U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2012, 13.59u

van Sas van Rouveroij, Dirk de Kort, Jan Roegiers, Helga Stevens, Lode Vereeck, Filip Watteeuw en Veli Yüksel
1406 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Dirk de Kort en Jan Roegiers, mevrouw Helga Stevens en de heren Lode Vereeck, Filip Watteeuw en Veli Yüksel houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

De algemene bespreking is geopend.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, collega’s, de domaniale wet van 31 mei 1923 voorziet in een machtiging van de wetgevende macht aan de Vlaamse Regering om de onroerende (private) domeingoederen te verkopen of met zakelijke rechten te bezwaren.

Aan die machtiging tot overdracht van de onroerende (private) domeingoederen koppelt de domaniale wet op dit ogenblik twee voorwaarden. Enerzijds is de machtiging wanneer niet openbaar verkocht wordt of er geen onteigening ten algemenen nutte wordt uitgevaardigd, beperkt tot die vervreemdingen of vestigingen van zakelijke rechten waarvan de geschatte waarde minder dan 1.250.000 euro bedraagt. Anderzijds stelt de domaniale wet uitdrukkelijk dat alle te verrichten vervreemdingen openbaar gemaakt moeten worden door passende publiciteitsmaatregelen zodat verkocht kan worden aan de meest biedende.

Collega’s, dat heeft niet alleen tot gevolg dat voor elke overdracht van onroerende (private) domeingoederen de markt geraadpleegd moet worden, het heeft ook tot gevolg dat voor elke vervreemding of vestiging van zakelijke rechten waarvan de geschatte waarde meer dan 1.250.000 euro bedraagt, nog steeds de goedkeuring van de decreetgever moet worden gevraagd.

De rechtstreekse overdracht aan een havenbedrijf van gronden die gelegen zijn binnen een havengebied en toebehoren aan het Vlaamse Gewest, wordt daardoor bijna onmogelijk gemaakt.

Het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het Havendecreet, voorziet niet in een bepaling die de domaniale wet buiten werking stelt voor de domeingoederen die gelegen zijn binnen een havengebied.

Zulk een uitdrukkelijke bepaling kan bijvoorbeeld wel gevonden worden in het decreet van 13 december 2002 houdende de oprichting van de naamloze vennootschap van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel. Ook de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied ter hoogte van Antwerpen en houdende maatregelen voor het beheer en de exploitatie van de haven van Antwerpen, de zogenaamde wet-Chabert, bevat een soortgelijke bepaling.

Via dit voorstel van decreet wensen wij als indieners een soortgelijke bepaling in het Havendecreet op te nemen waardoor de domaniale wet buiten werking wordt gesteld.

Er werd op het voorstel van decreet een amendement ingediend dat artikel 2 terecht aanvult. Aldus steun ik dit amendement, maar ik mag aannemen dat de eerste indiener, collega de Kort, het amendement verder zal toelichten.

De voorzitter

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Voorzitter, collega’s, na deze bondige en goede toelichting kan ik me erbij aansluiten dat we bij dit voorstel van decreet de zogenaamde wet-Chabert over het hoofd hadden gezien: de wet van 19 juni 1978 betreffende het beheer van het Linkerscheldeoevergebied. Daarin was al opgenomen dat de Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied alle gronden die ze verwerven in het havengebied en die ze onteigenen, kan beheren.

Dat betekent dat deze werkwijze haar deugdelijkheid zeker al heeft bewezen. Het is ook zo dat de finaliteit van de havengrond niet op voorhand moet worden vastgelegd. Daarom is het ook belangrijk dat in de toekomst deze werkwijze gehanteerd kan blijven worden. Ook in het kader van het komende afbakenings-GRUP voor de haven van Antwerpen, is dit niet onbelangrijk.

Daarom hebben wij dit kleine amendement aan het voorstel van decreet toegevoegd om die werkwijze verder te kunnen hanteren.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, ik wil de heer van Rouveroij bedanken en feliciteren met het initiatief dat hij heeft genomen. Ik heb dat ook in de commissie tot uitdrukking kunnen brengen. Sinds die commissiezitting weet de heer Roegiers trouwens ook wat domaniale wetgeving betekent. Hij was een leek in dezen, maar we zijn nooit te beroerd om bij te leren. Nietwaar, mijnheer van Rouveroij? Waarvoor dank.

Ik blijf herhalen dat ik betreur dat over zo’n belangrijk onderwerp geen echt kamerbrede meerderheid kan worden gevonden. Ik heb vastgesteld dat alle partijen, behalve de onze, dit soort initiatieven, die door onze fractie mee worden gedragen, mochten tekenen. Ik heb dan ook betreurd – u was daarbij, voorzitter – dat een aantal van de indieners het op dat moment zelfs niet de moeite vonden om naar de commissie af te zakken waar ze hun eigen initiatief mee konden ondersteunen, waarvan akte.

Mijnheer van Rouveroij, we blijven uw initiatief steunen.

Mijnheer de Kort, ook uw amendement zullen we steunen, omdat het inhoudelijk uiteraard tegemoetkomt aan een zeer terechte juridische bekommernis. Ik kan alleen herhalen wat ik bij vorige decretale initiatieven heb moeten zeggen: soms zijn we zeer slordig en haastig in ons decretaal werk en moeten we verbeteren op verbeteringen. Dat maakt geen al te beste indruk. Als die verbeteringen op verbeteringen er uiteindelijk echter toe leiden dat de wetgeving versterkt wordt, zullen we voor één keer mild zijn en dat amendement mee steunen.

De voorzitter

Mevrouw Stevens heeft het woord.

Helga Stevens

Voorzitter, collega’s, de N-VA-fractie staat volledig achter het voorstel om de domaniale wet buiten werking te stellen. We vinden het niet meer van deze tijd dat de wetgevende macht een machtiging moet verlenen aan de Vlaamse Regering om dergelijke domeingoederen te verkopen of met zakelijke rechten te bezwaren.

Het voorstel heeft als bijkomend voordeel dat op die manier alle Vlaamse havens worden gelijkgeschakeld, want voor het Antwerpse havengebied was de vereiste machtiging al opgegeven dankzij het decreet Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de wet-Chabert. Voor de andere havens was dat nog niet het geval. Ik ben dus zeer blij dat alle havens op die manier ondersteund worden.

We zullen ook het amendement van de heer de Kort ondersteunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1406/1)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 2. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1406/3)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.