U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw Michèle Hostekint en de heer Dirk de Kort betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf.

De bespreking is geopend.

Mevrouw Homans heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, we hebben dit debat al uitvoerig gevoerd, zowel in de plenaire vergadering begin juli, als in de commissie een aantal weken geleden. De bedoeling van dit voorstel van resolutie is om een aantal onduidelijkheden, die zowel bij de meerderheid als bij de oppositie bestonden, over de prioritaire taken van het Vlaams Energiebedrijf, weg te werken. Wij hebben die prioritaire taken nog eens goed opgelijst in dit voorstel van resolutie. Het gaat over de ESCO-functie (Energy Services Company), het bundelen van de al bestaande participaties in de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), en het stimuleren en aanmoedigen van de kleine bedrijven op Vlaamse bodem die nogal moeilijk aan de bak komen inzake hernieuwbare energietechnologieën.

Ik wil alle collega’s er nog eens op wijzen dat wij van de minister het engagement hebben verkregen dat zij op regelmatige tijdstippen de commissie en het parlement zal inlichten over de stand van zaken van het businessplan en de samenwerkingsovereenkomst.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Ik kan alleen maar herhalen wat wij in de commissie ter zake hebben gezegd. Wij zijn geen tegenstanders van het verzelfstandigde agentschap. Integendeel, wij hadden gehoopt dat het agentschap meer ambitie zou tonen. Wij hadden ook gehoopt dat het voorstel van resolutie van mevrouw Homans en consorten ertoe zou bijdragen om het ambitieniveau van deze instelling te vergroten, quod non. En dus hebben wij ons in de commissie onthouden bij de stemming. Die onthouding zullen we hier in de plenaire vergadering enthousiast bevestigen, mevrouw Homans.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Voorzitter, collega’s, mijn fractie zal, net als in de commissie, dit voorstel van resolutie ondersteunen. Wij staan achter de inhoud, maar ik wil toch nog het volgende kwijt. Dit duurt al meer dan twee jaar. Het is een van de grote stokpaardjes van de Vlaamse Regering en deze meerderheid. Wat hebben we tot nog toe verkregen? Een voorstel van resolutie van de meerderheidspartijen. Zo ver zijn we gekomen, na meer dan twee jaar.

Het is bovendien dankzij de rol van de oppositie dat er hoorzittingen zijn georganiseerd en dat de meerderheid tot het inzicht is gekomen dat nu in dit voorstel van resolutie staat: de energiebesparing bij overheidsgebouwen en het participeren in projecten voor hernieuwbare energie, waaronder ook de geothermie. Dan vind ik het zeer klein, collega’s, dat zelfs niet de moeite werd gedaan om aan de oppositie te vragen om uw voorstel mee te ondertekenen. Wij zullen het mee goedkeuren, maar ik vind het zeer klein dat de oppositiepartijen, ondanks hun sterke rol in dit dossier, niet werden gevraagd om het voorstel van resolutie mee te ondertekenen.

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Irina De Knop

Voorzitter, collega’s, wij blijven het een raadsel vinden waarom de huidige regering geopteerd heeft voor de oprichting van een Vlaams Energiebedrijf as such. We vinden het des te opmerkelijker dat de meerderheid een voorstel van resolutie afkondigt waarin wordt verduidelijkt wat precies het takenpakket moet zijn van het op te richten Vlaams Energiebedrijf, terwijl we nog maar net en in een sneltreinvaart het decreet hebben moeten goedkeuren voor de zomer.

Wat ons betreft, heeft de meerderheid haar job niet goed gedaan. Zij heeft de rol van de commissie niet gerespecteerd. Bijsturingen aan het decreet konden niet, maar vandaag blijkt dat die wel degelijk nodig zijn.

Wij vragen ons af waarom het allemaal zo snel moest gaan, want blijkbaar is ook vandaag nog altijd geen ceo aangesteld, en is er nog geen werk gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst of van een raad van bestuur. Voor dat paradepaardje moest het snel gaan, maar uiteindelijk is er niets gerealiseerd en blijft er veel onduidelijkheid hangen. In elk geval gaan wij niet akkoord. Natuurlijk is de inperking goed, maar het Vlaams Energiebedrijf had er eigenlijk nooit mogen komen.

De voorzitter

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik ben wat verwonderd over de kritiek van de oppositie. Het klopt dat er een grondig parlementair debat is gevoerd over de rol van het Vlaams Energiebedrijf. Die rol staat gedetailleerd omschreven in de resolutie die vandaag voorligt, maar die al voor het zomerreces is ingediend. Wij hebben daar dus grondig kennis van kunnen nemen. Voor het zomerreces is ook het kaderdeceet goedgekeurd. Men kan dus niet zeggen dat wij hebben stilgezeten, mevrouw De Knop. De aanwervingsprocedure voor de ceo loopt. Die verloopt op een objectieve manier, en dat kost inderdaad wat tijd. Dat zorgt ervoor dat wij straks met goede mensen het Vlaams Energiebedrijf kunnen opstarten. Dankzij deze resolutie krijgt het Vlaams Energiebedrijf een heel duidelijke doelstelling, gebaseerd op twee pijlers: energie besparen en de promotie van de productie van hernieuwbare energie. Het is dus een zeer nuttige resolutie, met een directe impact op de werking van het Vlaams Energiebedrijf, dat een belangrijk project van de Vlaamse Regering is.

De voorzitter

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Voorzitter, collega's, het is logisch dat het Vlaams Energiebedrijf pas nu wordt opgericht. Dat is in het begin door de Vlaamse Regering zo ook aangekondigd. De eerste jaren van de legislatuur moesten wij besparen, om nadien budgettaire ruimte voor nieuwe initiatieven te kunnen vrijmaken. Het is ook niet onlogisch dat vandaag de resolutie voorligt, terwijl voor de zomer het oprichtingsdecreet is goedgekeurd. In het machtigingsdecreet zijn de doelstellingen en de taken van het Vlaams Energiebedrijf zeer ruim gedefinieerd. Gezien de beperkte middelen zullen wij echter moeten focussen en prioriteiten vastleggen. De voorliggende resolutie heeft precies tot doel om die prioriteiten vast te leggen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.