U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot verdaging

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Van Rompuy bij motie van orde een voorstel gedaan tot verdaging van het ontwerp van decreet houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

Eric Van Rompuy

De oppositie wil voor ons decreet, het decreet-Van Rompuy-Peumans et cetera, naar de Raad van State gaan. Ik betreur het dat ze met een decreet van de voorzitter van het parlement en van de voorzitter van de commissie, goedgekeurd in de commissie, naar de Raad van State willen gaan. Het hangt natuurlijk samen met het ontwerp van decreet. Aangezien er in de commissie een gezamenlijke behandeling en een gezamenlijk verslag is geweest, zien wij ons genoodzaakt om te vragen om het ontwerp van decreet te behandelen op hetzelfde moment als het voorstel van decreet.

Ik vind het pijnlijk dat we moeten wachten tot de Raad van State ons zeker het fiat zal geven. Maar goed, als dat de oppositie kan plezieren... Het zal ons nog meer sterken in onze overtuiging dat het een goed decreet is.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, we zullen het voorstel tot verdaging van de heer Van Rompuy steunen aangezien de twee inderdaad gelinkt zijn.

Ik moet toch wel zeggen dat wij niet licht gebruik maken van het instrument van de Raad van State. Dit is de tweede keer. De vorige keer hebben we het gedaan met het voorstel van decreet van Cleantech. Het is teruggekomen met een advies waarvan zelfs de meerderheid, bij monde van Bart Van Malderen, heeft gezegd dat het zeer nuttig was. Wij gaan geen politieke spelletjes spelen.

U weet, zoals u zelf al zegt, mijnheer Van Rompuy, dit is de negende of tiende versie van dit voorstel van decreet. Ik weet niet of het het decreet-Peumans of het decreet-Van Rompuy wordt, maar dat horen we dan nog wel. Ik vind het nuttig om dat advies te vragen.

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voor de historische correctheid – en daarvoor hebben we een verslaggeving –: dit voorstel van decreet is onderworpen aan minstens vier redactieoefeningen. We zijn hier eigenlijk bezig met basiswetgeving, namelijk het herzien van het Comptabiliteitsdecreet. Ik denk dat het meer dan gepast is om dit aan het advies van de Raad van State te onderwerpen.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voor alle duidelijkheid, het advies van de Raad van State is sowieso vereist als meer dan één derde daarom verzoekt. Daar nemen we akte van. We moeten nu beslissen over de al dan niet verdaging van het Rekendecreet. Mijn fractie steunt deze stelling. Het ene is aan het andere gelinkt. Het decreet-Peumans is inderdaad een aanvulling op het ontwerp van decreet.

De voorzitter

De heer Tack heeft het woord.

Erik Tack

Wie de bespreking in de commissie heeft meegemaakt, weet dat de behandeling van zowel ontwerp als voorstel van decreet lang heeft geduurd. Dat is op een ernstige manier gebeurd. Het is zeker nuttig om de bespreking hier uit te stellen. Onze commissievoorzitter maakt er een grapje van. Ik wil hem zeggen dat veel pijn al vaak tot prachtige poëzie heeft geleid. Commissievoorzitter, laat u vanavond maar eens goed gaan.

De voorzitter

Dames en heren, voor alle duidelijkheid: we hebben het niet over de verdaging van het voorstel van decreet, maar over die van het ontwerp van decreet. Op het voorstel van decreet is artikel 64 van het reglement van toepassing. Doordat er aan de Raad van State advies over wordt gevraagd, is de behandeling ervan geschorst.

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen we bij zitten en opstaan over het voorstel tot verdaging.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot verdaging is aangenomen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.