U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer De Meyer bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, ik vraag de spoedbehandeling van ons voorstel van resolutie over de vernieling van een proefveld met genetisch gemodificeerde organismen in Wetteren.

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, onze fractie is bijzonder ontstemd over het feit dat gedane beloftes op het Bureau blijkbaar niet worden nagekomen. Er werd afgesproken dat alle fracties die dat wilden, gezamenlijk dit voorstel van resolutie zouden indienen. Na politieke spelletjes is dat niet gebeurd. Men heeft het zelfs gedurfd om het te vragen aan de ecofundi’s van Agalev en niet aan een partij zoals de onze, die de belangen van de landbouw nastreeft en het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen steunt.

Ik vind het bijzonder betreurenswaardig, te meer daar ik, zoals u weet, voorzitter, reeds maandagmorgen een vraag had ingediend over dit onderwerp. Op die manier wordt het initiatiefrecht van een parlementslid ondergraven.

Wat mij in dezen bijzonder stoort, is niet alleen de hypocrisie van de meerderheidspartijen en in het bijzonder van de N-VA, die altijd zegt tegen het cordon sanitaire te zijn maar het toch altijd toepast, maar zeker de houding van Open Vld en de LDD. Mijnheer Vereeck u hebt hier drie weken geleden een soort dramastuk opgevoerd, samen met uw collega van Open Vld, om het vaderschap op te eisen van een of ander voorstel van resolutie. U hebt de meerderheid verweten aan politieke spelletjes te doen wat betreft het indienen van voorstellen van resoluties en andere parlementaire initiatieven. Welnu, mijnheer Vereeck en mijnheer van Rouveroij, u doet net hetzelfde. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Ik betreur de uitspraken van de vorige spreker. Ik heb geen drama opgevoerd, ik heb heel zakelijk gewezen op de gang van zaken in die commissie. Voor alle duidelijkheid wil ik de collega meegeven dat mijn fractie alle voorstellen naar inhoud beoordeelt en geen problemen heeft om technisch goede voorstellen van de Vlaams Belangfractie mee te ondersteunen. Wij doen dat trouwens voor alle partijen.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, het was duidelijk dat de meerderheid bereid was om over de partijgrenzen heen een voorstel van resolutie ter zake ter stemming voor te leggen maar niet bereid was dat te doen met miskenning van het cordon sanitaire. Mijn fractie heeft er alleszins aan gehouden om solidair met de meerderheid een duidelijk signaal te geven aan de buitenwereld dat de actie van zondag onaanvaardbaar was.

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, ik wil er u, trouwe hoeder van de werkzaamheden van dit parlement en van de beslissingen genomen in het Uitgebreid Bureau, op wijzen dat er vorige maandag afgesproken was dat dit voorstel van resolutie in plaats van een actualiteitsdebat of een hoop actuele vragen, zou worden ondertekend door alle fracties die akkoord gingen met de inhoud van het voorstel.

Voorzitter, ik heb mij een tweede maal specifiek gericht tot de fractieleiders van de meerderheid, met de vraag of het ging over alle zeven fracties vertegenwoordigd in het Uitgebreid Bureau, dus ook onze fractie, die wordt vertegenwoordigd door de heer Sintobin. Er is toen uitdrukkelijk ja op die vraag geantwoord. Voorzitter, afspraken die gemaakt worden, moeten ook nageleefd worden. Men had vorige maandag op het Uitgebreid Bureau maar het lef moeten hebben om neen te zeggen. Noch de fractieleider van Open Vld, noch de fractieleider van CD&V, noch de fractieleider van uw partij, de N-VA, heeft enige opmerking geformuleerd ­– de fractieleider van sp.a was er niet maar was wel vertegenwoordigd door twee leden van zijn fractie. Het is dan ook absoluut onaanvaardbaar dat de afspraken die maandag zijn gemaakt, vandaag niet worden nageleefd.

We hebben nog even de tijd. Ik vraag daarom uitdrukkelijk om de heer Sintobin de kans te geven om dit voorstel van resolutie mee te ondertekenen. We moeten de afspraken die we maken, respecteren. We hebben nog even de tijd. Ik begrijp niet dat dat niet kan gebeuren want we staan allemaal achter de inhoud van het voorstel van resolutie zoals geformuleerd door de heer De Meyer.

Mijnheer De Meyer, ik wil u hier heel uitdrukkelijk vermelden. U hebt maandag gezegd dat het door iedereen mocht worden ondertekend, ook door de collega van mijn partij, de heer Sintobin. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Jos De Meyer

Voorzitter, ik zal niet spreken voor andere mensen, maar uitsluitend omdat er naar mij wordt verwezen. Op 27 april hebben we in de commissie Landbouw een duidelijke afkeer laten blijken voor eventuele gewelddaden ten aanzien van de proeven met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s), en dit in onverdachte tijden. Toen hebben we aan alle leden van de commissie gevraagd om dit mee te ondersteunen.

We hebben aan niemand gevraagd om mee te ondertekenen. Wel hebben we aan alle leden van de commissie gevraagd dit te steunen. Iedereen van de commissie heeft dat ook correct en loyaal gedaan. Alle zeven fracties hebben dat gedaan. Het enige dat ik maandag in de bureauvergadering heb gezegd, is dat op 27 april alle fracties dit mee hebben gesteund. (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De fractieleiders bekijken dat maar. Dat is een oproep van mevrouw Dillen.

Wij zullen ons straks uitspreken over het voorstel tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Motie van orde
van Ivan Sabbe, Lode Vereeck, Jurgen Verstrepen en Boudewijn Bouckaert, verslag door Johan Deckmyn
1118 (2010-2011) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.