U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, ik stel voor de besprekingen van het voorstel van resolutie van mevrouw Van den Eynde en de heer Penris betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn en het voorstel van resolutie van mevrouw De Ridder en de heren Keulen en van Rouveroij betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij – De Lijn samen te voegen tot een enkele bespreking.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Marleen Van den Eynde

Voorzitter, de Commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit heeft de nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn voor de periode 2011-2015 besproken. Tijdens deze bespreking heeft het Vlaams Belang verschillende opmerkingen geformuleerd. Die opmerkingen zijn nu in een voorstel van resolutie ondergebracht. Dit voorstel van resolutie ligt bij hoogdringendheid ter stemming voor.

We gaan niet akkoord met het feit dat de beheersovereenkomst uitgaat van de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn.

De mobiliteitsvisie 2020 stelt een aantal nieuwe trajecten voor die de komende jaren moeten worden ontwikkeld, maar, collega’s, dit werd nooit als document goedgekeurd door deze regering, noch door de vorige regering en kan dus onmogelijk als uitgangspunt gebruikt worden in een beheersovereenkomst voor de volgende vier jaar.

De Lijn heeft een belangrijke rol in het organiseren van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Zij vervult een monopoliefunctie en het is dan ook van zeer groot belang dat zij haar taak ernstig neemt en zeer goed vervult. Wij kunnen ons echter niet vinden in het feit dat De Lijn zich bezighoudt met projecten zoals Cambio, het autodelen. Dat is geen taak van een openbarevervoersmaatschappij, maar wel van de Vlaamse Regering die deze taak verder moet delegeren.

Wij stellen vast dat De Lijn nog veel werk voor de boeg heeft om interprovinciale afstemming van de aansluiting te verbeteren. Uiteraard dient het openbaar vervoer comfortabeler en stipter te zijn, wat bijgevolg zal leiden tot een grotere klantentevredenheid. Het schamele streefcijfer inzake klantentevredenheid kan ongetwijfeld door een grotere stiptheid opgetrokken worden.

Tot slot, collega’s, meent het Vlaams Belang dat De Lijn meer inspanningen moet doen om een doelgerichte aanpak inzake sociale veiligheid, door zowel voor zijn personeelsleden als voor de reizigers een hogere veiligheid aan te bieden. Chauffeurs en reizigers van De Lijn mogen niet langer het doelwit zijn van agressie. Iedereen heeft het recht op zelfverdediging.

Onze fractie zal morgen tijdens de bespreking van het veiligheidsplan van De Lijn alvast vragen om van het veiligheidsplan, dat een papieren document is, daadwerkelijk een echt veiligheidsplan te maken. Wij zullen pijnpunten en tekortkomingen inzake het veiligheidsbeleid van De Lijn aanklagen.

Het mag duidelijk zijn, collega’s, dat, gelet op de opmerkingen die ik zonet heb gemaakt, wij ons niet konden vinden in de beheersovereenkomst van De Lijn en via een resolutie deze nieuwe beheersovereenkomst kracht hebben willen bijzetten, want alle reizigers hebben recht op een correct, comfortabel, stipter, betrouwbaar en veilig openbaar vervoer (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Voorzitter, we waren heel hoopvol gestemd inzake de nieuwe beheersovereenkomst voor De Lijn. We lazen in de beleidsbrief dat de minister van Mobiliteit pleitte voor een vraaggericht en efficiënt openbaar vervoer met een hogere kostendekkingsgraad, maar we zijn in de beheersovereenkomst – en ik druk me nu nog voorzichtig uit – eerder teleurgesteld.

Ik wil niet teruggrijpen naar het verslag van de Inspectie van Financiën die in bewoordingen die haar eigen zijn en die ik voor haar rekening laat, duidelijk stelde dat de nieuwe beheersovereenkomst van VVM De Lijn “onvolledig, inhoudsloos en ongeloofwaardig” is geworden. Daar waren wij zelf ook al van overtuigd. We hebben de afgelopen jaren en maanden herhaaldelijk onze kritiek geuit.

Nu hebben we zelf een voorstel van resolutie ingediend waaruit we een aantal concrete punten willen verduidelijken. Ik zal ze niet allemaal aanhalen, iedereen heeft de tekst gekregen. We willen in de eerste plaats de kostendekkingsgraad, die historisch laag is, iets ambitieuzer omhoog laten gaan. Onze voorgestelde jaarlijkse toename is 2 procent, dat lijkt ons zeker niet te veel gevraagd: op het einde van de beheersovereenkomst zal de kostendekkingsgraad tegen dit stijgingsritme nog steeds lager liggen dan die van sommige andere openbaarvervoersmaatschappijen.

We zouden ook willen dat op een realistische manier en ondubbelzinnig naar voren wordt gebracht hoe men die kostendekkingsgraad de komende jaren verhoogd zou willen zien. De Inspectie van Financiën zegt hierover zelf dat: “van de doelstelling ‘hogere kostendekkingsgraad’ niet veel moet worden verwacht, aangezien het tariefbeleid, op de indexering na, ongewijzigd blijft”. Het blijft dus allemaal vaag.

Wij maken wel een aantal duidelijke keuzes in het voorstel van resolutie. We pleiten er in de eerste plaats voor dat de uitrol van Retibo voor het hele voertuigenpark afgerond is tegen eind 2013. Hiermee trekken we de datum, die steeds naar achteren werd geschoven, naar voren. We zouden graag zien dat de geregistreerde verplaatsingsgegevens die op dat moment objectief worden geregistreerd, nog tijdens deze beheersovereenkomst worden geëvalueerd. Volgens de huidige beheersovereenkomst zou dit pas iets voor de volgende zijn, wij willen dat nu nog zien gebeuren zodat ook de tarieven vanaf 2014 eventueel al bijgestuurd kunnen worden.

Verder vinden we dat De Lijn al dit jaar efficiëntiewinsten zou kunnen realiseren op onderbezette lijnen, door haar exploitatie aan te passen. We betreuren dat er niet wordt geraakt aan de parameters. De Vlaamse Regering laat na ambitieuzere parameters te hanteren om die bezettingsgraad van vaste lijnen en belbussen te evalueren en te differentiëren qua tijd en plaats. Voor ons valt het moeilijk uit te leggen dat een vaste lijn met een gemiddelde bezettingsgraad van acht reizigers op jaarbasis een efficiënt vervoermiddel is, terwijl er elders sprake is van overvolle bussen.

Ook op andere punten van de beheersovereenkomst hebben we kritiek. Ook de klantentevredenheid wordt zeer vaag omschreven. Er wordt gepleit voor een algemene tevredenheid. We zouden graag hebben dat er opnieuw zou worden gestreefd naar een algemene tevredenheid van 80 procent, maar dat er ook aparte streefwaarden zouden worden gedefinieerd voor de diverse aspecten van dienstverlening, reizigerscomfort, rollend materieel, comfort in halte-infrastructuur, verkoopkanalen, stiptheid, snelheid, reizigersinformatie en bijvoorbeeld ook klantvriendelijkheid.

Ook bij het actieplan Groen Openbaar Vervoer moet meer effect uitgaan van het aansturen van De Lijn. Dat gebeurt te weinig. Het verslag van de Inspectie van Financiën heeft het over een rapport dat op de lachspieren werkt. Zo ver zou ik niet willen gaan, maar ik zou het wel effectiever maken qua uitwerking. We vragen ook dat de uitstoot van CO2 en fijn stof en het brandstofverbruik tussen 2011 en 2015 elk jaar voort zouden afnemen, vooral dan door een grondige vernieuwing van de vloot.

Geachte leden, dat zijn enkele punten. U kunt ze gedetailleerd nalezen in het voorstel van resolutie. We zijn ervan overtuigd dat dergelijke aanpassingen noodzakelijk zijn om te kunnen komen tot een efficiënt en vraaggericht openbaar vervoer. Meer nog, we zijn ervan overtuigd dat men zonder deze aanpassing niet zal komen tot een vernieuwde openbaarvervoersmentaliteit, die wij wel hadden verwacht bij het aantreden van deze minister. Thans vinden we die jammer genoeg niet terug in de huidige beheersovereenkomst.

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, we hebben de voorstellen van resolutie van het Vlaams Belang en Open Vld bekeken. We moeten eerlijk zeggen dat we enigszins verbaasd waren, zeker wat Open Vld betreft. Samen met Open Vld hebben we een paar maanden geleden een voorstel van resolutie ingediend, naar aanleiding van de aangekondigde beheersovereenkomst. We hebben de vragen van Open Vld toen mee opgenomen in dat voorstel.

Ondertussen is die resolutie omgezet in een beheersovereenkomst met De Lijn. We menen dat die beheersovereenkomst tegemoetkomt aan de resolutietekst die door de meerderheid en Open Vld werd goedgekeurd. Ik begrijp dat die partij nu een aantal accenten wil leggen. Ook ik zou nog wel een aantal accenten willen leggen. Ik kan me voorstellen dat mevrouw Brouwers ook nog wel wat accenten wil leggen.

Een aantal van de accenten van Open Vld kan ik onderschrijven, een aantal andere niet. Zo heeft Open Vld het bijvoorbeeld niet over de doorstroming, over frequentieverhogingen, over de aanpak van overbezette lijnen. Het lijkt me niet goed dat er enerzijds een resolutie is geweest die is omgezet in een beheersovereenkomst, terwijl men nu anderzijds aan ‘cherry picking’ doet. Het lijkt ons dus beter ons te houden aan de resolutie die is goedgekeurd en aan de basis ligt van de beheersovereenkomst. Op dit ogenblik is er verder geen reden om dit nog bij te sturen.

Mevrouw Van den Eynde heeft perfect aangegeven waarom ik niet zal stemmen voor het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang. Ik ben het er niet mee eens dat er niet zou worden geparticipeerd in Cambio. Ik ben het er absoluut niet mee eens dat alles met betrekking tot de Mobiliteitsvisie 2020 zou worden geschrapt. Een aantal zaken uit het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang zijn dus absoluut onaanvaardbaar voor ons, zodat het voor ons zelfs niet mogelijk is dat voort te overwegen.

We zullen de beide voorstellen dus wegstemmen.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Wij hebben inderdaad in juli met quasi het voltallige parlement een resolutie goedgekeurd, met meer dan twintig aanbevelingen voor de regering om haar te helpen bij de onderhandelingen die zij ging voeren met De Lijn met het oog op een nieuwe beheersovereenkomst.

Tijdens de bespreking in de commissie van het ontwerp van die beheersovereenkomst heeft vooral de directeur-generaal ten voeten uit bewezen op welke manieren en op welke punten allemaal rekening is gehouden met die resolutie. Dat was zeer grondig. In de beheersovereenkomst zelf staat regelmatig ‘res. nummer zoveel’. Dat verwijst naar onze resolutie en het punt daarin. Maar ook omgekeerd heeft hij een nota toegevoegd met alle punten van de resolutie en waar we dat konden vinden in de beheersovereenkomst. In twee richtingen kan men dus nagaan hoezeer de regering en De Lijn rekening hebben gehouden met onze wensen van juli vorig jaar. Naar onze mening is dat op een goede manier gebeurd.

Er waren in de commissie nog heel wat vragen, ook vanuit de meerderheidspartijen. Zowel de minister als de directeur-generaal van De Lijn hebben daarop, weliswaar met heel wat nuance, zeer goede antwoorden gegeven, onder andere over de verschillende punten die mevrouw De Ridder heeft aangehaald. Ik denk dat ik daar nu niet meer moet op ingaan. Iedereen kan het verslag nalezen en kan daar bekijken hoe men bijvoorbeeld op de punten kostendekkingsgraad en onderbezetting heeft geantwoord. Wij zijn tevreden met dat antwoord.

Wat niet zo expliciet noch in onze resolutie noch in de beheersovereenkomst terug te vinden is, waren de parameters om het woon-werkverkeer voor een deel uit te filteren en te zien hoe De Lijn daar de komende jaren beter op kan inspelen. Ook daar heeft de minister gezegd dat zij dat mee wil verwerken in de jaarlijkse rapportering die we zullen hebben, misschien al eind dit jaar, maar ik neem aan eerder vanaf volgend jaar. Dan zullen wij een eerste rapportering hebben. Het woon-werkverkeer zou daarin een apart punt worden. Dat heeft zij in de commissie zeer duidelijk beloofd. Ik denk dus niet dat wij dat hier nog eens in een resolutie moeten herhalen.

Ik zou nog een aantal andere dingen kunnen vragen. Het allerbelangrijkste zal zijn hoe dat rapport er zal uitzien. Dat wens ik toch nog even te benadrukken. Wij hebben na onze bespreking in de commissie allemaal nog een – weliswaar laattijdig – advies gekregen van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), onze strategische adviesraad. Zij maakten er terecht een punt van om een correcte en gevalideerde nulmeting van al die indicatoren te hebben. Dat is misschien nog maar weinig aan bod gekomen. De Lijn zal nu in eerste instantie een nulmeting moeten maken van al die indicatoren. Want wat is het startpunt als er ‘trend in min’, ‘trend in plus’ of een ‘percentage’ staat? Om een goed rapport te hebben, zal men toch eerst eens dat startpunt moeten uitklaren. Dan hoop ik dat we vanaf volgend jaar een goede rapportage kunnen krijgen.

Ik ben het, net zoals de heer Roegiers, absoluut oneens met de idee van Vlaams Belang om ons maar helemaal uit Cambio terug te trekken. Ik vind het nu net heel goed dat De Lijn de verplaatsing van deur tot deur expliciet opneemt en dat De Lijn mee wil helpen met de hele mobiliteit in Vlaanderen en niet alleen kijkt naar haar bussen en trams, maar ook naar het natransport, of dat nu met een Cambio-auto gebeurt of met de eigen wagen of met de fiets of te voet. Ik heb dat ook in de commissie gezegd. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, ik wil beginnen met een woord van appreciatie voor minister Crevits voor de werkwijze in dit hele dossier. Dit is een voorbeeld voor de bespreking en behandeling van beheersovereenkomsten, ook in andere commissies en andere beleidsdomeinen. Dit is de eerste keer dat er een resolutie gemaakt wordt, ook samen met Open Vld, dus over de grenzen van oppositie en meerderheid heen, voordat er een beheersovereenkomst wordt opgemaakt.

Zoals mevrouw Brouwers al zei, gaat die appreciatie nog verder. De Lijn heeft namelijk grondig de moeite gedaan om alle elementen uit de resolutie ook op te nemen in de beheersovereenkomst en duidelijk aan te geven waar zij tegemoetkomen aan de vragen van het Vlaams Parlement. Ik denk dat dat een zeer goede werkwijze is en een voorbeeld voor andere beheersovereenkomsten.

Wat de resolutie voor de opmaak van de beheersovereenkomst betreft, zat er inderdaad één element niet in, namelijk de rapportage aan het Vlaams Parlement. Wij hadden effectief gevraagd dat het Departement Mobiliteit jaarlijks op de hoogte zou worden gebracht van de voortgang en de evoluties in de indicatoren van de beheersovereenkomst. Dit is gelukkig rechtgezet. De minister heeft de toezegging gedaan dat op alle punten, alle indicatoren, een rapportage zou komen naar het Vlaams Parlement waarbij we dit kunnen evalueren. Er is ook gezegd dat, indien nodig, op bepaalde punten bijsturingen zouden gebeuren in de beheersovereenkomst.

Wat de resoluties van Open Vld en Vlaams Belang betreft, vind ik het spijtig dat Open Vld een aparte resolutie indient na het tot stand komen van de beheersovereenkomst. Er worden door Open Vld een aantal accenten gelegd, wat ik begrijp en wat bij de bespreking in de commissie uitdrukkelijk aan bod is gekomen. Mevrouw De Ridder, wat de kostendekkingsgraad betreft, zegt u – en ik denk dat u daar verkeerd in bent – dat er alleen geschreven staat dat er een trend in plus wordt nagestreefd. In de beheersovereenkomst staat duidelijk dat men een scenario naar een stijging van 0,5 procent zal uitwerken en dat dat ook zal worden uitgevoerd. Ik denk dat het belangrijk is dat er cijfers in staan. Niet dat die cijfers zaligmakend zijn, maar het is wel duidelijk dat de ambitie er is om de kostendekkingsgraad te verhogen. Des te beter indien dat meer zou zijn dat 0,5 procent, maar indien dit niet mogelijk is, zitten we tenminste met dat scenario van 0,5 procent.

Bij het nalezen van het voorstel van resolutie van Open Vld, merk ik dat er een aantal elementen uit de beheersovereenkomst opnieuw werden opgenomen. Ik heb de indruk dat u uw voorstel van resolutie nog steeds baseert op een advies van de Inspectie van Financiën, dat gemaakt werd op basis van een ontwerp van beheersovereenkomst. Nadien heeft de regering nog aanpassingen gedaan aan die beheersovereenkomst op basis van het advies van de Inspectie van Financiën.

Wat het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang betreft, wil ik toch nog even benadrukken dat wij er niet mee zouden kunnen leven indien De Lijn niet meer zou participeren in Cambio. Ik denk dat het een belangrijk project is dat moet worden voortgezet en waarin De Lijn ook een taak heeft. Zeker bij een verbetering van het woon-werkverkeer kan het gebruik van Cambio een rol spelen.

Ik heb nog een vraag aan het Vlaams Belang over de resolutie. Ik lees namelijk in het tweede punt dat uw operationele doelstelling 7.2 in overeenstemming moet worden gebracht met het woonbeleid van de Vlaamse Regering om zo overeen te komen “dat het spoorgebonden aanbod uitsluitend in steden wordt uitgebouwd”. Ik hoop dat dit niet betekent dat u totale tegenstander bent van de uitbouw van de voorstadsnetwerken, want u weet dat dat een belangrijke piste is van de Vlaamse Regering en dat er zeker ook in Vlaams-Brabant en in andere voorstadsnetten, echt wordt ingezet op de uitbouw van die voorstadsnetten. Ik hoop dat het niet enkel tot de steden beperkt wordt.

Ten slotte wil ik nog zeggen dat we zeer tevreden zijn en dat ik hier, net zoals mijn collega’s van de sp.a en CD&V, niet al onze accenten zal herhalen. De bespreking in de commissie was zeer uitvoerig en ik ben ervan overtuigd dat we binnen een jaar de eerste evaluatie kunnen maken. (Applaus)

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Ik ga me beperken tot de voorstellen van resolutie zelf. Het voorstel van resolutie van het Vlaams Belang heeft het vooral over de klantvriendelijkheid en de dienstverlening. Er staan wel wat goede punten in. Maar de LDD-fractie zal zich onthouden bij de stemming daarover omdat er niets in staat over het economische aspect, meer bepaald over de kostendekkingsgraad zelf. Die ontbreekt daar volledig. Daarom onthouden we ons.

Het voorstel van resolutie van Open Vld gaat wel in die richting. Toch hebben we daar ook opmerkingen bij. Punt twee vinden we weinig ambitieus. Een jaarlijkse bijsturing van 2 procent leidt in 2015 nog maar tot 16 plus 8 procent. In 2011 zal dat niet meer lukken. Als De Lijn haar kostendekkingsgraad met 2 procent kan optrekken, is dat toch al iets, en een beetje beter dan vandaag. Ter vergelijking: de MIVB heeft vandaag al een kostendekkingsgraad van ongeveer 50 procent.

Het systeem Retibo is voor LDD oké, maar de bussen zullen ook worden uitgerust met computersystemen die de ticketing informatiseren en de lichten kunnen beïnvloeden. Met andere woorden, zelfs een lege bus zou met dat systeem voorrang kunnen vragen. Daar houden wij ons hart voor vast.

Het voorstel van resolutie van Open Vld vraagt om een doorlichting door externe organisaties. Dat juichen wij toe.

We zullen dat voorstel van resolutie goedkeuren. We zijn het maar voor 90 procent eens met de tekst, maar het is een belangrijke tekst. Het voorstel kan De Lijn verder brengen dan ze vandaag staat.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, wij hebben bij de voorbereiding van de beheersovereenkomst een voorstel van resolutie ingediend. We vonden het niet opportuun om dat nu nog eens te herhalen. Ik beperk me tot enkele accenten.

Wat wij belangrijk vinden en wat nu nog een beetje ondermaats is, is de veiligheid van de reizigers op de bus. De Lijn geeft dat met zoveel woorden toe. Er kan nog meer energie naartoe gaan om dat te verbeteren.

Het overleg met de lokale besturen vinden wij belangrijk voor verschillende zaken. Open Vld heeft dat ook al aangehaald. We denken daarbij aan wegenwerken en omleidingen. Er ontstaan problemen met lokale besturen als er te weinig inspraak is. Maar het grootste probleem, zo is mij de laatste tijd gemeld, is vooral dat De Lijn de onderhandelingen te laat opstart als het gaat over derdebetalersregelingen met de lokale besturen. Ik had daar ook een vraag over ingediend. Aan deze problematiek moet De Lijn zelf meer aandacht besteden.

Nog een punt, dat daarmee verband houdt, is dat er meer overleg moet plaatsvinden met de lokale besturen over de overstap naar het openbaar vervoer. Veel openbare werken bieden een uitstekende kans om mensen te laten kiezen voor het openbaar vervoer. Dat kan beter worden benut.

Het bedrijfsvervoerplan en de ontsluiting van industrieterreinen komen in deze beheersovereenkomst nog niet ten volle tot hun recht. De Lijn wil daar nog onderzoek naar doen, maar laat nog steken vallen.

Mevrouw Brouwers haalde het al aan: het woon-werkverkeer is nog ondermaats uitgebouwd.

Aan de andere kant – en daarom kunnen we het Vlaams Belang en Open Vld niet volgen – vinden wij aansluitend bij het actualiteitsdebat dat we in de richting van de Mobiliteitsvisie 2020 moeten werken. Meer nog, we moeten meer investeren in het openbaar vervoer dan vandaag om de overstap te kunnen maken naar een andere vervoerswijze.

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Ik besef dat de eerste resolutie, die we trouwens vorig jaar samen hebben goedgekeurd, een grote gemene deler was. Ik besef heel goed dat een voorstel van resolutie dat uitsluitend door sp.a wordt ingediend, er helemaal anders uit zou zien dan een van CD&V. Dat is logisch, maar dat mag eens gezegd worden.

Open Vld dient toch nog een nieuw voorstel van resolutie in omdat we in het huidige ontwerp van beheersovereenkomst weinig terugvinden van die resolutie. Veel doelstellingen zijn zeer vaag en worden niet ingevuld zoals we in de resolutie hadden gevraagd.

Ik ga een concreet voorbeeld geven waar de beheersovereenkomst zelfs afwijkt van de gemeenschappelijke resolutie die we vorig jaar voor de zomer hebben ingediend. Het gaat over punt 19 waarin we vroegen dat na de uitrol van de smartcard een evaluatie van het tarievenbeleid en de prijselasticiteit zou worden georganiseerd. De uitrol van de smartcard is al vertraagd tot eind 2013-2014. Dan is er nog tijd om de evaluatie en de prijselasticiteit te onderzoeken binnen deze beheersovereenkomst. Die komt niet verder dan de voorbereiding van het onderzoek naar prijselasticiteit, en dat is toch wel een groot verschil, want dat betekent dat men dat onderzoek en de aanpassingen naargelang van de resultaten pas zal doorvoeren vanaf 2015, 2016 of 2017, maar zeker niet meer in de looptijd van deze beheersovereenkomst.

Daarnaast hebben we ons in onze kritiek gebaseerd op de nieuwste beheersovereenkomst. U moet zich geen zorgen maken. Ik heb gesproken over een trend in plus inzake de kostendekkingsgraad van een halve procent. Dat vinden we bijzonder ondermaats. Daarom spreekt ons voorstel van resolutie van 2 procent.

Voor het overige zijn er nog andere punten die heel nadrukkelijk nieuwe elementen aandragen en verder gaan dan de huidige beheersovereenkomst. Ik vernoem de reizigerscompensatie, het betrekken van de lokale besturen als volwaardige stakeholder, en verder ook een groot hiaat in de beheersovereenkomst, namelijk hoe men omgaat met de implementatie van de EU-verordening van 2007 die in de volgende beheersovereenkomst volledig zal moeten worden opgenomen.

Dit zijn voldoende concrete elementen om ons voorstel van resolutie te verantwoorden en daarvoor steun te vragen.

De voorzitter

Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Er staat heel duidelijk dat De Lijn onderzoek voert naar de prijselasticiteit en naar de wijze waarop de prijszetting van de verschillende vervoerbewijzen het aankoop- en verplaatsingsgedrag van de reizigers beïnvloedt. De minister heeft gezegd dat men daar niet op moet wachten. In ons voorstel van resolutie hebben we gezegd dat we het onderzoek naar de prijselasticiteit pas wilden voeren na de uitrol van Retibo, maar de minister heeft in de commissie gezegd dat dat voor haar niet hoeft en dat De Lijn dat wel kan doen.

Hetzelfde met Retibo: er zullen proefprojecten starten. De minister heeft in de commissie bevestigd dat ze bereid is eerdere bijsturingen te doen na de eerste resultaten van de proefprojecten Retibo.

Het is allemaal wat genuanceerder dan hier wordt voorgesteld. We hadden een goed debat in de commissie. De minister heeft heel voluntaristisch en proactief geantwoord en daar moeten we hier niet op terugkomen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de voorstellen van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.