U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2012, 13.59u

van Jan Penris aan minister Joke Schauvliege
279 (2011-2012)
De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Minister, collega’s, de Vlaamse Opera zit met een probleem. Deze keer geen artistiek of financieel probleem, maar wel een probleem van juridische aard. Op 12 april zou de raad van bestuur grotendeels opnieuw benoemd moeten worden om nog rechtsgeldig te kunnen vergaderen. De algemene vergadering van eergisteren heeft daarover bij mijn weten geen uitspraak gedaan, of kon dat niet doen, het stond alleszins niet geagendeerd. Het reglement en de statuten bepalen dat bestuurders moeten worden voorgedragen door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap heeft nagelaten om de bestuurders voor te dragen of nieuwe bestuurders aan te duiden.

Dat kan heel wat gevolgen hebben. De Vlaamse Opera is een instelling die tientallen miljoenen beheert en driehonderd mensen tewerkstelt. Het zou kunnen dat een aantal fundamentele beslissingen in deze belangrijke instelling niet meer kunnen worden genomen omdat de raad van bestuur niet rechtsgeldig opnieuw werd aangeduid.

Waarom is dat niet kunnen gebeuren? Waarom heeft de Vlaamse Gemeenschap nagelaten om nieuwe bestuurders voor te dragen of om uitdrukkelijk te stipuleren dat de uittredende bestuurders opnieuw benoemd mogen worden?

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, mijnheer Penris, u weet ongetwijfeld dat opera en ballet volop in een synergieoefening zitten. Er is een samenvoeging, maar met behoud van de artistieke vrijheid van elk van beiden. Die synergie is volop bezig, we zitten nu in een transitiejaar en er werd ook een transitiemanager aangesteld.

Vorige week heb ik het eerste voorlopige verslag van de transitiemanager ontvangen. Er staan natuurlijk ook een aantal aanbevelingen in over de raden van bestuur, zowel die van de opera als die van het ballet. Heel binnenkort, vrijdag al, zal ik het eerste rapport aan de Vlaamse Regering voorleggen. Op basis daarvan zal de voordracht voor de raad van bestuur van de opera verlopen.

Het spreekt voor zich dat de statuten zullen worden nageleefd. Het spreekt voor zich dat we vanuit de Vlaamse Regering ook de voordracht zullen doen. De huidige raad van bestuur zit normaal tot 12 april. U weet dat we gevraagd hebben aan de algemene vergadering om continuïteit van bestuur te verlenen zodat er absoluut geen bestuurlijk hiaat of een bestuurlijke lacune zou kunnen ontstaan.

We zullen zo snel mogelijk op basis van het voorrapport en van de beslissing van de Vlaamse Regering de voordracht van de bestuurders effectief doen.

Jan Penris

Minister, misschien heeft mijn vraag u en uw administratie aan het denken gezet. Ik onthoud dat u vrijdag de voordracht zult doen. Wellicht is dat nog net op tijd om 12 april te halen, maar we zitten natuurlijk met de paasperiode. Ik vraag me af of er geen extra algemene vergadering bijeen moet worden geroepen. De algemene vergadering van eergisteren had dit kunnen doen indien uw administratie haar huiswerk goed had gedaan.

Ik neem aan dat u met een transitieoperatie bezig bent. We hebben daar ook kennis van genomen en we weten ook dat u een heel dure transitiemanager hebt aangesteld die rapporten zal afleveren die ongetwijfeld indrukwekkend zullen zijn. Ik hoop dat de Vlaamse administratie en de Vlaamse Regering minstens de eerlijkheid zullen hebben om de bestaande reglementen en de algemene regels die vandaag moeten worden nageleefd, te blijven naleven.

Ik heb akte genomen van het feit dat u bereid bent dit te doen, waarvoor dank.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, ik ben niet van Antwerpen of Gent, ik kom uit West-Vlaanderen. Wij zijn daar ook cultuurliefhebber, we hebben zelfs de mooiste concertzaal van het land. Dit wou ik terzijde toch graag even meedelen.

Minister, ik wil u een bijkomende vraagje stellen. U verwijst terecht naar de synergienota en het rapport dat vrijdag aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. Is het de bedoeling om één raad van bestuur te maken van de gefuseerde instelling Vlaamse Opera en Ballet van Vlaanderen? Is het de bedoeling om meteen de integratie te kunnen realiseren? Of blijven het bestuurlijk voorlopig twee afzonderlijke entiteiten?

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Voorzitter, minister, ik denk dat de tijdsnood die hier geschetst werd, eigenlijk niet van doen is, want dat u nog perfect binnen de tijd de juiste beslissingen kunt nemen.

Ik zou u iets anders willen vragen, omdat u zelf zegt dat u het eerste rapport op de regeringstafel zult leggen. Kunnen we het rapport, al dan niet in een meer definitieve versie, ook behandelen in de commissie? Ik zou, inspelend op de vraag van de heer Caron, willen vragen of het niet beter zou zijn om te wachten met dat soort suggesties die de heer Caron doet, en voorstellen om eerst eens goed te lezen en te beoordelen wat in het rapport van de transitiemanager staat. Laten we wachten met het nemen van beslissingen tot we de inhoud van het rapport tot ons hebben genomen.

Collega’s, zoals gezegd heb ik eind vorige week pas het voorlopige rapport van de transitiemanager ontvangen. Er rest dus nog maar weinig tijd om dat allemaal nog rond te krijgen binnen de termijn.

Mijnheer De Coene, we hebben in de commissie al afgesproken dat het rapport ook daar kan worden besproken. Uiteraard zal het ook worden overgemaakt aan het parlement en kan het in de commissie worden besproken.

Mijnheer Caron, wij moeten dat ook op de Vlaamse Regering brengen. In dat voorrapport staat inderdaad een suggestie voor de samenstelling van de raad van bestuur in die transitie. Er zijn een aantal suggesties, maar het moet nog op de Vlaamse Regering komen. Het lijkt mij goed dat er eerst een beslissing wordt genomen over de manier waarop wij de raad van bestuur in de transitie zullen samenstellen vooraleer er daar definitief uitspraken over kunnen gebeuren.

Mijnheer Penris, ik herhaal dat wij zo snel als mogelijk zullen werken op basis van het rapport dat wij hebben ontvangen. In ieder geval zal de continuïteit van het bestuur gegarandeerd blijven. Het is in een aantal andere gevallen ook al gebeurd dat de periode afgelopen was, maar dat de continuïteit werd verzekerd. Er zal dus geen probleem zijn met het bestuur van de Vlaamse Opera of het Ballet van Vlaanderen.

Jan Penris

Minister, ik ben het daar niet helemaal mee eens. De continuïteit van bestuur kan alleen worden nageleefd wanneer de rechtsregels die daaraan ten grond liggen ook worden nageleefd. In dezen zeggen die dat de raad van bestuur voor het grootste deel op 12 april aanstaande moet worden hernieuwd. Die hernieuwing moet worden voorbereid door de Vlaamse Gemeenschap. Als dat niet het geval is, zal de Vlaamse Opera geen beslissingen meer kunnen nemen en komt zowel het artistieke als het financiële luik van die instelling in gevaar.

U knikt neen, maar ik waarschuw u dat, indien dat wel het geval zou zijn, sommige mensen juridische procedures zouden kunnen opstarten die alleen maar in uw nadeel spelen. Doe uw huiswerk dus goed en zorg ervoor dat er per 12 april een nieuwe rechtsgeldige raad van bestuur aanwezig is. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Motie van orde
van Tine Eerlingen aan minister Joke Schauvliege
280 (2011-2012)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.