U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Peter Reekmans bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende de invoering van Vlaamse stimuli voor slimme isolatie via buitenschrijnwerk.

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, waarom ik een spoedbehandeling vraag is duidelijk. Ik heb dit voorstel van resolutie ingediend toen bleek dat vandaag in het Vlaams Parlement het debat over deze problematiek niet mogelijk was. Laat ons eerlijk zijn: vandaag is hier over veel zinnige maar misschien ook iets minder zinnige zaken gediscussieerd. Vandaag had deze problematiek wel op de agenda mogen staan, want die houdt heel veel gezinnen in Vlaanderen bezig. Wat zal er gebeuren met alle energiebesparende maatregelen waarvan is bekendgeraakt dat het federale niveau de fiscale stimuli ten belope van 40 procent schrapt?

De heer Watteeuw heeft de kat de bel aangebonden. Ik kan niet begrijpen waarom de vragen hierover zijn geweigerd. Een resolutie is dan een ideaal middel om de zaak toch aan te kaarten. In elk geval was het voorwerp van mijn vraag echt niet datgene wat gisteren in de commissie is besproken.

Waarom dan de hoogdringendheid? Dat gaat over rechtszekerheid bij consumenten, bij de modale burger, die eigenlijk niet weet wat er gaat gebeuren. Heel eerlijk gezegd, we hebben de voorbije jaren in België en in Vlaanderen gesubsidieerd om te subsidiëren. Voorzitter, ik moet de hoogdringendheid aantonen, dan moet ik toch ook de ernst van de situatie aantonen.

Ik zal even wachten tot iedereen kan volgen, want ik wil niet de naam krijgen dat ik in de micro sta te roepen.

Voorzitter, heel duidelijk is het feit dat we in dit land overgesubsidieerd hebben. Het feit dat de sector van de zonnepanelen enkele dagen geleden heeft gezegd dat we dat moeten herbekijken, is een terecht signaal. Ik heb al eerder in de plenaire zitting aangekaart dat we bijvoorbeeld wat betreft het buitenschrijnwerk, al zeven jaar lang iets aan het subsidiëren zijn dat standaard is. Daarbij hebben we zware fouten gemaakt, in Vlaanderen en federaal, door subsidies te geven voor iets wat een standaard moet zijn.

Ik kom tot dit voorstel van resolutie. Het is eigenlijk een voorstel van resolutie dat de Vlaamse Regering het initiatief geeft. Ik vraag de Vlaamse Regering, ik citeer: “om aan de huidige onzekerheid en onduidelijkheid bij geïnteresseerde (ver)bouwers tegemoet te komen door initiatief te nemen om een helder en vernieuwend Vlaams slimmer premiebeleid uit te bouwen, dat inzake energiebesparende maatregelen de vandaag best beschikbare technologieën een steun in de rug geeft en maximaal inzet op een optimale toewijzing van premies aan de meest energiezuinige investeringen.”

Wat is de hoogdringendheid? Eind dit jaar loopt de subsidie af. Mensen die vandaag bestellingen doen, weten niet of ze de subsidie of de premie zullen krijgen. Dat is rechtsonzekerheid en een beschaafde democratie onwaardig. Vlaanderen heeft de mogelijkheden om nog vooraleer de begroting in de plenaire zitting komt over enkele weken, het heft in handen te nemen. Daarom vraag ik de hoogdringendheid zodat de Vlaamse Regering nog voor de definitieve begrotingsbespreking in de plenaire vergadering maatregelen kan nemen.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Het is niet de bedoeling om hier de illusie te creëren dat men de onzekerheid wegwerkt door hier holderdebolder een voorstel van resolutie, hoe waardevol van inhoud ook, te bespreken. Ik stel voor dat we dat de volgende weken agenderen in de commissie. Er zal nog over andere dingen kunnen worden gedebatteerd in verband met efficiënte subsidiëring van energiezuinige investeringen. We zullen dan misschien ook een beter zicht hebben op de budgettaire realiteit en kunnen dan in overleg met het kabinet en met iedereen een goede beslissing nemen.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, mijn fractie zal de hoogdringendheid die gevraagd is door de LDD-fractie, uiteraard steunen. Mocht ze echter onverhoeds afgewezen worden, dan volg ik de stelling van de heer Decaluwe dat we binnen een zo snel mogelijke termijn dit interessante voorstel naar de commissie moeten kunnen verwijzen. Mijn commissie houdt zich aanbevolen. Ik heb de hoofdtekst van het ding gelezen. Het heeft alleen op energie betrekking, dus durf ik het naar mijn commissie te trekken.

Mocht vandaag de hoogdringendheid niet worden aanvaard, dan stel ik voor dat we daar morgen in de commissie tijd voor maken. De heer Hendrickx heeft ambtsverplichtingen, dus zijn vraag valt weg. Dat geeft onze commissie iets meer tijd om over dit voorstel van resolutie te debatteren. Ik houd me aanbevolen. Als de plenaire vergadering het niet eens is met de hoogdringendheid vandaag, dan wil ik het voorstel van resolutie van de heer Reekmans morgen op de agenda van onze commissie plaatsen.

Peter Reekmans

Mijnheer Decaluwe, ik raad u aan om de pers eens te lezen. U spreekt namens de meerderheid. Ik kijk op Belga en zie dat sp.a in de pers verklaart dat Vlaanderen iets moet gaan doen. Ik lees vanmorgen in Het Nieuwsblad dat de N-VA zegt dat energiearmoede enkel met energiebesparende maatregelen kan worden bestreden. Heel veel blabla en ‘parler’ in de gazetten, maar als je het debat in het parlement wil voeren, dan is het niet hoogdringend. Had dan ook even een week gewacht met in de kranten jullie commentaar te geven tot je er in de Vlaamse Regering eens over gesproken had.

Carl Decaluwe

Morgen zullen we in de regeling der werkzaamheden van de commissie nagaan hoe dat kan worden geagendeerd.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Ik steun het voorstel van de heer Decaluwe. (Applaus bij CD&V)

We gaan de Vlaming niet geruststellen door voor een voorstel van resolutie van LDD te stemmen. We moeten dit grondiger voorbereiden met alle informatie die daarvoor nodig is. We moeten het niet op de lange baan schuiven, integendeel. We moeten het eerstdaags aan de agenda van de commissie Energie toevoegen.

De voorzitter

Mevrouw Homans heeft het woord.

Ik sluit me aan bij mijn gewaardeerde collega’s Decaluwe en Martens.

Peter Reekmans

Het wordt hier sterker en sterker. We gaan de hoogdringendheid nu bespreken. Ik blijf daarvoor pleiten. Mocht het worden weggestemd, dan heeft de heer Penris een mooi voorstel gedaan. Zelfs dat kan niet voor de meerderheid. Wel heel de namiddag met de journalisten praten in de wandelgangen en de gazetten vullen, maar hier een debat voeren, dat gaat niet. Zelfs morgen in de commissie, dat weet u nog niet zeker, mijnheer Decaluwe. Een beetje ernst, graag. (Applaus bij LDD en het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende de invoering van Vlaamse stimuli voor slimme isolatie via buitenschrijnwerk naar de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.