U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Voorzitter, minister, collega’s, als ik het debat hoor over de voorgaande vragen, dan geeft de regering mij steeds meer de indruk van ‘de trein der traagheid’. Welk thema we ook aanraken, er verstrijken jaren waarin er niets gebeurt. Het verheugt me dat ook sp.a het licht begint te zien, althans wanneer het niet over hun minister gaat en als ze, net als wij, vaststellen dat er niets gebeurt. Waarvoor dank uit deze onverwachte hoek.

Een ander, maar ook West-Vlaams, thema dat ons aanbelangt, minister, is uw GRUP dat door de Raad van State geschorst is. Wij betreuren dit.

Er zijn hier commissies die pleiten voor de vereenvoudiging van de administratie en van de doorlooptijd van veel projecten. Maar als we zelf als overheid een werk verrichten dat door de auditeur wordt omschreven als ‘knoeiwerk’ – en hij had het over de keuze van de locatie, de mobiliteitsaspecten en de waterhuishouding –, dan stel ik mij de vraag of we de commissie-Berx-Sauwens wel nodig hebben. Wij maken ons eigen huiswerk niet goed.

Dit probleem stelt zich hier. Al in het milieueffectenrapport (MER) van 2008 stond wat de aandachtspunten en de problemen waren bij de keuze van de Vlaamse Regering voor Chartreuse. Als uw eigen diensten u er al op wijzen dat dit niet kan goedgekeurd worden om die en die redenen, hoe is het dan mogelijk dat u en uw diensten de drie jaar die inmiddels zijn verstreken, niet hebben gebruikt om al die aandachtspunten, aangezien u bij uw keuze voor Chartreuse blijft, aan te pakken en uit de weg te ruimen? Minister, wat gaat u daaraan doen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

Ik heb de vaststellingen van de Raad van State gehoord. De Raad van State moet motiveren waarom hij zegt wat hij daarover denkt te moeten zeggen. Hij brengt niet meteen oplossingen naar voren voor de problemen die hem tot de schorsing brengen – dat is nog geen definitieve vernietiging, dat is eventueel iets voor in een latere fase.

De Vlaamse Regering heeft in haar besluit met meer dan zeventig bladzijden motivatie keuzes gemaakt. De keuze van het stadion, van de open ruimte, van twee bedrijventerreinen blijft. We vinden dit noodzakelijk voor het stedelijk gebied Brugge. Wij hebben onze politieke verantwoordelijkheid goed gemotiveerd opgenomen.

Wat kunnen wij nu doen? De schorsing betekent dat ik laat onderzoeken wat de motivatie van de Raad van State is. We moeten vermijden dat er een vernietiging komt. We zullen zoeken naar de nodige oplossingen. Net zoals bij de keuze van het geheel zullen wij dat uiteraard niet alleen doen. Wij zullen dat doen in overleg met de stad Brugge en met de andere stakeholders.

Na andere dossiers, van deze en van de vorige regeringen, inzake overheids- en evengoed inzake privé-investeringen, maakt dit nogmaals duidelijk dat er een vereenvoudiging nodig is in de procedures en de planningen. U en heel het parlement hebben dat voorgesteld met de commissie-Sauwens en Berx. U weet dat wij daar heel hard aan werken. Wij willen tegen het eind van dit jaar een aantal fundamentele wijzigingen voorstellen.

Ivan Sabbe

Minister, ik aanvaard wat u zegt. Maar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) heeft het over “grote onzorgvuldigheid”, en de auditeur spreekt van “knoeiwerk”. Ik zeg dat niet, zij zeggen dat. Minister-president Peeters heeft begin 2008 in het programma Phara aangekondigd dat er voor Chartreuse zou worden gekozen. Het MER dateert van oktober 2008. Uw definitieve afbakening dateert van februari 2011. U hebt al die tijd gehad om alle mogelijke bijsturingen te doen om ervoor te zorgen dat het in orde zou komen. Door uw onzorgvuldigheid wordt de economische expansie van Brugge gefnuikt. De mensen die eraan dachten om in De Spie of aan de Blankenbergse Steenweg een economische uitbreiding te realiseren, staan nu opnieuw op de wachtlijst en kijken opnieuw tegen twee, drie jaar vertraging aan voor hun eventuele plannen, die ze misschien niet meer zullen willen uitvoeren.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Voorzitter, minister, collega’s, ‘Onze keuze is de Chartreuse’: het lijkt wel poëzie, zei mijn buurman. Zo romantisch is dit dossier echter ook weer niet. Club Brugge had eigenlijk al lang in een vernieuwd of een nieuw stadion kunnen spelen. Dat is het drama. Of men die plek nu goed vindt of niet: het dossier is een administratieve knoeiboel. Maar wij draaien het blad om.

Ik neem het milieueffectrapport (MER) van 2008, want dat is de kern van de zaak. U hebt onvoldoende gemotiveerd waarom de aanbevelingen van het MER niet worden gerespecteerd. Mijn vraag is dus: waarom gooit u de suggesties gewoon in de vuilnisbak? Zult u die niet onderzoeken? Houdt u koppig vast aan uw niet-gemotiveerde politieke keuze?

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Voorzitter, minister, collega’s, de na overleg tussen de Vlaamse Regering, de club en de stad gekozen plek – Chartreuse – is een goede plaats. De kritiek van Groen! verwondert mij. Groen! was tegen alles. De heer Sabbe heeft evenwel een punt: wij moeten snel weten of het op die plek kan of niet kan. Welke timing hanteert u om een oplossing te vinden? Dat is belangrijk voor Club Brugge, maar ook voor de stad Brugge.

De voorzitter

Mevrouw Bruyninckx heeft het woord.

Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt

Voorzitter, minister, collega’s, de Raad van State is ongemeen hard voor de afbakening van het regionaalstedelijk gebied. De aanbeveling van de auditeur wordt gevolgd en de plannen worden geschorst. De Vlaamse Regering heeft fouten gemaakt, zo blijkt uit het arrest. De schoring is voor gemeenten zoals Zedelgem een goede zaak, maar voor Club Brugge, voor de stad Brugge en voor Sint-Andries is dat onverteerbaar. Men blijft geconfronteerd met de overlast van het Jan Breydelstadion, dat in de bebouwde kom ligt. Morgen houden de mensen van Sint-Andries weer hun hart vast, want de beruchte multiraciale Zulu Warriors uit Birmingham komen op bezoek. Ik bevestig nog dat het Vlaams Belang vasthoudt aan de keuze voor Chartreuse.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, het dossier is te complex om dat in twee minuten uit de doeken te kunnen doen. Ik heb toch een aantal concrete vragen. Uit een lezing van het arrest van de Raad van State blijkt dat de deelgebieden 16 en 24 worden geschorst. Zult u de beslissing over deze twee deelgebieden intrekken en een nieuwe beslissing nemen, of wacht u het arrest van de Raad van State over de vernietiging af?

Hier wordt het voorgesteld alsof Chartreuse niet zou kunnen. In het arrest van de Raad van State staat echter dat die locatie wél kan, op voorwaarde dat goed wordt gemotiveerd waarom de alternatieve locaties niet voldoen. Wanneer maakt u daar werk van? Dit is een belangrijk dossier, ook al omdat deelplan 24 betrekking heeft op 106 bedrijventerreinen, wat vandaag dus zorgt voor een economische stilstand.

De voorzitter

Mevrouw Van Volcem, het reglement staat toe om één bijkomende vraag aan de minister te stellen. (Opmerkingen van mevrouw Mercedes Van Volcem)

Ik zal iedereen opnieuw een exemplaar van het reglement bezorgen.

Voorzitter, minister, collega’s, de schorsing van de Raad van State heeft te maken met de motivering waarom andere plekken dan Chartreuse niet in aanmerking komen. Hoe pakken wij dat aan, wetende dat bij de keuze van de locaties niet enkel een MER belangrijk is en blijft, maar dat ook andere afwegingen belangrijk zijn?

Sinds september 2009 voer ik daarover besprekingen met de Vlaamse Regering. Er is een MER, en er zijn verschillende posities mogelijk. Er is een maatschappelijk draagvlak nodig om maatregelen te treffen.

We hebben binnen de regering en binnen de partijen afwegingen gedaan en een keuze gemaakt. We hebben die keuze sterk gemotiveerd. Ik ben het eens met mevrouw Van Volcem dat de Raad van State niet zegt dat de motivatie voor Chartreuse niet deugt, maar wel dat er te weinig gemotiveerd is waarom we de andere mogelijkheden niet kiezen. Ik heb het al gezegd, we zullen – uitgaande van het arrest van de Raad van State – onderzoeken op welke plaats we het onderzoek opnieuw kunnen opnemen. Dat geldt bij een eventuele vernietiging, of misschien al vroeger, we gaan dat juridisch bekijken. We gaan zo snel mogelijk maatregelen nemen om uitvoering te geven aan twee bedrijventerreinen, aan open ruimte en aan een voetbalstadion. Het is nog niet zeker voor welke ploeg, de ene dag is dat Club Brugge, de andere keer Cercle. Niet iedereen is even standvastig, mijnheer Caron. We gaan zeker niet stilzitten.

U zult daar als schepen van Brugge zeker bij betrokken zijn. We hebben het advies van het regionaal sociaal-economisch overlegcomité (RESOC) gevolgd. We zullen met de stakeholders, de voetbalclubs, de bedrijven weer de draad opnemen om zo snel mogelijk tot oplossingen te komen. Alle positieve bijdragen zijn uiteraard welkom.

Ivan Sabbe

Het meest opmerkelijke feit is dat de heer Decaluwe het eens is met mij, althans wat de timing betreft. Dat is uitzonderlijk.

De essentie van de zaak is dat Chartreuse niet de slechtste ligging heeft. Het is bereikbaar via de E40 en de A17, het is omgeven door autosnelwegen. Maar de minister-president heeft begin 2008 bij Phara gezegd: “Dat is onze keuze, dat wordt het.” Dan moet u er toch voor zorgen dat uw diensten dat zo goed motiveren dat er geen speld meer tussen te krijgen is! U moet ervoor zorgen dat dat in orde komt. U mag zeggen wat u wilt, de feiten zijn er. De Raad van State heeft verschillende hiaten gevonden in de opbouw van uw argumentatie. Wie moet de regelgeving beter kennen dan de regering zelf? Als de regering zelf er niet in slaagt een MER te volgen en een GRUP te maken dat beantwoordt aan de voorschriften van haar eigen diensten, dan hebben we een groot probleem. Dat wou ik hier voorleggen. Intussen zijn we meer dan drie jaar verder. De trein der traagheid rijdt verder, in achteruit.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.