U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 mei 2011, 14.03u

van Karin Brouwers, Jan Roegiers, Tine Eerlingen, Tom Dehaene, Else De Wachter, Willy Segers en Eric Van Rompuy
828 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De bespreking is geopend.

Mevrouw De Ridder, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, collega's, ik zal het eerste deel van het verslag voor mijn rekening nemen, mijn collega, mevrouw Smaers, zal het tweede deel toelichten. Ik zal het hebben over de toelichting van de dames Brouwers en De Knop, waarna mevrouw Smaers de bespreking, de amendementen en de stemming zal samenvatten.

De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken behandelde op 24 maart 2011 het voorstel van resolutie van mevrouw Brouwers en anderen betreffende de aanpak van het mobiliteitsprobleem in de regio van Vlaams-Brabant en Brussel en het voorstel van resolutie van mevrouw De Knop en anderen betreffende de ontwikkeling van een globale, multimodale en intergewestelijke aanpak van het mobiliteitsvraagstuk in Brussel en Vlaams-Brabant.

Mevrouw De Knop vindt dat Vlaanderen in Actie een aantal waardevolle langetermijndoelstellingen op het vlak van mobiliteit bevat. Zij verduidelijkt dat dit voorstel van resolutie zich toespitst op de grootste verkeersknoop van het land: Brussel, de Vlaamse Rand en bij uitbreiding grote stukken van Vlaams-Brabant. Zij overloopt de maatschappelijke kost van het fileleed en benadrukt dat Brussel en de Vlaamse Rand de economische motor van het land zijn, maar dat de metropool de filehoofdstad van Europa is.

Zij hoopt dat een oplossing niet zal leiden tot BAM-toestanden. Om dergelijke trage aanpak te vermijden is een visie nodig. Mevrouw De Knop ziet drie sleutelelementen voor die visie. Vooreerst moeten er algemene doelstellingen en streefcijfers komen. Ten tweede is er nood aan een intensere samenwerking tussen het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Een derde, cruciaal element is de ontwikkeling van nieuwe en de uitbreiding van bestaande mogelijkheden voor de combinatie van autoverkeer en openbaar vervoer.

Het openbaar vervoer vormt een goed alternatief voor de wagen, maar is, net zoals de wegeninfrastructuur, voor verbeteringen vatbaar. De vier vervoermaatschappijen in de regio Brussel en Vlaams-Brabant opereren te veel naast elkaar; de verbindingen zijn onvoldoende aangepast aan de hedendaagse vereisten.

De ‘modal shift’ heeft pas kans op slagen als er voldoende overstapparkings aan de knooppunten van het openbaar vervoer en de bedrijventerreinen in de Rand komen. De huidige grote, overkoepelende en mobiliteitsbevorderende initiatieven zoals het Diaboloproject en het Gewestelijk Expresnet (GEN) verdienen krediet, maar moeten sneller worden gerealiseerd en uitgebreid.

Het dichtslibbende wegennet rond Brussel en de lacunes in het openbaar vervoer nopen tot een andere mobiliteitspolitiek. Een optimalisering van de Brusselse ring speelt hierin een belangrijke rol. Het basisalternatief waarbij het doorgaand verkeer en het lokale verkeer op de R0 Noord worden gescheiden met de hulp van parallelle wegen voldoet, mits dit gebeurt in combinatie met andere maatregelen, zoals de realisatie van een beter openbaar vervoer en een verbetering van de doorstromingsfunctie op de R0 Noord. De aanpassing van de zone Noord moet kort volgen op die van zone Zaventem.

Mevrouw De Knop benadrukt het belang van interregionaal overleg en stelt dat de allocatie van de middelen voor infrastructuurwerken ten behoeve van wegen, openbaar vervoer en luchthavens meer in het voordeel van Vlaams-Brabant zouden moeten gebeuren, zodat dit meer in overeenstemming is met het fileaandeel van de provincie.

De indieners van dit voorstel van resolutie vragen de Vlaamse Regering om een globale, multimodale en intergewestelijke aanpak van het mobiliteitsprobleem. Zij vragen een masterplan met concrete beleidsdoelstellingen om het probleem in de Rand en bij uitbreiding in Vlaams-Brabant, in nauw overleg met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, aan te pakken.

De indieners wensen uit te gaan van een gebiedsgerichte benadering. Zij vragen communicatie en structureel overleg met de lokale besturen uit de luchthavenregio en de Vlaamse Rand, de provincie, het regionaal sociaal-economisch overlegcomité ( RESOC), de openbaarvervoeroperatoren en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Verder vragen zij een budget voor infrastructuurwerken in Vlaams-Brabant in functie van het genoemde masterplan alsook voor de prioritaire openbaarvervoerverbindingen in de Vlaamse Rand. Zij vragen om de effecten van de piekbelasting van het doorgaand sluipverkeer op het lokale wegennet in Vlaams-Brabant te onderzoeken.

De indieners vragen de regering om overleg te plegen met de vertegenwoordigers van de NMBS-Groep en de overige regionale vervoermaatschappijen met het oog op een maximale integratie van dienstregelingen en tarieven. Tot slot zouden zij het nuttig vinden om de plannen van de verschillende overheden en maatschappijen op elkaar te leggen met het oog op synergie en ter vermijding van dubbel werk. Tot daar een samenvatting van de toelichting van mevrouw De Knop.

Ik geef vervolgens de toelichting van mevrouw Brouwers bij haar voorstel van resolutie. Zij stelt dat de vragen aan de regering in het voorstel waarvan zij indiener is, namens de meerderheid dus, niet zoveel afwijken van de net gepresenteerde. Zij roept de Open Vld-fractie op om dat van haar te steunen.

Mevrouw Brouwers benadrukt dat de cijfers die mevrouw De Knop aanhaalt over de ligging van de meest congestiegevoelige punten, voor interpretatie vatbaar zijn. Ze wijst op de uitspraak van de minister dat in 2010 de filezwaarte in de Antwerpse regio voor het eerst de Brusselse oversteeg. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er een probleem is in Brussel en Vlaams-Brabant, met het oog op het hoge aantal pendelaars.

Het lid wijst er verder op dat al vele, verschillende plannen werden opgesteld om de mobiliteit in en rond Brussel te verbeteren. Ze benadrukt dat haar fractie pleit voor een omvattende aanpak. Zij denkt dat de optimalisering van de Brusselse ring daarin een hoofdrol zal spelen, maar stelt dat infrastructuurwerken aan de ring daarvan slechts één aspect vormen. Openbaar vervoer moet daarnaast een belangrijke rol spelen. In dat verband moet volgens mevrouw Brouwers worden gekeken hoe de flessenhals van de noord-zuidverbinding verbeterd kan worden. Het GEN op zich zal dat probleem niet verhelpen.

Naast ring en openbaar vervoer moeten ook de Vlaams-Brabantse gewestwegen opgenomen worden. Verder opgenomen in het voorstel van de meerderheid zijn de autofiscaliteit en de relatie tussen de gewesten.

Tot slot stelt mevrouw Brouwers de vragen voor die in het voorstel aan de regering worden gesteld. De indieners gaan uit van een verdere evolutie van het START-project (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de Luchthavenregio) in de richting van een totale, multimodale en intergewestelijke aanpak. Verder vragen zij binnen het interministeriële overleg Mobiliteit en Openbare Werken het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest maximaal te betrekken. Zij vragen communicatie en overleg te plannen met de lokale besturen, de provincie, de RESOC’s, de openbaarvervoeroperatoren en het brede maatschappelijke middenveld.

Mevrouw Brouwers verwijst nog naar de concrete beleidsdoelstellingen van het voorstel en noemt onder andere de verhoging van het openbaarvervoeraanbod, de ring rond Brussel, de aansluitingspunten, de herziening van auto- en vrachtwagenfiscaliteit, aandacht voor sluipverkeer, voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen, autodelen langs de knooppunten van openbaar vervoer, de ontsluiting van bedrijventerreinen via het openbaar vervoer, de uitbreiding van het GEN en de ontwikkeling van fietssnelwegen. Voorts vragen de indieners ook hier een budget voor infrastructuurwerken in Vlaams-Brabant dat in de juiste verhouding staat tot het aandeel van de provincie Vlaams-Brabant.

Tot daar een samenvatting van de toelichtingen van beide indieners. Mijn collega-verslaggever geeft een beeld van de verdere bespreking.

De voorzitter

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Griet Smaers

Voorzitter, collega’s, mevrouw De Ridder heeft de toelichting gegeven van de twee indieners van het voorstel van Open Vld enerzijds en het voorstel van de meerderheid anderzijds. Ik beperk me bij de weergave van de bespreking van dit voorstel van resolutie tot opmerkingen van andere partijen dan CD&V en Open Vld.

Sp.a pleitte voor de betrokkenheid van alle actoren en overleg met de regioburgemeesters. Zij kozen voor een en-enverhaal, dat paste in de visie van CD&V, gesteund door de meerderheid.

Het Vlaams Belang daarentegen had begrip voor een goede verkeersafwikkeling in de regio Vlaams-Brabant, steunde de oplossingen voorgesteld in de resolutie van Open Vld, maar zou zich onthouden bij de stemming over het voorstel van de meerderheid omdat daarin het stadsvluchtbevorderende GEN voorkomt. Het Vlaams Belang maakte ook voorbehoud bij de fiscale voorstellen van CD&V, die de kosten voor de weggebruiker zouden kunnen verhogen.

In de bespreking bleek dat de partijen CD&V, sp.a, Open Vld en het Vlaams Belang kozen voor een en-enverhaal. Ze zaten redelijk op dezelfde lijn, op enkele cruciale punten na. Tegenover die visie stond Groen! met een radicaal ander standpunt. Groen! pleitte voor een radicale keuze voor de modal shift. Groen! was duidelijk tegen een verbreding van de Brusselse ring en pleitte voor het inzetten op het openbaar vervoer en alternatieven.

Vanuit de N-VA drong voorzitter Peumans aan op duidelijke keuzes wat betreft het GEN. Hij stelde ook voor om het overleg rond Vlaams-Brabant en Brussel concreet te maken door een gezamenlijke vergadering van de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement en de commissie Infrastructuur van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De voorzitter haalde aan dat hij daarvoor al een brief had geschreven naar de voorzitter van de commissie Infrastructuur, maar hij had nog geen antwoord ontvangen.

Na de bespreking werd de stemming georganiseerd. Het voorstel van resolutie van mevrouw De Knop werd verworpen met negen stemmen tegen en drie voor. Het voorstel van resolutie van mevrouw Brouwers en de meerderheid werd aangenomen met acht stemmen voor, één stem tegen bij drie onthoudingen.

Na de stemming heeft mevrouw De Knop drie amendementen ingediend op het voorstel van resolutie van de meerderheid om er elementen in te voegen die zij belangrijk achtte. Het ging over de uitwerking van een masterplan. Ze wil uitgaan van een gebiedsgerichte benadering voor de vakken op de ring noordvak 1, noordvak 2 en zone Zaventem, en deze maximaal integreren, plus bijkomende aansluitingen en/of stopplaatsen van het GEN in de Rand en Vlaams-Brabant. Ook die drie amendementen van Open Vld werden verworpen in de commissie. (Applaus)

De voorzitter

Het is niet de bedoeling dat de sprekers nu alles gaan herhalen wat de verslaggever heeft gezegd.

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Voorzitter, collega’s uit heel Vlaanderen, ik wil u op voorhand al danken voor de eventuele steun uit heel het gewest voor een problematiek die op het eerste gezicht misschien regionaal lijkt, maar waar we allemaal dagelijks mee te maken hebben. We moeten immers zo ongeveer elke dag in Brussel zijn.

Ik wil de verslaggevers, de dames De Ridder en Smaers, oprecht bedanken. Ze hebben zeer uitgebreid verslag gebracht. Het is inderdaad zinloos om te herhalen wat zij al gezegd hebben. Maar u bent er nog niet van af!

Dat het fileleed heel groot is, weten we. Misschien is onvoldoende benadrukt dat het ook nog luchtvervuiling en stress meebrengt als schadelijke neveneffecten. Het allereerste voorstel van resolutie werd hier al in oktober 2009 ingediend. Mevrouw De Knop zal daar wellicht nog naar verwijzen. Dat was een voorstel van resolutie van Open Vld, ook van mevrouw De Knop, die duidelijk de kat de bel aanbond in deze kwestie. Het was een voorstel van resolutie over de verbreding van de Brusselse ring.

Dat vond de meerderheid te weinig en bovendien was daar niets over beslist, over die verbreding. We spreken altijd over een optimalisering van de ring, die een verbreding kan inhouden op bepaalde plaatsen. Er zijn ook nog andere mogelijkheden. We dachten ook dat het openbaar vervoer, de fiets enzovoort een plaats hadden in de mobiliteit van Vlaams-Brabant en bij uitbreiding van Brussel. Daarom hebben wij een reeks hoorzittingen georganiseerd betreffende het voorstel van resolutie over de verbreding van de ring.

Dat voorstel van resolutie is nadien in de prullenmand verdwenen, want ook Open Vld had ingezien dat een meer algemeen voorstel van resolutie meer kans op slagen had. We hebben met de meerderheid een heel gelijklopend voorstel van resolutie ingediend, het is natuurlijk weer hetzelfde verhaal, dat geef ik toe. Ik betreur dat er geen eensgezindheid over meerderheid en oppositie heen is ontstaan in de commissie, hoewel de standpunten toch vrij dicht bij elkaar liggen, soms letterlijk, wat mijns inziens wijst op een groot draagvlak. Ik vraag daarom aan Open Vld om te overwegen om voor dit voorstel te stemmen, ook al gaat het voor hen op bepaalde punten niet ver genoeg, dat besef ik ten zeerste.

Over het budget is er misschien onvoldoende duidelijkheid, maar ik wens dit toch te zeggen zodat iedereen in heel Vlaanderen het goed heeft gehoord. In ons voorstel van resolutie vragen we een budget voor infrastructuurwerken in Vlaams-Brabant dat in een juiste verhouding staat tot het aandeel van de provincie in de Vlaamse mobiliteitsbehoeften. We zullen dat bij volgende begrotingen nauwgezet in het oog houden.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, het is goed dat er in de commissie ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan de verkeersproblematiek in Vlaams-Brabant, meer bepaald aan de ring en omstreken. Het moet niet altijd over Antwerpen en BAM gaan.

In de loop van de zittingen, en zeker van de hoorzittingen over de ring zelf, zijn een aantal heel interessante pistes aan bod gekomen, maar er ontbreekt één ding in de hele vraagstelling. Wanneer men het over de ring heeft, zijn wij het eens met de opmerking van Open Vld dat vak 1, 2 en Zaventem moeten worden geïntegreerd, zo niet is men verkeerd bezig.

Als men het over de optimalisering van de ring heeft, dan betekent dat de facto een stukje verbreding, ook al gaat het over optimalisering of het gescheiden houden van doorgaand en lokaal verkeer. Als die optie wordt genomen, zal het gaan over een stuk verbreding. Juist daarom moeten die drie vakken worden geïntegreerd.

Wat ons een beetje stoort – niet ten aanzien van de indieners van de verschillende voorstellen van resolutie – is dat ook uit het plan-MER gebleken is dat het sluiten van de ring ten zuiden van Brussel eigenlijk niet of toch weinig werd onderzocht op efficiëntie, op effectiviteit of eventueel als stuk van de oplossing voor de congestie van de ring.

Tot slot, voorzitter, waar ook nog geen oplossing voor wordt geboden – maar dat zal misschien nog komen –, is de viaduct van Vilvoorde, die een flessenhals blijft. Als dat niet wordt meegenomen in de globale planning over de ring, zullen we met problemen zitten.

Dit gezegd zijnde, denk ik dat dit voorstel van resolutie, net als dat van Open Vld, hoe dan ook een goede aanzet is tot een en ander dat verder moet worden uitgediept. Wegens de opmerkingen die we hebben gegeven, zullen we ons bij de stemming over het voorstel van resolutie onthouden.

De voorzitter

Mevrouw De Knop heeft het woord.

Irina De Knop

Voorzitter, het voorstel van resolutie dat nu voorligt, is weer een mooi voorbeeld van de constructieve meerderheid die we kennen in dit parlement. De verslaggever en mevrouw Brouwers wezen er al op dat dit eigenlijk een voorstel van resolutie van de meerderheid is met heel veel ‘copy-paste’ van het werk dat eerder is gedaan door de oppositie, in casu door mezelf en mijn fractie. U hoeft alleen maar naar de indiendatums van beide voorstellen van resolutie te kijken om te weten hoe laat het is en te zien wat er eigenlijk aan de hand is. Op de vormelijkheid en het politieke spel dat werd gespeeld, zal ik niet verder ingaan, ik denk dat er de voorbije weken en dagen al voldoende over werd gezegd, maar u moet me toestaan dat ik u toch meld dat ook in deze materie de meerderheid weinig constructief is.

Zoals mevrouw Brouwers zegt, gaat voor ons het voorstel van resolutie van de meerderheid onvoldoende ver, en dat om verschillende redenen. De eerste reden is heel belangrijk. We missen een duidelijk masterplan of, als die benaming te zwaar beladen is, een beleidsvisie: een plan waarin duidelijke doelstellingen worden opgesomd voor Vlaanderen en Brussel.

Een grensoverschrijdende aanpak is hier absoluut nodig. Zo’n aanpak heeft een absolute meerwaarde. Tramlijnen stoppen nu eenmaal niet aan de grenzen met Brussel, de wegen evenmin. De problematiek van de ring rond Brussel is sowieso voor een deel gesitueerd op het grondgebied van Brussel. Er is dus alweer een kans verkeken om de mobiliteitsaanpak te ontdoen van zijn communautaire kleedje. Mijnheer Van Hauthem, ik betreur wat u zegt. U staat inhoudelijk achter het voorstel maar u vindt het opnieuw nodig om dit dossier communautair te benaderen. Als we de mobiliteitsknoop in Vlaams-Brabant en Brussel willen ontwarren, moeten we er juist voor zorgen dat we samenwerken met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en dat er een gedeelde visie komt.

Heel belangrijk voor Open Vld is het feit dat in het voorstel van resolutie van de meerderheid onduidelijkheid bestaat over de vraag of zij naast de beoogde optimalisering van de ontwikkeling in de zone Zaventem ook de andere zones wil aanpakken. De verslaggever verwees er al naar: voor Open Vld is het cruciaal dat de optimalisering van de ring wordt geïntegreerd en dat daarbij het vak Noord en het vak Zaventem samen worden behandeld. Dat de meerderheid daar niet voor kiest in haar voorstel van resolutie, doet mij vermoeden dat zij de vis heel diep wil verdrinken en dat wij in deze legislatuur geen optimalisering van de ring zullen krijgen.

Ondanks het feit dat het voorstel van resolutie van de meerderheid het vermeldt, is er vandaag geen enkel engagement dat er middelen zullen komen voor de heraanleg van de ring noch voor de multimodale aanpak van het mobiliteitsprobleem. Ik verwijs uiteraard naar de middelen die onder meer De Lijn zal moeten uittrekken.

Ik vrees dat dit voorstel van resolutie een maat voor niets wordt. Ik heb in elk geval in geen enkele begrotingswijziging kunnen terugvinden dat er middelen zullen worden uitgetrokken voor de ring. Mijn fractie zal zeker de minister aan de tand blijven voelen om ervoor te zorgen dat de dossiers van de Brusselse ring en van de andere mobiliteitsvraagstukken vooruitgang maken. Daarom vonden wij het nodig om een aantal amendementen in te dienen op het voorstel van resolutie. Die zijn een voor een weggestemd, hoewel er inhoudelijk geen bezwaren tegen te vinden zijn. Ik vind het daarom stuntelig dat er nu wordt gevraagd om toch nog steun te verlenen aan dit initiatief. Dat is een beetje te laat.

De voorzitter

Mevrouw De Wachter heeft het woord.

Else De Wachter

Voorzitter, ik wil ook beide verslaggevers bedanken. Ik heb uw boodschap begrepen, ik zal dus niet in herhaling vallen. Ik wil wat mevrouw Brouwers heeft gezegd, mee ondersteunen. Het is zeker geen lokaal dossier. Het is zelfs geen regionaal dossier. Het gaat veel verder dan dat. Wij hebben in het verleden vaak mogen vaststellen dat ook de lokale besturen, de burgemeesters uit de hele regio, aan de alarmbel hebben getrokken. En terecht. Heel wat gemeenten die aan de ring grenzen, hebben rechtstreeks te maken met bijvoorbeeld de A12 of de E19 en met alles wat daar inzake mobiliteit een impact heeft op het globale dossier. Naast het dossier van de ring an sich is het volgens ons dan ook zeer belangrijk dat we veel aandacht kunnen besteden aan het uitstippelen van een duidelijk beleid inzake het openbaar vervoer en de zachte weggebruiker.

Mevrouw Brouwers zei dat we er in de toekomst over moeten waken dat de nodige budgettaire ruimte er is om dit te realiseren. Mevrouw De Knop, het is een beetje de omgekeerde wereld. Pas als we hier vandaag het voorstel van resolutie goedkeuren, kunnen we daar een budget aan vastkoppelen, en niet omgekeerd. Dat is de logica an sich, dat wil ik toch nog even meegeven.

Het is dus heel duidelijk: mijn fractie zal het voorstel van resolutie ondersteunen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Tine Eerlingen

Ook wij vinden het uitermate belangrijk dat die zaak in zijn geheel wordt bekeken en dat het niet enkel gaat om de optimalisatie van de ring. De problematiek in Vlaams-Brabant moet extra beklemtoond worden gezien de centrale ligging.

Ik wil nog een aantal zaken weerleggen die mevrouw De Knop heeft gezegd, met name dat er te weinig nadruk wordt gelegd op het overleg met Brussel. In ons voorstel van resolutie staat duidelijk dat er binnen het interministerieel overleg tussen Brusselse en Vlaamse ministers maximaal overleg moet zijn. Er wordt ook regelmatig verwezen naar de intergewestelijke aanpak van de mobiliteitsproblemen voor de regio van Vlaams-Brabant en Brussel. Wat het budget betreft, wordt heel duidelijk gesteld dat er concrete beleidsdoelstellingen moeten worden vooropgesteld en dat die moeten worden vertaald in een financieel en budgettair meerjarenplan.

Dit alles toont aan dat wij wensen dat daar snel werk van wordt gemaakt zodat een aantal zaken heel concreet kunnen worden gepland en uitgevoerd. We kunnen niet nog eens een nieuw masterplan op tafel leggen. Het is nu tijd om tot actie over te gaan.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Ik dank de verslaggevers. Zij stellen dat Groen! pleit voor een grote omslag naar openbaar vervoer. Dat klopt natuurlijk. De boodschap was echter iets genuanceerder. De vraag is waarin we investeren. Hoe zien we een duurzame mobiliteit tegen 2020 en daarna? Gaan we investeren in meer wegcapaciteit en volgens het multimodale en-enmodel met de beperkte middelen die we hebben? Ik denk dat dat een verkeerde keuze is.

Ik hoor hier zeggen dat we ook meer kunnen investeren in wegcapaciteit om files te vermijden zodat de luchtkwaliteit verbetert. Ik denk dat meer wegcapaciteit zal leiden tot aanzuigeffecten. Dat wordt ook door een aantal studies bevestigd. Ik denk dan ook niet dat de luchtkwaliteit daar veel beter van zal worden.

Er wordt ook gesteld dat het gaat over een optimalisatie, onder meer van de ring rond Brussel. We zullen zien wat er uiteindelijk uit de bus zal komen. Ik ben blij dat men het modalshiftprincipe toch verder zal onderzoeken. De andere alternatieven voor de ring rond Brussel zijn een verbreding, een dubbelwegdek en een tunnel onder Brussel. Die laatste twee opties lijken me zeer onwaarschijnlijk. Ik heb een licht vermoeden dat men zal opteren voor de wegverbreding als men de uitbreiding van de wegcapaciteit voor ogen houdt.

Ik denk ook dat er een kans tot samenwerking is verkeken met Brussel, maar misschien vanuit een andere ingesteldheid dan die van de collega’s van Open Vld. Brussel pleit voor die zogenaamde modal shift en dus niet voor het multimodale model. In de Brusselse Regering zitten nochtans ook onder andere CD&V-vertegenwoordigers, en dan nog niet de minste zoals de minister van Openbare Werken. Ik had veel liever gezien dat zowel Brussel als Vlaanderen zou pleiten voor de modal shift. Maar dat is spijtig genoeg niet het geval.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

van Griet Coppé, Cindy Franssen, Katrien Schryvers, Danielle Godderis-T'Jonck, Mia De Vits en Lies Jans
769 (2010-2011) nr. 1
van Gerda Van Steenberge, Marijke Dillen, Erik Tack en Felix Strackx
904 (2010-2011) nr. 1
van Wilfried Vandaele, Johan Sauwens, Bart Martens, Tine Eerlingen, Karin Brouwers, Michèle Hostekint en Lode Ceyssens
1065 (2010-2011) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.