U bent hier

De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister Vandeurzen.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, ik had graag minister Schauvliege eens te pakken gekregen, maar goed, ik zal het met minister Vandeurzen moeten doen en dat maakt het debat vandaag alleen maar zakelijker.

Minister, uw collega heeft onlangs laten weten dat de aangekondigde kolencentrale in het Antwerpse havengebied, die gefinancierd en opgericht zou worden door de Duitse firma E.ON, er niet kan komen omdat ze niet van plan is om voor die installatie een milieuvergunning te verstrekken, ook om redenen die te maken hebben met de fijnstofproblematiek. Waarvan akte. Ik betreur dat.

Ik had misschien beter minister Van den Bossche geïnterviewd, maar zij is vandaag ook verontschuldigd omdat haar zoontje nogal ziek is – ik wens hem trouwens van harte beterschap. Die centrale had immers kunnen instaan voor 8 procent van onze Vlaamse energievoorziening.

We zijn bezig met het afbouwen van onze kernenergiecapaciteit en van oude kolencentrales. We willen niet dat er nieuwe, moderne kolencentrales bijkomen, en dat betreur ik, want het moet onze hoofdopdracht zijn om energie betaalbaar te houden, zowel voor de industrie, als voor de individuele klanten, de consument, de kleine man in Vlaanderen. Met maatregelen als deze dragen we daar niet toe bij.

Minister, ik heb begrip voor de milieuoverwegingen die een minister van Milieu hier kan maken, maar sporen haar initiatieven en engagementen met die van de minister van Energie en van de Vlaamse Regering, die inzake energie toch ook een algemene opdracht heeft?

De voorzitter

Minister Vandeurzen heeft het woord.

Minister Jo Vandeurzen

Mijnheer Penris, u hebt al een belangrijk deel van het antwoord gegeven. De afweging van minister Schauvliege heeft te maken met de vraag of het bedrijf beantwoordt aan de voorwaarden om over te kunnen gaan tot het afleveren van een milieuvergunning. Die milieuvergunning wordt verleend of geweigerd op milieutechnische gronden. De bevoegdheidverdeling in ons land geeft aan dat de federale overheid bevoegd is voor het nationaal uitrustingsplan in de elektriciteitssector, inzonderheid de kernbrandstofcyclus en de grote infrastructuren voor stockering, vervoer en de productie van energie. De gewesten zijn alleen bevoegd voor het rationeel energiegebruik en de nieuwe energiebronnen, met uitzondering van deze die verband houden met kernenergie.

Het debat over de energiebevoorrading in het algemeen en de productiecapaciteit in het bijzonder is een federale bevoegdheid, onder meer waargenomen door de CREG. Het is niet mogelijk een bedrijf een milieuvergunning te geven op basis van argumenten die te maken hebben met productiecapaciteit en energiebevoorrading. De installatie moet als dusdanig beantwoorden aan de milieutechnische vereisten.

U hebt ongetwijfeld kennis genomen van de beslissing van minister Schauvliege. Die beslissing is voorafgegaan door een weigering van de milieuvergunning door de deputatie van de provincie Antwerpen. Die weigering is gemotiveerd door overwegingen die verwijzen naar de precaire situatie in het Antwerpse havengebied voor wat stikstofdioxide en stof betreft, zoals de onzekerheid over het carbon capture and storage-systeem, en het feit dat het niet gaat over de best beschikbare technologie in het Antwerpse havengebied. Minister Schauvliege heeft dus een aantal inhoudelijke argumenten gegeven die te maken hebben met de milieutechnische beoordeling. Het is alleen vanuit dat oogpunt dat ze haar beslissing kan en mag nemen.

Jan Penris

Minister, ik wist dat u dat zou moeten antwoorden. Ik heb begrip voor uw standpunt, zij het dat op nog geen honderd kilometer hiervandaan, in Rotterdam, een gelijkaardige installatie in het havengebied wel kan worden aangelegd. Nederland is inzake energiebeleid vooruitdenkend. Men maakt uiteraard ook milieuoverwegingen. Die moeten we maken.

Het fijn stof is voor mij ook een groot probleem, maar het wordt door de Vlaamse Regering op twee manieren behandeld. Als het over een energie-installatie gaat, is dat een onoverkomelijk probleem. Als het over wegenontsluiting gaat – dan hebben we het over BAM –, dan is de fijnstofproblematiek helemaal niet meer in het verhaal aanwezig. Die twee maten en twee gewichten storen mij. Ze zijn in dit dossier op dit moment voor Vlaanderen nadelig.

Ik durf voor te stellen om in deze zaak het Nederlandse voorbeeld te volgen.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Minister, de energieprijzen gaan steeds de hoogte in. Er is weinig concurrentie. Men moet ook 13 procent hernieuwbare energie realiseren. U kunt verwijzen naar de bevoegdheid van de federale overheid. Dat weten wij ook wel. U staat hier in de plaats van minister Schauvliege, maar minister Van den Bossche zou toch een plan op tafel moeten leggen voor hoe we voldoende energieaanbod kunnen hebben om de prijzen betaalbaar te houden. Over wat Vlaanderen zal doen in verband met de verdeling van 13 procent in België, blijven we al heel lang in het ongewisse. Wat is het plan van aanpak? De energiefactuur voor de industrie, voor de haven, is heel belangrijk, ook bij de lokalisatie van een onderneming. Ik wil me dan ook een stukje aansluiten bij de vraag van de heer Penris hoe we alles betaalbaar zullen houden.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

De beslissing van de minister heeft de volle steun van onze fractie. Ze heeft de juiste beslissing bevestigd, want het was eigenlijk een beslissing die de bestendige deputatie al had genomen, inderdaad omwille van fijnstofconcentraties.

We hebben gelukkig de luxe van de keuze. Er zijn verschillende vergunningen afgeleverd voor gasgestookte centrales, die zich veel beter verhouden tot de hernieuwbare bronnen, die steeds meer in ons net worden ingeschakeld. Het nadeel van een steenkoolcentrale is dat je die niet zomaar op en af kunt schakelen, net zo min als een kerncentrale. Dergelijke must-run centrales houden het net bezet, ook op momenten dat de hernieuwbare energie voldoende stroom kan leveren, in dalperiodes, om alle verbruik te dekken.

In die zin is het dus beter om te investeren in gasgestookte centrales. Gelukkig zijn daarvoor ook de nodige vergunningen afgeleverd. SPE heeft een vergunning op zak voor een gascentrale in Visé. Nuon, ondertussen overgenomen door Eni, heeft een vergunning op zak voor een gascentrale in Seneffe. Electricité de France heeft binnenkort een vergunning op zak voor een centrale in Evergem. Voor zekerheid in de bevoorrading, mijnheer Penris, kunnen we u geruststellen. We kunnen perfect, ook met de afbouw van kernenergie en de steenkoolcentrales, in onze behoeften voorzien.

Minister Jo Vandeurzen

Ik hoop dat u begrijpt dat een debat over de energieprijzen en de zekerheid van de bevoorrading best voert met de bevoegde minister. Ik zal minister Schauvliege uiteraard melden dat ze de volle steun heeft van de heer Martens, wat haar ongetwijfeld enorm zal verheugen.

De grond van de zaak is dat de minister weigert, op basis van inhoudelijke redenen die te maken hebben met de milieuvergunning. De vraag was hoe dat wordt gerelateerd aan het debat over de energievoorziening en de productiecapaciteit. Minister Schauvliege wil erop wijzen dat ze zich bij het afleveren van die vergunning enkel moet baseren op de dingen die te maken hebben met de inhoud van die vergunning en dat heeft ze gedaan.

Jan Penris

Wezet en Seneffe liggen niet in Vlaanderen, mijnheer Martens, dat is mijn grote bekommernis.

Daarjuist is de elektriciteit hier uitgevallen. Als we zonder klankinstallatie vallen, moeten we onze stem maar verheffen. Maar als het licht niet meer schijnt, collega’s, zitten we in de duisternis. Ik hoop dat dat niet moet gebeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.