U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 1 februari 2012, 14.01u

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Minister-president, ik wil u vragen hoe ver het staat met de studie die men blijkbaar zou maken naar de oprichting van een economisch fonds voor onze Vlaamse filmindustrie. U weet dat de Vlaamse filmindustrie het vandaag meer dan behoorlijk doet. Wij hebben zelfs een Vlaamse film, of een Belgische, zoals u het wilt noemen, die een nominatie voor een Oscar in de wacht heeft gesleept. De Vlaamse filmindustrie kan al een beroep doen op het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) en ook op de federale tax shelter die enige tijd geleden in het leven is geroepen.

In het Waalse Gewest bestaat er nog iets anders, namelijk Wallimage. Ik weet niet precies hoe men het uitspreekt. Heel veel mensen denken dat het gaat over subsidies aan de filmindustrie, maar het is eerder een investeringsfonds dat mensen die willen investeren in de film in Wallonië, voor een deel verplicht om ook te investeren in bedrijven die meewerken aan deze zaken. Dat heeft als resultaat dat heel wat Vlaamse ondernemers en Vlaamse bedrijven ook mee investeren in deze Waalse filmproducties.

Op zich is dat een goede zaak en dat hoeft op zich ook niet ontzettend veel geld te kosten aan de overheid. Het enige dat zou moeten worden gedaan, is mee investeren in een aantal zaken. De Vlaamse filmindustrie, die nu toch zeer hoge ogen gooit, zou die versterking zeer goed kunnen gebruiken. Ik heb daar al een aantal vragen over gesteld in de commissie en bij de bespreking van de beleidsbrief Media. Minister-president, ik wil u vragen, zonder dat u van mij aan aankondigingspolitiek moet doen, hoe ver het staat met de initiatieven en de plannen om ook in Vlaanderen een dergelijk investeringsfonds op te richten.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, mijnheer Tommelein, het is juist dat zowel de Franstalige filmindustrie al de Vlaamse filmindustrie het zeer behoorlijk doet. De ‘awards’ die ook de Vlaamse films krijgen, zijn hartverwarmend voor iedereen. Dat succes heeft vele vaders, ten eerste degenen die de films maken. U hebt terecht verwezen naar de federale tax shelter. Ook het VAF heeft in het verleden, en nog altijd, belangrijke initiatieven genomen en heeft bijgedragen tot dat succes. Ik verwijs naar Flanders Image en Location Flanders. Dat zijn allemaal initiatieven die hebben bijgedragen tot het succes van de Vlaamse filmsector.

Maar in Wallonië heeft men een bijkomend initiatief genomen, Wallimage, hoe je dat ook uitspreekt, waardoor er een bijkomende stimulans wordt gegeven. Ook heel wat buitenlandse investeerders worden aangetrokken om daar gebruik van te maken en in Wallonië films te maken.

U verwijst terecht naar het feit dat ik niet aan aankondigingspolitiek wil doen. Wij hebben de vraag gekregen van De Tijd, of het klopt dat we daarmee bezig zijn. We hebben daarop met grote voorzichtigheid en terughoudendheid gereageerd. Het antwoord is dat we daarmee bezig zijn. Het Agentschap Ondernemen is samen met het VAF een bijkomend instrument aan het opmaken. Ik hoop dat ik daar tegen het einde van deze maand mee rond ben om net zoals Wallimage een bijkomend Vlaams instrument te hebben dat onze filmindustrie in Vlaanderen verder kan stimuleren. Ik ga ervan uit dat wanneer dat volledig afgerond en beslist is door de Vlaamse Regering, ik daarover hier tekst en uitleg kan geven.

Minister-president, we zitten hier uiteraard niet alleen om kritiek te geven, maar ook om bepaalde zaken te ondersteunen en om u te vragen om er met haastige spoed werk van te maken.

Vandaag merken we dat ook Vlaamse bedrijven – want het zijn niet alleen buitenlandse bedrijven – de stap zetten naar onze collega’s in Wallonië om effectief Vlaams geld te investeren in deze producties. Die middelen keren voor een groot stuk terug naar het Waalse Gewest en kunnen er de tewerkstelling en de bedrijven voor een groot stuk mee helpen. Ik benadruk dat het niet gaat over het uitdelen van geld noch over subsidies, maar over de mogelijkheid zoals wij ook hebben in de Gimv, om investeringen te doen en een stukje risico te nemen. Daartegenover staat dat er opnieuw moet worden geïnvesteerd in de – in ons geval dan – Vlaamse economie. Ik meen dat ik gerust mag stellen dat ook wij vanuit de oppositie benadrukken dat de Vlaamse filmindustrie hier meer dan nood aan heeft. Als u met dergelijke plannen komt, zullen we ze vanuit een positieve houding bekijken.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Voorzitter, minister-president, collega’s, zeker vanuit de commissie Cultuur kan dit soort initiatieven alleen maar verwelkomd worden. Elk initiatief dat een bijdrage levert aan de uitbouw van deze specifieke industrie en specifieke cultuur, is een goed initiatief.

De voorwaarde daarbij is dat we de samenhang bewaren met de bestaande initiatieven die er zijn, onverminderd het feit dat er nood is aan dit nieuwe initiatief. Het zou inderdaad goed zijn dat we met de commissie en met alle betrokkenen goed bekijken wat er moet gebeuren, wat de beste manier is om uiteindelijk tot de beste resultaten te komen. Ik zou u dan ook het verslag van de hoorzitting die we in onze commissie met de sector hebben gehouden, durven aan te bevelen. Ik neem aan dat we de tijd zullen krijgen om grondig met elkaar van gedachten te wisselen. Dit ligt in de lijn van wat de heer Tommelein zegt en voorstelt.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister-president, u zei zelf al dat er in Vlaanderen ook een behoorlijk functionerend Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) bestaat dat films subsidieert op basis van culturele criteria. Het betreft trouwens niet alleen bioscoopfilms, maar ook televisieproducties. Wij zijn in elk geval voor alle initiatieven die de creatieve industrie in Vlaanderen ondersteunen, want die is buitengewoon belangrijk. Hoe zal het nieuwe investeringsfonds, dat als ik het goed begrijp een soort rollend fonds is, zich verhouden tot het Vlaams Audiovisueel Fonds?

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, minister-president, mijnheer Tommelein, uw vraag gaat over Wallimage. Ik denk dat de Walen het niet anders uitspreken dan op zijn Frans, al heeft het een inderdaad een internationale look. Uw vraag is terecht. We hebben in Vlaanderen ook CultuurInvest, waarmee we marktondersteunend proberen te werken voor een aantal creatieve industriële producten en ontwikkelingen, maar het werkt niet zo goed voor de film. Film heeft een eigenheid en specifieke kenmerken.

Minister-president, het is goed dat de vraag aan u wordt gesteld, niet alleen in uw hoedanigheid van minister van Economie, maar ook van Buitenlands Beleid. We hebben hier twee instrumenten samen. We hebben een bloeiende Vlaamse filmindustrie en die is te danken aan het VAF en Flanders Image, maar ook aan – laten we dat niet vergeten – de federale ‘tax shelter’, want die heeft vorig jaar 150 miljoen euro naar de Vlaamse films gelokt – het stond vandaag nog in de krant. Laten we het creatief commerciële element sterk ondersteunen, maar in samenhang met het VAF en met CultuurInvest.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Voorzitter, mijn betoog ligt in de lijn van wat de collega’s al hebben gezegd. Alle initiatieven die de Vlaamse filmsector en de Vlaamse filmindustrie ondersteunen, zijn natuurlijk welkom. Er werd verwezen naar het Vlaams Audiovisueel Fonds, dat schitterende initiatieven onderneemt. De resultaten van Box Office zijn perfect, de Vlaamse films zitten in stijgende lijn. Ook internationaal zijn er heel wat prijzen en dat is uitstekend voor onze uitstraling.

We moeten ervoor pleiten om de federale tax shelter te behouden, maar ik heb een bijkomende vraag. Wordt het filmfonds dat eventueel kan worden gecreëerd, dan ondergebracht onder PMV CultuurInvest, het ARKimedesfonds of ergens anders? Wie zal de coördinatie doen?

Een bekommernis vanuit de filmsector zelf betreft de administratieve rompslomp. Men wil geen extra dossiers en paperassen indienen. De filmsector vraagt gevraagd om daarmee rekening te houden.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, mijn bekommernis is de coördinatie. Er is de tax shelter, er is CultuurInvest waar mogelijkheden zijn, er is het Vlaams Audiovisueel Fonds. Waarschijnlijk komt er nu nog een economisch filmfonds bij. Er is Location Flanders enzovoort.

Ik heb de indruk dat de coördinatie een beetje zoek is. Ik stel vast dat er heel wat initiatieven zijn om bijvoorbeeld de Vlaamse film te promoten en te ondersteunen, maar dat er geen echt Vlaams filmbeleid is, en dat is echt nodig. Ik heb dat ook gemerkt bij het incident tussen een Indiase grote filmcorporatie en Vlaanderen. Ook Antwerpen had toen geïnvesteerd, want ook op lokaal vlak worden er locaties aangeboden om films te maken.

De coördinatie tussen al deze initiatieven is heel belangrijk, en daar wil ik de nodige aandacht voor vragen.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, ik stel vast dat oppositie en meerderheid kamerbreed dit initiatief genegen zijn – dat is heel belangrijk – en dat zij mij ondersteunen om zo snel als mogelijk dit te finaliseren.

Er wordt terecht gezegd dat dit een coherent geheel moet vormen zodat het goed kan functioneren. Ik ben het daarmee eens. Wallonië heeft met Wallimage een instrument ontwikkeld dat wij niet hebben. Ik wil dat instrument ook in Vlaanderen onderzoeken en mogelijk maken. Dat is maar mogelijk in goede afspraak met het Vlaams Audiovisueel Fonds dat ook betrokken is bij de verdere besprekingen.

Collega’s, u vraagt hoe het allemaal in elkaar zal steken. Wij zijn er volop mee bezig. Ik wil geen aankondigingspolitiek doen. Ik wil het rustig doen en dat hier verder bediscussiëren. Laat ons eerst de oefening finaliseren en dan kan het hier met tekst en uitleg worden uitgeklaard en bediscussieerd.

Minister-president, het is inderdaad een van de voorbeelden van onze partners van het Waalse Gewest waaruit wij kunnen leren. Zij hebben een instrument dat wij niet hebben. Vandaar dat ik op deze tribune niet vraag om een knutselwerk te maken, maar wel om ervoor te zorgen dat wij die investeringen voor een groot deel naar Vlaanderen kunnen halen om de kwaliteit van onze Vlaamse films nog groter te maken. Ik ben uiteraard vragende partij om dat te doen in goed overleg met de bestaande kanalen.

Het moet me toch van het hart: als men in Wallonië een instrument heeft dat tot 500 procent meer terugverdieneffecten heeft, zorgt voor werkgelegenheid en voor de levensvatbaarheid van bedrijven – ook Vlaamse bedrijven –, dan heeft Vlaanderen meer dan nood aan zo’n instrument. U kunt rekenen op onze steun om dat zo snel mogelijk waar te maken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.