijn om na te gaan of enerzijds het nieuwe scenario voor Vlaanderen en voor Antwerpen even goed is en anderzijds of we de afgesproken financiële bijdrage in het verdrag wel moeten betalen. Desnoods moeten we heronderhandelen over het verdrag of over delen ervan.

Ik was beroepshalve gedurende tien jaar belast met de uitvoering van een Nederlands-Vlaams verdrag op een ander terrein. Ik weet hoe broos verdragen zijn. Als je een stukje uit de puzzel haalt, kan de hele puzzel om zeep gaan, ook in dit geval.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, blijkbaar zijn sommige collega’s zo vertrouwd met die Tweede Kamer in Nederland dat ze al kunnen voorspellen wat daar zal worden beslist. De Tweede Kamer zal zelf een beslissing nemen. Terwijl kunnen wij hier in alle bescheidenheid debatten voeren waar we zelf over kunnen beslissen.

Het lijkt mij wijs om even te wachten. Het is geen kwestie van maanden, maar van dagen of weken. De Tweede Kamer zal beslissen of het lopende zaken zal zijn of niet. Voor het ene is iets te zeggen, maar voor het andere ook. Ik wil daar geen uitspraken over doen. Het Nederlandse parlement zal zich daarover uitspreken.

Wanneer het niet tot lopende zaken behoort, zal ik artikel 10 van het verdrag in werking laten treden. Ik zal dan bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Mevrouw De Ridder, u hebt hier al de Mosseloorlog verklaard. Ik zou toch opletten met woorden als ‘geklungel’ enzovoort. Het zijn de resultaten die tellen. We hebben de Schelde uitgediept. De onderhoudsbaggerwerken zijn een belangrijke zorg bij de uitvoering van het verdrag. Ieder heeft natuurlijk zijn eigen temperament, maar ik zou toch voorzichtig zijn en vooral naar de resultaten toewerken en geen uitspraken doen die de zaak niet vooruithelpen.

Mijnheer Peeters, u hebt gelijk, er zijn drie pijlers afgesproken. Als één ervan niet volgt, riskeer je dat het geheel niet meer kan doorgaan. Dat is ook mijn zorg, met respect voor alle partijen. Daarom heb ik geduld gehad, maar ik heb gezegd dat mijn geduld eind deze maand op zou zijn. Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid om de haven van Antwerpen en andere niet langer in gevaar te brengen of in het ongewisse te laten. Dank u wel.

Dirk de Kort

Minister-president, u hebt een goed antwoord gegeven. (Gelach)

U laat zich niet opjagen door mevrouw De Ridder. Mevrouw De Ridder, u zou zelf eens de verklaringen moeten lezen die u in het verleden hebt gedaan in Gazet Van Antwerpen, heel breed uitgesmeerd. U veroorzaakt veel te vlug paniek, dat is zeker en vast niet goed, ook in het kader van een goed nabuurschap. We moeten zorgen dat er verder goede afspraken kunnen worden gemaakt. Als ze die niet respecteren, zullen we de procedure volgen via de arbitrage.

Jan Penris

Mijnheer Vandaele van de N-VA, u roept Europa als gezagsargument in. Dat is nieuw voor mij, zeker wetende dat de man die vlak achter u zit met dat gezagsargument vroeger problemen had, en terecht. (Applaus)

Mijnheer Peeters, ik ben geen tegenstander van de vogelsoorten die ik heb opgenoemd. Of die vogeltjes nu kunnen broeden in Zeeuws-Vlaanderen, in Walcheren, in Zuid-Beveland, in Noord-Beveland of Schouwen-Duiveland, zal hen worst wezen, neem dat van mij aan. Maar voor de Zeeuwen is het wel belangrijk welk stuk polder er ontpolderd wordt of niet. Houd daar ook rekening mee, dank u.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.