U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 maart 2012, 16.02u

De voorzitter

Mevrouw De Vits heeft het woord.

Mia De Vits

Voorzitter, minister, collega’s, het is ondertussen al twee weken geleden dat het Belgische startschot werd gegeven voor het Europees Jaar voor actief ouder worden. Vlaanderen heeft daarin zijn inbreng gehad. Wij hebben ons eigen plan ingediend. Dat is heel belangrijk.

Tegelijkertijd publiceerde de Europese Commissie een mededeling met een oproep voor innovatiepartnerschappen waarbij men regio’s oproept om samen te werken rond innovatie en zorg. Mensen leven langer. De doelstelling is dat mensen langer gezond moeten kunnen leven. Vandaar de vraag naar innovatieve oplossingen op drie terreinen: op het vlak van preventie en gezondheidsbevordering, op het vlak van zorg en behandeling en op het vlak van autonoom langer zelfstandig thuisblijven.

Minister, zullen wij ons inschrijven in die Europese innovatiepartnerschappen? Welke plaats neemt innovatie in in de zorg?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Wij vinden innovatiezorg zeer belangrijk. In de conceptnota over toegepast onderzoek, vorige zomer door de Vlaamse Regering goedgekeurd, hebben wij een aantal innovatieknooppunten gedetecteerd, zoals duurzame mobiliteit, nieuw industrieel beleid en de transformatie van onze industrie. Daar zaten ook innovatie in de zorg en sociale innovatie in. Op die twee knooppunten zetten wij nu in.

Op de eerste plaats is de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI) bezig met de voorbereidingen om de visieontwikkeling en een innovatieagenda of roadmap op de middellange termijn uit te werken, ook voor innovatie in de zorg en sociale innovatie. Op de tweede plaats kan ik u zeggen dat ook in de beheersovereenkomsten die met een aantal strategische onderzoekscentra zijn afgesloten innovatie in de zorg vooraan is geplaatst. Ik geef een voorbeeld. Vorige week of twee weken geleden hebben wij bij het Interuniversitair Micro-elektronicacentrum (IMEC) een innovatie in de zorg bekendgemaakt. Door middel van heel gevoelige sensoren kan men de monitoring doen van de hartslagen. De sensoren zijn met een pleister bij de patiënt aangebracht. Zo kan de patiënt blijven functioneren. De informatie wordt draadloos overgemaakt aan de begeleidende arts.

Heel wat strategische onderzoekscentra bekijken hoe zij verder de focus kunnen leggen op innovatie in de zorg. Daarnaast ben ik ook middelen aan het vrijmaken en initiatieven aan het voorbereiden om een proeftuin voor zorginnovatie te organiseren. Deze is vergelijkbaar met de proeftuin voor elektrische voertuigen die wij hebben georganiseerd. Op basis van de daar opgedane positieve ervaringen willen wij nu een proeftuin voor zorginnovatie organiseren. Zo creëer je de mogelijkheid voor onderzoekers, maar ook voor bedrijven, zorgverstrekkers en mensen die verzorgd worden, om samen in echte omstandigheden nieuwe applicaties, zowel in de preventie als curatief, te ontwikkelen en te testen. Die testinformatie kan dan door de bedrijven gebruikt worden om de producten te verfijnen vooraleer ze op de markt worden gebracht.

Wij werken dus 100 procent mee aan de doelstelling van Europa. We zullen ook proberen een aantal initiatieven te bundelen, zodat ze zich bij Europa kunnen aanbieden als kenniscentrum, om zo de zorginnovatie mee te helpen waarmaken.

Mia De Vits

Bedankt voor deze informatie, minister. Wij zagen toevallig gisteren socialprofitorganisaties. Zij legden er de nadruk op dat er inderdaad heel veel bezig is, maar dat het wettelijk instrumentarium toch nog niet volledig aangepast is. Zij gaven als voorbeeld het TEchnologieTRAnsfer-programma (TETRA-programma), waar het niet mogelijk is om alleen met socialprofitorganisaties te werken. Ik zou willen vragen dat men dat wettelijk instrumentarium nog bekijkt.

Zij legden ook de nadruk op de cultuurkloof tussen de kenniscentra en de social profit. De social profit kent volgens mij niet voldoende de bestaande ondersteuningsmogelijkheden en de innovatieadviseurs, ook al zijn er twee specifieke voor de social profit. Ik denk dat de innovatieadviseurs wel contact hebben met de bedrijven, maar misschien niet genoeg de social profit kennen. Het samenbrengen van die actoren is heel belangrijk. Ik vraag uw speciale aandacht daarvoor.

De voorzitter

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Voorzitter, mevrouw De Vits stelt een juiste vraag. Minister, u stelt dat dit tot de topprioriteiten behoort. Het is inderdaad heel belangrijk dat Vlaanderen investeert in zaken waarin we al goed zijn en dat we onze voorsprong behouden. Met de zorg scoren wij op Europees en op wereldvlak heel goed. Maar ik wil er nog een dimensie aan toevoegen. Buiten de zorg en het gezonder ouder worden is er ook de kracht van onze farmaceutische sector. Wij zijn ook daarin een topregio op wereldvlak. Minister, ik roep u op om ook daarvoor voldoende oog te hebben opdat de innovatie op medisch vlak wordt ondersteund vanuit de farmasector. Wij moeten tot de top blijven behoren. Zij kunnen op dat moment Vlaanderen als een laboratorium blijven gebruiken. Ik roep u op om de farmasector daarbij te betrekken.

De voorzitter

De heer Diependaele heeft het woord.

Matthias Diependaele

Ik wens me aan te sluiten bij het belang dat de vorige sprekers hechten aan zorginnovatie. We zijn daarin inderdaad heel sterk in Vlaanderen. Ik heb eens opgezocht waarop het zich precies richt en dat is wel degelijk medische technologie, geneesmiddelen, innovatieve producten, apparaten en diensten. Mijnheer Van den Heuvel, die geneesmiddelen zitten er zeker in en dat is voor ons belangrijk.

Over de Europese financiering hebben we al verschillende keren gesproken in de commissie. Ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent. Gebeurt dat via cofinanciering en stelt dat dan problemen voor ons, of gaat het nog volgens het oude systeem dat vroeger door Europa werd gebruikt?

Minister Ingrid Lieten

Mevrouw De Vits, ik ben het volledig met u eens dat enkele werelden elkaar moeten vinden: de wereld van de organisaties van de social profit zelf, de wereld van de innovatie-actoren en de zakenwereld. De zorgsector heeft een heel andere reglementering en financieringssysteem. Dat schept het kader waarbinnen men moet werken. Zo’n proeftuin kan ertoe leiden dat men dingen kan uittesten en dat de partners elkaar kunnen vinden. Ik ga zeker met uw aandachtspunt akkoord.

Dat geldt ook voor uw tweede aandachtspunt, dat onze bestaande agentschappen die subsidies toekennen, zich moeten heroriënteren om ook de dossiers voor zorginnovatie met ernst en knowhow te kunnen beoordelen. Dat is een opdracht voor onder andere het IWT, om de nodige competenties te verwerven en te kijken hoe daar misschien via aangepaste procedures of subsidiemechanismes beter op kan worden ingespeeld.

Mijnheer Van den Hheuvel, ik ben het volledig eens met het belang van de farmaceutische sector. Ik overleg ook met de sector en wij bekijken verder hoe we nog meer samenwerkingsverbanden kunnen ontplooien. Die discussie wordt ook bekeken in het kader van het Centrum voor Medische Innovatie (CMI). Ik hoop dat we de volgende weken belangrijke stappen kunnen zetten. Ik deel uw aandacht daarvoor volledig en ik handel daar ook naar.

Mijnheer Diependaele, ik verwacht dat Europa de oproepen op dezelfde manier zal doen als voor energie. Ze lanceren een heel specifieke ‘call’ en dan kunnen consortia van onderzoekscentra en partners in een bepaalde regio zich kandidaat stellen. Ik weet dat verschillende partners in Vlaanderen zich daar al op voorbereiden. Ik hoop dat we even succesvol zullen zijn in de ‘call’ voor zorginnovatie als voor energie. Toen zijn verschillende partners met het concept ‘Energyville’ in de prijzen gevallen. Zij krijgen de volgende jaren Europees geld om baanbrekend onderzoek te doen. Ik zal zeker de nodige initiatieven nemen om de partners te stimuleren zich voor te bereiden om ook voor zorginnovatie klaar te staan met een projectvoorstel vanuit Vlaanderen.

Mia De Vits

Het is inderdaad een van onze sterke punten, collega’s. Ik kan enkel de hoop uitdrukken, minister, dat wij een voortrekkersrol zullen spelen in deze innovatiepartnerschappen. Het is inderdaad zo dat de Europese fondsen ook sterk daarop worden gericht. We hebben tot mei de tijd om de uitwisseling tussen regio’s waar te maken via partnerschappen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.