U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Fournier, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, vandaag ligt er een ontwerp van decreet voor betreffende de brownfieldconvenanten. Dit decreet verandert het huidig, tijdelijke decreet op de brownfieldconvenanten in een permanent decreet van onbepaalde duur.

Een aantal belangrijke veranderingen zijn: het callsysteem wordt vervangen door een vaste oproep, minstens één keer per jaar; er wordt een stopprocedure ingevoerd voor projecten die op een redelijke termijn na opstart geen perspectief bieden op succesvolle afronding; in de decretale rol van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) wordt niet meer voorzien aangezien de PMV haar rol op vandaag anders invult via een samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM); en meer gericht op blackfields. Er wordt in een tweejaarlijkse evaluatie voorzien nadat een eerste evaluatienota en een visienota reeds werden opgesteld.

Met dit ontwerp van decreet wordt ingespeeld op de voornaamste conclusies van de visienota, weliswaar niet op allemaal. Het huidig decretaal kader en een beroep doen op de betrokken sectoren, maken het immers al mogelijk heel wat doelstellingen te bereiken.

In zijn toelichting gaat de minister-president dieper in op een aantal van voorgenoemde punten. Het is voor hem duidelijk dat het brownfieldconvenant als instrument zijn effect niet heeft gemist. Een structurele continuering van het brownfïeldbeleid lijkt dan ook zeer positief. Dit ontwerp van decreet zal de dynamiek daarvan bevestigen.

Tijdens de algemene bespreking vermeldde collega Watteeuw dat hij het voorontwerp en ontwerp vergeleek. Volgens hem zijn de adviezen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) – die hij vrij fundamenteel vindt – en van de Raad van State – die eerder van technisch-juridische aard zijn – niet verwerkt, buiten een paar kleine wijzigingen.

De heer Van Malderen meende dat een goedkeuring van dit decreet een einde zal maken aan de experimentele fase die zorgde voor veel terughoudendheid bij mogelijke initiatiefnemers. De decretale verankering zal volgens hem een continuering van de aanpak van echt moeilijke gevallen mogelijk maken. Hij is tevreden dat de opmerkingen die in de commissie-Sauwens zijn gemaakt, werden meegenomen. Hij wijst ook op de transparantie ten aanzien van de mensen die een projectvoorstel indienen. Hij vindt de SERV-opmerkingen wel valabel maar deze moeten volgens hem daarom niet in het decreet worden vertaald.

Mevrouw Van den Eynde stelde dat door de sanering van brownfields er minder greenfields worden aangesneden. En dat is voor haar een goede zaak aangezien er een grote nood is aan bijkomende bedrijventerreinen. Volgens haar functioneert de werkwijze van convenanten goed en is de bijsturing die nu gebeurt ook noodzakelijk. Zij stelt dat de aangesproken adviesraden tevreden zijn met de wijzigingen maar toch vinden zij dat er nog meer kon worden geluisterd. Zo bijvoorbeeld naar het advies tot meer financiële stimuli die ontwikkelaars ertoe zouden kunnen aanzetten om te investeren in brownfields in plaats van in greenfields.

Mevrouw Ceysens deelde mee dat haar fractie dit ontwerp van decreet zal steunen en goedkeuren. Toch stelt ze dat ze het jammer vindt dat er geen rekening werd gehouden met de suggestie van de Raad van State wat betreft de bezoldiging van de mensen van de brownfieldcel.

In zijn repliek stelde de minister-president dat er minimaal één oproep per jaar komt. In het advies van de SERV ging het om twee oproepen per jaar. Een overeenkomst tussen de PMV en de OVAM is niet langer aan de orde. Hij wijst op het verschil tussen brownfieldconvenanten voor brownfields en Saninvest voor blackfields. Hij stelde dat preventief beleid voornamelijk via de sectoren moet gebeuren die door mekaar moeten worden geconsulteerd en mekaar moeten ondersteunen. Het is de bedoeling dat de bezoldigingsproblematiek van de brownfieldcel geregeld wordt via een besluit van de Vlaamse Regering.

Daarna volgde de artikelsgewijze bespreking, waarbij nog bijkomende betogen werden gehouden.

Bij de eindstemming deelde de heer Sabbe mee dat hij zich bij de artikelsgewijze stemming had onthouden en dat hij dat ook bij de eindstemming zou doen. Hij is niet gekant tegen de geest van het Brownfielddecreet, maar hij vindt wel dat de doelstellingen uit de visienota onvoldoende decretaal verankerd zijn in dit ontwerp van decreet. De kans voor een eenduidige samenhangende verankering van het beleid werd volgens hem gemist.

Het ontwerp van decreet werd ongewijzigd aangenomen met negen stemmen voor bij vijf onthoudingen. (Applaus)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, ik wil alleen de verslaggever danken en ook alle commissieleden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1263/1)

– De artikelen 1 tot en met 7 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.