U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 mei 2011, 14.03u

van Robrecht Bothuyne, Matthias Diependaele, Jan Laurys, Helga Stevens, Güler Turan, Koen Van den Heuvel en Bart Van Malderen
1076 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bothuyne bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Bothuyne heeft het woord.

Voorzitter, ik vraag de hoogdringende behandeling van het voorstel van resolutie betreffende de uitgangspunten van een witboek Nieuw Industrieel Beleid in Vlaanderen.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, ik hoor dat een lid van de meerderheid de behandeling vraagt van dit voorstel van resolutie. Op basis van welk verslag?

De voorzitter

De heer Deckmyn heeft het woord.

Ik was verslaggever voor dit voorstel van resolutie. Er was inderdaad reden voor hoogdringendheid. Ik ben daarvoor gecontacteerd door de heer Bothuyne. Ik heb hem uiteraard verwezen naar het feit dat ik nog niet beschikte over een schriftelijk verslag. Maar ik kan u nu meedelen dat ik in het bezit ben van het schriftelijk verslag, en dat ik het met veel plezier in de loop van deze vergadering wil brengen.

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, ik ben ook verslaggever. Ik heb het verslag nog niet ontvangen. Ik heb mijn mails nog niet gezien. Het moet zeer recent gebeurd zijn. Ik wil aangeven dat ik zelf een conceptnota heb ingediend over een nieuw groen en industrieel beleid. Deze sloot ook aan bij de discussies over het groenboek Industrieel Beleid van de regering. Mijn nota is ook gericht op het witboek. Daar is zelfs nog geen verslag van. Het is dus wat moeilijk om, als we hier een voorstel van resolutie krijgen dat zich richt op het witboek, hierover een discussie te beginnen, terwijl er van andere zaken die er betrekking op hebben, zelfs nog geen verslag is.

De voorzitter

Mijnheer Watteeuw, als ik u goed heb begrepen, zegt u dat u ook verslaggever bent van het voorstel van resolutie? U bent indiener van een conceptnota, als ik het goed begrijp. U bent geen verslaggever. (De heer Johan Deckmyn gebaart naar de heer Filip Watteeuw)

Filip Watteeuw

Ik zie dat de heer Deckmyn er zeker van is dat hij alleen verslaggever is. Maar we hebben voor alle discussies die te maken hadden met het witboek, buiten dat voorstel van resolutie, drie verslaggevers aangeduid, en ik was er daar een van.

De voorzitter

De heer Sabbe heeft het woord.

Ivan Sabbe

Voorzitter, er is niet alleen een voorstel van resolutie van de meerderheid. Ook wij hebben een voorstel van resolutie ingediend. Het kan alleen zo zijn, indien wij zouden beslissen om een voorstel van resolutie van de meerderheid per hoogdringendheid te bespreken, wat tijdens de laatste bespreking niet werd aangekondigd, dat wij dan automatisch alle voorstellen van resolutie, en zeker dat van LDD, hier bij hoogdringendheid besproken willen zien.

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, het is inderdaad zo dat er – de verslaggever horende – sinds 13.01 uur vandaag een ontwerpverslag beschikbaar is. Een goede wind heeft mij dat ontwerpverslag bezorgd. Ik ben geen lid van de commissie, maar aan de commissieleden is een ontwerpverslag bezorgd.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Op basis van een verslag kan een bespreking bij hoogdringendheid wel starten, maar dat verslag moet, overeenkomstig artikel 36, ten minste drie dagen op voorhand aan alle leden van de parlementaire gemeenschap zijn uitgedeeld. Dat is in dezen niet het geval.

Voorzitter, er is maar één uitzondering: wanneer de commissie zou hebben beslist ofwel mondeling verslag uit te brengen ofwel af te zien van een verslag. Een dusdanige beslissing is mij niet bekend.

De voorzitter

Als straks met eenparigheid van stemmen daarover beslist wordt, kan dat gebeuren. Is er geen eenparigheid van stemmen conform het reglement, dan kan dit niet behandeld worden.

De voorzitter kent het reglement wel goed maar hij kent het niet helemaal van buiten. In de loop van de vergadering zal ik u juist weten te zeggen hoe de juiste stand van zaken is.

Sas van Rouveroij

Voorzitter, dat is een zeer correcte manier van handelen. Waarvoor dank.

De voorzitter

Mijnheer van Rouveroij, het is de taak van de voorzitter om ervoor te zorgen dat het reglement toegepast wordt zoals het is.

Sas van Rouveroij

Ik ben u daar graag bij behulpzaam.

De voorzitter

Ik dank u daar zeer voor, mijnheer van Rouveroij.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.