U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 18 mei 2011, 14.02u

van Dirk de Kort, Carl Decaluwe, Jan Roegiers, Jan Peumans, Lies Jans, Sas van Rouveroij en Steve D'Hulster
975 (2010-2011) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is de algemene bespreking van het voorstel van decreet.

Mevrouw Smaers, verslaggever, heeft het woord.

Griet Smaers

Voorzitter, collega’s, het voorstel heeft tot doel de voorwaarden die gehanteerd worden om iemand te benoemen tot havenkapitein te versoepelen, zonder in te boeten op de kwaliteit van de gekozen persoon. Het is nuttig en nodig gebleken om voor de functie van havenkapitein gemeenschappelijke minimale kwalificatieregels vast te stellen, die gelden voor alle havens. Het gaat immers over een belangrijke functie.

De Vlaamse zeehavens waren vertegenwoordigd in de commissie. Het was duidelijk bij de bespreking dat verschillende commissieleden spraken voor Antwerpen, Gent of Zeebrugge. De vier Vlaamse zeehavens wensen samen de rekruteringsmogelijkheden voor havenkapiteins en adjunct-havenkapiteins te verbreden, omdat ze de voorwaarden die vandaag gelden te streng vinden, zonder dat die strengheid nodig is om de kwaliteit op de werkvloer te garanderen. Die te beperkende voorwaarden leiden tot een te grote schaarste aan kandidaten voor deze functie. Daarom werd hieromtrent een voorstel van decreet opgesteld.

Het voorstel wenst artikel 4 van de wet van 5 mei 1936 te vervangen, waarbij vooral het derde lid, dat ik citeer, de wijziging inhoudt: “Houder zijn van een diploma van licentiaat of master in de nautische wetenschappen, ten minste 24 maanden effectieve vaart verricht hebben als hoofd van de wacht op zeeschepen met een brutotonnage van 3000 of meer en gedurende ten minste 3 jaar een door het exploiterend bestuur of organisme als relevant omschreven ambt binnen een havenkapiteinsdienst hebben uitgeoefend.”

Tijdens de bespreking in de commissie hebben de indieners toegelicht dat dit voorstel van decreet zijn oorsprong heeft in het steeds moeilijker vinden van kandidaten aan de huidige strenge voorwaarden. Dan was er een discussie waarop vooral de heer Penris van Vlaams Belang heeft ingespeeld. Hij vroeg zich af of dat effectief een vraag was die zich op dit ogenblik stelde en of de havens vragende partij zijn voor deze versoepeling. De heer de Kort bevestigde dat die vraag wel degelijk leeft en dat het voorstel van decreet daarom werd ingediend.

De heer Penris betwijfelde dat er een tekort zou dreigen aan bekwame kandidaten voor de functie van havenkapitein die aan de huidige voorwaarden voldoen en waarschuwde daarnaast dat de zinsnede “minstens 36 maanden een door het exploiterend bestuur of organisme als relevant omschreven ambt binnen een havenkapiteinsdienst hebben uitgeoefend” tot juridische problemen kan leiden, omdat hier volgens hem geen definitie voor is.

Na de discussie, waarbij de verschillende sprekers ook voor hun haven spraken, werd overgegaan tot de stemming, met als resultaat de aanneming met 12 stemmen bij 2 onthoudingen.

Ik wil de heer Keulen nog danken omdat we samen als verslaggevers dit mooie verslag tot stand hebben gebracht. (Applaus)

Dirk de Kort

Collega’s, ik bedank de verslaggever. Ik ben heel tevreden dat dit in de commissie kamerbreed besproken is en dat ook de oppositie het belang erkent van de wijziging van het Havendecreet met dit voorstel van decreet. Het lijkt een technische aangelegenheid, maar het is toch van belang.

Onze havens zijn onze toegangspoorten. Er moet voldoende rekrutering mogelijk blijven van havenkapiteins. Ik weet dat het bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen, met heel wat pensioneringen in zicht, op dit moment belangrijk is dat men op een bredere basis kan aanwerven. Wij verruimen de minimumsokkel van de arbeidsvoorwaarden wat, zodat er in de toekomst geen probleem zou ontstaan. We weten allemaal dat de havenkapitein een ontzettend belangrijke functie heeft in elk havengebied. Hij heeft tegenover de kapiteins en officieren van de zeeschepen die de haven aandoen, het laatste woord.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, ook vanuit Limburg ondersteunen wij de havens in de andere provincies en ondertekenden we mee dit voorstel van decreet.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Ik dank in het bijzonder de verslaggeefster voor haar heel goed verslag. Er zijn nog commissieleden die er werk van maken om een verslag te maken, niet voorgeschreven door de commissiesecretaris, die we ook danken voor het goede werk. Ze heeft haar huiswerk gemaakt en goed samengevat. Ik dank mevrouw Jans dat ze vanuit het verre Limburg aan alle Vlaamse havensteden haar steun overbrengt.

Voorzitter, ik moet vandaag bij mijn standpunt blijven, dat ik ook in de commissie naar voren heb gebracht. Ik denk niet dat er een tekort is aan bekwame havenkapiteins of mensen die onder het regime van de wet van 1936 daarvoor in aanmerking kwamen. Ik kan vermoeden dat er in bepaalde havens, meer bepaald die van Gent, een klein probleem kan zijn, maar in andere havens is dat zeker niet het geval. Ik blijf ervoor pleiten dat we de mensen die daar de capaciteiten, de diploma’s en de ervaring voor hebben, bij voorrang blijven uitnodigen. Je plaatst ook geen chirurg in een operatiekamer die maar een diploma heeft van hoofdverpleger. Op die plaatsen waar goede mensen nodig zijn, moet je de beste mensen kunnen blijven aantrekken. Ik zie geen enkele reden om het voorliggende decreet te wijzigen.

Ik begrijp de bekommernis van Gent, die niet met zoveel woorden is gebracht, maar ik zal me onthouden en ik hoop mijn fractie met mij. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 975/1)

– De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.