U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen Vlaanderen en houdende wijziging van artikel 29bis, 33, 57, 58, 91 en 102 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, waarvan het opschrift door de commissie werd gewijzigd als volgt: “ontwerp van decreet tot overname van personeelsleden van de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het Agentschap Wonen Vlaanderen en houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat betreft de huurdiensten”.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Ik wil even duiden waarom wij dit ontwerp van decreet niet zullen goedkeuren. De bespreking van de overheveling van de personeelsleden van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) naar de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) heeft alles te maken met de begeleiding van de sociale verhuurkantoren.

Het debat ten gronde daarover hebben we een aantal maanden geleden gevoerd naar aanleiding van een hoorzitting met de diverse betrokkenen op het terrein. Er rezen toen heel wat vragen of dit nu wel een goede keuze was, met name de begeleiding van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) door de VMSW. Ondertussen is het verzet vanuit het werkveld stilgevallen. Dit heeft wellicht niks te maken met de grond van de zaak, maar wel met de arbeidsvoorwaarden waarover een akkoord is gesloten met de werknemers die nu nog bij de vzw Vlaams Overleg Bewonersbelangen werken, maar binnenkort ambtenaar zullen worden bij de VMSW.

Wat mij betreft, is aan de grond van de zaak niks gewijzigd. Ik blijf bij mijn standpunt dat dit geen goed voorstel is. Sta me toe even toe te lichten waarom.

SVK’s zijn in Vlaanderen elk op hun eigen specifieke manier gegroeid. Dit gebeurde bij de ene vanuit het OCMW, bij de andere vanuit de gemeente, bij nog een andere vanuit een vzw. Zij zijn meestal ingebed in de eigen netwerken van het lokale bestuur.

Er is een wereld van verschil op de woningmarkt. Er is een verschil tussen wonen in een grootstad zoals Antwerpen waar 50 procent van de mensen huurt, en wonen in bijvoorbeeld Gooik waar mijn collega woont. In Gooik zijn de huizen duurder en woon je in een landelijke omgeving. Daar heeft een SVK een totaal andere opdracht of opereert het in een totaal ander kader dan in een grootstad.

De officiële reden om die overgang te realiseren, is de professionalisering van de SVK’s. Sta me toe te zeggen dat ik dit niet erg geloofwaardig vind. Als binnen de Vlaamse administratie en bij de VMSW – en misschien vooral bij de VMSW – over een professionalisering gesproken wordt, dan vrees ik dat men naar een soort eenheidsworst evolueert waarbij al die SVK’s aan dezelfde normen en regeltjes zullen moeten beantwoorden en dezelfde procedures zullen moeten doorlopen. Daardoor dreigen ze de ingebedheid in hun eigen lokale gemeenschap, die erg divers is, te verliezen.

Mijn fractie was negen maanden geleden tegen deze overheveling. Ook vandaag is dat nog steeds het geval. Wellicht zal de toekomst ons gelijk geven. Ik ben benieuwd.

De voorzitter

Mevrouw Homans heeft het woord.

In tegenstelling tot de fractie van mevrouw Vogels, vinden wij dit wel degelijk een goed decreet, vooral omdat dit past in het opzet om de belangen van de huurders en die van de verhuurders te ontkoppelen, iets wat wij heel belangrijk vinden.

We zien hier ook een grotere rol weggelegd voor de SVK’s, en ook dat vinden wij een goede zaak.

De voorzitter

Mevrouw Hostekint heeft het woord.

Michèle Hostekint

Dit ontwerp van decreet is mijns inziens heel belangrijk voor de optimalisering en – vooral – professionalisering van de SVK-sector.

Mevrouw Vogels heeft het over commotie die is ontstaan, maar ze vergeet wel dat niemand van haar fractie het woord heeft gevoerd op het ogenblik dat het ontwerp van decreet in commissie werd besproken.

U zegt terecht dat de commotie binnen de SVK-sector zelf is verstomd. Aanvankelijk heerste daar inderdaad enige ongerustheid. Die aanvankelijke ongerustheid was te verklaren door de grondslag, en niet door de plaats waar of de structuur waarin die belangenbehartiging van de sociale huurder gebeurt. Hoe dan ook, de kwaliteit van de dienstverlening moet vooropstaan. Ik denk dat dit met dit decreet wordt gerealiseerd. Immers, ook het personeel van de VOB wordt overgenomen, en zo blijven de aanwezige expertise en ervaring behouden.

Mieke Vogels

Alweer die flauwe opmerking dat het spijtig is dat niemand van mijn fractie aanwezig was in de commissie! Mevrouw Hostekint, het hele dossier werd negen maanden geleden besproken naar aanleiding van een voorstel van resolutie dat ik had ingediend. Er waren hoorzittingen. Ik weet dat uw fractie gewoon van plan was om dit ontwerp goed te keuren, net als alle andere fracties. Men heeft amper een half uur besteed aan de bespreking van dit ontwerp, en dat op een moment dat de commissie in een hogere versnelling ging. Ik was er niet. Dat spijt me ook niet. Ik heb hier gezegd wat ik te zeggen had! (Applaus bij Groen)

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Dit ontwerp van decreet doet iets heel belangrijks. Het VOB heeft altijd twee rollen verenigd. Enerzijds was het de belangenbehartiger van de huurders. Anderzijds was het tegelijkertijd de instantie die de private verhuur van huizen aan potentiële huurders die het moeilijker hebben, organiseerde. Het is heel belangrijk die twee rollen uit elkaar te halen, en dat om de eenvoudige reden dat we zoveel mogelijk huizen van de private huurmarkt willen laten verhuren via sociale verhuurkantoren (SVK’s). Dat is goed voor de verhuurder, die op die manier zeker is van zijn inkomsten. Hij moet zich ook niet meer bezighouden met de administratie, met de rompslomp. Diezelfde verhuurder zal ook graag willen weten dat degene die de relatie met zowel de huurder als de verhuurder behartigt, niet tegelijkertijd een huurdersbond is, en dus in veel andere gevallen enkel namens die huurder spreekt.

Ik denk dat de twee rollen zeer belangrijk zijn. Er moet wel gezorgd worden voor een ontkoppeling. De belangenbehartiging van de huurders in het algemeen is een taak voor een huurdersbond. Daarnaast is er de ondersteuning van SVK’s, waar men zowel met de verhuurder als met de huurder een degelijke relatie moet proberen te ontwikkelen, waar men vertrouwen moet krijgen van beide partijen. Enkel op die manier zullen nog meer mensen hun huis laten verhuren via een SVK. Dat is uiteindelijk ook onze bedoeling.

Ik wil er ook nog op wijzen dat de Vlaamse Regering extra middelen heeft uitgetrokken. Het gaat dus niet om een efficiëntieoefening in de zin van een besparing. We pompen extra middelen in die sector, maar wel op een doelmatige manier.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1459/3)

– De artikelen 1 tot en met 13 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.