U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 maart 2012, 14.01u

van Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1523 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Sas van Rouveroij bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus.

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, ik neem aan dat ik het woord krijg om de hoogdringendheid toe te lichten. Collega’s, amper enkele uren geleden hebben we met veel aandacht geluisterd naar twee actuele vragen van de dames Brouwers en Robeyns. In het licht van de strenge houding van de voorzitter, is het duidelijk dat de materie alleszins de actualiteit raakt. Meer nog, het is ook hoogdringend.

Het Reisdecreet, dat dateert van 2007, werd amper enkele weken geleden door dit parlement gewijzigd, ook bij hoogdringendheid. U herinnert zich dat nog wel. Dat was nodig om een uitslaande brand met betrekking tot de problematiek van de cadeaubons, de fameuze Bongobons, op te lossen. Rechtbanken hadden klaarblijkelijk in diverse vonnissen vastgesteld dat een vergunningsplicht van toepassing is op zij die deze cadeaubons aanbieden. Het is evident dat het parlement het daarmee niet eens was. Het werd goedgekeurd bij unanimiteit, meen ik me te herinneren.

Het was inderdaad hoogdringend, maar niet enkel de problematiek van de cadeaubons was dat. Het gold evenzeer voor de problematiek van de websites, de portaalsites die enkel consumenten of kandidaat-reizigers op de hoogte brengen van wat de reissector zoal te bieden heeft. Ik heb toen een amendement voorgelegd, waarop positief werd gereageerd door de sp.a-fractie, de CD&V-fractie en de andere oppositiepartijen, maar afwijzend door de N-VA-fractie.

Ik wil de heer Dehandschutter even citeren. Mijn eerste argument waarom het vandaag hoogdringend is, is namelijk dat de voorwaarden die de heer Dehandschutter toen verwoordde, vandaag vervuld zijn. Hij zei: “Ik zal eerst even inpikken op wat de heer van Rouveroij net heeft gesteld. Wij hebben sympathie voor de inhoud van zijn voorstel.” Daarmee is zo goed als het voltallige parlement het daarover eens. Maar dan zegt hij: “De hoogdringendheid lijkt me echter niet aan de orde. Er zijn hierover immers geen rechtelijke uitspraken geveld.” Ondertussen is de voorwaarde van de N-VA vervuld, want op 17 februari 2012 werd een affilliated website, een van de vele die zich vandaag moeten verantwoorden voor de rechtbank, veroordeeld door de rechtbank van koophandel van Gent.

Het vonnis stelt dat de verweerster, dus de eigenaar van de affiliate website, inbreuk maakt op het decreet van 1 maart 2007 – de rechtbank vergist zich hier: het decreet is van 2 maart 2007 – houdende het statuut van de reisbureaus. De rechtbank beveelt de staking van deze handelingen binnen de twee weken na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 2500 euro per dag.

Collega’s, het antwoord van de minister op de beide vragen was absoluut onbevredigend, omdat hij aan beide vragenstellers meedeelde dat hij geen reden tot hoogdringende behandeling zag. Ten eerste is de voorwaarde die door de N-VA werd gesteld, vervuld. Ten tweede is dit vonnis nog niet betekend. Dat was ook de vraag van de minister aan mij deze middag. Het vonnis is inderdaad nog niet betekend, en laten we hopen dat de Vereniging Vlaamse Reisbureaus dat een dezer dagen ook niet doet. Als ze het doet, collega’s, heb je ook hier een uitslaande brand. En als het brandt, moet je geen bestek uitschrijven om een brandweerkorps te zoeken: dan moet je blussen.

Collega’s, steun dit voorstel, om net zoals met de cadeaubons, ook deze absoluut onschuldige websites, die consumenten alleen maar voorlichten, vrij te stellen van de vergunningsplicht.

De voorzitter

De heer Dehandschutter heeft het woord.

Lieven Dehandschutter

Mijnheer van Rouveroij, waar u naar verwijst, is een uitspraak van een voorzitter van een rechtbank in kort geding. Het fundamentele onderscheid is dat het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 5 december van 2011 inmiddels in kracht van gewijsde is getreden en dat de procedure volledig uitgeput is. Daarom zie ik geen enkele reden om het nu bij hoogdringendheid te behandelen.

Sas van Rouveroij

Wat u zegt, is absoluut onjuist, mijnheer Dehandschutter. Dit vonnis wordt geveld op de wijze van het kort geding. Het is dus op zich geen kort geding, het is een vordering tot staking. Dat is een procedure ten gronde, die alleen gevoerd wordt op de wijze in kort geding. Het is dus wel degelijk een vonnis ten gronde. Uw argument is dus absoluut onwerkdadig en het bewijst de halsstarrigheid van de N-VA in dit dossier, waarmee ze de rest van dit parlement gijzelt en de hele sector in brand steekt.

De voorzitter

De heer Van Malderen heeft het woord.

Bart Van Malderen

Voorzitter, uit het debat naar aanleiding van de verschillende actuele vragen, ook vanuit mijn fractie, is gebleken dat in dit parlement heel grote eensgezindheid bestaat over het doel, vertrekkende vanuit de vaststelling dat een decreet zijn doel voorbijschiet. Het was de bedoeling om de cowboys aan te pakken. Vandaag worden we geconfronteerd met een ‘lone rider’, iemand die zich sheriff waant en in het wilde weg om zich heen schiet.

Het probleem is dat die vermeende sheriff elke week opnieuw wel ergens schiet. Een paar weken geleden ging het hier over de Bongobonnen, in de commissie hadden we het over de verenigingen die aangepakt worden, vandaag gaat het over de affiliate websites, volgende week gaat het hier misschien over OKRA. We moeten ons ervoor hoeden hier elke week een kleine aanpassing van het decreet te doen.

Ik wil een alternatief voorstel doen. Mijn fractielid, mevrouw Robeyns, heeft ervoor gepleit om de evaluatie die is vooropgesteld, eventueel gekoppeld aan de behandeling van dit voorstel van decreet, voor het paasreces te agenderen in de bevoegde commissie. Zo kan de rechtsgang zijn gang gaan, maar zonder dat de effecten die men hier vreest en die men wil voorkomen, op het terrein ook effectief voelbaar kunnen worden. Zo bieden we als parlement een algemeen antwoord op een problematiek die vandaag inderdaad het geheel van de sector dreigt te treffen, in plaats van hier telkens opnieuw op elk van de deelproblematieken in te gaan. Ik pleit dus voor een generieke aanpak, maar wel met de nodige snelheid die toelaat om op het terrein geen rampen te veroorzaken.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme verwezen.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Smaers voor deze en volgende stemmingen.

De voorzitter

De heer Anthuenis heeft het woord.

Filip Anthuenis

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Verfaillie.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.