U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 juni 2011, 14.00u

van Filip Watteeuw aan minister Kris Peeters
367 (2010-2011)
De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister-president, ik heb de indruk dat de Vlaamse Regering de definitieve doodsteek aan het voorbereiden is van het dorp Doel. Ik heb hier de non-paper, de voorbereidende nota die circuleert binnen de Vlaamse Regering, over wat moet gebeuren in Doel. Het valt mij op dat u tot het uiterste gaat. Niet alleen offert u het dorp op, u offert nog andere kernen op, net als 1600 hectare, waarvan een groot deel waardevolle landbouwgrond. Dat gaat verder dan ooit.

Mij bekommert het dat u kiest voor de politiek van de voldongen feiten. Er komt een bouwput. Die optie staat echt in deze non-paper. Die bouwput is een voorafname op de beslissing over het Saeftinghedok. Nochtans is er bij mijn weten nog geen bewijs van de economische noodzaak van het Saeftinghedok. Er zijn genoeg elementen die aantonen dat het dok economisch gezien niet nodig is: het onderbenutte Deurganckdok, de ruimtereserves in de haven, de stijgende productiviteit bij de behandeling van containers. Als u deze voorafname doet, moet u eigenlijk eerst een maatschappelijke kosten-batenanalyse doen. Die doet u niet. U gaat een bouwput installeren en daar komt dan het Saeftinghedok.

Ik herinner u aan uw uitspraken van 2008. U stelde dat het geen goede zaak zou zijn en strategisch fout om op die plaats een bouwput te installeren, want dat ligt te gevoelig. Het valt me op dat u het overleg wel zeer beperkt houdt tot de Boerenbond, de BAM en de Antwerpse haven. Minister-president, in hoeverre is dit een verandering van standpunt van de Vlaamse Regering?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, soms vraag ik mij af waar de pers de informatie haalt. Ik begrijp dat u daar een belangrijke rol in speelt, mijnheer Watteeuw. U hebt de non-paper. Op zich is dat nog niet direct een probleem, maar een non-paper is iets waarover de regering discussieert. Daarom heet het een ‘non-paper’. Op basis daarvan toetst de collega die de verantwoordelijkheid heeft, in dit geval minister Muyters, hoe een en ander zich verder kan ontwikkelen en vraagt de mening van de collega-ministers. Dat is een non-paper.

Als een non-paper in uw handen komt en van uw handen in die van de kranten, vullen zij daar de voorpagina mee. Maar dan wordt daaraan een andere dynamiek gegeven. Als u nog eens een non-paper in handen krijgt, weet dan dat u voorzichtig moet zijn om dat door te spelen en daarover vragen te stellen. Ik zou namelijk kunnen zeggen: de non-paper is een non-paper, en daarmee is mijn antwoord gegeven.

Dit gezegd zijnde, gaan we resoluut verder met de uitvoering van het Oosterweeldossier. Voor de locatie van de bouwput hebben we een aantal mogelijkheden opgelijst: de zone van het Saeftinghedok te Doel, het Verrebroekdok in de haven van Antwerpen, de haven van Zeebrugge en Barendrecht in Nederland. Dat zijn vier mogelijkheden waar het bouwdok kan worden gesitueerd. Dat wordt nu verder onderzocht. Het is voorbarig te zeggen dat het zal komen waar u denkt dat het zal komen, zijnde in het Saeftinghedok in Doel.

Mijnheer Watteeuw, het is de logica zelf dat we procedures moeten volgen. Als we dat niet zouden doen, dan krijgen we daar terechte vragen over in dit parlement, maar zouden we ook worden terechtgewezen door de Raad van State of andere rechtbanken die dit land rijk is. We gaan de concrete plannen met het dorp Doel en het Saeftinghedok op korte termijn allemaal opvolgen, de plenaire vergadering, de voorlopige vaststelling, openbaar onderzoek, advies van de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO) enzovoort.

Maar let toch op – als ik dat mag vragen vanuit de meerderheid aan de oppositie –, als u non-papers in handen krijgt, en denkt dat u iets hebt waarmee u zich kunt lanceren. Wees daar in de toekomst voorzichtig mee.

Filip Watteeuw

Minister-president, het interessante aan non-papers is dat er dikwijls commentaar bij staat, en standpunten uit bijvoorbeeld interkabinettenwerkgroepen. Daaruit blijkt – maar ik hoop dat u dat ontkent – dat de bouwput op de plaats waar het Saeftinghedok komt, een reële mogelijkheid is, niet zomaar een mogelijkheid, maar bijna een voorkeursmogelijkheid. Wel, antwoord me dan, zeg me of ik verkeerd ben. Sluit het Saeftinghedok uit, want daarover kan pas worden beslist op het moment dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse is gevoerd. Op basis daarvan kunt u zeggen dat er al of niet een economische noodzaak is. Die is er niet. In die zin is een bouwput op die plaats totaal ongepast.

De voorzitter

Mevrouw de Ridder heeft het woord.

Mijnheer Watteeuw, laten we eerlijk zijn, het afscheid van Doel is al lang geleden genomen. Ik volg het pleidooi dat u steeds opnieuw voert en uw gevecht tegen de bierkaai dus niet. We spreken over havengebied. Of u dat nu graag hoort of niet, het zal havengebied zijn.

Ik heb wel begrip voor het consulteren van non-papers, want oppositiepartijen consulteren non-papers omdat de werkelijke beslissing op zich laat wachten. Ik wil u dan ook vragen de moed te hebben enkele knopen door te hakken. Of het nu gaat over het installeren van de bouwput, of van het Saeftinghedok, we wachten daar al langer op. Er was al langer beloofd dat daarin zou worden getrancheerd. Heb de moed om dat eindelijk te doen, zodat oppositiepartijen niet langer in non-papers moeten duiken, maar de beslissingen van de Vlaamse Regering kunnen consulteren.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

We gaan ons natuurlijk niet verzetten tegen de onteigening van het ruimere gebied. Dit wil ik nog even onderstrepen. Als blijkt dat dit noodzakelijk is, en dat de onteigeningen worden voortgezet, maar niet noodzakelijk zijn voor het Saeftinghedok, dan is dat een ander verhaal.

Het Vlaamse economische algemene belang primeert op het lokale belang. Dat betekent niet dat er bewoners moeten worden weggepest. Minister-president, ik ben geïnteresseerd in de weg van non-paper naar paper. De Vlaamse Regering moet zo transparant mogelijk werken. In welke tijdspanne ziet u uw non-paper evolueren naar een paper, waar we wel iets aan hebben en waarvoor we ons niet alleen moeten baseren op een denkpiste?

De voorzitter

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Over deze kwestie heb ik twee maanden geleden een vraag om uitleg ingediend. Die was niet ontvankelijk, maar ik heb er dan een schriftelijke vraag over gesteld en eergisteren kreeg ik een antwoord.

Minister Crevits heeft me het volgende geantwoord: “Wat betreft het bouwdok, komen er in totaal nog vier locaties in aanmerking. Afhankelijk van de locatie zullen hiervoor de voorziene procedures worden doorlopen, met een MER, een RUP en een bouwvergunning. Tevens dient te worden gekeken naar de financiële haalbaarheid en de timing. De eventuele realisatie van een bouwdok in de zone van het Saeftinghedok hoeft geen voorafname te zijn van een beslissing over de noodzakelijkheid en de timing van dit Saeftinghedok.”

Minister-president, mocht dit onwaar zijn, zult u begrijpen dat ik me bedrogen zou voelen.

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, mijn fractie heeft er steeds voor gepleit Doel maximaal te behouden zolang er geen definitieve beslissing over de plannen voor het Saeftinghedok is genomen. We doen dit vandaag even consequent als we het altijd hebben gedaan.

Ik wil het debat over het Saeftinghedok en dergelijke hier niet voeren. Ik wil hier waarschuwen voor de sluipende besluitvorming over Doel. Door middel van dergelijke non-papers en andere discussievormen wordt het lot van Doel beslecht lang voor een definitieve beslissing is genomen.

Minister-president, volgens mij wil iedereen in de regio en ook in Antwerpen duidelijkheid over dit dossier. U mag niet te lang talmen. In het belang van de Antwerpse haven en van de mensen die met Doel zijn begaan, moet u ervoor zorgen dat er snel duidelijkheid komt.

Minister-president Kris Peeters

Ik wil nog even naar het Vlaams regeerakkoord verwijzen. Dit is de bijbel van elke regering, ook van de huidige Vlaamse Regering. Op pagina 44 staat het volgende te lezen: “Het gebied Saeftinghe wordt ingericht als havengebied, overeenkomstig het maatschappelijk meest haalbaar alternatief van de plan-MER. Die invulling kan gefaseerd gebeuren en kan maritiem, industrieel of logistiek zijn, of een combinatie ervan, in functie van de economische behoeften.”

We moeten een procedure volgen. Dit brengt ons bij de plenaire vergadering die in september 2011 zal worden gehouden. Het is natuurlijk belangrijk het onderscheid tussen de bouwput en heel de problematiek van Doel en het Saeftinghedok te maken.

Tot slot hoop ik dat iedereen kan begrijpen dat we ons aan de procedures moeten houden. Het gaat onder meer om een plenaire vergadering, om een voorlopige vaststelling en om een openbaar onderzoek. We volgen de procedure nauwgezet. Er is ruimte voor inspraak van iedereen die een inbreng wil of kan doen. In het verlengde van de gevolgde procedure zullen we ook een beslissing nemen.

Dat we non-papers opstellen en hier binnen de Vlaamse Regering ook over discussiëren, kan volgens mij kamerbreed enkel worden toegejuicht.

Filip Watteeuw

Als het Vlaams regeerakkoord de bijbel van de minister-president is, moet hij die non-paper eens goed lezen. Als hij hem al goed zou hebben gelezen, zou hij die non-paper beter verscheuren. Wat in die non-paper staat, gaat immers veel verder dan het verste scenario dat in de plan-MER naar voren wordt geschoven. Aangezien dit veel verder gaat, is de non-paper niet conform het Vlaams regeerakkoord.

Ik hoop dat de heer De Meyer gelijk heeft. Minister Crevits heeft verklaard dat het niet om een voorafname gaat. Ik hoop dat ik dit ernstig mag nemen. Ik noteer in elk geval dat het niet om een voorafname gaat en dat over het Saeftinghedok geen beslissing is genomen. Ik wil echter ook waarschuwen voor een politiek van voldongen feiten en van sluipende besluitvorming. Wat de voorbije jaren in Doel is gebeurd, is een typevoorbeeld en een perfecte illustratie van wat sluipende besluitvorming is.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.