U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort, Patrick Janssens, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Steve D’Hulster, Jan Peumans en Eric Van Rompuy houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens.

De algemene bespreking is geopend.

De heer de Kort heeft het woord.

Dirk de Kort

Voorzitter, collega's, dit is een klein reparatiedecreet. In mei 2009 wilden wij het Havendecreet wijzigen, teneinde te kunnen overgaan tot de oprichting van de NV Vlaamse Havens. Dat gebeurde ook, maar in dat decreet werd verwezen naar artikel 8 van het Waarborgdecreet, en dat was fout. In het voorliggende voorstel van decreet wordt verwezen naar artikel 6, en zo hoort het.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, collega's, zoals gezegd in de commissie zullen wij dit reparatiedecreet goedkeuren, maar niet met enthousiasme. Want wij zijn als decreetgever niet goed bezig wanneer wij onze fundamentele decreten voortdurend moeten repareren. Morgen wordt in de commissie alweer een voorstel tot aanpassing van het Havendecreet besproken. Het zal uiteraard om een verbetering gaan en wij zullen ook dat goedkeuren, maar ik blijf ervoor pleiten om ons decreetgevend werk eindelijk eens ernstig te nemen.

Ik verwijs in dit verband naar de Napoleontische wetgever. Sommige mensen lachen daarmee. De Napoleontische wetgever heeft destijds wetgeving geschreven die honderden jaren overeind kon blijven. Die wetten steken taalkundig en juridisch-technisch zo goed in elkaar dat de mensen daar later nog naar opkeken.

Voorzitter, ook wij moeten als Vlamingen en als Vlaams Parlement die ambitie hebben. Ik roep u op om alle decreetgevers, wat wij allen zijn, de boodschap mee te geven dat ze bij het afscheiden van decreetgevende stukken minstens de moeite moeten doen dat met de zorgvuldigheid te doen die de Napoleontische wetgever destijds had.

Ik heb alle sympathie voor dit decreet. Ik blijf herhalen dat elke verbetering een verbetering is. Ik had liever gezien dat we niet meer tot dergelijke reparaties moeten overgaan. Dit gebeurt, spijtig genoeg, ook nog veel met betrekking tot andere beleidsdomeinen. Ik lanceer dan ook een warme oproep. Wie een decreet maakt, zou dat voor de eeuwigheid moeten doen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1268/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.