U bent hier

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Voorzitter, minister-president, collega’s, de Hormonencel bracht vorige week haar jaarrapport 2011 uit. Daarin staat iets opmerkelijks te lezen. “Het aantal niet-conforme vaststellingen in de veeteelt was de voorbije jaren relatief gelijklopend maar steeg in 2011 uitzonderlijk.” Blijkbaar wordt de aanwezigheid van het groeibevorderend middel prednisolone vastgesteld in de urine van varkens, wat erop zou wijzen dat er niet-legale groeistimulerende producten zouden worden gebruikt.

De sector reageert verontwaardigd en zegt dat dit allemaal nog niet is bewezen, want er is geen duidelijke wetenschappelijke vaststelling hoe dit nu effectief komt. De sector vindt deze uitspraken voorbarig.

Minister-president, er is heel wat onduidelijkheid. Ik besef dat dit voornamelijk een federale materie is, maar u bent minister van Landbouw en ik denk dat vele burgers zich zorgen maken over deze berichtgeving en over wat er later op hun bord zal komen. Daarom wil ik u vragen of u intussen meer duidelijkheid hebt over de achtergrond waarom er meer niet-conforme vaststellingen worden gedaan en weke rol u hierin als minister van Landbouw kunt spelen.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, minister-president, collega’s, ik sluit me aan bij de vraag van mevrouw Eerlingen. Wat me opviel, is dat de meeste niet-conforme metingen in de Kempen zijn gebeurd, rond Turnhout. Dat is mijn streek. Dat blijkt uit de kaartjes die je vindt in het jaarverslag van de Hormonencel. Daarom heeft dit mijn aandacht getrokken en wil ik hierover een vraag stellen.

De Hormonencel brengt een vaststelling uit. De onmiddellijke reactie van de Boerenbond daarop is dat de sector wordt beschadigd. Dat is niet waar. Die reactie leek mij in elk geval, gezien de onduidelijkheid die er bestaat, een beetje voorbarig.

Ik heb het advies opgezocht van het Wetenschappelijk Comité van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Ik citeer eruit: “Het Wetenschappelijk Comité stelt vast dat er geen informatie bestaat in de wetenschappelijke literatuur over de mogelijke aanwezigheid van prednisoloneresiduen bij varkens.” Dat is volgens mij een belangrijk element dat alleen maar de onduidelijkheid aantoont, wat mij doet besluiten dat mogelijk de Boerenbond ook wel erg vroeg was in zijn reactie.

Vlaanderen is bevoegd voor het landbouwbeleid. We hebben een actieplan ter bestrijding van de crisis in de varkenssector. De meeste varkens leven in Vlaanderen. Ik wil in dit verband nog niemand met de vinger wijzen.

Minister-president, hoe zult u hiermee omgaan? Hoe zult u duidelijkheid creëren over deze problematiek en deze vaststellingen? De Hormonencel heeft dit probleem gesignaleerd. We moeten weten wat er werkelijk aan de hand is.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ik wil voor alle duidelijkheid opmerken dat de Vlaamse land- en tuinbouw voor kwaliteitsvolle producten staat. Onze Vlaamse producten zijn van zeer hoge kwaliteit. Het moet duidelijk zijn dat dit mijn standpunt als minister van Landbouw is.

Er zijn regelmatig screenings en er worden regelmatig rapporten opgesteld. Dit is een belangrijke stimulans om hiervoor garant te staan tegenover iedereen in Vlaanderen, in België en in de rest van de wereld. We gaan hier absoluut voor.

Ik heb het rapport hier bij me. Het is me deze ochtend bezorgd. In feite gaat het hier om federale instanties. Dit valt nog altijd onder de federale bevoegdheden. Er wordt melding gemaakt van het product prednisolone. Ik heb dit rapport aan de bevoegde administratie gegeven. Ik heb gevraagd het rapport door te nemen en me de conclusies te bezorgen die de administratie hieruit kan trekken. Het rapport is in de media uitgelekt. We moeten dit rapport ernstig nemen en zien wat er precies in staat.

Ik heb het rapport ook zelf even doorgenomen. Er staat onder meer dit in: “Er is geen wetenschappelijke verklaring of prednisolone al dan niet endogeen kan voorkomen en waarom dit nu plots opduikt.” Iets verder staat het volgende: “De toediening van dit product op zich is niet verboden, maar het kan enkel in het geval van therapeutische noodzaak.”

Dit moet zo snel mogelijk wetenschappelijk heel duidelijk worden uitgeklaard. Mijn administratie gaat na welke bijkomende acties hier mogelijk uit voortvloeien. Het belangrijkste punt is dat we garant blijven staan voor kwaliteitsvolle land- en tuinbouwproducten. Iedereen moet zich daarachter zetten.

Indien er een wetenschappelijk probleem is, bijvoorbeeld als de aanwezigheid van stoffen niet meteen kan worden verklaard, moet dit worden uitgeklaard. Ik ga ervan uit dat ik dit, samen met de administratie, in de loop van de komende weken verder zal kunnen verduidelijken.

Tine Eerlingen

Ik dank de minister-president voor zijn antwoord. Ik vind het zeer positief dat hij snel actie zal ondernemen en de mogelijke oorzaak zal zoeken. Op die manier kan de onduidelijkheid uit de weg worden geruimd. Indien er een probleem zou zijn, moet ervoor gezorgd worden dat de hele sector er de gevolgen niet van hoeft te dragen.

We moeten wel duidelijk stellen dat we dit niet dulden. We willen een kwalitatieve sector, we willen garantie dat hier geen verdere problemen meer te verwachten zijn.

Dirk Peeters

Ik dank de minister-president voor zijn antwoord. Ik ben blij dat hij wil onderzoeken wat er eigenlijk aan de hand is. Ik hoop evenwel dat hij ook mijn bezorgdheid deelt. Ik vind de vaststellingen frappant. Hij heeft het rapport bij zich. Hij moet maar eens naar de bijlage met de kaartjes kijken. Er is een probleem in een bepaalde regio, namelijk de Kempen. Volgens mij moet het onderzoek zich daarop toespitsen. We moeten nagaan waarom dit geografisch op bepaalde punten geconcentreerd blijkt te zijn.

Ik hoop dat we hier vrij snel duidelijkheid over kunnen krijgen. We kunnen hier misschien de afspraak maken dat er een terugkoppeling in de commissie komt. We zouden dan een stand van zaken van de vordering van het onderzoek kunnen krijgen.

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, ik ben het eens met het standpunt van de minister-president over de kwaliteit van onze landbouwproducten. De voedselveiligheid en de transparantie hierover is bijzonder belangrijk. Het is eveneens belangrijk dat de consument hierover op een wetenschappelijk verantwoorde en onderbouwde wijze wordt geïnformeerd.

Daarom doe ik een oproep aan u om dit effectief te bewaken, en aan de andere kant ook te bewaken dat de ingevoerde producten op dezelfde wijze worden gescreend als de inlandse.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, het kwaad is natuurlijk geschied door op basis van verkeerde informatie een sector in moeilijkheden opnieuw in een kwaad daglicht te stellen. Ik vind het werkelijk totaal verkeerd. Men vergeet erbij te vertellen dat bij een tegenonderzoek de cijfers al lager waren. Men vergeet erbij te vertellen dat op geen enkel van de bedrijven een verboden product werd gevonden. Men vergeet erbij te vertellen dat de substantie waarover sprake aangemaakt wordt door de varkens zelf.

Ik vind het heel vervelend dat bepaalde fracties, door hier de vraag te stellen, eigenlijk opnieuw de hele sector in vraag stellen. U kunt natuurlijk zeggen dat u dit niet hebt gezegd, maar ondertussen …

Ik hoop in ieder geval dat ook de media een genuanceerd beeld zullen geven, en dat ze niet zoals enkele dagen terug automatisch melden dat er een hoger gebruik van hormonen in de sector bestaat.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, dit kwam gisteren in de Senaat al aan bod. We hebben in de commissie een resolutie goedgekeurd om de strijd tegen de hormonen op een efficiënte manier aan te vatten. De laatste tijd gebeurt dat steeds meer via internet. De landbouw zelf heeft er alle baat bij dat de controle en strijd tegen de hormonen correct gebeurt, en uiteraard met de juiste informatie. De landbouw heeft daar zelf alle belang bij. Alle partijen in de Senaat hebben zich daarbij aangesloten. We willen de strijd daartegen eensgezind opvoeren.

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Voorzitter, ik vind dat sommige collega’s nogal snel concluderen dat hier verkeerde informatie wordt gegeven als uit wetenschappelijk onderzoek nog niemand een verklaring kan detecteren. Ik zou zeker niet durven spreken van verkeerde informatie. Het is vooral belangrijk dat snel onderzocht wordt wat nu juist de oorzaak is en dat er duidelijkheid komt. Dat is uiteraard grotendeels federale materie. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) kan eventueel wetenschappelijke hulp bieden.

Een belangrijk onderdeel van uw beleid en van het Vlaams actieplan, minister-president, is de exportpositie van de Vlaamse varkenshouderij versterken. Ik kan me voorstellen dat het kwaliteitsimago van ons product een belangrijke rol speelt voor de exportpositie. De berichtgeving was nogal negatief. Dat zal wel een rol spelen en het imago van Vlaanderen beschadigen. Minister-president, is er imagoschade op dit moment?

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer De Meyer, we moeten inderdaad heel streng zijn voor onszelf. We moeten ook streng zijn ten opzichte van producten die we invoeren uit andere landen. De voedselveiligheid en -kwaliteit moeten daar even streng worden beoordeeld.

Mijnheer Sintobin, de media hebben het nieuws natuurlijk gebracht zoals het door de media is gebracht. Er zijn nog heel wat vragen, ook wetenschappelijke. Hoe moeten we de zaken plaatsen? Zekere nuances zijn hier op hun plaats. Dat moet allemaal worden bekeken. Wat is precies het probleem? Hoe moeten we dat aanpakken?

Mijnheer Tommelein, het is mooi dat de Senaat de resolutie kamerbreed heeft goedgekeurd. Het is tot nog toe een federale bevoegdheid. Kunt u ons die resolutie bezorgen?

Mevrouw Robeyns, u hebt gelijk, we hebben al heel wat acties ondernomen om het varkensvlees en andere producten internationaal als kwaliteitsvol te promoten. We moeten dat blijven doen. Ik heb momenteel niet de indruk dat ons imago veel schade heeft opgelopen in het buitenland omdat dit probleem geen direct gevaar levert voor de consument. Ik wil dat nog eens onderstrepen. Het is van een andere orde. We moeten ons imago wel constant blijven bewaken en verder uitbouwen op basis van de kwaliteit van onze producten.

Tine Eerlingen

Mijnheer Sintobin, er worden helemaal geen voorbarige conclusies getrokken. Daarom juist vragen wij naar meer onderzoek en meer verduidelijking. Het is net het belangrijkste dat er nu duidelijkheid komt. Ik heb begrepen dat de minister-president daaraan werkt.

Dirk Peeters

Opvolging in de commissie verzekerd.

Mijnheer Sintobin, ik heb gezegd dat ik niemand met de vinger wijs en ik heb vastgesteld dat er wetenschappelijke onduidelijkheid is. Het is in het belang van de sector en de volksgezondheid dat die duidelijkheid er snel komt. Het is een opdracht voor de verantwoordelijke minister om dat onderzoek aan te sporen.

De voorzitter

De actuele vragen zijn afgehandeld.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.