U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Stevens heeft het woord.

Helga Stevens

Voorzitter, minister, beste collega’s, dit ontwerp van decreet maakt arbeidsmobiliteit binnen de Belgische staatsgrenzen nu ook mogelijk voor personen met een handicap.

We merken maar al te vaak dat voor deze mensen de arbeidsmobiliteit te beperkt is omdat de ondersteuningsmaatregelen die bestaan in hun eigen gewest, niet kunnen worden meegenomen naar een ander gewest. Dit is een probleem dat zich ook stelt op het niveau van de Europese Unie. Binnen de EU kunnen personen met een arbeidshandicap de ondersteuningsmaatregelen die bestaan in hun eigen land, niet meenemen naar een andere Europese lidstaat. Dat is heel jammer en werpt onnodige barrières op voor personen met een handicap die in een andere lidstaat willen werken. Vanuit de N-VA zijn we blij dat dit probleem ten minste op Belgisch vlak al opgelost kan worden door dit samenwerkingsakkoord.

Het zou goed zijn om een gelijkaardige samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gezien het belang van dat gewest voor de tewerkstelling in het algemeen en dus ook voor de arbeidsgehandicapten in het bijzonder.

Gezien de opmerking van de Raad van State, dat dit samenwerkingsakkoord reeds werd afgesloten op 5 juni 2009, maar dat het retroactief uitwerking heeft vanaf 1 oktober 2008, wil ik er graag voor pleiten dat dergelijke instemmingsdecreten sneller worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Dit zou van meer respect getuigen ten aanzien van het Vlaams Parlement.

Verder staan wij volmondig achter dit ontwerp van decreet.

De voorzitter

De heer Janssens heeft het woord.

Voorzitter, mevrouw Stevens heeft de inleiding al gegeven. Ik kan alleen maar herhalen wat we in de commissie gezegd hebben. We zullen dit ontwerp van decreet met veel enthousiasme goedkeuren. Het is kort maar voor de doelgroep o zo belangrijk. Ik sluit me aan bij de oproep van mevrouw Stevens om een dergelijk samenwerkingsakkoord te sluiten met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Voorzitter, al hebben we nog geen samenwerkingsovereenkomst met Brussel, er is wel samenwerking tussen de VDAB en ACTIRIS. Mensen met een handicap kunnen vanuit Brussel een beroep doen op de begeleiding van de VDAB. Minister Van den Bossche en ikzelf zullen onderzoeken of een samenwerkingsovereenkomst een meerwaarde kan bieden. Dat wil niet zeggen dat er nu niets gebeurt.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1297/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.