U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 oktober 2011, 14.01u

De voorzitter

Mevrouw Turan heeft het woord.

Güler Turan

Voorzitter, minister-president, collega’s, Vlaanderen heeft de afgelopen periode een aantal keer zijn goed hart laten zien. Via het fonds voor noodhulp hebben wij dit jaar hulp geboden bij de crisis in Libië en overstromingen in Brazilië. Vorig jaar hebben we hulp geboden na zware aardbevingen in Haïti en Malawi.

Zondag werd het oosten van Turkije getroffen door een zeer zware aardbeving. De balans is op dit ogenblik heel negatief: meer dan 450 overledenen, onder wie 360 leerkrachten, wat pijnlijk is op zich, meer dan 1300 gewonden en 200.000 mensen zijn dakloos. In de steden is het erg, maar in de dorpen heeft men alle schade zelfs nog niet kunnen opmeten. Men heeft verschillende dorpen nog niet kunnen bereiken.

Ik weet dat Turkije niet tot het Zuiden behoort of geen ontwikkelingsland is, maar Turkije is voor Vlaanderen heel belangrijk. Het is voor ons een focusland en Vlaanderen heeft zware handelsbetrekkingen met Turkije. Ik heb één heel concrete vraag voor u, minister-president: wat gaat Vlaanderen doen om het getroffen Turkije te helpen?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, het is verschrikkelijk wat er in Turkije is gebeurd. Ik druk nogmaals mijn medeleven uit met alle families die in hun midden slachtoffers of gewonden kennen. U hebt gelijk: 461 doden, 1352 gewonden en 200.000 mensen die dakloos zijn. Dat is enorm. Ik heb ons diep medeleven over die verschrikkelijke ramp aan de president van Turkije overgemaakt en ik herhaal dat hier in het parlement.

Het kaderdecreet geeft een definitie van het Zuiden, u hebt daarnaar verwezen. Ik citeer:

“De landen die opgenomen zijn in het eerste deel van de lijst van het Comité voor Ontwikkelingshulp (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), met uitzondering van de lidstaten van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE).” Turkije behoort daartoe.

Op basis van dit kaderdecreet, beste collega’s, heb ik niet de mogelijkheid om een financiële bijdrage te leveren. Ik heb daarstraks zelf contact opgenomen met de voorzitter van het Rode Kruis Vlaanderen, dat op zijn beurt contact heeft opgenomen met de Turkse Rode Halve Maan. Ik heb daaruit begrepen dat op dit moment de vraag naar ondersteuning zich situeert boven de 10 miljoen euro, en dat men vooral vraagt naar aankoop en verzending van wintermateriaal: 10.000 wintertenten, 50.000 dekens, 50.000 slaapzakken. Het Rode Kruis Vlaanderen heeft in samenwerking met de Rode Halve Maan zeer duidelijk geformuleerd hoe we kunnen helpen. De wintergoederen kunnen onmiddellijk worden verdeeld onder de slachtoffers. Ik heb er alles aan gedaan om de getroffenen te helpen. Ik zal 150.000 euro vrijmaken om via het Rode Kruis de Rode Halve Maan te steunen met noodgoederen. Ik hoop dat ik zeer snel het positieve advies van Financiën krijg, dat is hierbij noodzakelijk. Ik zal het geld op een andere manier proberen te realiseren. Misschien moet het kaderdecreet worden aangepast, maar dat laat ik aan het parlement over. De definitie van ‘het Zuiden’ mag misschien iets ruimer worden gedefinieerd. (Applaus)

– De heer Carl Decaluwe, ondervoorzitter, treedt als voorzitter op.

Güler Turan

Minister-president, ik dank u hartelijk voor de inspanningen die u vandaag voor Turkije hebt geleverd. Inderdaad, aanvankelijk dacht Turkije geen hulp nodig te hebben om de nodige acties te organiseren. Gisteravond werd er toch een internationale noodoproep gelanceerd. Ik ben zeer blij en tevreden dat Vlaanderen zijn goed hart kan laten zien.

Minister-president, ik heb juist ook vernomen dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken ook een bijdrage levert en dat er vandaag of morgen een vijftienkoppig team van het Belgian First Aid and Support Team (B-Fast) vertrekt om een tentenkamp voor 2000 mensen op te zetten. Het is ginder ijskoud nu. De hulp is hoogdringend. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Ik wil voor mijn fractie ook ons medeleven betuigen met de getroffen families en het Turkse volk. Het gebied is zwaar getroffen door een aardbeving en dat heeft een enorme impact op het dagelijks leven. Sinds zondag brengen de mensen de nacht door in de vrieskou. De meteorologen voorspellen nog meer vorst en slecht weer. Volgens de media is er een groot tekort aan tenten, dekens en prefabwoningen. Turkije is een bevriende natie en ook Vlaanderen onderhoudt uitstekende relaties met het land.

Het is goed, minister-president, dat u vandaag zelf het initiatief neemt om de nood te lenigen en de Turkse bevolking ter hulp te schieten. Het is belangrijk dat die 150.000 euro goed wordt besteed en de juiste mensen bereikt. Minister-president, wat is uw timing? Via welke kanalen zal die hulp bij de juiste mensen terechtkomen?

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel

In naam van mijn fractie wil ik mijn medeleven betuigen en de minister-president bedanken voor zijn inbreng.

De voorbije jaren heeft de Vlaamse Regering meerdere keren samengewerkt met V-med inzake noodhulp. Zijn er nu ook contacten geweest met V-med? Naar aanleiding van de discussies in de commissie destijds heb ik u gevraagd of er verder afspraken konden worden gemaakt met V-med voor een verdere concrete samenwerking.

Ik heb ook gevraagd of er kon worden nagedacht over een betere samenwerking met B-Fast zodat men altijd heel snel en vlot kan reageren op dit soort noodsituaties.

De voorzitter

De heer Hendrickx heeft het woord.

Marc Hendrickx

Voorzitter, ook namens onze fractie wil ik ons medeleven uiten ten aanzien van de nabestaanden. Ik dank de minister-president voor de aan de dag gelegde creativiteit, maar ook voor de suggestie om het kaderdecreet nader te bekijken. Ik nodig trouwens ook mijn in het zwart en geel geklede collega, mevrouw Turan, uit om dit eens nader te bekijken in de commissie.

Minister-president, hoe gaat alles de komende dagen in het werk? Wordt alles overgelaten aan het Rode Kruis of wordt vanuit Vlaanderen in assistentie voorzien om die 150.000 euro te besteden?

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, collega’s, zoveel menselijk leed doet ons allen stil worden. Hulpverlening aan getroffen regio’s moet altijd kunnen. We moeten ook even aandacht besteden aan wat enkele uren geleden in Japan is gebeurd, ook dat land is opnieuw getroffen door een heel zware aardbeving met een kracht van 5,2.

Mevrouw Turan, we hebben als Vlaanderen maar een heel kleine buitenlandse bevoegdheid, maar een zaak vind ik toch storend in heel dit verhaal, namelijk dat Turkije aanvankelijk zijn grenzen gesloten hield. Er zijn heel veel cruciale uren verloren gegaan. Hulp vanuit Israël werd zelfs botweg geweigerd.

Minister-president, u hebt al gezegd dat u er als Vlaams regeringsleider meer wilt staan op het diplomatieke toneel. Ik meen dat hier het signaal moet worden gegeven aan de Turkse autoriteiten dat ze die cruciale uren niet verloren hadden mogen laten gaan en dat ze niet botweg hulp van andere landen hadden mogen weigeren. Dat moet ook eens gezegd worden.

Vanuit Vlaanderen moeten we sowieso ondersteunen, maar we moeten ook het signaal geven dat Turkije veel eerder zijn grenzen had moeten openen, want dan waren heel veel cruciale uren niet verloren gegaan.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, we zullen de volgende uren bekijken hoe we alles echt concreet kunnen maken. We zullen werken via het Rode Kruis Vlaanderen of via de Rode Halve Maan Turkije. De dekens en het wintermateriaal heeft men zo snel mogelijk nodig. Ik zal persoonlijk opvolgen dat alles in goede banen wordt geleid. We zullen er niet zelf ter plaatse voor zorgen, die organisaties kunnen dat heel goed en efficiënt doen.

Mevrouw Brusseel, we hebben geen vraag gekregen voor het inzetten van V-Med. Dat kan nog altijd, maar als de vraag niet komt, moeten we natuurlijk V-Med, dat heel sterk is inzake medische urgentie, niet sturen. Ik heb begrepen dat de federale overheid wel een aantal mensen stuurt om tenten op te zetten, maar dat is van een andere orde. We hebben in het verleden, ook naar aanleiding van vragen die u hebt gesteld, al verteld dat de afspraken tussen V-Med en B-Fast vrij goed zijn.

Dames en heren, het is nu niet het moment om ons af te vragen of men sneller had moeten reageren. Het belangrijkste is nu dat we zo snel mogelijk de mensen, ook jonge kinderen, die de nacht moeten doorbrengen in bittere kou, hulp bieden en dat we het nodige materiaal ter beschikking stellen. Discussies over hoe een en ander is gelopen, zijn misschien voor een ander moment. Ik zal daar nu geen werk van maken, het is niet de topprioriteit.

Het is wel zo dat ik er via een ander budget voor moet zorgen dat ik 150.000 euro kan vrijmaken. Het gaat hier over noodhulp. Als we natuurlijk de huidige definitie van het zuiden behouden, zit ik met een probleem. Ik probeer dat nu op te lossen via een omweg, maar ik denk dat we in de toekomst beter eens bekijken of het kaderdecreet geen andere formulering moet krijgen.

Güler Turan

Minister-president, nogmaals bedankt, ook voor uw reactie op de heer Reekmans.

Mijnheer Reekmans, vandaag is geen dag om politieke spelletjes te spelen. Er is veel menselijk leed. Er zijn verschillende analyses over de aanpak van het probleem, maar u kunt vandaag niet zeggen dat een land botweg werd geweigerd, vannacht was Israël daar als eerste! Uw politieke spelletjes doen vandaag niet ter zake.

Ik denk dat de Turkse bevolking in het getroffen gebied zeer blij zal zijn met de steun die vanuit Vlaanderen wordt geboden en die de verschillende politieke fracties ten aanzien van de slachtoffers en de getroffen regio hebben verwoord. Er is geen behoefte aan politieke spelletjes, maar aan steun.(Applaus bij de meerderheid, bij Open Vld, bij Groen! en bij LDD)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.