U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik begrijp niet goed wat u met ‘pietepeuteren’ bedoelt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? (Opmerkingen van de voorzitter)

Zoals we in de commissie hebben aangekondigd, zullen we dit ontwerp van decreet goedkeuren. We hebben naar aanleiding van verschillende vragen om uitleg en interpellaties steeds voor een grondige reorganisatie van Toerisme Vlaanderen gepleit. De afgelopen jaren is dit agentschap door verschillende toeristische actoren geregeld onder vuur genomen.

We vinden het een goede zaak dat de minister de taken nu logischer tussen het agentschap en het departement wil verdelen. Om niet tegelijkertijd rechter en partij te moeten spelen, is het logisch dat de uitvoering van de toeristische regelgeving en de hiermee verbonden classificatie en handhaving bij het Departement internationaal Vlaanderen wordt ondergebracht. Toerisme Vlaanderen kan zich op de drie gekende kerntaken concentreren.

We keuren dit ontwerp van decreet goed. Dit belet ons niet de minister te vragen in de toekomst rekening met de ingewonnen adviezen te houden. Ik zal er niet op ingaan. De ingewonnen adviezen waren niet zo positief over dit ontwerp van decreet.

De minister heeft een aantal opmerkingen van Open Vld weerlegd. Het is mogelijk dat iemand van die partij daar straks nog op terugkomt. We vragen de minister in elk geval al maximaal met die opmerkingen rekening te houden en, indien nodig, het ontwerp van decreet in de toekomst aan te passen.

De voorzitter

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Voorzitter, mijn fractie staat ook achter dit ontwerp van decreet. We zijn vragende partij voor een reorganisatie van Toerisme Vlaanderen.

Ik zou de minister enkel nog willen vragen ook rekening te houden met de mensen die van Toerisme Vlaanderen naar het Departement internationaal Vlaanderen worden overgeplaatst. Die mensen zouden de kans moeten krijgen onder dezelfde arbeidsvoorwaarden verder te werken. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Voorzitter, de herstructurering van Toerisme Vlaanderen komt geen dag te vroeg. Nu de stap eindelijk wordt gezet, kan Open Vld zich in dit ontwerp van decreet terugvinden. De vergunnings- en handhavingstaken van Toerisme Vlaanderen worden het agentschap echter ten voordele van het departement ontnomen. We blijven dit een onverstandige keuze vinden. Bovendien staat dit haaks op het principe van het beter bestuurlijk beleid. We hebben dit in de commissie Toerisme uitvoerig toegelicht. Om die reden zullen we ons tijdens de stemming onthouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 1093/1)

– De artikelen 1 tot en met 22 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.