U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2011, 14.05u

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Voorzitter, minister-president, geachte leden, als kind ging ik op vrijdagmiddag altijd bij grootmoeder eten. Wat stond er vrijdag op het menu? Inderdaad, vis: vrijdag visdag.

Eén dag per week vis eten is natuurlijk niet gezond. Het zou veel gezonder zijn, mocht men vaker vis eten. De visserijsector heeft het heel moeilijk. In deze legislatuur zijn daarover al twee voorstellen van resolutie goedgekeurd. Daarin stonden heel wat zaken, vooral over duurzame visserij. We hebben het deze namiddag al gehad over het gebruik van speciale netten, over de visserijmethodes. De resoluties hebben het echter ook over quota. Minister-president, u neemt meerdere keren per jaar deel aan de Europese Visserijraad, om te zien wat u kunt doen voor deze kleine, maar belangrijke sector.

Recent was er zo een bijeenkomst, minister-president. Ik had heel graag geweten wat er uit die Visserijraad is gekomen en wat de conclusies en de resultaten zijn.

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, ik kan vrij kort zijn omdat het resultaat redelijk positief is, zoals de rederijen het noemen. Als u ziet vanwaar we komen, is er een hele weg afgelegd in het belang van onze Vlaamse zeevisserij.

Er is twee dagen onderhandeld, tot laat vrijdagnacht voor we naar Libië zijn vertrokken. U weet dat de tong en de schol voor onze vissers van levensbelang zijn. Bijvoorbeeld voor de Noordzee en de Ierse Zee vullen wij de quota op voor 63 procent. Vandaar dat het zo belangrijk was om zeker voor de tong en de schol een goed resultaat te bereiken.

We gaan voor duurzame visserij. Dat wil zeggen dat er wetenschappelijke adviezen moeten komen die wij kunnen en moeten volgen. We passen ons in in de duurzame visserij, want anders zouden we misschien voor 2012 heel hoge quota krijgen, maar als alles leeggevist is, zitten we in 2013 of later in de problemen.

Door de beperkte vangsten in het verleden zijn de tong en de schol zich zeker in de Noordzee vrij positief gaan ontwikkelen en zijn ook de vangstmogelijkheden voor beide bestanden met 15 procent verhoogd voor onze Vlaamse vissers. Ook voor het Engels Kanaal is er voor de tong en de schol een verhoging genoteerd. Het enige zeer delicate punt was de Ierse Zee. De Commissie stelde voor om de quota daar met 44 procent te verlagen, gezien de slechte toestand. Er was een hele discussie over waar de Commissie zich op baseerde, namelijk niet volledig op wetenschappelijk onderzoek. Vandaar zijn wij gekomen tot een forse verhoging van die verlaging van 44 procent, die onze vissers heel positief hebben geduid.

Ik ga er niet verder op in, hoewel ook rog niet onbelangrijk is, alsook de visdagen. Maar algemeen genomen, ook al komt de zeevisserij hier misschien wat minder aan bod, is het een belangrijke sector in Vlaanderen die gelooft in de toekomst. Ik geloof dat deze sector ook door dit Vlaams Parlement verder wordt ondersteund, zeker wanneer het gaat over duurzame visserij, die we al jaren proberen toe te passen.

Johan Verstreken

Minister-president, ik dank u voor het antwoord. Er is een stap voorwaarts voor wat betreft de quota. U hebt rekening gehouden met de ecologische, economische en sociale pijlers voor de visserijsector. Uiteindelijk is een rendabele visserijsector heel belangrijk.

De voorzitter

De mensen die het woord wensen te nemen, moeten wel woonachtig zijn aan de Vlaamse kust. (Gelach)

Johan Verstreken

Voorzitter, ik vind het niet oninteressant als er mensen die niet van de kust afkomstig zijn, het woord zouden nemen om de sector te ondersteunen.

De voorzitter

Ik kan niemand dwingen.

De heer Verougstraete heeft het woord.

Christian Verougstraete

Voorzitter, ik wil me aansluiten bij de opmerkingen van de heer Verstreken. Ik vind het zeer belangrijk dat we ervoor zorgen dat het visserijberoep niet evolueert naar een soort van folklore die hier en daar nog bestaat. We moeten het de nodige impulsen blijven geven om te maken dat dit beroep in stand kan worden gehouden.

De voorzitter

De heer Vanden Bussche heeft het woord.

Marc Vanden Bussche

Voorzitter, u zult zich herinneren dat we vanmorgen precies hetzelfde item hebben besproken naar aanleiding van de begrotingsbespreking. Het is wat surrealistisch om alles hier te moeten herhalen. Ik heb dezelfde vraag gesteld aan de minister-president en de ongerustheid geuit omtrent de gevolgen van de vermindering van de tong in de visserijgebieden ten westen van Engeland. Ik heb hetzelfde antwoord gehoord dat de minister-president nu heeft gegeven. We zijn dus tevreden.

De voorzitter

Mijnheer Vanden Bussche, uw opmerking is terecht. Het probleem is echter dat de actuele vragen om 10 uur binnen moeten zijn. Het debat werd geopend om 10 uur. Ik kon dat dus niet vermijden. Maar u hebt in ieder geval gelijk.

De heer Vandaele heeft het woord.

Minister-president, tijdens het overleg van de Europese Raad Landbouw en Visserij werd niet alleen over quota gesproken, maar ook over het nieuwe Maritiem en Visserijfonds waar 6,6 miljard euro in terechtkomt. Naast de bestaande criteria, zoals werkgelegenheid in de visserij en productiewaarde, is er een nieuw criterium, namelijk de impact van het kleine vlootsegment, van de kleine kustvisserij. Hebt u al kunnen nagaan wat dit nieuwe criterium kan meebrengen voor de aanspraken die Vlaanderen op die fondsen kan maken?

De voorzitter

Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Omdat de collega die vroeger visserij opvolgde, de heer Crombez, er niet meer is en zijn opvolger misschien nog wat in aanloop, maar wel van de kust is, zal ik even het woord voeren namens onze fractie, in antwoord op de sympathieke oproep van de heer Verstreken.

Minister-president, ik denk dat de toekomst van de visserij belangrijk is voor onze fractie, maar ook voor de Limburgers – voorzitter, u weet dat wij met iedereen solidair zijn.

Minister-president, naast de quota wordt ook steeds uitgekeken naar de duurzame visserijtechnieken. Ook daar zijn namelijk evoluties mogelijk. Er was ook vraag naar hervormingen voor het subsidiesysteem van visserijtechnieken. Als ik het goed begrepen heb, werd er in die zin echter niets beslist.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, duurzame visserij wordt kamerbreed ondersteund door dit parlement.

Mijnheer Vandaele, het fonds is ook aan bod gekomen. Met de voorbereiding van een nieuw visserijbeleid op Europees niveau zijn we de zaak aan het bekijken. Ik heb uitdrukkelijk onderstreept dat wij een vloot hebben van ongeveer 89 vaartuigen. We moeten er alles aan doen om die te behouden. Die vaartuigen moeten ook duurzaam worden uitgerust wat vistechnieken betreft. We rekenen er verder op dat we in dat fonds met zo’n kleine vloot extra aandacht of zeker niet minder aandacht dan in het verleden zullen krijgen.

Het debat werd nog niet afgesloten, maar wordt onverkort voortgezet. Mevrouw Robeyns, dat sluit ook wat aan bij uw vraag. Duurzame visserijtechnieken zijn altijd een belangrijk element in de discussie. Men heeft zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Denemarken een techniek waarbij men camera’s op de schepen plaatst om de ‘discards’, het overboord gooien van vis die niet kan of mag worden gevangen, goed in beeld te brengen. Wij hebben daar principieel geen probleem mee, maar willen dat verder bespreken in het kader van het Europese visserijbeleid van de volgende jaren.

Vlaanderen heeft al heel wat inspanningen geleverd op het vlak van duurzame visserijtechnieken. Op basis van camera’s en andere kunnen er nog bijkomende initiatieven worden genomen. Die waren nu echter niet uitdrukkelijk het voorwerp van discussie, omdat het over quota ging.

Johan Verstreken

Minister-president, ik dank u. Met andere woorden: eet meer vis. Het is gezond, goed voor de begroting en ook voor de minister van Welzijn, want het is cholesterolverlagend. (Applaus bij CD&V, sp.a, de N-VA en Groen!)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.