U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 7 juli 2011, 14.00u

van Johan Verstreken, Bart Martens, Jos De Meyer, John Crombez, Bart Tommelein, Dirk Peeters en Wilfried Vandaele
1189 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Met het voorstel van resolutie vragen we aan de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen om de overbevissing door de Europese schepen tegen te gaan door overschakeling op duurzame visserij, om zo de lokale vissers uit West-Afrikaanse landen te beschermen tegen ecologische en economische schade. Een aantal van die Europese schepen tasten de mariene ecosystemen aan.

We vragen daarom dat de Europese lidstaten in de hervorming van het gemeenschappelijke visserijbeleid tot bindende afspraken komen om de overcapaciteit van de Europese vloot aan te pakken. We vragen ook om in eigen land het goede voorbeeld te geven en over te schakelen op een duurzame Vlaamse visserij. We moeten werken aan de optimale aanwending van de door Europa toegekende quota en aan de reconversie van onze visserijvloot naar minder schadelijke visserijtechnieken. We moeten brandstofbeperkende investeringen doen en aan de kust en in het binnenland aquicultuurprojecten ontwikkelen. Verder verwijs ik naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Beste voorzitter, collega’s, als we het over de visserij hebben, is het goede nieuws dat er in het Vlaams Parlement doorgaans een vrij eensgezinde visie tussen de verschillende partijen heerst over de aanpak van het probleem. Dat komt – en dat is het slechte nieuws – omdat we allemaal beseffen dat de sector het moeilijk heeft. Als het een troost kan zijn, of misschien is het eerder dubbel verdriet: niet alleen de vissers hebben het moeilijk, ook de vissen. Structurele overbevissing – en dat bedoel ik eerder wereldwijd en minder op Vlaams niveau – is wel degelijk een probleem en moet worden aangepakt.

De kamerbrede visie, waar ik het daarnet over had, wordt ook vandaag weer bewezen met het nieuwe voorstel van resolutie dat ook rekening houdt met de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid. Dat is een dimensie die ons werkelijk ter harte moet gaan, want de Europese visserij heeft ook een grote externe impact die een oplossing vraagt.

Met Open Vld zijn wij nuchtere pleitbezorger voor een leefbare, toekomstgerichte visserijsector. Sommigen voeren dit debat al te graag in zwart-wittermen: ofwel ben je voor, ofwel ben je tegen de vissers. Dat is een debat waar wij ons niet toe willen lenen. Er zijn inderdaad problemen met de visbestanden en er dreigen problemen voor de visserij. Er moet met andere woorden worden afgestapt van dat conflictuele denken en gezocht worden naar constructieve oplossingen, waar zowel de kool als de geit – of in dit geval de vis en de visser – worden gespaard.

Daarom is er nood aan een bijsturing van het gemeenschappelijke visserijbeleid. Dat wordt een complexe evenwichtsoefening. Elke lidstaat, ook Vlaanderen, zal een correcte inspanning moeten doen om tot een duurzame visserij te komen. Het goede nieuws is dat die beweging in Vlaanderen al is ingezet en dat het quotabeheer bij ons al vrij rationeel gebeurt. Die evolutie moet ook gehonoreerd worden indien er op Europees niveau knopen worden doorgehakt.

Voor ons is het belangrijk dat Vlaanderen het goede voorbeeld geeft. Maar ondanks de goede evolutie bij ons, is er nog werk aan de winkel. Dat hebben wij, met de Vlaamse liberalen, duidelijk willen maken in punt zeven van het voorstel van resolutie. Onder het motto ‘verbeter de wereld, begin met jezelf’ bevelen we aan dat Vlaanderen moet kiezen voor een drastische verduurzaming van de Vlaamse visserij en moet investeren in een optimale aanwending van de door Europa toegekende visquota.

De reconversie van onze visserijvloot naar minder schadelijke vistechnieken is nodig, evenals brandstofbeperkende investeringen. Dat laatste is niet alleen een ecologische must, het is ook van levensbelang als we onze visserij rendabel willen houden. De stookoliekost is de afgelopen jaren substantieel toegenomen door de exploderende olieprijzen. Ecologie en economie gaan hier met andere woorden voorbeeldig hand in hand. Daarnaast moeten de activiteiten van onze visserij gedifferentieerd worden, onder meer met aquicultuurprojecten aan de kust en in het binnenland.

Die goede praktijken kunnen worden uitgewisseld met niet-Europese landen, zo staat ook in het voorstel van resolutie, maar het is ook logisch dat dat gebeurt met andere EU-landen. We hebben enkele grote visserijlanden, zoals Spanje, Frankrijk en Italië, wier inspanningen bepalend zullen zijn voor zowel de vooruitgang van de duurzame visserij op Europees vlak als voor het rationeel beheer van de financiële middelen die de EU wil besteden aan de visserij.

Ik hoop – en ik richt mij hiervoor uitdrukkelijk tot de minister-president, die bevoegd is voor Visserij – dat dit ook op Europees niveau wordt waargemaakt en dat de Vlaamse Regering de progressie die we zelf al hebben gemaakt, tijdens de beslissende onderhandelingen over het gemeenschappelijke visserijbeleid zal kunnen gebruiken om onze positie te verstevigen.

Ten aanzien van landen buiten de EU blijft een duurzaam visserijbeleid op Europees niveau een absolute noodzaak om de geloofwaardigheid van onze visserij op mondiaal niveau te versterken, maar ook om onze positie te versterken als we van de andere niet-EU-landen een drastische aanpak verlangen om ook daar te kiezen voor duurzame visserij. Verbeter de wereld, begin met jezelf.

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Ik wil, ter bevestiging van wat we hier samen indienen, nog zeggen dat het hier ook gaat over een redelijke toekomst voor onze visserijvloot. Er is in het Europese overleg ook een signaal gegeven vanuit dit parlement. Er is heel wat mogelijk, om ook met kleine en duurzame vaartuigen te zorgen voor een visserijvloot die een overlevingskans heeft. Dat vergt een aantal heel duidelijke keuzes, die we ook meegeven in het voorstel van resolutie. We durven te vragen om die ook zo snel als mogelijk in te voeren, en niet enkel te kijken naar wat er op internationaal vlak gebeurt met fabrieksschepen en andere.

Het gaat hier zelfs over meer dan de visserijvloot, collega’s. Het gaat ook over de kennis en de techniek van alles wat rond die visserij hangt. Ook het overleven daarvan hangt samen met een keuze voor een duurzame visserijvloot met een toekomst.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Wij ondersteunen uiteraard de vraag dat het Europese visserijbeleid meer dan vandaag zou inzetten op duurzaamheid en milieuvriendelijke technieken, waardoor de visbestanden in de toekomst gevrijwaard worden. Ook marinereservaten moeten daar voor ons een rol spelen. In dat kader moet het beleid ook meer dan vandaag rekening houden met wetenschappelijke bevindingen.

Een ander belangrijk aspect is de internationale dimensie. Daarbij gaat met name aandacht uit naar de situatie van de Afrikaanse vissers, de ecologische schade daar aan de visbestanden en de economische gevolgen voor de lokale bevolking.

Uiteraard steunen wij dit voorstel van resolutie voluit.

De voorzitter

De heer Verougstraete heeft het woord.

Christian Verougstraete

Ook mijn fractie zal dit voorstel van resolutie goedkeuren. Wij zijn ook zeer bezorgd over het feit dat de overbevissing, vooral in Afrika, door fabrieksschepen uit allerlei grote industrielanden een onevenwicht kan teweegbrengen. Wij zijn ook voorstander van een duurzame visserij. Wij willen ook investeren in nieuwe technieken om te komen tot een oordeelkundige visvangst.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.