U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Watteeuw bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Dirk Peeters, Hermes Sanctorum en mevrouw Elisabeth Meuleman betreffende het intrekken van de regeringsbeslissing over de versoepeling van de jachtvoorwaarden op de vos.

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, we zien een aantal redenen om de behandeling bij hoogdringendheid van dit voorstel van resolutie te vragen.

Een, het is reeds de tweede keer dat de Vlaamse Regering hierover een ontwerpbesluit neemt en dat verraadt dat er weinig eensgezindheid over is binnen de Vlaamse Regering zelf, dat er bij dit besluit toch meer aan de hand is en dat er een pak onzekerheden sluimeren.

Een tweede reden is de stand van het dossier in zijn besluitvorming. Het ontwerpbesluit moet nog voor advies naar de Raad van State, en dus kunnen wij nu nog ingrijpen.

Een derde reden is dat er nu nog heel veel onduidelijkheden zijn wat betreft het bepalen van de schade en de ernst van de schade. Op dat vlak is het advies van de Minaraad totaal niet gevolgd. Er zijn nog onduidelijkheden over het voorkomen van de schade.

Ten slotte wijs ik ook nog op het ontbreken van een groot maatschappelijk draagvlak. Ik ben zeker niet de enige in dit Vlaams Parlement wiens mailbox het voorbije weekend vol zat met klachten over de genomen beslissing.

Ik wijs ook nog op een verdeeldheid die hierover blijkbaar heerst binnen de meerderheid. We merken immers dat collega’s zoals de heer Demesmaeker, lid van de meerderheid, een interpellatie indienen tegen ministers die deel uitmaken van de Vlaamse Regering die deze beslissing heeft goedgekeurd.

Om die redenen vragen wij de spoedbehandeling van dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, we kennen de bezorgdheid van de collega’s van Groen, meer zelfs, we delen die bezorgdheid tot op zekere hoogte, maar wij vinden dat een hoogdringende behandeling niet nodig is. De beslissing van de Vlaamse Regering gaat naar de Raad van State en komt dan opnieuw voor de Vlaamse Regering. Hoogdringendheid is volgens ons niet aan de orde; een behandeling in de commissie kan perfect.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

We stellen gewoon de normale behandeling voor.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, ik wil gewoon zeggen dat er ter zake een vraag om uitleg van de heer Sabbe ontvankelijk is verklaard. Die zal op de eerstvolgende vergadering van de commissie Leefmilieu worden geagendeerd. Ik vermoed dat die vergadering nog zal plaatsvinden voor het advies van de Raad van State is afgeleverd. We hebben dus de kans om dit binnen de normale commissiewerkzaamheden te behandelen.

De voorzitter

U pleit dus ook voor uitstel.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ook onze fractie steunt het uitstel of de verwijzing naar de commissie, gelet op de technische aspecten en zo. Maar misschien het belangrijkste argument om het naar de commissie te verwijzen, is dat de heer Sabbe hier nu niet aanwezig is: een discussie over de jacht zonder collega Sabbe, is als een vos zonder kippen. (Gelach)

Lode Vereeck

Collega Sabbe is op vossenjacht. (Gelach)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Dirk Peeters, Hermes Sanctorum en mevrouw Elisabeth Meuleman betreffende het intrekken van de regeringsbeslissing over de versoepeling van de jachtvoorwaarden op de vos naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed verwezen.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voorzitter, ik heb me onthouden, want ik heb een stemafspraak met de heer Decaluwe.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Wijziging van de personeelsformatie van het Kinderrechtencommissariaat
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.