U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, ik stel voor de besprekingen van het voorstel van resolutie van de heer Keulen, mevrouw De Ridder en de heer Van Rouveroij betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het voorstel van resolutie van de heer de Kort, mevrouw Lies Jans, de heren Peumans en Roegiers, mevrouw Smaers, de heer D’Hulster en mevrouw Brouwers betreffende de beheersovereenkomst 2011-2015 tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) samen te voegen tot één enkele bespreking.

Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

De bespreking is geopend.

De heer Keulen heeft het woord.

Onze fractie doet in dit voorstel van resolutie zestien aanbevelingen om de performantiegraad van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder te verhogen. Het is behartenswaardige literatuur. Ik raad de collega’s aan om er kennis van te nemen. Nog liever zou ik hebben dat ze samen met mijn collega’s De Ridder en Van Rouveroij dit voorstel van resolutie steunen. (Applaus bij Open Vld)

Griet Smaers

Voorzitter, ik zal het ook heel kort houden. Na de bespreking van het ontwerp van beheersovereenkomst van het AWV in de commissie, hebben we met de meerderheid ook de opmerkingen van het Rekenhof bekeken. De beheersovereenkomst voldeed in grote mate aan de opmerkingen, zowel die van de leden van de commissie, als die van het Rekenhof.

We dienen nog een extra voorstel van resolutie in om een aanpassing te kunnen verkrijgen voor drie punten. Het gaat onder meer om het probleem van de verwijlintresten. We vragen om toch duidelijker doelstellingen te kunnen formuleren in de beheersovereenkomsten met betrekking tot het inperken van verwijlintresten binnen het Agentschap Wegen en Verkeer. Daarnaast vragen we om de infrastructuurwerken die de komende jaren op stapel staan, meer te verduurzamen.

Een laatste punt waarvan we willen dat het extra benadrukt wordt, is de wegomgevingsinfrastructuur. We hebben het daarover onlangs nog gehad in de plenaire vergadering, toen het ging om de omvallende verlichtingspalen. We willen dat als een aparte doelstelling om ook de inspectie, het onderhoud van omgevingsinfrastructuur op te nemen en daarover te rapporteren.

Voorzitter, dat zijn onze drie extra voorstellen die we willen toevoegen aan het ontwerp van beheersovereenkomst.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, ik wil eerst en vooral alle mensen feliciteren die de moeite hebben gedaan om over dit belangrijke document een voorstel van resolutie in te dienen. Het voorstel van Open Vld zullen we met enthousiasme goedkeuren, al was het maar omdat ik vind dat de oppositie soms solidair moet kunnen blijven, over de ideologische grenzen heen.

Wat de meerderheid betreft, had ik vandaag meer enthousiasme verwacht. De meerderheidsresolutie is dermate kort dat ik me toch wel zorgen begin te maken, zeker als ik het artikel lees dat vandaag in De Standaard verschenen is. De titel luidt: “Vlaams actieplan tegen zwarte punten in verkeer is zootje.” In het artikel staat: “Het Rekenhof is beenhard voor de manier waarop de Vlaamse overheid gevaarlijke punten in het verkeer wegwerkt.” Ik had dan ook verwacht dat de meerderheid, wetende wat ze nu weet, en wat ze toen natuurlijk nog niet wist, of stelde nog niet te weten, een amendement zou indienen op haar bijzonder sibillijns en kort voorstel van resolutie.

Ik vind dat de meerderheid een kans heeft laten liggen. We zijn nog niet aan het einde van de zitting. Ik wil haar nog de kans geven om het alsnog bij te sturen. Als het blijft wat het is, zullen we het niet goedkeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Griet Smaers

Morgen zullen we het in de commissie over die gevaarlijke punten hebben. In het ontwerp van beheersovereenkomst staat er heel wat over die gevaarlijke punten. Bij de bespreking van het ontwerp is er heel wat aandacht gegaan naar die punten. De minister heeft aangegeven dat er een evaluatie gebeurt, en dat alle verbeterpunten worden opgenomen in het project gevaarlijke punten.

Het is ook een dossier dat jaren geleden werd goedgekeurd. Ondertussen willen we het, waar mogelijk, bijsturen. Dat dossier ligt morgen voor in de commissie.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Mijnheer Reekmans, ik wijs u op uw rechten. U hebt 30 minuten. (Gelach)

Peter Reekmans

Voorzitter, collega’s, wat vandaag voorligt, vond ik iets te belangrijk om op twee minuten tijd van op mijn plaats af te haspelen. In wat vandaag ter stemming ligt, de beheersovereenkomst en het voorstel van resolutie van de meerderheid, wordt de realiteit aangaande de werking van het AWV compleet onderschat. De meerderheid heeft al verscheidene aanpassingen gedaan aan het ontwerp van overeenkomst na eerdere negatieve rapporten van het Rekenhof. Die zijn al opgenomen in het ontwerp. Dadelijk nog meer over het Rekenhof.

Ik wil beginnen met het eerste punt van het ontwerp van resolutie van de meerderheid. In het ontwerp wordt aan de regering gevraagd “duidelijk meetbare, ambitieuze doelstellingen te formuleren ter voorkoming en inperking van verwijlinteresten”. Dat is een doelstelling die de meerderheid aan de Vlaamse Regering vraagt op te nemen.

Ja, collega’s van de meerderheid, we hebben het pas gisteren gekregen. Het is een lijvig document van een 60-tal pagina’s, een nieuw verslag van het Rekenhof. De heer Penris zei al dat het gaat over de evolutie van de zwarte verkeerspunten in Vlaanderen, toch een van de belangrijkste dossiers van het AWV als je naar de kostprijs kijkt. Ik citeer een bepaling uit het verslag van het Rekenhof: “Laattijdige betaling van facturen heeft in de periode 2002-2009 in totaal 1,7 miljoen euro aan verwijlinteresten gegenereerd. Soms blijven belangrijke factuurbedragen verschillende jaren openstaan. De opgelegde maatregelen tot beheersing van de verwijlinteresten zijn weinig succesvol gebleken.” Collega’s van de meerderheid, de heer Penris heeft een punt dat de resolutie die amper uit zes lijnen bestaat haastwerk is om toch maar bijkomend een resolutie in te dienen, zeker als je zulke aanbevelingen van het Rekenhof leest.

Pas op, collega’s van CD&V, ik doe niet mee aan de sport die jullie beoefenen, namelijk de minister bewieroken voor haar goede werk. Maar in dit geval kan ik niet de zwartepiet aan minister Crevits geven. Mij maakt het niet uit wie het versmost, ik wil alleen dat het niet langer wordt versmost. Daarom staan wij hier en klagen dit aan: 1,7 miljoen euro aan verwijlinteresten. De heer Vereeck heeft de voorbije dagen nog andere verwijlinteresten naar voren gebracht. Tel dat allemaal eens op. Dan kunnen we al heel wat mooie openbare werken doen.

Dit is bezig van in 2002. Het gaat over meerdere regeringen. Maar één ding is duidelijk: het gaat voornamelijk over twee sp.a-excellenties en twee CD&V-excellenties. Dat zijn de enige twee partijen tot wie ik me moet richten.

Collega’s, ik wil even enkele belangrijke citaten geven uit die audit. Ik doe het voor de collega’s die nog niet de kans hebben gehad het te lezen. Het was mijn eerste dossier als Vlaams parlementslid, toen ik hier de eed heb afgelegd. In de eerste plenaire zitting heb ik vragen gesteld over het uit de hand lopen van de zwarte verkeerspunten. Dat werd toen een beetje weggelachen. Ik ben dat dossier blijven aankaarten. Het werd nog steeds weggelachen. Dat ging zo: “Mijnheer Reekmans, als u een omelet bakt, moet u eieren leren breken.” Dat klopt.

Aanvankelijk heeft toenmalig minister Stevaert dit dossier gelanceerd in 2002. Hij ging 800 zwarte verkeerspunten in Vlaanderen met 400 miljoen euro oplossen. Vandaag zijn we 2011. Uit eerdere antwoorden van de minister meen ik te mogen afleiden dat we in 2014 klaar zullen zijn. Niet enkel is de termijn verdubbeld, ondertussen zegt het Rekenhof dat we in 2010 al 897 miljoen euro hadden uitgegeven. Vandaag stevenen we af op een miljard euro. Dat is al meer dan het dubbel, en het is nog altijd niet klaar.

Ik wil nog begrijpen dat termijnen uitlopen. Ik wil nog begrijpen dat je bepaalde zwarte verkeerspunten moeilijk kunt inschatten en dat er kosten opduiken die je pas ontdekt als je al aan het werk bent. Maar dan begrijp ik nog het volgende niet, collega’s, en dat is ook een onderdeel van de beheersovereenkomst vandaag met het AWV. Als we openbare werken doen in Vlaanderen, hebben we studies nodig. Die bestellen we meestal bij grote studiekantoren. Minister Stevaert destijds dacht heel revolutionair. Hij besliste om de drie beste studiebureaus, de grootste van Vlaanderen, te groeperen: ARCADIS Gedas, Grontmij en Technum. Die zijn gegroepeerd in de Tijdelijke Vennootschap “Veilig Verkeer Vlaanderen” (TV 3V), mooie naam. Zij hebben destijds de opdracht gekregen om de 800 zwarte verkeerspunten weg te werken, voor een studieopdracht van ongeveer 25 miljoen euro. In het rapport van het Rekenhof lees ik dat we begin 2010 zitten aan 54,2 miljoen euro.

Collega’s, help me even denken. Misschien zie ik het verkeerd. Destijds hebben we ervoor gekozen de beste studiebureaus te fusioneren in een vennootschap om degelijk studiewerk te doen, om de kosten te doen zakken als je aan het werk bent. Niet alleen verdubbelen de kosten voor de werken, ook het studiebureau verdubbelt de middelen voor zijn opdracht.

Sommige collega’s kunnen dat normaal vinden, maar ik vind dat niet normaal. Mijnheer Verfaillie, wacht even tot ik mijn verhaal gedaan heb, dan zult u mij misschien beter begrijpen. Ik denk niet dat u het gelezen hebt, want anders zou u nu niets zeggen.

Het Rekenhof zegt ook nog dat de wet op de overheidsopdrachten met het gunnen van die opdrachten aan dat studiebureau meermaals geschonden is en dat ook de wet op de mededinging geschonden is. Ik citeer: “De wezenlijke uitbreiding van de studieovereenkomst van TV 3V is tijdens de uitvoering ervan in totaal met 114 procent gestegen. Dit vormt overigens een ernstige schending van de basisprincipes van gelijkheid en mededinging. Bovendien wijzigt een dergelijke contractwijziging het economisch evenwicht van de overeenkomst in het voordeel van de opdrachtnemer op een wijze die door de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht niet was bedoeld. De handelwijze is strijdig met het gemeenschapsrecht.” Dat zeg ik niet, maar dat zegt het Rekenhof.

“De belangrijke overschrijding van de erelonen ten gunste van TV 3V is onder meer het gevolg van de toewijzing aan TV 3V van 12 miljoen euro aan provinciale studieopdrachten oorspronkelijk niet gegund. Hoewel de minister van Openbare Werken en de administratie zelf vragen hadden bij de toewijzing, heeft de Administratie Wegen en Verkeer (AWV) nagelaten voorafgaand juridisch advies in te winnen.”

Collega’s, jullie kunnen nog een amendement indienen. Ik doe een suggestie. Als jullie een amendement indienen, zal AWV in de toekomst het misschien niet meer nalaten om juridisch advies in te winnen. Dat zou veel geld en veel kosten besparen.

“De toewijzing is strijdig met artikel 10 van de Overheidsopdrachtenwet van 1993, artikel 78 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en de onverenigbaarheidsbepalingen opgenomen in het kadercontract van 20 november 2002.”

Ik heb al enkele verslagen van het Rekenhof gelezen, maar deze bewoordingen en deze scherpte heb ik eigenlijk nog nooit in een verslag van het Rekenhof gelezen. De administratie betwist de overtreding op de Overheidsopdrachtenwet. Ik lees ook nog dat “de definitieve eindafrekening voor de dienstverlening van TV 3V tot november 2008 ondoorzichtig is. Hoewel fouten werden vastgesteld in de afrekening, werd nog altijd geen eindverrekening opgemaakt waardoor onverschuldigd betaalde erelonen ten gunste van TV 3V nog niet konden worden teruggevorderd. De opvolging van schadedossiers door AWV is vaak gebrekkig verlopen. De administratie heeft de studiebureaus bij schadegevallen niet voor de verantwoordelijkheid geplaatst. Schadedossiers werden op vraag van TV 3V overigens voorgesteld als verrekeningsdossiers.” Dit vind ik al op de rand van het wettelijke. Er bestaat ook een gevaar dat er ten onrechte btw zou zijn betaald. Zo komen we zelfs in een bepaalde juridische sfeer waar volgens mij een overheid niet in mag komen, laat staan dat het Rekenhof dat zelfs maar moet suggereren.

Ik richt mij vooral tot de collega’s van de meerderheidsfracties sp.a en CD&V omdat zij toch gedurende jaren in dit dossier een verpletterende verantwoordelijkheid hebben gehad. De N-VA heeft de voorliggende resolutie mee ondertekend. Ze zitten nu eenmaal mee in de meerderheid en die moet een beetje als collegiaal orgaan handelen in dit parlement. Dat snappen we ook wel.

Deze resolutie doet me denken aan een warme thee die we aan een zieke geven om te genezen. Collega’s, als dit uw antwoord is op de ontsporing van de budgetten bij AWV – ik zeg dat niet, het Rekenhof zegt dat –, op de ontsporing van de timing bij AWV – ik zeg dat niet, het Rekenhof zegt dat – en de desorganisatie in de diensten bij AWV – ik zeg dat niet, het Rekenhof zegt dat en dan heb ik het nog niet over de putten in de weg, over het gebrek aan zout, over vallende palen –, dan zegt LDD absoluut neen, want dit is voor ons niet goed genoeg. (Applaus bij LDD)

Griet Smaers

Mijnheer Reekmans, ik zal hier inhoudelijk niet op ingaan omdat u nooit in de commissie bent geweest bij de bespreking van de beheersovereenkomst AWV. U hebt geen enkele opmerking gemaakt waarbij er inhoudelijk werd gewerkt aan die beheersovereenkomst. U was niet aanwezig bij de opmaak van het voorstel van resolutie en het sluiten van de overeenkomsten. U kunt dus niet veel inbrengen. Wat u nu zegt, is besproken in de commissie.

De minister heeft gereageerd op het verslag van het Rekenhof over die gevaarlijke punten. Zij heeft een antwoord gegeven op de opmerkingen van het Rekenhof. Daarin vraagt zij duidelijk aan AWV om een actieplan uit te werken om tegemoet te komen aan de opmerkingen van het Rekenhof en te rapporteren aan het Vlaams Parlement. Als die rapportering er komt, kan dit inhoudelijk verder worden besproken.

Ik denk dat u kansen hebt gemist om inhoudelijke voorstellen te leveren voor die beheersovereenkomsten en voorstellen van resolutie. U moet nu niet van uw hoge toren komen blazen.

Mijnheer Reekmans, het voorstel van resolutie van de meerderheid was gisteren al ingediend en is toen in druk gegaan. Wij hebben pas in de loop van de namiddag het rapport van het Rekenhof ontvangen. Ik heb dat gisteravond zitten lezen tot ongeveer middernacht. Het is een vrij lijvig rapport. En u hebt gelijk, ik ben ook geschrokken. Ik heb ook al verschillende rapporten van het Rekenhof gelezen, maar dit is er een van een andere aard, met zware beschuldigingen. De minister heeft een antwoord gegeven. Dat moet trouwens altijd gebeuren.

Ik denk dat we dit rapport terdege moeten bespreken in de commissie. Het Rekenhof, AWV en de minister moeten daarbij aanwezig zijn. Dan zullen we zien of er vanuit de meerderheid een voorstel van resolutie kan worden ingediend indien dat nog nodig zou blijken. Ik ben in elk geval al heel tevreden met het antwoord dat de minister schriftelijk heeft gegeven en dat achteraan in bijlage 4 is opgenomen. Daarin zegt zij dat zij hier lessen uit geleerd heeft. De lessen uit het project gevaarlijke punten moeten toelaten om in de toekomst bij de voorbereiding en uitvoering van projecten waarbij een groot aantal infrastructuurprojecten wordt gebundeld, terdege rekening te houden met de aanbevelingen van het Rekenhof.

Mevrouw Smaers heeft ook verwezen naar het actieplan dat gevraagd wordt, naar de rapportering aan het parlement enzovoort. Ik denk dat dit rapport al een aantal zaken in gang heeft gezet en dat het al te gemakkelijk is om nu te staan zwaaien met een aantal stukken uit een rapport dat de meesten onder ons nog niet hebben gelezen. Er staan trouwens ook andere zaken in. We moeten de bespreking in de commissie afwachten om dit grondig te bekijken. Ik nodig u alvast uit om bij die bespreking zeker aanwezig te zijn.

Carl Decaluwe

Ik ben een fervent lezer van de rapporten van het Rekenhof. Mijnheer Reekmans, u hebt een punt als het gaat over de ernst van de toestand. Ik ben ook geschrokken, maar ik ben niet verrast. Ik vind echter dat het niet past om nu met een amendement nog snel iets toe te voegen. Ik ben ook voorstander om dit ten gronde te bespreken in de commissie.

In 2002 zijn er al hevige parlementaire discussies geweest, onder andere met mezelf en de toenmalige fractieleider, de heer van Rompuy over FFEU (Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven) en de aanbestedingsprocedure. Wij hebben toen vanuit de oppositie een aantal zaken aangeklaagd die ik nu letterlijk terugvind in het rapport van het Rekenhof. Mijnheer Reekmans, ik aanvaard niet dat u zegt dat sp.a en CD&V verantwoordelijk zijn. CD&V is daar niet verantwoordelijk voor en ik zal u uitleggen waarom. Er was immers een belangrijke kaderovereenkomst gesloten in 2002, en nadien ook een aantal provinciale contracten. Als ministers daarmee geconfronteerd worden, kunnen zij die contracten niet zomaar verbreken, tenzij door betaling van een ferme schadevergoeding.

Dat is in een aantal gevallen zelfs geopperd. Als een bepaald deelproject moet worden verlengd, moet minister Crevits een keuze maken. Als dit project al voor 88 of 90 procent is gerealiseerd, is de vraag of we het echt nog compleet willen veranderen. Dan zou dezelfde oppositie allicht hebben gezegd dat we met vertragingen kampen.

De moraal van het verhaal is dat ik er sterk naar uitkijk dit dossier ten gronde te bespreken. Ik kijk in dit verband ook naar de voorzitter, die het beleidsdomein Openbare Werken goed kent. Hopelijk zullen uit die bespreking een aantal aanbevelingen volgen. Dit staat los van politieke partijen van de meerderheid of de oppositie. Dit is in elk geval niet meer voor herhaling vatbaar. Wat we in het rapport van het Rekenhof lezen, noem ik een schande voor de Vlaamse overheid.

Peter Reekmans

Mevrouw Smaers, ik hoef me tegenover u niet te verantwoorden. Ik ben tijdens de voorbije maanden verschillende weken, onder meer tijdens deze besprekingen, om gezondheidsredenen afwezig geweest. Dat is zelfs aan de commissie meegedeeld. Ik deel maar even mee waarom ik er niet was.

Volgens mevrouw Brouwers lees ik wel snel. Zij heeft er tot middernacht gisterenavond over gedaan. Ik had dit gisterenvoormiddag al gelezen. (Opmerkingen van mevrouw Karin Brouwers)

Mevrouw Brouwers, het maakt me niet wat u in uw tijd doet of hoe u leest. Er is gezegd dat ik er nooit was. Blijkbaar ben ik echter vrij goed op de hoogte. Toen ik op mijn bed of in mijn zetel lag, heb ik veel gelezen. De site www.vlaamsparlement.be en de tool waarover we beschikken, zijn zeer praktische instrumenten om de commissies te volgen. Mensen die om gezondheidsredenen afwezig zijn, moeten niet steeds het verwijt krijgen dat ze er niet waren. Ik hoop dat die plaat eindelijk eens stopt.

Het verheugt me dat CD&V tot dezelfde conclusie komt. LDD heeft dit al in 2009 verklaard. We zijn toen enigszins weggelachen. Nu zegt het Rekenhof dat we gelijk hadden. Het gaat me er niet om gelijk te hebben: in de politiek is het dikwijls belangrijk gelijk te krijgen. Daar gaat het echter niet om. Het gaat erom dat het eindelijk zal veranderen.

De heer Decaluwe heeft zeker een punt. We moeten dit niet snel met een amendement aanpakken. Misschien was dat niet het juiste voorstel. Daarom stel ik voor dat de meerderheid het voorstel van resolutie opnieuw intrekt. Dat biedt ons de mogelijkheid eerst een concrete bespreking in de commissie te houden. Ik zal er zijn. Daarna kan opnieuw een voorstel van resolutie worden ingediend. Op die manier zou CD&V degelijk parlementair werk leveren.

Mijnheer Decaluwe, ik kom jullie tegemoet. We moeten het niet snel doen. We moeten hier geen half voorstel van resolutie goedkeuren. Zoals daarnet al is gezegd, is het voorstel van resolutie ingediend voor iedereen het rapport had gelezen. Daarom kan dit voorstel van resolutie beter worden ingetrokken. Dat kan altijd. Iedereen kan zich ook onthouden. Er zijn in een democratie altijd mogelijkheden.

Ik heb vandaag twee partijen geviseerd. Uw partij heeft het dossier niet gestart. Het valt me echter op dat het vandaag erg stil blijft op de banken van sp.a.

Carl Decaluwe

Het is niet de bedoeling het voorstel van resolutie in te trekken. We moeten beide zaken van elkaar gescheiden houden. De beheersovereenkomst wordt hier bij hoogdringendheid aangekaart omdat de termijn anders verstrijkt. Nu kunnen we nog een paar aanbevelingen doen. We zullen ook een discussie ten gronde voeren. Indien er fundamentele bijsturingen moeten gebeuren, zullen die er ook komen. We zullen eerst met de minister, met de administratie, met het Rekenhof en met de advocatenbureaus het debat ten gronde voeren. We zullen zien wat hier het resultaat van is.

De voorzitter

Als voorzitter van de commissie wil ik nog even iets verduidelijken. Het Vlaams Parlement heeft de afspraak gemaakt dat de rapporten van het Rekenhof formeel op de agenda van de commissies komen indien de commissies dit wensen. Dit is trouwens ook door het Uitgebreid Bureau besproken.

Deze ochtend heeft minister Crevits me gebeld. Het bericht over de zwarte punten is vandaag in de pers verschenen. We zullen het Rekenhof uitnodigen. Het Rekenhof zal dit toelichten. De minister zal haar visie naar voren brengen. Het gaat steeds om een tegensprekelijk debat. Daarna kunnen alle volksvertegenwoordigers die in dit dossier geïnteresseerd zijn vragen stellen. Het staat de commissie vrij op dat ogenblik een voorstel van resolutie in te dienen. Dit voorstel van resolutie zal dan hier ter stemming worden voorgelegd.

We staan er in elk geval garant voor dat het rapport in de loop van de komende weken uitgebreid in de commissie zal worden besproken. We maken hierover afspraken tijdens de regeling van de werkzaamheden. Als lid van de commissie wordt de heer Reekmans hiervoor ook uitgenodigd.

Peter Reekmans

Voorzitter, ik weet heel goed hoe het werkt, ik heb ondertussen ook al een vraag ingediend.

De collega zei daarnet dat de resolutie al was ingediend en we pas daarna het verslag hebben gekregen en dat het anders anders zou zijn geweest. Daarop heb ik gereageerd, laat dat duidelijk zijn.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemmingen over de voorstellen van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.