U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 november 2011, 14.02u

van Karlos Callens aan minister Hilde Crevits
91 (2011-2012)
De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Minister, enkele dagen geleden zagen we op regionale tv-zenders dat Voka-Kamer van Koophandel aan de alarmbel trekt omdat Waterwegen de bediening van een aantal sluizen zou inperken, hoofdzakelijk in het weekend.

Bepaalde bedrijven, waarbij er één met naam werd genoemd, werken 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 en moeten constant worden bediend. Zij trekken aan de alarmbel omdat ze een aantal uren of misschien dagen in het weekend niet zouden kunnen worden bediend door binnenschepen. Dat bedrijf zegt dat het gevolg daarvan is dat 800 vrachtwagens voor hen de baan op moeten. Dat is nefast voor de mobiliteit.

Doordat de sluis van Evergem deels gesloten zou worden, zijn er bedrijven die op maandag pas ’s middags in plaats van ’s morgens bediend zouden kunnen worden. Ze kunnen het bedrijf dan pas opstarten om 12 uur in plaats van om 6 uur, wat heel moeilijk is voor de organisatie van het bedrijf.

Minister, wij zijn er voorstander van om de binnenvaart te stimuleren, maar we zien dat dat niet gebeurt. Gaat u proberen die beslissing terug te dringen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Callens, ik zou zeer kort kunnen antwoorden: ja. (Applaus)

Maar ik zal nog een beetje toelichting geven. Het probleem is me welbekend. Waterwegen en Zeekanaal heeft een oefening gedaan om in de bedieningsuren van de sluizen in Vlaanderen wat meer efficiëntie en gelijkschakeling te brengen. In de loop van oktober is er een overlegvergadering geweest, onder meer met Voka, waarin die voorstellen zijn toegelicht en waar ook een aantal bezwaren zijn geopperd. Er is ook een brief gekomen van de Gentse havenvereniging die waarschuwt dat de leveringen op andere plaatsen niet in het gedrang mogen komen wanneer men de bediening van de sluizen vermindert.

Het probleem wordt op dit moment besproken. Ik heb Waterwegen en Zeekanaal gevraagd om bilateraal met alle bedrijven contact op te nemen, om een goede analyse te maken van het gebruik van de sluizen en om een gedragen oplossing uit te werken. Ik hoop dat het in de komende weken ook zal gebeuren.

Karlos Callens

Minister, ik dank u voor uw antwoord.

Als er organisatorische problemen voor het personeel zouden zijn, had ik gedacht om even na te denken over een mogelijke automatisering van die sluizen.

Het is een positief antwoord voor de binnenvaart.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, minister, ik denk dat het korte antwoord zeer bevredigend was.

Er wordt eigenlijk gevraagd om klantgericht te werken. Bij nv De Scheepvaart wordt dit systeem van zeven dagen op zeven werken, al wel toegepast. Het verwondert mij dat er geen uniform systeem is uitgebouwd tussen Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart. Het zijn twee entiteiten die naast elkaar werken. In de toekomst zou er meer uniformiteit moeten komen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, minister, uw antwoord is een goed antwoord, maar ik heb toch twee bekommernissen.

Ik zou willen vragen om ook te luisteren naar het personeel. De mensen werken de laatste tien jaar onder een stijgende werkdruk en onder werkomstandigheden die steeds precairder worden. Ik heb niets tegen automatisering, maar je moet ook rekening houden met de personen.

In een ander debat is al gepleit voor de samenwerking tussen de gewesten in dit land. Ik woon in het zuiden van West-Vlaanderen en ik kan u verzekeren dat de sluizen op de Leie, op de Schelde, het kanaal Kortrijk-Bossuit ook niet op elkaar zijn afgestemd. Je kunt bijvoorbeeld in de nacht van zaterdag op zondag doorvaren in Vlaanderen, maar dan lekker voor de sluis van Komen moeten blijven liggen tot maandag.

Minister, ik zou ervoor willen pleiten om overleg te plegen zodat onze bedrijven ook internationaal niet worden geremd.

De voorzitter

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Griet Smaers

Minister, wij zijn uiteraard ook heel blij met uw antwoord.

Mijn betoog ligt in de lijn van het betoog van mevrouw Jans. Vanuit onze fractie zijn er in de commissie ook al diverse vragen gesteld over het verruimen van de bedieningstijden van sluizen zodat er meer vracht via de binnenvaart kan worden vervoerd. Op het Albertkanaal is er intussen een ruimere bedieningstijd. We gaan ervan uit dat dit in Vlaanderen navolging zal krijgen en dat de problemen in Oost- en West-Vlaanderen daarmee zullen worden opgelost.

De voorzitter

De heer Deckmyn heeft het woord.

Voorzitter, minister, ik noteer uw antwoord dat een goed antwoord is.

We moeten ervoor zorgen dat onze economie niet lijdt onder de onbeschikbaarheid van sluizen. Minister, u zegt dat het probleem gekend is, maar het wordt blijkbaar niet opgelost. Ik wil citeren uit een persmededeling van Voka: “Concreet vragen we voor de sluis van Evergem een flexibiliteit van tien uur in het weekend om de bedrijfszekerheid van dertien bedrijven en hun werknemers te garanderen om meer dan 700 vrachtwagens van de weg te houden op maandagochtend”. In deze moeilijke tijden vind ik dat de Vlaamse overheid er uiteraard voor moet zorgen dat er een betere dienstverlening kan zijn. Ik noteer de goede wil van de minister, maar ik noteer evenzeer de bezorgdheid van Voka.

Minister Hilde Crevits

Dames en heren, ik zou alle aanvullende vragen samen willen behandelen. De opmerking van de heer Caron en de vragen moeten verzoend worden met de terechte verzoeken van de bedrijven om goed bediend te worden.

Ik was niet van plan om in detail te treden, maar wat Evergem betreft, wil ik toch even iets uitleggen. Twee jaar geleden werd daar een tijdelijke uitbreiding van de bedieningsuren van de sluis toegestaan omdat er files waren. Het was een overgangsmaatregel. De nieuwe sluis is er gekomen. Die is veel groter en normaliter zullen er dus geen files meer zijn. Bij W&Z zegt men dat het een tijdelijke maatregel was en dat er nu dus wordt teruggekeerd naar het oude regime. Dat is logisch. Ondertussen hebben de bedrijven zich echter aangepast aan de nieuwe uren en als men in plaats van ’s avonds door te varen, moet wachten tot de volgende ochtend, is men natuurlijk pas veel later op de plaats van bestemming. Ik heb daar alle begrip voor.

Voka stelt in de persmededeling dat er nooit overleg is geweest, maar dat is niet correct. Er is een overlegvergadering geweest in oktober en daar werden al die bezorgdheden geuit. De heer Callens verwijst naar een bedrijf dat continu leveringen nodig heeft, maar men kan niet continu open zijn. Voor dat bedrijf heeft het terugschroeven van de ruimere bedieningstijden natuurlijk onmiddellijk effect.

We zullen vragen aan W&Z om die effecten uit te vlakken, maar voor elke sluis moeten er natuurlijk ook mensen zijn. Veel sluizen worden al automatisch bediend, zelfs van op afstand. Er zijn dus al enorme sprongen voorwaarts gemaakt, maar als we op zondag willen bedienen, moeten we mensen vinden die dat willen doen. Zoiets is immers ingrijpend. Daarom vraag ik om hier rustig mee om te gaan. Ik probeer dat ook te doen. Ik ken het probleem. Ik heb met de gedelegeerd bestuurder van W&Z afgesproken dat hij heel intens overlegt, zowel met de bedrijven als met de mensen. Het is dus perfect mogelijk om ze open te doen, maar er moeten mensen gevonden worden. Ik hoop dat er heel binnenkort een goede oplossing uit de bus komt.

Mevrouw Smaers en mevrouw Jans, de oefening die werd gemaakt door W&Z is precies een oefening om efficiëntie en gelijkvormigheid te krijgen voor alle sluizen. Er zijn verschillende types. Ik wil niet te technisch worden, maar het plan van W&Z bevat ook een uitbreiding bij bepaalde passages. Het gaat om plekken die men nu plots veel meer zal bedienen. Dat wordt heel goed onthaald, maar we moeten natuurlijk de bestaande handicaps wegwerken. Of de systemen volledig gelijk te schakelen zijn, moet bekeken worden. Ik weet dat er een paar pertinente verschillen zijn, maar die kunnen misschien wat uitgevlakt worden.

Hetzelfde geldt voor de grensoverschrijdende bedieningen. Samenwerking loont natuurlijk altijd, maar we moeten er vooral voor zorgen dat op het eigen grondgebied van De Scheepvaart en van W&Z, het gebruik van de waterweg afdoende gestimuleerd wordt en daar is de bediening van de kunstwerken een cruciaal onderdeel van.

Karlos Callens

Ik ben heel blij dat een aantal collega’s op dezelfde lijn zitten. We beseffen allemaal dat het transport via het water nog sterker moet worden gestimuleerd dan nu. Ik heb de cijfers immers opgezocht, minister, en ik heb gezien dat ze tussen 2007 tot 2010 zijn blijven staan op 135.000 ton. Dat is eigenlijk te weinig voor onze waterwegen. Ik hoop dat de minister en de commissie er nog eens serieus werk van maken om de waterwegen nog beter te laten gebruiken. (Applaus)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.