U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het ontwerp van decreet.

Vraagt iemand het woord? (Opmerkingen van de heer Johan Verstreken)

U mag een uiteenzetting houden. Wij hebben veertien dagen geleden het reglement aangepast. Die aanpassing is hier met eenparigheid goedgekeurd. Misschien moet u de tekst eens herlezen. Er wordt geen verslag meer uitgebracht, al zijn er drie uitzonderingen: als de verslaggever er op voorhand om verzoekt; als het gaat over de begroting en als er geen schriftelijk verslag is maar men akkoord gaat met een mondeling verslag. Die beslissing is genomen omdat het uitbrengen van een mondeling verslag hier op de tribune volgens de meesten niet veel meerwaarde oplevert. De verslagen kan men trouwens nalezen, zoals de heer Reekmans alle verslagen van de Commissie Jeugdzorg heeft nagelezen.

De heer Verstreken heeft het woord.

Johan Verstreken

Voorzitter, minister, collega's, ik maak even gebruik van mijn spreekrecht. U hebt gelijk, want het heeft niet veel zin om hier alles te herhalen wat in de commissie aan bod is gekomen.

Het duurzaam beheer van die bossen is een van de doelstellingen, maar ook de ecologische en sociale componenten ervan blijven een aandachtspunt. Ook de diversificatie van de internationale handel in tropisch hout is dat.

Die sociale aspecten zijn erin opgenomen. Er zijn dus alleen maar pluspunten, ook wat de projectenveloppes betreft. Die worden verlengd. Eerst is er een looptijd van tien jaar, en vervolgens een verlenging met vijf en drie jaar. In die structuren kunnen we ons volledig vinden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 1029/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.