U bent hier

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, minister, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft vorige week meegedeeld dat de energiefactuur met 18 procent zou stijgen voor een gemiddeld Vlaams gezin en de prijs voor elektriciteit zelfs met 33 procent. Infrax, de koepel van de zuivere intercommunales, organiseert daarom een energieconcert.

Het kan bijna niet cynischer zijn. Het concert komt er uiteraard niet voor de gebruiker die in zijn geldbuidel mag tasten, maar voor de politici. Ongeveer 6000 politici en hun partner mogen in Hasselt in de Grenslandhallen, in Brugge in het Concertgebouw en in Antwerpen in de Zuiderkroon hun avond doorbrengen met Soulsister. Dat is dan ten minste iemand die er beter van wordt, de twee leden van Soulsister, Jan Leyers en Paul Michiels, van de duurdere energieprijzen. Het concert zal om en bij de 500.000 euro kosten en heeft als bedoeling de politici te smeren, de gemeenteraadsleden en de provincieraadsleden te smeren zodat ze de hogere prijzen slikken. De prijsstijging is het gevolg van de stijging van de prijzen van het distributienetwerk – zoals de CREG zelf zegt – voor die groenestroomcertificaten en enkele maatregelen voor energiebesparing.

De politici krijgen een uitgebreide receptie aangeboden en ze krijgen de kans om te netwerken.

Ik zou beschaamd zijn als ik Infrax zou zijn. Het is een heel ongepast signaal om juist op dit moment dit soort van initiatieven te organiseren en geld over de balk te gooien.

Minister, kan dat allemaal? Wat denkt u daarvan als minister van Energie? Ik weet wel dat Steve Stevaert, uw partijgenoot, de voorzitter van Infrax is, maar ik verwacht van u een kritisch antwoord. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Minister Van den Bossche heeft het woord.

Voorzitter, dames en heren, mijn antwoord kan heel duidelijk zijn: ik vind niet dat dit kan. Ik kan u meedelen dat dit het laatste energieconcert is dat Infrax ooit zal organiseren.

Ik wil hier ook aan toevoegen dat, als we dan toch bezig zijn met het bekijken op welke manier de distributienetbeheerders, waarin heel wat politici vertegenwoordigd zijn, zelf ook iets kunnen doen om de kosten te verminderen, we er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat dit soort folietjes uit het tarief gaan. In de tweede plaats kunnen we het stellen met een heel pak minder bestuurders dan de huidige 550 bij Eandis en 189 bij Infrax. (Applaus)

Minister, ik had wel verwacht dat u dit zou antwoorden als afleidingsmanoeuvre voor de ongepaste concerten die nu georganiseerd worden. Ik weet wat er bij Eandis gebeurt: wellicht gaat men naar twee derde minder bestuurders. Nu zijn er een vijfhonderdtal lokale politici die deel uitmaken van de raden van bestuur van de intercommunales die ondergeschikt zijn aan Eandis. Het is een goede zaak.

Maar, ik wou in eerste instantie graag van u weten in welke mate dit kan. Dit steekt echt de ogen van de bevolking uit. De energieprijs voor een gemiddeld Vlaams gezin gaat omhoog met 3000 euro per jaar! Dat is 33 procent, 18 procent op de energiefactuur voor gas en elektriciteit samen. Zo’n dingen kunnen dan toch niet meer! We weten allemaal waarvoor dit soort concerten moet dienen: om politici gunstig te stemmen, om hen te smeren in functie van het aanvaarden van het slechte beleid van de betrokken intercommunales.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Voorzitter, ik wil de minister echt danken voor het duidelijke antwoord. Duidelijker kan het niet zijn.

We moeten echter realistisch blijven. De distributienettarieven zijn het sterkst stijgende onderdeel van de factuurprijs. De distributienetbeheerders hebben daar meestal zelf geen fout aan – we moeten het zeggen zoals het is –, maar ze hebben wel een voorbeeldfunctie te vervullen en dat kan door zo weinig mogelijk nutteloze kosten te doen.

Minister, ik sta volledig achter uw beslissing dat het de laatste keer is geweest. Ik zou nog een stap verder gaan. Mijnheer Dewinter, ik veronderstel dat er zich mensen van alle politieke partijen, van de oppositie en van de meerderheid, hebben ingeschreven. Het zou misschien een goed signaal zijn indien alle politieke partijen ertoe oproepen om er niet heen te gaan. Het concert kan misschien worden afgelast, dan moeten alleen de kosten van de afgelasting worden betaald. Dat zou een duidelijk signaal zijn van de politieke overheid. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, minister, ik ben heel content met wat ik net heb gehoord. Ik heb hier twee jaar staan roepen in de woestijn. Ik meen dat ik ieder feestje van Infrax en van Eandis heb aangekaart. Over de energieconcerten heb ik u al tien keer een vraag gesteld, tot vervelens toe. Ik heb ook de gratis abonnementen van Bokrijk aangekaart. Het antwoord luidde: “Mijnheer Reekmans, u gooit hier alles op een hoopje.”

Collega’s, ik stel dus vast dat twee jaar roepen in de woestijn werkt in dit parlement: de heer Dewinter volgt vandaag mijn redenering, de minister zegt dat het de laatste keer is en zelfs CD&V krijgt realiteitszin en heeft door dat dit niet kan in tijden van crisis.

Heel concreet kosten de vetpotten voor de politieke hofhouding van de intercommunales in Vlaanderen 25 miljoen euro. Het gaat om zitpenningen, cadeautjes, reisjes, energieconcerten... Ik heb de berekening gemaakt en ik kwam uit op 25 miljoen euro. Dat is evenveel als wat het vorstenhuis van België ons kost. We betalen voor ons koningshuis evenveel als voor de politieke hofhouding van de intercommunales.

Voorzitter, minister, collega’s, ik ben tevreden met deze realiteitszin, maar ik stel één ding voor. U moet het concert niet afgelasten, want dat kost ook geld.

De politici kunnen alle uitnodigingen die ze hebben ontvangen, aan de burgers geven. Als ze de burgers naar die concerten laten gaan, bewijzen ze tenminste iets. Dan krijgt iedereen die nu dure facturen betaalt, tenminste ook iets terug. (Rumoer)

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Voorzitter, als we het hebben over het feit dat we in ons eigen vlees snijden, kunnen we beter eerst excessen vermijden waarbij rijkelijk cadeaus aan politici worden uitgedeeld dan de paraparlementaire instellingen te viseren. (Rumoer)

De heer Dewinter stelt terecht dat Infrax op deze manier een fout signaal geeft. We zien echter dat bij de andere, veel grotere, netbeheerder hetzelfde gebeurt. Ik verwijs in dit verband naar Waregem Koerse. Eandis is een duidelijke sponsor, die daar een hele stand opbouwt. De burgemeesters en schepenen uit die omgeving nemen op uitnodiging van Eandis rijkelijk deel aan dit evenement.

De discussie heeft niet enkel betrekking op Infrax. Het gaat ook om Eandis. We moeten deze vorm van politieke ethiek in onze werking invoeren. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Irina De Knop

Voorzitter, ik onderschrijf uiteraard de stelling dat politiek alvast kan beginnen op het terrein waar de politiek zelf een impact op heeft. De politiek kan besparen op zichzelf. Ik ben het dan ook eens met het voorstel niet op dergelijke concerten aanwezig te zijn. Dat is de beste motivatie om meteen komaf te maken met dergelijke initiatieven.

Verder wil ik de minister vragen of ze ook aandacht wil schenken aan de echte reden waarom de energieprijs stijgt. Die reden is in eerste instantie de openbaredienstverplichting en bijgevolg het beleid van de Vlaamse overheid. Ik vraag dan ook met aandrang heel snel op de proppen te komen met een nieuwe manier om naar dit beleid te kijken en ervoor te zorgen dat de energieprijs echt daalt.

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Voorzitter, ik dank de minister voor het antwoord. Dat dit punt hier wordt aangekaart, heeft zeker een verdienste. Nu betaalt de consument. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb hier het voorstel gehoord de kaarten aan de burgers te geven. Mij lijkt het belangrijker ervoor te zorgen dat dergelijke uitgaven, op welke manier dan ook, niet langer op de facturen van de burgers terechtkomen.

Dat betekent dat iedereen zijn bestuurders moet vragen het maximale te doen om te controleren dat dergelijke kosten niet worden doorgerekend. De Vlaamse overheid kan er helaas nog niet voor zorgen dat we de toezichter de kosten zelf kunnen laten evalueren. Ik vind het ongelooflijk dat de instantie die de kosten moet goedkeuren voor ze aan de consument worden doorgerekend, die kosten ook effectief goedkeurt.

Mijnheer Dewinter, tot slot wil ik nog even ingaan op uw opmerking over een daling van het aantal bestuurders. We hebben dat voorgesteld. Dat is echter nog geen verworvenheid. Alle steun is dan ook welkom. (Gelach en rumoer)

Ik ben eigenlijk heel blij. Ondanks het geroezemoes heb ik begrepen dat ongeveer elke partij, meerderheid en oppositie, links en rechts, het erover eens is dat we in moeilijke tijden in allereerste instantie naar onszelf moeten kijken. Ik heb het dan over alle politici, op alle bestuurlijke niveaus.

Indien we met minder mensen even goed kunnen besturen, moeten we dat doen. Dergelijke folietjes als concerten hoeven niet meer te worden georganiseerd. Dat heeft allemaal een effect op het resultaat. Mevrouw De Knop heeft verklaard dat dit niet het grote verschil op de factuur zou maken. Dat klopt. We moeten echter bij onszelf beginnen. Hoe kunnen we anders iets aan de anderen vragen? Mij lijkt het belangrijk dit te doen. Ik ben dan ook blij dat hiervoor een brede meerderheid bestaat.

Ook al heb ik nog niet alle bevoegdheden om daarop toe te zien via de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG), – die bevoegdheid komt er wel aan – zal ik toch alles doen wat in mijn macht of invloedssfeer ligt om al die zaken te beperken. Als u allen via uw bestuurders ook lokaal hetzelfde doet, dan kunnen we op heel korte tijd een enorme vooruitgang boeken. Ik wil u danken voor uw inzet. (Applaus)

Ik neem graag de uitgestoken hand van de fractieleider van sp.a aan om het aantal mandaten naar beneden te halen. Daar zijn wij al heel lange tijd vragende partij voor.

Ik stel vooral vast dat er een mentaliteitswijziging is bij de traditionele partijen. Wie dit durfde te vertellen in het verleden – ik heb dat herhaaldelijk gedaan in soortgelijke dossiers, en mijnheer Reekmans, over dit dossier heel specifiek – werd tot voor enkele weken of maanden uitgescholden als populist. Vandaag regeert het populisme blijkbaar, en daar ben ik blij om: echt populisme betekent dat men rekening houdt met het belang van de burger en durft te zeggen wat die burger stilletjes denkt.

Ik ben blij dat de minister stelt dat dergelijke concerten in de toekomst niet meer zullen plaatsvinden. Misschien kan er ook een hint gaan naar Infrax zelf dat dit concert maar beter afgelast na de gigantische stijging van de energiefactuur. Ik stel maar een ding vast: druk op de ketel zetten in het parlement, werkt. Oppositie voeren werkt eveneens. (Applaus bij het Vlaams Belang en LDD)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.