U bent hier

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, minister-president Peeters, collega’s, ik heb vandaag voor de gelegenheid mijn ‘ik doe het met plezier’-speldje aan van de ViA-campagne. Ik dacht dat dat nog altijd toepasselijk was vandaag. Ik moet eerlijk toegeven dat ik ook nog een andere reden had. Er was namelijk een vlekje op mijn kostuum. Op die manier heeft de ViA-campagne toch enig concreet nut gehad.

Heeft Vlaanderen nog wel een echte regering? Het lijkt erop dat dat niet het geval is. Het gaat hooguit om een regering van lopende zaken. Kopstukken, notoire leden van de drie regeringspartijen hebben geen vertrouwen meer in ViA. ViA is, zo dachten wij toch, het kloppend hart van het Vlaams regeerakkoord.

Minister Lieten, u deed het ongewild en u moest nadien diep door het stof. U schreef in wat een interne mail moest zijn dat ViA geen sterk merk is.

Mijnheer Van Rompuy, ook u stelt vast dat deze regering niet begeestert en geen project heeft. Minister-president Peeters vindt volgens u zijn tweede adem niet.

Ten slotte zegt onze voorzitter – die niet wenst deel te nemen aan het debat – onverbloemd in de krant en op de radio – hij draait niet rond de pot: “ViA deugt niet.” Daarmee brengt u meteen ‘schwung’ in het debat en kunnen we meteen tot de kern van de zaak komen.

De kern van de zaak is niet de mail van minister Lieten. Hoe fenomenaal deze blunder ook is en hoe onrespectvol deze uitspraken ook waren, dat is niet de essentie. In essentie gaat dit debat over Vlaanderen in Actie en over de Vlaamse Regering. ViA overtuigt niet. Het gaat absoluut niet goed met de Vlaamse Regering.

Voorzitter, ik vond het mooi, bijna ontroerend, hoe u toch nog probeerde een verdedigingslijn op te bouwen. “Vlaanderen in Actie is geen sterk merk”, geeft u toe. Maar u zegt wel “dat de Vlaamse Regering goed bezig is”. Sorry, voorzitter, maar dat slaat nergens op. Dat is totaal ongeloofwaardig. Vlaanderen in Actie was en is het vlaggenschip van deze regering. Hoe kunt u dan zeggen dat deze Vlaamse Regering goed bezig is?

Is het misschien omdat de kaasschaafbesparingen zo enthousiast werden onthaald? Of is het omdat de wachtlijsten opgelost raken? Of omdat het capaciteitstekort in de scholen structureel werd weggewerkt? Nee toch. Deze regering mist visie. Deze regering mist daadkracht.

Ik wil nog verder gaan. Als een voetbalploeg niet meer weet hoe ze moet scoren, als ze te veel tegendoelpunten krijgt, wordt automatisch de rol van de coach ter discussie gesteld. En dan vraag ik mij of hoe het zit met de coach van de ploeg van zelfverklaarde Vlaamse kampioenen? Is de coach, de minister-president, eigenlijk wel goed bezig? Houdt hij zijn ploeg bijeen? Weet hij zijn ploeg aan te vuren en uit te dagen om zichzelf te overtreffen? Heeft die coach er eigenlijk nog wel zin in? Ik vraag me af of Vlaanderen niet te klein geworden is voor Kris Peeters. (Opmerkingen)

In zijn eigen perceptie, natuurlijk.

Collega’s, geen kip ligt wakker van ViA. Niemand kent ViA. Niemand voelt zich aangesproken. De mensen in de straat niet, maar ook het middenveld niet, de vakbonden niet en de werkgevers niet. Voor de sociale partners is ViA/Pact 2020 gewoon een verplichting. Ze kunnen niet anders. De ViA-events, zoals voorzitter Peumans ze met verve beschreef, zijn obligate ceremonies, waar de Vlaamse litanie nog eens wordt afgerateld, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. Dit is je reinste draagvlakbureaucratie.

Minister-president, voor u persoonlijk moet het pijnlijk zijn dat ook de bedrijfsleiders afhaken. Minister Muyters en uzelf onderhouden nochtans warme contacten met de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en met het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka). Dan is het vreemd dat de werkgevers de motor van ViA niet willen doen aanslaan. Integendeel, ze nemen er zelfs afstand van. Urbain Vandeurzen, ex-Vokavoorzitter, maakte nog niet zo lang geleden een vlijmscherpe analyse. Hij vroeg: “Merkt u iets van ViA?” En hij gaf zelf het antwoord: “Het project verwaterde helemaal, ondanks de goede initiële bedoelingen. (…) te veel thema’s (…), te veel doelstellingen (…), de focus verdween, er waren geen vlaggenschipprojecten, ik bespeur ook geen geestdrift.”

Dit staat toch in schril contrast – en dat moet extra pijnlijk zijn – met wat ik vandaag in La Libre Belgique las. Daar zegt de Union Wallonne des Enterprises in een nochtans bijzonder kritische commentaar dat ze het Waalse marshallplan 2.Vert toch een stuk beter vinden dan Vlaanderen in Actie. Ik vind dat toch wel opmerkelijk. De Vlaamse Regering beweert van Vlaanderen een topregio te willen maken, maar Vlaanderen wordt zelfs overklast door Wallonië. De Vlaamse Regering wordt een referentie voor hoe het niet moet.

Kortom, Vlaanderen in Actie enthousiasmeert niet, maar is eerder slaapverwekkend. Vlaanderen in Actie activeert niet, maar het registreert alleen maar. Vlaanderen in Actie opent geen nieuwe toekomstpistes, het duwt initiatieven in een keurslijf van gisteren.

Sommigen doen het af als een communicatieprobleem of een probleem van perceptie, maar dat klopt niet. Gisteren in de commissie Algemeen Beleid bleek dat 60 procent van de indicatoren voor de tussentijdse evaluatie van het ViA niet in de goede richting gaat. Het grootste deel stagneert. Bij belangrijke doelstellingen als talent, zorg, armoede en milieu krijgen we negatieve evoluties of in het beste geval een status-quo. Dat is toch bedroevend. Dit kan niet zomaar aan de kant worden geschoven. De economische crisis verklaart niet alles. En bovendien, minister-president, u was ook al regeringsleider in de vorige regering.

Ook de Vlaamse Regering is niet goed bezig. Er is een groot probleem met Vlaanderen in Actie, maar er is ook een groot probleem met de cohesie binnen de Vlaamse Regering. Dat kunt u nu toch niet meer ontkennen. Het wantrouwen, de wederzijdse beschuldigingen, de afrekeningen: het ligt allemaal open en bloot op straat. WikiLeaks is niet nodig met deze Vlaamse Regering.

Het is juist, een regering moet geen gezelligheidsclubje zijn. Maar je mag toch verwachten dat ze allemaal gaan voor één project. Blijkbaar zijn de wonden die werden geslagen tijdens het Oosterweeldebat nog lang niet geheeld. De N-VA en sp.a lusten elkaar rauw en zitten elkaar voortdurend te stalken: pesten op het werk. En dat voor het oog van de camera’s. De federale perikelen hebben er allicht mee te maken. De grote roerganger van de N-VA maakt van zijn afkeer van links Vlaanderen al lang geen geheim meer. Al wie anders denkt, wordt met banbliksems bedreigd. De tijd van de prille liefde tussen Caroline en Bart ligt ver achter ons.

Collega’s, na alle uitlatingen en oprispingen van de voorbije dagen, bedoelde en niet bedoelde, is Vlaanderen in Actie klinisch dood. Deze Vlaamse Regering moet dringend gaan samen zitten en haar huiswerk opnieuw maken. Vlaanderen heeft nood aan en recht op een echt begeesterend toekomstplan. Als deze regering dat niet kan bieden, als de coach van deze ploeg het niet meer kan opbrengen, stop er dan mee.

Wij denken dat er wel een sterk alternatief mogelijk is voor ViA, dat tot actie en slagkracht kan leiden. Er is een aanpassing nodig. Noem het bijvoorbeeld een ViA 2.Groen. In plaats van Vlaanderen Transitland en de betonvisie van deze regering, pleiten wij voor Vlaanderen Productieland, de transitie naar een groene industrie die duizenden groene jobs creëert. In plaats van de kaasschaaf te halen over onderzoek en ontwikkeling, willen wij, vooral in tijden van crisis, investeren in slimme, schone en sociale technologie. In plaats van te berusten in de wachtlijsten en te beknibbelen op de lonen van zorgwerkers, willen we van Vlaanderen een gidsland maken van zorg voor jong en oud: Flanders Care, maar dan bouwend op mensen en niet enkel op computers en e-health.

Ik besluit: een ander toekomstplan voor Vlaanderen is gewoon nodig. Als dit nieuwe project er niet komt, willen wij ons vertrouwen in deze ploeg ook bij een formele stemming opzeggen. We hopen dan dat de vele heimelijke en openlijke criticasters de moed zullen hebben om voor hun overtuiging uit te komen, in plaats van eeuwig te blijven mopperen in twitters, interne mails en privéblogs. (Applaus bij Groen!, Open Vld en het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, bij sp.a hebben we inderdaad geen WikiLeaks nodig om te weten wat de partijtop werkelijk denkt: sp.a bazuint het gewoon zelf rond via haar kopstukken. Na de gelekte verkeerd gestuurde mail van een medewerker van Caroline Gennez, was er Frank Vandenbroucke en nu ook Ingrid Lieten. Misschien moet de studiedienst van sp.a eens overwegen om een cursus mailen voor dummies te organiseren.

Niet enkel sp.a, ook onze parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft geen gelekte mails nodig om de Vlaamse Regering onderuit te halen. Hij doet het vandaag open en bloot en dat respecteer ik. Ik vind dat correcter dan wat minister Lieten doet, die het uiteindelijk nog probeert te steken op een medewerker. Ze had het wel ondertekend, maar toch was de tekst niet van haar.

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Voorzitter, dames en heren, ik ga niet akkoord met de uitspraak van de heer Dewinter. Ik heb het op geen enkel moment op iemand anders gestoken, ik heb ogenblikkelijk aan de collega’s en ten aanzien van de publieke opinie gezegd dat het mijn volle verantwoordelijkheid is.

Mijnheer Dewinter, als u daar nog over twijfelt, wil ik het nogmaals zeggen: het is mijn volle verantwoordelijkheid en die van niemand anders.

Over die volle verantwoordelijkheid zullen we het zo dadelijk hebben, minister, maar we waren nu bezig met het maken van de rekening van de heer Peumans.

In dezen is het toch wel heel erg merkwaardig dat uitgerekend de N-VA via de parlementsvoorzitter de kritiek van de viceminister-president bijtreedt. Ik had de indruk dat CD&V en N-VA een hecht team vormden in deze regering. Geen kartel, maar toch een team, dit is een nuance, maar die is niet onbelangrijk.

Bart De Wever schuift zowaar een van zijn beste krachten, Jan Peumans, de parlementsvoorzitter, naar voren en dat uitgerekend vandaag, naar aanleiding van dit debat. Hij stuurt niet minister Bourgeois, maar wel Jan Peumans naar voren om de kritiek van Lieten bij te treden. Dat kan tellen. Minister-president, zelfs de N-VA, uw kartelpartner, laat u vallen als een baksteen!

Sommigen zullen zeggen dat wat Peumans nu doet, de ultieme wraak is voor een gemist ministerschap. Ik geloof daar niets van. Dit is een beredeneerde zet van de N-VA om de enige kopman die CD&V nog overheeft, minister-president Peeters, te vloeren en om hem af te maken op de dag van het parlementaire debat. (Rumoer. Applaus bij het Vlaams Belang en bij LDD)

Minister Lieten en voorzitter, voor één keer ben ik het met u beiden eens. U hebt gelijk.

Collega’s van de oppositie, Lieten en Peumans hebben gelijk. En veel meer nog dan het debat te voeren over de vraag of Lieten al dan niet ontslag moet nemen, moeten we als oppositie dankbaar zijn omdat ze de waarheid hebben gesproken.

Bedankt dus, Ingrid Lieten en bedankt, Jan Peumans, voor uw oprechte en ondubbelzinnige getuigenis. Als cynische fractieleider van een oppositiepartij zou ik zelfs geneigd zijn om erop aan te dringen dat Lieten vooral blijft.

Minister-president, nooit zal deze Vlaamse Regering nog geloofwaardig zijn zolang mevrouw Lieten op die stoel naast u zit.

Minister Lieten, zolang u viceminister-president bent, hoeven we in de toekomst naar aanleiding van de Septemberverklaring, van de regeringsverklaring, van de zoveelste evaluatie van ViA, het paradepaardje van uw Vlaamse Regering, alleen nog maar uw woorden te citeren of die van Peumans, en binnenkort misschien ook van anderen.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, mijnheer Dewinter, ik ben erg geboeid aan het luisteren, maar ik zou u toch willen vragen om volledig te citeren. Als ik kijk naar de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord en ViA, dan zie ik dat 95 procent in uitvoering is. Dat is na anderhalf jaar niet zo slecht. (Gelach)

Dat is niet zo slecht, zeker niet voor een regering die heeft moeten besparen. (Rumoer)

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Mijnheer Van Dijck, het is de minister-president zelf die in een plenaire vergadering, ik meen tijdens een actualiteitsdebat, dat percentage in mijn gezicht heeft geworpen. Hij zei dat ik veel te kritisch stond tegenover ViA omdat uit een evaluatie bleek dat 95 procent ervan in uitvoering was.

Ik had het evaluatierapport toen niet, maar ik heb het ondertussen bestudeerd. Ik moet u zeggen dat het rapport vol staat over het maken van rapporten en het beleggen van vergaderingen. Het is lucht, en 95 procent van 0 is nog altijd 0. Het gaat niet over concrete acties, maar enkel over vergaderingen, meetings, conferenties, platformpjes en verslagjes maken. Meer is het niet. (Applaus bij LDD en bij het Vlaams Belang)

Filip Watteeuw

Aansluitend bij wat de heer Vereeck zegt: ook gisteren was het antwoord dat we kregen van de minister-president niet dat men concrete maatregelen gaat nemen, het was dat men zou gaan vergaderen op de drie sporen. Mijnheer Van Dijck, 95 procent in uitvoering? Ik heb een lijst gemaakt van de indicatoren waar het streefdoel niet wordt bereikt. Als u wilt, lees ik ze een voor een voor, maar dan ben ik wel een tiental minuten bezig. U krijgt de lijst ter beschikking.

Mijnheer Van Dijck, ik moet alleen maar de parlementsvoorzitter citeren. Die zegt: ViA is zoiets als de Via Dolorosa, de lijdensweg van Christus in Jeruzalem met de verschillende staties. ViA is niet de Via Dolorosa van Christus maar van Kris Peeters, de lijdensweg van Kris Peeters in verschillende staties. Dat is ViA! (Applaus bij het Vlaams Belang, Open Vld en LDD)

Uw parlementsvoorzitter, uw kopman in dit parlement, uitgestuurd door Bart De Wever, die vandaag afwezig blijft – dat begrijp ik, want de heer Peumans heeft al genoeg gezegd – zegt dat. Dat is de realiteit.

Met zo’n viceminister-president en zo’n parlementsvoorzitter heeft deze meerderheid absoluut geen oppositie meer nodig. Die oppositie wordt tegenwoordig intern op een snoeiharde manier gevoerd.

Minister-president, een tijdje hebt u de indruk kunnen wekken dat de Vlaamse Regering standvastig bestuurt terwijl op federaal vlak de chaos regeert. Steeds meer stellen we echter vast dat dit niet waar is. U lijkt Comical Ali wel, zeker de jongste dagen. U kent hem nog: de Iraakse minister van Informatie die zei dat er niets aan de hand was terwijl de Amerikanen op een paar kilometers van Bagdad stonden. U minimaliseert en u gaat over tot de orde van de dag. Men wil ons doen geloven dat het alleen maar gaat over een verkeerd verstuurde mail waarvan gesuggereerd wordt – misschien niet door u, minister Lieten, maar wel door de media – dat een medewerker het allemaal heeft gedaan en u zelfs niet de auteur was van uw eigen mail. Iedereen weet natuurlijk wel beter. De breuklijnen binnen de Vlaamse Regering worden almaar dieper en vooral de aversie tussen aan de ene kant de socialisten en aan de andere kant de N-VA en CD&V, hoewel het tegenwoordig onduidelijk is aan welke kant de N-VA ter zake staat, worden alleen maar groter.

We hebben de Oosterweelverbinding gehad, miscommunicatie over de begrotingscijfers, het gedoe over de visienota van de VRT, het gekissebis over de scholenbouw, het favoritisme dat is aangeklaagd rond de elektrische wagens, ook alweer van minister Lieten. Het jaar is nog maar begonnen en het is alweer prijs. We hebben discussies gehad binnen de meerderheid zowaar over de vossenjacht. Zelfs daarover komt u niet overeen! Discussies over het nieuwe Mestactieplan, over de oprichting van Cleantech, en nu over Vlaanderen in Actie.

De problemen in de Vlaamse Regering zijn structureel. De mail van Lieten is slechts een oppervlakkig symptoom van de ziekte. Die mail van Lieten is een rood vlekje, wat haaruitval, in het beste geval een beetje koorts. De ziekte zit echter veel dieper en woekert almaar verder. De echte ziekte heet wantrouwen en soms ook onbekwaamheid, gebrek aan visie en slagkracht. De Vlaamse Regering is al lang geen team meer, maar een verzameling individuen zonder kapitein en met een afwezige trainer.

Minister-president, onze conclusie is dubbel: Lieten moet weg! Ik las het in een krant: Lieten deleten! Dat is de essentie. Wie als viceminister-president dergelijke standpunten inneemt, moet consequent zijn met zichzelf en zijn of haar verantwoordelijkheid durven te nemen, en mag zich niet vastklampen aan zijn of haar ministerambt. Wie nog maar een greintje geloofwaardigheid als minister maar ook als politicus wilt overhouden, houdt in dergelijke omstandigheden de eer aan zichzelf en neemt ontslag. Excuses aanbieden en de bladzijde omdraaien alsof er niets is gebeurd, is totaal ongeloofwaardig. Meer nog, het is hypocriet en huichelachtig.

Minister-president, Vlaanderen verdient beter. Vlaanderen verdient een andere en betere regering, die performant en efficiënt is. Vlaanderen verdient, zeker op dit moment, wanneer aan de overkant de chaos regeert en de Federale Regering en het federaal parlement niet werken, een rechtse en uitgesproken Vlaamsgezinde regering, die de belangen van de Vlaming behartigt. En dat kan niet wanneer die regering bekvecht en ruzie maakt. Dat kan niet als de socialisten deel uitmaken van deze regering. We hebben nood aan een rechtse regering in Vlaanderen, een conservatieve regering, zonder sp.a, zonder socialisten, om ervoor te zorgen dat, terwijl de Belgische constructie als een pudding in elkaar zakt, die rechtse regering het heft in eigen handen kan nemen en Vlaanderen wegleidt uit het Belgische moeras.

Minister Ingrid Lieten

Nu begrijp ik u, mijnheer Dewinter. Als u een rechtse regering wilt, moet ik inderdaad weg. (Opmerkingen. Applaus bij het Vlaams Belang)

Dat hebt u goed geconcludeerd. Dan hebt u deze week toch één iets verstandigs gezegd, mevrouw. Proficiat! (Gelach. Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president, het is nog niet te laat om de doofpotoperatie omtrent de affaire-Lieten, waar Jan Peumans eigenlijk namens de N-VA een einde aan heeft gemaakt, een halt toe te roepen. Stuur Lieten samen met sp.a de laan uit. Minister Lieten beweert dat Vlaanderen in Actie “geen sterk merk” is. Ze heeft gelijk. Maak van Vlaanderen en van de Vlaamse Regering een sterk merk, zonder Lieten en zonder socialisten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, minister-president, ministers, collega’s, we hebben het vandaag over de cohesie binnen de Vlaamse Regering en in het bijzonder ten opzichte van het plan Vlaanderen in Actie. De aanleiding tot het debat is de uitgelekte mail, met enkele zeer straffe uitspraken over die cohesie en over ViA.

“Mocht ik zo denken over de regering waar ik in zit, ik zou mijn eigen positie in vraag stellen. Immers, hoe kan Ingrid Lieten nog functioneren? Als je een beetje fierheid hebt, hou je de eer aan jezelf. Kris Peeters vindt zijn tweede adem niet. De cinema gaat gewoon verder. En wat sp.a betreft, is de vraag of de zaak-Lieten nu pijnlijker voor sp.a, dan wel voor de regering.”

Dat zijn niet de woorden van uw nederige dienaar, Open Vld-fractieleider, die voor u staat. Het zijn opeenvolgende citaten van de heren Muyters, Decaluwe, Van Rompuy en Sannen, leden van de meerderheid. Collega’s, jullie zijn stielbedervers. Laat nog een beetje kruimels voor de oppositie. Dit zouden wij eigenlijk moeten zeggen, niet jullie! (Gelach)

En als we het toch over citaten hebben, denk ik dat het enige citaat dat we hier, als een vorm van wijsheid, kunnen gebruiken, er een is van Johan Vande Lanotte. Hij zei enkele dagen geleden op televisie het volgende: “Alles wat men niet in het gezicht van iemand kan of durft te zeggen, moet men ook niet op mail zetten.”

Moet mevrouw Lieten nu ontslag nemen? Dat is een beslissing waar ze in eerste instantie ook zelf over oordeelt. Zij heeft zelf gezegd dat ze blijft zitten. Volledigheidshalve voeg ik eraan toe dat ze harder zal werken. De echte vraag voor onze fractie is: is Ingrid Lieten de rotte appel van deze ploeg? Zou het probleem dat ze tegelijk veroorzaakt heeft door de mail en benoemd heeft in de mail, met haar ontslag opgelost worden?

Mevrouw Lieten, uw parcours was de afgelopen weken niet geheel vlekkeloos. We hebben u daar u al herhaaldelijk op gewezen. U bent echt wel een zeer trage diesel als het op het uitwerken van uw mediabeleid aankomt. U hebt een aantal belangrijke steken laten vallen in uw besparingen inzake onderzoek en ontwikkeling. En met de introductie van de elektrische wagens en het dossier van I-Cleantech, waar morgen in de discussie nog een duchtig woordje over zal worden gesproken, hebt u de internationale ambities van het innovatiebeleid in Vlaanderen herleid tot Limburgs provincialisme.

Gisteren was er nog een incident over de belspelletjes in de commissie, wat ook niet bijzonder aangenaam voor u was.

Foutloos? Neen, zeker niet, maar breek me de bek niet open over de anderen die overigens weinig talrijk aanwezig zijn vandaag – van cohesie gesproken. Het gaat over de ploeg. De ploeg is niet goed bezig en ze degradeert zichzelf steeds meer tot een B-team.

Wie er van beton is, wie er van teflon is, interesseert me eigenlijk niet. Wat me wel interesseert, is wie er de mail gelekt heeft. Dat is een vraag die in de media nog niet gesteld is. In een ploeg die goed werkt en waar iedereen aan elkaar hangt, zou men die mail wel eens in een lade bewaren maar men zal die niet lekken. Wie heeft die mail dus gelekt?

Wat heeft Ingrid Lieten uiteindelijk gedaan? Zij heeft een harde, maar een eerlijke en correcte analyse gegeven. Zij heeft eigenlijk herhaald wat wij als oppositie al een aantal weken en maanden zeggen, wat vervolgens de pers heeft opgepikt en wat men nu in de regering gewoon zelf zegt: “Wij zijn niet goed bezig”.

Er zijn twee conclusies. Men moet in een regering niet uit hechte vrienden bestaan, maar er moet wel een minimum aan collegialiteit zijn om samen te kunnen werken. Op dit moment is dat niet aanwezig. Deze Vlaamse Regering regeert niet, het wantrouwen regeert.

De mail van mevrouw Lieten toont ook aan dat er een gebrek aan visie en slagkracht is. Als er al visie is, trekt men die voortdurend openlijk in twijfel. Dan gaat het natuurlijk over ViA: het plan op economisch, sociaal, cultureel en maatschappelijk vlak dat ons eigenlijk tot de top, of minstens tot de subtop, van de Europese regio’s zou moeten brengen.

Ik dacht dat ViA behoorde tot het DNA van deze regering, maar ik heb nu gemerkt, voorzitter – en van een door de wol geverfd parlementslid valt het me tegen dat het spreekt in de media en niet in het parlement –... (Applaus bij de oppositie en van de heer Ludwig Caluwé)

Ik heb gemerkt dat ViA niet langer behoort tot het DNA van de regering, maar dat ViA voortaan gelijk staat met Via Dolorosa. De heer Dewinter heeft het nog redelijk vriendelijk gehad over ‘de lijdensweg’. Voor mij is het ‘de weg van de pijn’ die u ingeslagen bent en de pijn die u voelt en die u zult blijven voelen zolang u uw huishouden niet op orde zet. Het stokpaardje ook van de Vlaamse minister-president – dat hebben we gisteren in de commissie Algemeen Beleid nog eens gemerkt – dat weggelachen wordt door zijn coalitiepartners, of hoe de zetel van de macht de stoel der onmacht wordt.

Men zegt vaak dat wij als oppositie oppositie moeten voeren en dat we iedere dag afkomen met een hele lange lijst van zaken die in het kortetermijndebat zitten. Ik ga de misstappen van mevrouw Lieten herhalen. Ik geef er enkele andere. “Er worden in onderwijs veel ideetjes gelanceerd, maar er ontbreekt een visie”, staat er vandaag in Knack te lezen. “Investeringssubsidies voor scholenbouw moeten abrupt stopgezet worden. Dat gebeurt ook voor de kinderopvang”. Er is een ongelukkige communicatie over wateroverlast. Er is ongelukkige communicatie over de subsidies voor zonnepanelen. Er zijn de wachtlijsten voor Welzijn die er ooit eens gekomen zijn en die er altijd wel zullen blijven. Er is een begroting in evenwicht, maar als we ze boekhoudkundig bekijken is er ergens toch wel een half miljard euro waar we niet goed weg mee weten. Is die begroting nu in evenwicht of niet? Er is roest en betonrot aan de verkeerspalen, om van de putten in de wegen niet te spreken. De interne staatshervorming geraakt maar niet op dreef. De Oosterweel kan niet meer voor- of achteruit. De verbreding van de Brusselse ring kruipt tergend traag vooruit.

En mijn lijst is niet volledig. U zegt natuurlijk dat de lange termijn telt. “Alle gewin is kattengespin en dat zijn maar kleine debatten. De lange termijn telt en alles zal in Vlaanderen in orde zijn in 2020”. Daarmee worden we al een aantal debatten om de oren geslagen. Gisteren hebben we grondig gedebatteerd over de meer dan honderd indicatoren. De kernindicatoren, een dertigtal, geven toch aan dat de meerderheid in min staat. Er zijn er die in plus staan, maar de meerderheid staat in min. U kunt dan zeggen dat het over de crisisjaren gaat enzovoort. Gedeeltelijk is dat waar, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere regio’s. Als we niet opletten, verglijden wij naar mediocriteit. Ik hoor dat een voornaam parlementslid, links van mij in het halfrond, eigenlijk hetzelfde zegt in De Standaard. Hij heeft het over ‘storende middelmatigheid’. Middelmatigheid is in feite altijd storend.

Minister-president, in feite verdampt het macroverhaal van ViA langzaam. Hoe kunt u dit nog redden? Voor de Open Vld blijft een langetermijnverhaal nuttig. Het is goed dat een regering dagelijks tracht te regeren en het kompas op de lange en de middellange termijn houdt. U moet twee zaken doen. U moet meer keuzes maken. In dat verband zou u toch eens naar het Waalse marshallplan moeten kijken. U moet een autonomer projectmanagement installeren. Nu is het immers niet duidelijk wie ViA concreet aanstuurt.

Met een cohesie als deze is de oppositie eigenlijk overbodig. Ik kan me al iets bij uw repliek voorstellen. U kunt me natuurlijk verrassen. Ik veronderstel dat u ons zult zeggen wat belangrijk is. U zult zeggen dat er hard is gewerkt en nog harder zal worden gewerkt. Er zullen duidelijke afspraken worden gemaakt. Er zal eensgezindheid zijn. De rangen zullen worden gesloten. Indien deze elementen niet aan bod komen, zult u me al hebben verrast. U kunt zich echter de moeite besparen. Geen hond in Vlaanderen gelooft u nog als u zegt dat u een regering hebt die de rangen heeft gesloten. Vlaanderen verdient beter en kan vooral beter. U weet dat. (Applaus bij het Vlaams Belang, de Open Vld, Groen! en LDD)

Lode Vereeck

Voorzitter, het gaat hier om de mail van minister Lieten. Wie schreef hem, wie verstuurde hem, wie lekte hem en, vooral, waarom en wat nu? Dat zijn de vijf hamvragen waarmee minister Lieten ons heeft opgezadeld.

Voor ik die vragen beantwoord, wil ik duidelijk stellen dat ik mijn toespraak zelf heb geschreven en dus alle verantwoordelijkheid op mij neem. (Gelach en applaus bij het Vlaams Belang en de Open Vld)

De eerste vraag luidt wie de mail heeft geschreven. Dat is minister Lieten zelf geweest. Indien dit niet het geval zou zijn, toont deze mail aan dat de minister haar kabinet niet in de hand heeft. Bovendien slaat de mail nagels met koppen, waarover straks meer zal volgen.

De tweede en minst belangrijke vraag luidt wie deze mail heeft verstuurd. Dat antwoord is met zekerheid gekend. Het is Anita, de secretaresse van de minister, geweest. Waarvoor dank. Vergissen is menselijk. Het moet voor haar verschrikkelijk zijn. Hopelijk wordt ze bestuurder bij de vzw I-Cleantech en krijgt ze gedurende een jaar een elektrische auto. (Gelach en applaus bij het Vlaams Belang en de Open Vld)

Om de derde vraag te beantwoorden, moeten we weten wie de mail allemaal in zijn mailbox kreeg. Ook hierop kennen we het antwoord. Het gaat om de leden van de Vlaamse Regering en van het politbureau van sp.a.

De vraag is dan wie de mail heeft gelekt. Wie heeft er voordeel bij minister Lieten en sp. a in diskrediet te brengen? Op het eerste gezicht zou men denken aan de teflon- en betonkarikaturen van de Vlaamse Regering: Teflon Muyters en Beton Bourgeois. Dat is mogelijk, maar ik verdenk Siegfried Bracke. Die staat namelijk nog steeds, zij het onder een andere naam, op de mailing list van sp.a. (Gelach en applaus)

Wat de inhoud van de mail betreft, heeft minister Lieten al toegegeven dat haar sneer naar de collega’s niet netjes en oncollegiaal was. Ik druk me voorzichtig uit. Ik kan iedereen verzekeren dat, indien ik hier vanop deze tribune ministers zo zou schofferen, de voorzitter van het Vlaams Parlement mijn microfoon zou dichtgooien nog voor ik ‘beton’ kon zeggen. Ik zou hem bij hoge uitzondering gelijk geven.

De beeldspraak van de minister is niet alleen beledigend, maar ook niet adequaat. Haar collega’s doen me veeleer denken aan karikaturen uit karton of uit plastic.

Ook bent u als viceminister-president blijkbaar ook van oordeel dat de socialistische ministers in de Vlaamse Regering te weinig uit de verf komen. Ik kan u geen ongelijk geven, maar in plaats van dat uw kabinet initiatieven neemt, is het blijkens uw e-mail blijkbaar op zoek naar “een koepelverhaal dat het beleid van onze ministers omspant”. Ja, daar zitten de mensen in Vlaanderen echt op te wachten. Ik word op straat regelmatig aangeklampt door mensen die me angstvallig vragen waar nu dat koepelverhaal van die socialistische ministers blijft. (Gelach)

Stop alstublieft met dat soort verkooppraatjes: ze ondermijnen uw gezag. Om de woorden van de heer Van Rompuy te gebruiken: “Hoeveel geloofwaardigheid heeft een minister van Innovatie nog die alleen al de naam van haar beleidsdomein te ‘ingewikkeld en slimmerig’ vindt?” Als volgens u het woord ‘innovatie’ te moeilijk is voor de gewone Vlaming, dan heb ik een suggestie: misschien kunt u Cleantech voortaan Propertech noemen.

Dit mag ons eigenlijk niet afleiden van uw terechte boodschap als klokkenluider: Vlaanderen in Actie is een flop, het is een slecht merk. Mijn fractie vindt het bijzonder moedig dat u dit vanuit de Vlaamse Regering durft te bevestigen. Gisteren is hierover nog van gedachten gewisseld in de commissie Algemeen Regeringsbeleid. Er is niets mis met de grote ambitie om van Vlaanderen een topregio te maken. Meer zelfs, wij delen die ambitie. De ambities worden echter niet gerealiseerd. Vorige week zei de N-VA nog dat uw uitspraken “totaal ontoelaatbaar” waren, maar vandaag geeft uw nieuwe vriend Jan Peumans u gelijk in De Standaard: “ViA is een slecht merk en het niveau van de workshops is van een storende middelmatigheid.” ViA is dood, Lieten heeft het begraven en vandaag danst Peumans op het graf. Vlaanderen in Actie is gedaan. (De heer Lode Vereeck verscheurt ViA-document. Applaus bij LDD)

Geachte leden, dat brengt me bij mijn laatste vraag. Hoe moet het nu verder? Door ViA te kelderen heeft de viceminister-president de ruggengraat van deze regering gebroken. De geloofwaardigheid van deze bestuursploeg is aan flarden. Ik vraag me af hoe deze regering nog kan functioneren? Telkens u hier komt zitten, zullen wij ons immers afvragen wie welke karikatuur is. Dit zal u blijven achtervolgen. Dit werkt niet meer. De bevolking en dit parlement kunnen deze regering toch niet meer ernstig nemen. Hoe kan de minister-president bijvoorbeeld nog geloofwaardig over ViA praten, als de viceminister-president én de voorzitter van dit parlement er niet meer in geloven?

Minister-president, een goed gesprek van een uur is echt onvoldoende om de geloofwaardigheid van uw regering te herstellen. Niet alleen minister Lieten is haar gezag kwijt, maar ook uw hele regering. Let wel: individuele ministers kunnen misschien nog functioneren op het niveau van de commissies, maar uw ploeg is een lachertje, een stelletje karikaturen. Ik vind dat erg, want LDD is een V-partij, die graag een performante Vlaamse overheid ziet.

Viceminister-president, uw collega Muyters en ook mijn collega Decaluwe stellen u voor een eenvoudige keuze: ofwel houdt u de eer aan uzelf en neemt u ontslag, ofwel blijft u zitten, maar dan bent u monddood, omdat u simpelweg niet meer kunt functioneren. Nu heb ik de afgelopen dagen ook gehoord, opnieuw van de heer Van Rompuy, dat het tegenwoordig niet meer gebruikelijk is om ontslag te nemen. Waarde collega Van Rompuy, ter zake ben ik het niet met u eens. Recent nog hebben Teflon Muyters en Beton Bourgeois consequent ontslag genomen toen ze hun zitje in de Kamer wilden veiligstellen. (Gelach. Applaus bij de oppositie)

“Quod erat demonstrandum”, om de heer De Wever te citeren.

Viceminister-president, politiek is een raar beest. Precies omdat u niet meer kunt functioneren, is de kans groot dat u aan boord mag blijven. Het komt CD&V en N-VA immers goed uit een vleugellamme en monddode coalitiepartner te hebben. Het kan verkeren: van machtigste zakenvrouw in Vlaanderen tot machteloze minister. De vraag is of het dat is waarvoor uw kiezers – of beter gezegd, de kiezers van Peter Vanvelthoven – hebben gestemd. (Gelach)

Minister, deze regering is een poppenkast en u bent voorlopig de controle kwijt.

De ministers Bourgeois en Muyters nemen even ontslag om hun federaal zitje veilig te stellen, en u staat erbij en kijkt ernaar. Minister Lieten schiet uw eigen regering en ViA af, en u staat erbij en kijkt ernaar. Ook de parlementsvoorzitter uit uw eigen meerderheid schiet met scherp. Kortom, het is een zootje, en u staat erbij en kijkt ernaar.

De ruzies en het wanbeleid stapelen zich op: ViA, Oosterweel, putten in de wegen, de achteruitgang in Onderzoek en Ontwikkeling. De regering-Peeters II is op de sukkel. Al anderhalf jaar bent u op zoek naar een tweede adem die u maar niet vindt.

Minister-president, ik ben het vaak niet met u eens, maar ik heb wel respect voor u. Ik zeg dit zonder enig leedvermaak, integendeel, ik betreur dit ten zeerste, omdat LDD overtuigd is dat enkel het Vlaamse niveau een performant beleid kan voeren. Kàn voeren. Maar zo kan het niet verder. In het belang van de Vlamingen roep ik u op om na anderhalf jaar sukkelen een doorstart te maken en uw regering te herschikken. Ik verwacht de komende uren en dagen echt leiderschap van u. Gebeurt dat niet, dan blijft u ten eeuwige dage de gevoelloze karikatuur, opgetrokken uit beton en teflon en opgescheept met een slecht merk. Vlaanderen verdient beter, minister-president. (Applaus bij de oppositie)

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, minister-president, leden van de regering , collega’s, wat is dit een merkwaardig debat. Ik neem het niemand kwalijk dat hij of zij geagiteerd was vorige vrijdag na het horen van de berichten vrijdagmorgen. Ik was ook serieus geagiteerd. De ene minister noemt de ander macho, beton of teflon. Het is vanzelfsprekend dat de oppositie bloed ruikt en dat de meerderheid geschokt is. Ik was het ook.

Ik werd het iets minder toen ik de eigenlijke tekst onder ogen kreeg. Het werd me duidelijk dat het om een per ongeluk uitgelekt intern stuk ging. (Gelach. Applaus bij het Vlaams Belang)

Het ging gelukkig niet om de inhoud van het beleid, maar om de perceptie en de verpakking.

Er is hier veel te doen over het zinnetje: Vlaanderen in Actie is geen sterk merk. Jan Peumans vond het deze morgen nodig om daar nog een schepje bovenop te doen. (Rumoer)

Vlaanderen in Actie is geen sterk merk, maar Vlaanderen in Actie heeft dat ook nooit willen zijn. (Gelach)

U kunt wel lachen, maar ViA bevat 88 doelstellingen. (Applaus bij de oppositie)

Vlaanderen in Actie bevat 88 doelstellingen en geen een van die 88 doelstellingen luidt dat Vlaanderen in Actie zelf bij een breed publiek moet worden gepromoot. ViA is geen wasproduct. Trouwens, als het dat wel zou willen zijn, dan zouden er veel grotere promotiebudgetten tegenover moeten worden gesteld. (Gelach)

Ik neem aan dat het ook niet de bedoeling is van Jan Peumans dat Vlaanderen in Actie geld naar Slangen en anderen zou sturen.

Wat is ViA dan wel? Gelukkig heb ik dat ook gelezen in de mail van minister Lieten. ViA moet zorgen voor een constante beeldvorming en strategie. We willen in 2020 op tal van domeinen tot de Europese top vijf behoren. Daarvoor zijn 88 doelstellingen geformuleerd en 338 sleutelprojecten aangegeven om die te bereiken. Voor de realisatie van het project stelt de Vlaamse Regering zich heel kwetsbaar op. Ze heeft zelf indicatoren bepaald waarmee we de resultaten kunnen meten. Het klopt, we gaan niet op alle indicatoren in de goede richting; daar werd gisteren uitgebreid over gesproken in de commissie Cultuur. Ik had liever gewild dat alle commissieleden gisteren hun gedacht hadden gezegd in plaats van vandaag in de media.

Goed, voor veel indicatoren doen we het goed, voor andere zijn er problemen. Dat heeft te maken met de meting van veel indicatoren in het jaar 2009, het diepste crisisjaar. Sommige collega’s zaten in de paars-groene coalitie die regeerde van 1999 tot 2004. Toen hadden we het project Kleurrijk Vlaanderen. Ik weet niet of iemand zich dat nog herinnert. De weinige resultaten die toen werden gemeten, vielen erg mager uit. Toen werd Bart Somers hier ondervraagd. Hij weet die tegenslagen aan het slechte sociaal-economisch jaar 2003. Kan iemand zich 2003 nog herinneren als een crisisjaar? Is dat vergelijkbaar met 2009, het ergste crisisjaar sinds de jaren 30? Ik kijk naar de liberalen en de groenen. Als u nu de crisis niet accepteert als verantwoording voor het feit dat we niet altijd en overal de goede richting uitgaan, dan wil dat wat zeggen voor Kleurrijk Vlaanderen.

ViA mag niet eng en koud worden voorgesteld. Het is misschien wat te hoog gegrepen. ViA omvat ook: de zwakken meetrekken. ViA omvat ook, en terecht: ervoor zorgen dat tegen 2020, en het liefst veel sneller, minder jongeren zonder diploma uit school komen. ViA omvat ook: de armoede terugdringen. ViA omvat ook: een warme samenleving creëren. Het is trouwens mijn diepste overtuiging, mijn diepste politieke overtuiging, dat het een niet zonder het andere kan. We moeten de sterken de kans geven en tegelijk de zwakken meetrekken om een evenwichtige samenleving te realiseren die vooruitgaat. De Europese landen die dat model volgen, komen als beste uit de crisis. Dat is dus de juiste aanpak.

Onze aanpak levert onmiddellijke resultaten op. We hebben de tweede beste groei in heel Europa, we zijn tweede na Duitsland. Dat heeft ook daarmee te maken. We kunnen dat bereiken terwijl we een zeer ambitieus programma volgen. Samen met een andere Europese deelstaat, namelijk Beieren, slagen we erin om in 2011 een evenwicht te bereiken. Ondertussen streven we naar voortgang in die ambitieuze projecten. Tegelijk zorgen we ervoor dat de zwaksten niet in het gedrang komen. Vorige maandag nog is een akkoord gesloten voor vijfhonderd extra aanwervingen in de zorgsector. Dat is allemaal gebaseerd op dat ene zinnetje in die mail. Maar wij waren meer geschokt door een aantal andere woorden: macho, beton, teflon.

We vreesden even dat we te maken zouden krijgen met een klassieke debattechniek: van de tegenstander een karikatuur maken, en dan de karikatuur aanvallen om zo zichzelf sterker te maken. Gelukkig werd dat in de rest van de mail niet verder ontwikkeld. (Rumoer)

We willen daar graag bevestiging van horen. We hebben het al gehoord, maar we willen er vandaag nog graag uitdrukkelijk bevestiging van krijgen dat we loyaal als coalitiepartners kunnen verder werken, dat het Vlaams regeerakkoord, Vlaanderen in Actie en de loyaliteit tussen de drie regeringspartners boven alles staat.

Dit was voor de meerderheid, voor de regering geen makkelijk moment. Het was een moeilijke periode. Dat heeft misschien voor een deel te maken met het feit dat men moet regeren en tegelijkertijd besparen, met de federale onzekerheid. Dit is inderdaad een moeilijk moment. Mijnheer Dewinter, mijnheer Gatz, u had het over de Via Dolorosa. De parlementsvoorzitter verwees er ook naar. De Via Dolorosa was de kruisweg, de lijdensweg die Christus moest gaan. Maar nadien is hij verrezen. Pasen is nabij! (Applaus bij de meerderheid)

Filip Watteeuw

Voorzitter, ik treed de heer Caluwé bij als hij zegt dat het debat een merkwaardige wending heeft genomen. Niet alleen steekt hij de heer Vereeck naar de kroon als het de humor in de toespraak betreft. Hij kijkt ook zeer selectief naar ViA. Hij zegt dat de indicatoren economisch zijn, dat we daar niet alleen naar moeten kijken. Hij zegt echter bovendien dat het nooit de bedoeling is geweest dat ViA alom bekend was.

Ik dacht dat ViA de bedoeling had om Vlaanderen breedmaatschappelijk in beweging te brengen. Het is niet alleen de regering die ervoor kan zorgen dat Vlaanderen een topregio wordt. En dan zegt hij dat het eigenlijk niet de bedoeling was dat iedereen die grote campagnes zou kennen. Het was echter wel de bedoeling dat de belangrijke maatschappelijke actoren mee zouden zijn. Die haken af. Ik heb Urbain Vandeurzen al geciteerd. Ik kan echter nog een aantal citaten geven. Philippe Naert van de Antwerp Management School zegt: “Voor Vlaanderen denk ik persoonlijk dat we geen duidelijke strategie hebben. Er is ViA en allerlei andere programma’s, maar die zijn niet wervend. Ik zie niemand die daar echt enthousiast over is.” Dat is een duidelijke uitspraak. Mark Waer zegt: “En dat terwijl de regering de mond vol heeft van Vlaanderen in Actie, toonbeeld van innovatie en kenniseconomie. Maar ze maakt geen keuzes.”

Er zijn heel wat mensen die dergelijke uitspraken hebben gedaan, ook mensen uit de meerderheid. U verzwijgt zedig dat er ook een aantal mensen uit uw fractie bij zijn, want wat de heer Van Rompuy zei, was ook niet mis. In die zin zeggen dat het niet de bedoeling was, is niet correct. Ik vraag u of u nog gelooft in Vlaanderen in Actie. Als u echt realiteitszin hebt, dan zegt u gewoon dat dit project klinisch dood is.

Lode Vereeck

Voorzitter, van de heer Caluwé onthoud ik dat ViA helemaal geen sterk merk moet zijn. Ik herinner me nog een debat van vorig jaar, toen we het hadden over de nieuwe website, over de buttons, waarvan de heer Watteeuw er eentje heeft opgespeld. Hij heeft die waarschijnlijk nog onder de kast gevonden. Maar ik herinner me ook nog met welke fierheid minister-president Peeters ons kwam vertellen dat Vlaanderen in Actie op Facebook iets van een 315 vriendjes had. Het was dus wel degelijk de bedoeling om hiervan een sterk merk te maken.

Mijnheer Caluwé, ik begrijp dat u van de minister-president de Christus Peeters wilt maken, die zijn lijdensweg afgaat. Maar Christus werd natuurlijk wel verraden door Judas Lieten. (Applaus bij LDD)

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Collega’s, de vraag is wat men eigenlijk van een regering wil, wat men van een regering verwacht. Ik heb enkele interne mails en Facebookberichten meegebracht.

“De ministers en de medewerkers verdienen alle waardering. Al jaren knokken we om de inspraakcultuur te verbeteren en door te drukken in de scholen, op vergaderingen en in overlegorganen. Cao 9 biedt voor ons, voor de eerste keer in de geschiedenis, de garantie dat onze inzet niet tevergeefs is.”

Iemand anders schrijft over de minimumlevering van aardgas: “Een heel goed initiatief. Energie is geen luxe meer maar een basisbehoefte en moet voor iedereen betaalbaar blijven.”

Het derde citaat gaat over de haalbaarheid van een derde net, een kindernet, op de openbare omroep: “Het is lang geleden, om niet te zeggen nooit eerder gezien, dat iemand op het hoogste niveau gepleit heeft voor de kwaliteitszorg voor kindertelevisie.”

In debatten in het parlement is het zo dat er veel onderwerpen zijn die minder aandacht krijgen. Je ziet het hier vandaag aan de aanwezigheid en aan het verschil in animositeit en in de voorbereiding van de collega’s over die onderwerpen. Dat geldt ook voor deze regering. Dat is eigen aan de politiek. Het is niet erg. Politici moeten daarover niet klagen, ze moeten daarin bescheiden blijven. Maar ze moeten ook hun kleuren durven tonen.

Sven Gatz

Mijnheer Crombez, u citeerde daarnet drie zeer positieve mails voor de Vlaamse Regering. Bent u er absoluut zeker van dat ze niet van Stijn Stijnen komen? (Gelach)

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Mijnheer Crombez, ik vind het zeer mooi dat u net die voorbeelden aanhaalt omdat het debat vandaag in de eerste plaats gaat over de cohesie in de Vlaamse Regering. Ik volg de commissie Media en ik kan u zeggen dat er bijvoorbeeld bij CD&V geen voorstanders zijn van een derde kindernet. In de commissie Media kun je pas echt goed vaststellen hoe het gesteld is met de cohesie binnen de Vlaamse Regering. Die is heel slecht. Nog maar gisteren heeft CD&V haar vertrouwen opgezegd in een ontwerp van decreet dat minister Lieten zal aanbieden. Je moet gewoon maar even de conceptnota over de VRT van de heren Decaluwe en consorten naast de visienota van minister Lieten leggen, en dan weet je hoe de verhoudingen tussen de socialisten en de christendemocraten in deze regering zijn. (Applaus bij het Vlaams Belang)

John Crombez

Ik begrijp ieders ongeduld maar ik kom nog op de cohesie. Ik laat de humor aan de anderen. (Opmerkingen)

Ik citeer nog een ander stuk: “Daarom is Vlaanderen in Actie een positief vehikel. Het heeft het voordeel van de duidelijkheid. Vlaanderen in Actie zorgt voor een consequente beeldvorming en strategie.” Dat komt niet uit het regeerakkoord maar uit de mail die werd verstuurd. Minister Lieten vindt dat ViA sterker kan als merk. Dat verdient zelfs een discussie. Maar zij vindt op geen enkel moment dat ViA niet werkt. Het inhoudelijke is daarbij inderdaad belangrijk.

Het is belangrijk voor deze regio dat er een regering is die werkt. Ik ben het niet eens met de collega’s die hier al een paar keer hebben gezegd dat Vlaanderen beter verdient. Ik ben het wel eens met de heer Caluwé, die verwijst naar de omstandigheden waarin deze regering is gestart. Nu al anderhalf jaar is er in zeer uitzonderlijke omstandigheden wel degelijk bestuurd en goed bestuurd. Er is in dit land een regering die werkt. Hoe kun je dat beter in de markt zetten? De interne mails en Facebookberichten die ik daarnet citeerde, komen van burgers, die iets verwachten van een regering. Niet van politici, mijnheer Wienen. Het is interessant dat u verwijst naar de discussies in het parlement. Het moet een permanente oefening zijn om de boodschap van de regering over de inhoudelijke thema’s te brengen. Daarover discussiëren is niet abnormaal.

Er stonden in de mail die is verstuurd van op het kabinet, ongepaste passages. Die bewijzen alleen dat er in de politiek en in de kabinetten vaak op een rationele manier maar vaak ook op een emotionele manier aan politiek wordt gedaan. Soms gebeurt dat zelfs heel driftig. Onze plenaire vergadering toont dat ook soms.

Het is niet vreemd dat discussies binnen de politiek hoog kunnen oplopen. Hier zitten veel mensen met verschillende ideeën en een verschillende ideologie. Stel je voor dat dat geen discussie oplevert. Dat is normaal. Iemand die schrikt van een mail die – of van een intern stuk dat – naar die discussie verwijst, daar schrik ik dan weer van.

Ik denk dat politici alle eigenschappen hebben die andere mensen ook hebben. Ik heb voor één keer ook een citaat bij me – moestal doe ik dat huiswerk niet – van Europees voorzitter Herman Van Rompuy. Niets menselijks is de politici vreemd. Wie dat ontkent, bezondigt zich volgens hem aan de christelijke deugd van de hypocrisie. Het is niet voor het eerst, ook niet in deze plenaire vergadering, dat politici stoere verklaringen afleggen. Onlangs zei iemand nog over een redelijk straffe uitspraak: “Het was niet mijn beste uitspraak.” En daarmee was de kous af. We zijn het ook niet gewoon dat politici boudweg zeggen dat ze een slecht moment hebben gehad. We zijn het al helemaal niet gewoon dat mensen binnen de meerderheid dat zeggen over elkaar.

We krijgen hier soms van de oppositie te horen dat de meerderheidsfracties opmerkingen of kritische vragen hebben aan de regering. Dat zou er nog aan ontbreken. Bij mijn weten zijn we allemaal verkozen om de regering te controleren, zowel meerderheid als oppositie. Het is onze verdomde plicht om kritisch te zijn. Dat mag zelfs binnen de regering. Waarom niet?

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Mijnheer Crombez, parlementsleden moeten inderdaad kritisch zijn ten aanzien van ministers die zij controleren. Een belangrijke vraag blijft voor mij nog altijd onbeantwoord. Wie schreef die mail? Ik denk dat u als sp.a-fractieleider ons misschien kunt helpen. Dat is wel heel belangrijk. Ofwel schreef de minister die mail zelf en liegt zij. Indien zij niet liegt, dan is het nog veel erger. Dan betekent het dat een kabinetsmedewerker die vernietigende mail over de Vlaamse Regering heeft gemaakt. Dat betekent dan dat uw boegbeeld van sp.a in de regering zelfs nog niet de moeite doet om een evaluatie te maken in opdracht van de partijtop over de regering. Dat zegt heel veel over het engagement van minister Lieten binnen de regering wanneer een kabinetsmedewerker die vrijheid heeft om haar naam daaronder te zetten.

Minister Ingrid Lieten

Ik heb het al honderdmaal gezegd en ik zal het nogmaals herhalen. Wie dat geschreven heeft, maakt niet uit. Ik ben eindverantwoordelijke voor wat mijn kabinet doet en ik neem die verantwoordelijkheid.

Peter Reekmans

Mevrouw de minister, dat betekent dus dat u niet de evaluatie maakt van de regering maar dat uw kabinetsmedewerker dat doet. Maak die kabinetsmedewerker dan minister. Dan bent u overbodig.

John Crombez

Het is belangrijk dat politici te allen tijde op hun eigen woordgebruik letten. Zij hebben een voorbeeldfunctie. Er zijn excuses aangeboden. Er is over gepraat en er is een streep onder getrokken. De politieke vraag is hoe het staat met deze regering en hoe die best kan worden geëvalueerd. De vraag die moet worden gesteld voor de evaluatie van de regering, is of deze regering erin slaagt om in een bar economisch klimaat Vlaanderen als regio op poten te houden. Een andere vraag is of de Vlaamse Regering erin slaagt om de welvaart en het welzijn te behouden, eveneens op een moment dat het stormt in Europa en in de wereld. Slagen de Vlaamse ministers en deze ploeg erin om alle Vlamingen een toekomst te geven en daarvoor de goede basis te leggen? Kan deze regering de vraagstukken die op ons afkomen, de milieuvraagstukken, vergrijzing en verjonging, aanpakken? Voor mij is het antwoord op al die vragen ‘ja’. Onze partij heeft mee onderhandeld over het regeerakkoord. We zijn daar nog altijd heel tevreden mee. Het stoort sommigen blijkbaar dat de socialistische partij haar accenten kan drukken.

Mijnheer Crombez, ik wil wel hoor. Langs de ene kant hoor ik de fractieleider van CD&V vandaag nog eens uitdrukkelijk zeggen – en terecht, want dat is het minimum dat hij kan doen – dat hij hoopt dat we op zijn minst excuses krijgen van de socialisten. Ik hoor echter geen woord van spijt, geen enkele verontschuldiging, geen excuses, geen sorry, helemaal niets. Alleen een pleidooi voor de terugkeer van wat we vroeger – onder paars – kenden als de open debatcultuur, waarbij men zo veel mogelijk elkaar bekladt, zijn eigen ding doet, elkaar onverbloemd de waarheid zegt, terwijl de samenhang totaal verdwenen is. Dat is hetgene wat u hier vandaag komt bepleiten. Dat betreur ik zeer. Ik vraag me af hoe het verder moet met deze regering na uw pleidooi ter zake. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Lode Vereeck

Mijnheer Crombez, het is natuurlijk van twee dingen een. Ofwel zegt u dat we afgunstig zijn omdat de socialistische ministers hun standpunten kunnen doordrukken. Dat is dan úw visie. Ofwel is het de visie van minister Lieten, die zegt dat we nood hebben aan een koepelverhaal omdat u er als socialistische minister niet uit komt. Maar het is het een of het ander.

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mijnheer Crombez, ik heb in december al eens aan minister Lieten gesuggereerd om de handdoek in de ring te gooien. Dat was niet wegens mails over teflon en beton, maar wel wegens de grote ongerustheid die er heerst bij verschillende verenigingen over het feit dat er niets gebeurt wat betreft kansarmoede. Daarstraks is er gezegd dat het ViA-akkoord een aaneenschakeling is van vergaderingen en rapporten. Wel, het Vlaamse armoedeplan is tot nu toe ook een aaneenschakeling van rapporten en vergaderingen.

Op 1 april wordt er verwacht dat minister Lieten concrete acties voorstelt inzake armoedebestrijding. Op dat moment, mijnheer Crombez, zullen we zien hoe zwaar sp. a nog weegt in deze regering en hoe links deze regering wel is.

De voorzitter

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Mijnheer Crombez, u zit ook in de commissie Welzijn en volgt dat ook heel goed op. Kunt u nu met een grote overtuiging zeggen wat u daarnet gezegd hebt: dat we in het kader van welzijn goed werken? Kunt u zeggen dat er vandaag minder problemen zijn dan twee of drie jaar geleden? Kunt u zeggen dat er al een grote inhaalbeweging is gebeurd? Kunt u zeggen dat de wachtlijsten drastisch verminderen en dat er geen problemen meer zijn in kinderopvang? Kunt u dat met een gerust hart zeggen?

Ik wil ook aansluiten bij mevrouw Vogels. We hebben verleden week inderdaad met een grote afvaardiging vanuit de armoedesector samen gezeten. Daar was de noodkreet heel groot. Ik ben benieuwd of u met grote overtuiging kunt zeggen: “Ja, wij hebben deze problemen aangepakt.” Jullie doen veel aankondigingen, dat is juist. Maar er is weinig visie, weinig concreets, laat staan dat er een budget naast staat.

John Crombez

Ik wou daar net toe komen, mevrouw Van der Borght.

Eerst wou ik nog zeggen dat we in juli 2009 alle steun hebben toegezegd aan het regeerakkoord, ViA en Pact 2020. Vandaag is dat onverminderd zo.

Als het gaat over de realisaties van het voorbije anderhalf jaar – want het was geen drie jaar, drie jaar geleden was u er nog bij, als ik goed reken – dan denk ik dat men het begrotingsevenwicht, waar sommigen smalend over doen, echt niet moet onderschatten. Als het zo makkelijk is als de oppositie beweert om het begrotingsevenwicht te halen, waarom gebeurt het dan bijna nergens, ook niet in de regeringen in dit land waar delen van de oppositie in zitten? Als het zo eenvoudig is, waarom doen jullie dat dan niet?

Een tweede punt is dat ik de jongste dagen ook heb gezien dat een aantal mensen de aanleiding te baat nemen om een aantal lijstjes te maken van het beleid zelf, zoals mevrouw Van der Borght van de kinderopvang. Dan lees ik dat men schrijft dat de middelen voor de zelfstandige opvang geblokkeerd, bevroren zijn. Als men die lijstjes maakt, moet men dat wel correct doen. Het tegendeel is namelijk waar: de middelen dreigden op te raken omdat het een succes was en daarom heeft men er recent nog middelen aan toegevoegd. Toch schrijft men ongestraft dat ze bevroren zijn.

Ik denk dat het spreekwoord ‘gelogen of het gedrukt staat’ hier zeer terecht is.

Ik geef nog een voorbeeld. Er is een discussie over de belspelletjes. Het gaat over de bescherming van mensen die in een zwakke positie worden geplaatst, omdat er bedrog wordt gepleegd. De houding van de minister is: we gaan kijken hoe we die mensen kunnen beschermen tegen dat bedrog. Dan is het een discussie over bevoegdheden. Kan dat? Het is normaal dat de regering kijkt naar een manier om dat bedrog te stoppen.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Mijnheer Crombez, we hebben daarover gisteren in de commissie vrij uitgebreid gediscussieerd. Het is duidelijk wie daarvoor verantwoordelijk is in de Federale Regering en er ook verantwoordelijk voor is dat die belspelletjes in 2004 gelegaliseerd werden. Mijn partij was daarbij, maar u had toen de minister van Overheidsbedrijven. Uw minister van Overheidsbedrijven heeft die belspelletjes, die toen op heel veel weerstand stootten, gelegaliseerd. Waarom? Omdat het overheidsbedrijf Belgacom daar heel veel aan verdiende.

Als je iets wilt doen, mijnheer Crombez, moet je ook de moeite doen om te overleggen met je federale collega’s. Ik heb in de voorbije dagen tot twee keer toe vastgesteld dat uw minister geen enkel overleg pleegt met haar federale collega’s, noch met staatssecretaris Devlies over de fraudebestrijding bij de belspelletjes, noch met minister Van Quickenborne over de problematiek van de iPad. Er doen zich problemen voor op het terrein en het kabinet van uw minister doet de moeite niet om contact op te nemen met de collega’s in de Federale Regering. Dan moet je mij niet komen vertellen dat er een goed beleid is.

Wim Wienen

Mijnheer Tommelein, minister Lieten pleegt inderdaad geen overleg met haar federale collega’s, ze pleegt niet eens overleg met haar CD&V-collega’s binnen de regering. Gisteren heb ik zeer duidelijk de woordvoerder en de mediaspecialist van CD&V horen zeggen dat hij het ontwerp van decreet daarover niet zal goedkeuren.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

We gaan het debat van gisteren niet opnieuw voeren. De moraal van het verhaal is: iedereen is tegen die belspelletjes, dat is de discussie niet. Drie weken geleden heb ik ook al gezegd dat er één politicus in dit land daarvoor al iets heeft gedaan en dat is staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding Devlies. Het zou goed zijn om eens vanuit de verschillende regeringen samen te zitten, want ik kan juridisch staalhard aantonen dat dat geen Vlaamse maar een federale bevoegdheid is. Onze fractie gaat dit ontwerp van decreet niet goedkeuren, tenzij men een vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof om aan te tonen dat de eerdere uitspraken van het hof blijkbaar verkeerd waren zodat er geen bevoegdheidsprobleem is.

Wim Wienen

Tot zover de cohesie in de regering. (Gelach)

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Goed, als alle leden van de commissie Media aan het woord komen, zeg ik ook wel iets. Hier in de plenaire vergadering en in de commissie hebben we de discussie gevoerd over de belspelletjes. We zijn het er allemaal over eens dat we daartegen moeten optreden. Wie het moet doen, waar en hoe, alstublieft, daarover gaat het eigenlijk in mindere mate. Het gaat erover dat we er allemaal iets aan willen doen.

John Crombez

Mijnheer Tommelein, ik heb inderdaad gelezen dat Open Vld voor het behoud van de belspelletjes is, om het teleshoppen niet in gevaar te brengen. U weet dat de handhaving ook bij Justitie zit.

Enfin, komaan! U valt mij aan!

Mijnheer Crombez, uw opmerking getuigt van weinig intellectuele eerlijkheid. U weet zeer goed dat ik ook heb gezegd dat het gedaan moet zijn met elke vorm van oplichterij in dergelijke belspelletjes en dat ik, waar ik kan, daaraan mijn medewerking zal verlenen. U moet mij eens uitleggen dat uw coalitiepartner CD&V in de Federale Regering de staatssecretaris levert die daarvoor bevoegd is en dat uw minister een maand na de feiten niet eens de moeite doet om met hem contact op te nemen.

Mijnheer Crombez, ik ben niet voor die belspelletjes. Maar ik ben er ook niet voor dat minister Lieten optreedt in zaken waarvoor ze niet bevoegd is, problemen veroorzaakt en ervoor zorgt dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

John Crombez

Om dat af te sluiten, sluit ik me aan bij de heer Vandaele, die vindt dat het belangrijker is om het te handhaven, dan te discussiëren over bevoegdheid. Het belangrijkste voor mensen is een regering hebben die dingen doet.

Er is hier ook een discussie geweest over het feit of er voldoende klassen zouden zijn op 1 september. Delen van het parlement geloofden daar ook niet in, maar voor elk kind was er op 1 september een klas. Ook toen er een probleem was met de verwarming in de winter, werd ervoor gezorgd dat er verwarming was voor de mensen die zonder dreigden te vallen.

Ik heb er ook alle vertrouwen in dat deze regering in de komende periode de belangrijke thema’s zal aanpakken. Bij die thema’s zullen economische ontwikkeling, vernieuwing en groei zeker centraal staan. We komen uit een bijzonder moeilijke periode. Ik vond het trouwens bevreemdend dat een fractie opmerkte dat het vreemd was dat deze regering er alles aan heeft gedaan om Ford Genk en de tewerkstelling daar, te houden. Ik vind dat de wereld op zijn kop. De vraag of we die willen behouden of niet, is misschien wel eens een debat waard hier in de plenaire vergadering, voor het oog van de camera’s.

Het belangrijkste is het stellen van de vraag en het zoeken naar het antwoord erop, wat gezinnen en bedrijven op het einde van de dag, op het einde van de week en op het einde van de legislatuur zullen onthouden van deze regering. We moeten er met zijn allen op vooruit gaan. Men kan veel praten over de plannen, maar de basis die deze regering heeft gelegd, is bijzonder goed. Over de kern van de zaak, het verder ontwikkelen van die basis, willen we dit debat in de toekomst maar al te graag verder aangaan met dit parlement. (Applaus bij de meerderheid)

Mijnheer Crombez, dit is de meest surrealistische toespraak die ik ooit heb gehoord. U hebt over van alles gepraat, maar niet over de uitspraken van minister Lieten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Mijnheer Crombez, u hebt het gehad over elk mogelijk thema, maar waar zijn de excuses van sp. a voor de uitspraken van minister Lieten gebleven? Ik heb ze in heel uw ellenlange betoog niet gehoord. Integendeel, u hebt rond de pot gedraaid. U hebt de vis maximaal verdronken, u hebt zelfs meer dan één vis verdronken in uw toespraak. U kiest op een onwaarschijnlijke manier voor de vlucht vooruit.

Mijnheer Crombez, ik voorspel u een grote toekomst als woordvoerder van iemand zoals Moebarak of Kadhafi, want die hebben iemand als u nodig. (Applaus bij het Vlaams Belang)

John Crombez

Ik was eigenlijk klaar, maar omdat de heer Dewinter én hardhorig én oneerlijk is, zal ik deze gelegenheid te baat nemen om een aantal dingen gewoon nog eens letterlijk te herhalen. Ik heb gezegd dat er een aantal dingen in de mail stonden die ongepast waren. Ik heb gezegd dat het politici betaamt om voorzichtig te zijn in hun woordgebruik. Ik heb gezegd dat de aangeboden excuses op hun plaats waren.

Mijnheer Dewinter, tenzij ik ook hardhorig ben, zijn dat precies de passages waar u naar vroeg. Ik wil u gerust mijn tekst op papier bezorgen, maar dit zal ook in het verslag staan, u kunt het nog eens nalezen. Hardhorigheid kan vergeven worden, oneerlijkheid eigenlijk niet. (Applaus bij de meerderheid)

Mieke Vogels

Mijnheer Crombez, wat ik in heel deze woordenbrij niet heb gehoord, is het antwoord op de vraag of sp. a nog achter ViA staat. (Rumoer)

U bent ook heel handig rond mijn opmerking over het Vlaams actieplan armoedebestrijding gefietst. Ik zou daar graag iets over horen. Hoe zal sp. a ervoor zorgen dat iets wordt gedaan aan de grote bekommernis die leeft bij de vakbonden, bij welzijnszorg en bij de verenigingen waar armen het woord nemen, over de toenemende armoede in het rijke Vlaanderen? Die armoedebestrijding is voor mij stukken belangrijker dan een begroting in evenwicht en ik zou van een socialist eigenlijk hetzelfde verwachten.

Minister Ingrid Lieten

Sommige mensen zijn hardhorig: ze horen niet wat ik zeg en ze horen ook niet wat de heer Crombez zegt. Ik zal het dus nog eens klaar en duidelijk herhalen. Ik heb mijn verontschuldigingen aangeboden. De terminologie was fout, maar doet niets af van het engagement van sp.a in deze regering voor de uitvoering van het regeerakkoord, voor alle strategische projecten die daaraan verbonden zijn en in het bijzonder voor ViA. Laat dat heel duidelijk zijn en laat daar dus geen misverstanden over bestaan.

Op de tweede plaats, mevrouw Vogels, is armoedebeleid geen zaak van sp.a alleen, het is een zaak van deze hele Vlaamse Regering. Deze Vlaamse Regering heeft samen een Vlaams actieplan armoede opgemaakt. Deze Vlaamse Regering heeft andere keuzes gemaakt dan andere rechtse regeringen in Europa. Kijk maar eens naar Nederland. Wij hebben ervoor gekozen om niet te besparen op onderwijs, wij hebben ervoor gekozen om niet te besparen in de welzijnssector, wij hebben ervoor gekozen om niet te besparen in de culturele organisaties. Dat allemaal samen zorgt ervoor dat wij op een andere manier omgaan met de grote effecten van de economische crisis. We kunnen die ook niet wegdenken. We maken wel keuzes om ervoor te zorgen dat we de sociaal zwakkeren maximaal beschermen. Dat werk is niet af. Het zal een werk zijn van deze regering. We zijn nu bezig met de eerste voortgangsrapportage van de uitvoering van het Vlaams actieplan, mevrouw Vogels. U zult daarover binnenkort in het parlement een volledige rapportering krijgen. (Applaus bij sp.a. Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

John Crombez

Voorzitter, ik kan misschien vragen voor wie ik nog passages moet hernemen. Mevrouw Vogels, ik heb letterlijk gezegd dat we in 2009 het regeerakkoord, ViA en het Pact 2020 met veel overtuiging hebben goedgekeurd en gesteund en we dat tot op vandaag nog steeds doen. Ik weet niet hoe ik het op een andere manier duidelijk moet maken. Ik wil het wel proberen, maar dan moet ik daar even over nadenken, ik kan dat niet spontaan.

Mevrouw Vogels, u bent al een paar keer op de armoede teruggekomen. We hebben die discussie in de commissie Welzijn ook al een paar keer gevoerd. Die discussie komt aan bod in heel veel commissies. Er is de basis van het regeerakkoord, waarin heel wat zaken staan die belangrijk zijn om de armoede en het armoederisico terug te dringen. In deze discussie is het feit dat het armoederisico gestegen is sinds het aantreden van deze regering, evident. Dat is in heel Europa zo. Het armoederisico is in heel Europa gestegen.

Je kunt dat tegengaan door ervoor te zorgen dat mensen die in de problemen komen, worden geholpen. Ik heb het voorbeeld gegeven van de energie in de winter. We moeten zorgen dat die mensen niet zonder verwarming vallen, maar nog veel belangrijker is ervoor zorgen dat er een economie is waar die mensen in aan het werk kunnen, dat er betaalbare kinderopvang is, dat alleenstaande ouders, die de grootste groep voor armoederisico vormen, ook de kans hebben om aan het werk te gaan door betaalbare kinderopvang, door structurele maatregelen. Dat zie je niet van vandaag op morgen. We moeten iets meer geduld aan de dag leggen, echt waar. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, mijnheer Vereeck en mijnheer Watteeuw, er is een tijd geweest dat de oppositie in dit Vlaams Parlement zich beperkte tot het verwijt – nietwaar, mijnheer Dewinter? – dat de Vlaamse Regering een leuke bende was, een vriendenclubje met voor elk wat wils. Zo klonk het verwijt in de periode dat er budgettaire ruimte was. Nu zouden er blijkbaar grote problemen zijn. Het gezellige groepje is niet meer, of zou niet meer zijn. In ieder geval, collega’s die ooit in de Vlaamse Regering hebben gezeten, ik verneem dat de sfeer, de cohesie en de gedrevenheid om aan een project te werken, groter is dan ooit. (Gelach bij de oppositie)

Mijnheer Gatz, de woorden die Open Vld in de periode dat we samen in de regering zaten, voor mijn partij veil had, waren ook niet de mooiste. In ieder geval wordt ieder van ons wel eens in minder aangename termen aangesproken. Wie daar niet tegen kan, moet een andere job gaan zoeken.

Dames en heren ministers, het is logisch dat ministers, hun fractie en hun partij zich regelmatig buigen over hun functioneren in de ploeg, dat ze voor zichzelf een balans opmaken en een SWOT-analyse opstellen: de sterktes, de zwaktes, de gevaren en de kansen evalueren voor zichzelf als minister, voor hun fractie en voor hun partij.

De bewoordingen waarmee een en ander soms verwoord wordt, waren inderdaad niet gelukkig gekozen. Inderdaad, wij bestieren Vlaanderen, dat maar een zakdoek groot is. Maar Vlaanderen is wat het is. Ook een land dat maar een zakdoek groot is, verdient een goed bestuur en een slagkrachtige overheid. En deze regering, collega’s van meerderheid en oppositie, tekent daarvoor.

Dames en heren ministers, dat in de ministerraad van vorige vrijdag alles is uitgepraat, getuigt van volwassenheid. Zo hoort het ook. Want was het niet net die collegialiteit die geschonden was?

Dames en heren van de oppositie, het is misschien mijn achtergrond, maar ik heb vandaag getracht om goed te luisteren en een aantal documenten nog eens zeer goed te lezen. Ik ben onderwijzer, en luisteren en begrijpend lezen zijn vakken in het basisonderwijs. Sommigen hier vragen waar de Vlaamse Regering mee bezig is en waar de N-VA is in die regering. Het antwoord daarop heb ik gelezen in die bewuste mail. Laat ons lezen wat er staat. Ik citeer: “CD&V heeft zijn Vlaanderen in Actie, waarmee Peeters en co de boer opgaan. ViA zorgt voor een consequente beeldvorming en strategie.” En verder, als het over de NV-A gaat, lezen we: “Hetzelfde verhaal bij de N-VA, met hun verhaal rond ‘slagkrachtige overheid’, als koepelverhaal voor de initiatieven van Muyters en Bourgeois.”

Sven Gatz

Mijnheer Van Dijck, ik begrijp uw toon niet goed. Ik heb uw collega-fractieleiders van CD&V en sp.a gehoord, en het was niet hun fijnste uur. Zij beseften dat ook. U schijnt daar nog altijd te staan alsof de zaak die de regering vrijdag getroffen heeft, totaal geen invloed heeft op de N-VA en alsof het alleen een probleem is van sp.a. U schijnt niet te beseffen dat u mee in het bad zit van een verzwakte regering met een te zwak project – dat wordt intern ook zo gezegd – maar u staat daar als een haan met poep tussen de tenen ons les te geven. Ik vind dat een heel rare aanpak. Ofwel is het om uw onzekerheid te verbergen.

Lode Vereeck

Mijnheer Van Dijck, ik kan u totaal niet volgen. Begrijpend lezen, zegt u. Ik heb de mail van de N-VA nog eens gelezen, waarin de uitspraak van de Vlaamse viceminister-president Ingrid Lieten “totaal ontoelaatbaar” wordt genoemd. “Iemand met zo’n functie die met zulk een beledigende taal over Vlaanderen, de Vlaamse Regering en zijn coalitiepartners spreekt, dat kan absoluut niet door de beugel”, stelt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een mededeling. “Totaal ontoelaatbaar”, “beledigende taal”, en u denkt echt dat dat met een uurtje masseren weggewerkt is? Ik geloof het niet.

U gaat me voor het einde van uw betoog toch over twee zaken duidelijkheid moeten geven. Minister Muyters was ook niet mis te verstaan. Hij zei dat iemand die zich op zo’n manier uit over zijn project en zijn coalitiepartners, de eer aan zichzelf moet houden en uiteindelijk moet vertrekken. Twee uur later was de toon al wat gemilderd. Iemand heeft dus moeten barsten. Het is duidelijk dat de teflon van minister Muyters niet zo hard is, want hij is duidelijk gebarsten. Hij moest door het stof. Hij heeft zijn bocht genomen en heeft gezegd dat hij mensen een tweede kans gunt. Dat is een heel schone christelijke deugd. Ik zal hem ook eens vragen hoeveel 35 plus 72 is, dan zullen we direct weten of hij die tweede kans verdient.

Ik zou eerst dus wel eens willen weten hoe het zich verhoudt tussen enerzijds totaal ontoelaatbaar en anderzijds de milde taal die u nu spreekt.

U spreekt over uw steun aan dit project. U zult toch eens duidelijk moeten maken of ViA een sterk merk is of niet, de visie-Peumans of de visie-Van Dijck.

Ik heb gezegd dat de bewoordingen waarmee een en ander verwoord werd, zeer ongelukkig gekozen waren en inderdaad ontoelaatbaar. Maar mijnheer Vereeck, minister Muyters heeft gezegd dat als hij over een ploeg waarin hij zit, zou schrijven en zeggen wat mevrouw Lieten zegt en schrijft, hij zich zou afvragen of hij goed zou kunnen functioneren. Vrijdag hebben de ministers hierover ook gepraat. Ik neem daar akte van.

Collega’s, via ViA tekent deze Vlaamse overheid een toekomstplan uit.

Mieke Vogels

Mijnheer Van Dijck, u zegt dat het getuigt van volwassenheid om zaken uit te praten en een goed gesprek te voeren. Is dat goed gesprek ook al gevoerd met de voorzitter van dit parlement?

Inderdaad. Ik ga er nu iets over zeggen.

Vlaanderen in Actie zorgt voor een consequente strategie en beeldvorming over het ambitieuze toekomstplan van deze Vlaamse Regering. Een toekomstplan waarvan de basis ook voor deze bewindsploeg gelegd werd. Het is een toekomstplan, een langetermijnvisie waaraan nood is in de politiek.

Je kunt erover discussiëren of dit voldoende gekend is en of dit als richtlijn voldoende is om beleid te voeren. Een van de collega’s heeft al aangehaald dat ViA geen product is dat als merk moet gekend zijn. ViA is geen wasproduct. ViA zijn doelstellingen. ViA zijn 88 acties die inderdaad regelmatig gemeten en afgetoetst worden. Het is een doelstelling, een project, om te bepalen waar we in 2020 willen staan.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Mijnheer Van Dijck, als ViA geen wasproduct is, waarom werden dan miljoenen euro’s uitgegeven aan advertenties, aan het uitdelen van brochures, aan het uitdelen van pins enzovoort? Waarom is dat geld niet aan iets anders besteed, misschien inderdaad aan iets nuttigers?

Collega’s, ik denk dat het debat vandaag ook duidelijk maakt dat wanneer we ViA verder wensen uit te voeren – en dat is onze stellige wens want aan ViA is ook het Vlaamse regeerakkoord opgehangen –, we niet alleen vandaag moeten praten over ViA, maar ook morgen en overmorgen.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Naast begrijpend lezen, bestaat er ook nog iets als begrijpend luisteren. Kunt u misschien antwoorden op mijn vraag?

Ik heb nog geen drie zinnen kunnen uitspreken.

Welke vraag had u?

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

U stelt terecht dat ViA geen wasproduct is, maar er werd wel heel wat geld geïnvesteerd alsof het als een wasproduct zou moeten verkocht worden. Er werd allerlei materiaal uitgedeeld, er werden advertenties geplaatst enzovoort. Waarom is dit geld niet nuttiger besteed als het toch niet als een wasproduct mag worden beschouwd?

Collega, ik zeg u dat ViA bestaat uit 88 acties, hefbomen om Vlaanderen op te tillen tot de top vijf van de regio’s tegen 2020.

Het is de kapstok van het Vlaams regeerakkoord. De Vlaamse Regering werkt hier al anderhalf jaar aan. Er zit heel wat in de pijplijn. Een aantal acties zijn al gerealiseerd.

De voorzitter

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik zou even op de woorden van de heer Van Dijck willen inpikken. Ik stel vast dat de meest kritische meerderheidsfractie de CD&V-fractie is. De heer Crombez heeft getracht de zaken enigszins te verdoezelen. Hij heeft het zelfs over de belspelletjes gehad. Ik neem aan het niet gemakkelijk of niet leuk is in deze omstandigheden op de tribune te staan. De heer Van Dijck verdedigt ViA. We mogen ons echter niet van de cruciale vraag laten afleiden: hoe zit het met de cohesie in de Vlaamse Regering, hoe verhoudt sp. a zich tot de Vlaamse Regering? Het gaat niet enkel om ViA of om andere programmapunten. Is dit al dan niet nog een regeringsploeg?

De fractieleiders kunnen verkondigen dat ze achter ViA staan. Een viceminister-president heeft echter laten weten dat het geen sterk merk is en, vooral, dat sp. a er niet goed uitkomt. Op dat vlak is het blijkbaar een kwestie van perceptie. De meerderheid heeft een probleem.

Mijnheer Van Dijck, als onderwijzer kunt u goed luisteren. Ik heb goed naar de heer Van Rompuy, naar de heer Decaluwe en naar minister Muyters geluisterd. Hoe zit het met de cohesie in de Vlaamse Regering en hoe moet die volgens u eventueel worden hersteld? Daar gaat het vandaag om.

Lode Vereeck

Ik heb al een paar keer horen zeggen dat het niet meer de bedoeling is van ViA een sterk merk te maken. Dat is niet meer belangrijk. Ik wil er echter op wijzen dat de minister-president dit logo nog steeds op zijn briefpapier heeft staan. Dit is de vlag waar de Vlaamse Regering zich achter schaart. Het blijft een slecht merk.

Filip Watteeuw

Mijnheer Van Dijck, ik noteer dat u de vraag van de heer Sanctorum niet wenst te beantwoorden. Het is ook mogelijk dat u heel veel tijd nodig hebt om een antwoord te verzinnen.

Volgens u is ViA geen wasproduct en hoeft het geen sterk merk te zijn. Misschien kunt u dan antwoorden op de vraag of u een probleem met de actoren en de stakeholders erkent. De essentie van ViA bestaat erin dat wordt gewerkt met stakeholders die zich in het maatschappelijk veld bevinden en die aan het grote project meewerken. Ik heb een aantal duidelijke citaten naar voren gebracht van mensen die het eigenlijk zelf niet meer begrijpen en die niet weten wat ViA eigenlijk is. Erkent u dit probleem of weigert u ook deze vraag te beantwoorden?

De voorzitter

Minister Bourgeois heeft het woord.

Minister Geert Bourgeois

Voorzitter, ik wil toch even inpikken op wat een aantal mensen, waaronder de heer Van Hauthem, daarnet hebben gezegd. Het is niet leuk hier nu als meerderheid te zitten. Dit is het moment van de oppositie, die dit perfect kan uitspelen. Dit is de taak en de plicht van de oppositie.

Er zijn zaken gezegd en geschreven die beter niet of zeker niet op die manier waren gezegd of geschreven. Dat is duidelijk. Wie op dat vlak nog nooit een fout heeft begaan, mag dat zeggen.

Vandaag is nog een zeer verstandige commentaar verschenen van de gedelegeerd bestuurder van de Hay Group, die verklaart dat dergelijke zaken ook in bedrijven gebeuren en dat iedereen daarmee moet kunnen omgaan. Het is beter dergelijke zaken niet op mail te zetten maar van persoon tot persoon uit te spreken. Desnoods kan het zelfs telefonisch. We leven in een flitscultuur waarin de media en het internet een grote rol spelen. Zaken die beter niet papier of op mail zouden worden gezet, worden toch neergeschreven.

Wat de samenhang betreft, heeft minister Lieten al verklaard dat ze de zaak heeft uitgepraat. Ze heeft haar excuses aangeboden en we hebben die aanvaard. We moeten dat als volwassen mensen kunnen doen. Op die manier wordt trouwens uitgetest of we onder elkaar nog over slagkracht en samenhang beschikken. Blijkbaar is dat zo. Geen enkele partij, ook de mijne niet, stelt het Vlaams regeerakkoord of ViA in vraag.

De oppositie schiet op ViA. Niemand stelt dit echter in vraag. Voor mij is het niet relevant of ViA een merk is. ViA is een zeer ambitieus actieplan op lange termijn. We willen in de top vijf staan.

Is dat gemakkelijk? Neen, dat is aartsmoeilijk. We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. We zijn de eersten die indicatoren maken. We gaan meten waar we staan met al die projecten. Meten we dat zelf? Neen, onze administratie doet dat, onafhankelijk. Dat laat u toe daarop te schieten. We stellen ons inderdaad kwetsbaar op, maar we doen dat omdat we vinden dat we die verantwoordelijkheid hebben tegenover Vlaanderen.

Er worden hier vragen gesteld over welzijn, over de armoedebestrijding, over onze toekomst. Het eerste dat deze regering heeft gedaan, is de begroting in evenwicht brengen. De heer Caluwé heeft het gezegd: op Beieren na doet niemand in Europa dat. Dat is niet zonder moeite gegaan. We zijn de eersten om toe te geven dat dit fricties met zich meebrengt. Dat is in geen enkele coalitie gemakkelijk. Ik heb een coalitie meegemaakt die jaar na jaar meer geld kon uitgeven. Hier hebben we beslist de begroting op twee jaar tijd in evenwicht te brengen. Op zich is dat al de beste waarborg voor de toekomst. Ik kom bij veel mensen in Vlaanderen. Men vindt het een fantastische prestatie dat dit budget in evenwicht is. Dat stelt ons in staat opnieuw te groeien en in 2020 aan de top te staan. We zijn op dat vlak goed bezig.

Een slagkrachtige overheid is een van de onderdelen. We zetten al die elementen uit. We doen meer met minder. Ik zie dat de ambtenaren op het terrein een andere mentaliteit krijgen, dat ze die cultuuromslag hebben gemaakt. Vandaag nog las ik in de krant dat er te veel planlasten zijn. Een fundamenteel onderdeel van de interne staatshervorming is het afschaffen van die planlasten voor de lokale besturen, ter waarde van 40 miljoen euro.

We zullen de investeringen versnellen. Nog deze week komen de collega’s Schauvliege, Crevits en Muyters met de eerste quick wins, publiek-private investeringen die sneller moeten gaan. Dat is werk ten gronde. Dat is misschien niet flashy. Dat is hard en collegiaal werken. Dat is gezamenlijk werk maken van die doelstellingen. Wel, wij doen dat ook. Ik wil ten zeerste tegenspreken dat die ploeg in de touwen hangt, dat ze verzwakt is, dat we niet meer overeenkomen. We zullen ons laten beoordelen op de resultaten. (Applaus bij de meerderheid)

Filip Watteeuw

Minister Bourgeois, u hebt verwezen naar de manager van de Hay Group, maar uw lezing van dat artikel uit De Tijd is vrij selectief. Ook in dat artikel stelt de directeur van Torfs dat, als een dergelijke e-mail wordt geschreven, er toch iets fout is met het klimaat. Hij stelt dat het een teken aan de wand is als men op een scherpe manier over elkaar spreekt. Er is dus iets mis met de samenhang in die groep. Dat vermeldt u echter niet.

Wat me verontrust aan het hele debat van vandaag, is dat wordt gedaan alsof er niets aan de hand is. Men doet alsof de samenhang nog zeer goed is, alsof men werkt aan één project. Dat is zeer verontrustend. Dit is zeer erg. Men mag deze e-mail niet opblazen, maar als niet ernstig wordt genomen dat er iets mis is met de sfeer in de groep, dan zal deze regering nooit tot daadwerkelijke realisaties komen.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

De leden die vinden dat de samenhang goed is, nodig ik uit om elke week onze commissievergaderingen bij te wonen. Daar zullen ze zien hoe daar een catchgevecht plaatsvindt tussen minister Lieten en de leden van de meerderheid, waarbij de bloempotten bijna over en weer vliegen.

Ik denk dat onze leraar van de N-VA gezakt is voor het vak Productkennis. Hij stelt dat ViA geen product is. Op de website van ViA wordt echter letterlijk gesproken over radiospotjes op Radio 1, Studio Brussel en Q-music. Er wordt gesproken over Libelle, over Radio 2, over Avondpost, over Madammen, over tv-spotjes op vtm. In 2011 is er sprake van publireportages. Het is als een wasproduct. Nu moet u me eens uitleggen hoe u dat allemaal verkocht krijgt, als het geen product is, als het een doelstelling is. Dat zullen heel vreemde spotjes worden. Mijnheer Van Dijck, ik vrees dat u misschien niet alleen niet kunt luisteren, maar ook gezakt bent op Begrijpend Lezen.

Ik stel vast dat minister Bourgeois spreekt in de plaats van de minister-president. Hij moet straks niets meer komen vertellen, we hebben alles al gehoord van minister Bourgeois. (Opmerkingen van minister Geert Bourgeois)

U bent normaal een zwijgzaam man, maar vandaag niet. Blijkbaar hebt u wat goed te maken. Ik weet niet wat u goed te maken hebt. Misschien dat u de mail hebt gelekt naar de pers? Of is dat niet zo? (Opmerkingen van minister Geert Bourgeois)

Ik wil u vragen of u degene bent die heeft gelekt, maar ook wie hier namens de N-VA spreekt. Is het de heer Peumans, minister Bourgeois of de heer Van Dijck? Als Bart De Wever er even niet is, dan is het chaos bij de N-VA. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Wanneer de leider zijn Latijnse bevelen niet geeft, spreken er ontelbare stemmen. Maar u moet me eens vertellen waarom u iets totaal anders zegt dan wat de heer Peumans deze ochtend op de radio en op de voorpagina van een Vlaamse kwaliteitskrant zegt. Wil de echte N-VA’er nu opstaan? (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister Geert Bourgeois

Mijnheer Dewinter, u hoeft zich geen zorgen te maken, ik heb niets goed te maken in deze zaak. Ik heb vrij en vrank mijn mening gezegd waar dat moest, binnen de regering en in dit parlement.

Ik spreek als viceminister-president van deze regering en zeg duidelijk dat dit incident is uitgepraat, en wat mij betreft is die bladzijde ook omgedraaid. Anders zaten we hier niet. Zo simpel is dat. U moet zich geen zorgen maken over onze samenhang, over de cohesie tussen CD&V en de N-VA. Kijk misschien naar de chaos in uw eigen partij. (Applaus bij de meerderheid)

Mijnheer Dewinter, als ik ook twee zinnen na elkaar kan zeggen, dan kan ik het hebben over de positie van de N-VA in deze Vlaamse Regering en met betrekking tot ViA. In de dagelijkse werking van de ministers van de Vlaamse Regering maken ook de ministers van de N-VA van de hefbomen van ViA de drijfveer van hun beleid. Kijk naar de interne

staatshervorming, en de efficiëntere overheid waar minister Bourgeois voor tekent. Kijk naar de regelgeving voor Ruimtelijke Ordening, waar minister Muyters samen met de andere ministers tot een versoepeling en planlastvermindering wil komen. De N-VA zal zich loyaal blijven inzetten om samen met alle andere ministers die hefbomen uit te voeren.

Ik wil ook nog een kleine bloemlezing geven: de innovatie in de zorgsector via Flanders’ Care, de zeesluizen in onze zeehavens, de baggerwerken in de Westerschelde, de Vlaamse sociale bescherming, de hervormingen van het secundair en hoger onderwijs, het Vlaams energiebedrijf. Het zijn allemaal zaken waar dagelijks aan wordt gewerkt richting 2020. (Rumoer)

Diegenen die de balans opmaken van anderhalf jaar bestuur en zich afvragen of het regeerakkoord ten volle tot uitvoering is gekomen, moet ik gelijk geven: neen, dat is nog niet het geval. U gaat er allemaal heel smalend over heen, maar laat ons niet vergeten dat dit gebeurt tegen de achtergrond van een begroting die dit jaar in evenwicht is. Kijk naar de andere regeringen in dit land, ze tonen hoe het niet moet.

De N-VA heeft de stellige ambitie om het Vlaams regeerakkoord mee om te zetten in daden, loyaal en gedreven. En nu met een knipoog: hard als beton en zelfs gecoat met teflon als het moet, maar ook met een groot hart voor de zes miljoen Vlamingen. Minister-president, mocht u er nog aan twijfelen, op ons kunt u blijven rekenen. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, dames en heren, ik wil eerst iedereen danken voor zijn betoog. Sommige waren goed. Sommige waren grappig en ik hou wel van wat humor, mijnheer Vereeck. Andere waren gewoon populistisch en naast de kwestie.

Natuurlijk was de e-mail en alles errond een spijtige zaak. In de vergadering van de Vlaamse Regering vorige vrijdag is heel duidelijke taal gesproken. Minister Lieten heeft hier gezegd dat ze haar verontschuldigingen heeft aangeboden. ViA is door sp.a en door minister Bourgeois voor de N-VA nog eens bevestigd. Ook de andere projecten uit het Vlaams regeerakkoord worden onverkort uitgevoerd.

Ik begrijp dat de oppositie uit de situatie munt probeert te slaan. (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

Kalmeer, mijnheer Van Hauthem. (Opmerkingen van de heer Joris Van Hauthem)

Dit voorval is uitgepraat waar het moest worden uitgepraat. Het incident is gesloten. Mensen die er geen deel van uitmaken, beschrijven de sfeer in de Vlaamse Regering. Ze trekken daar ook nog eens conclusies uit. De enigen die weten hoe het zit, zijn de regeringsleden zelf.

Bij de confrontatie met dergelijk voorval, moet de coherentie niet alleen met woorden, maar ook met daden worden aangetoond, voor dit parlement en ver daarbuiten. De oppositie heeft hier in het verleden getracht om de begroting af te kraken. Ze heeft beweerd dat er nooit een beslissing zou komen over de Oosterweelverbinding. Ik begrijp dat ze nu opnieuw probeert om de cohesie van de Vlaamse Regering in vraag te stellen. Dit incident lijkt voor de oppositie een nieuw element om die cohesie in vraag te stellen. Ze hoopt misschien dat de regering uit elkaar spat zodat zij in aanmerking komt om een wisselmeerderheid aan te bieden. Ik moet u teleurstellen, collega’s van de oppositie, dat zal niet gebeuren. Deze coalitie is heel stevig. Wij zullen verder aantonen dat wij beslissingen nemen en nog zullen nemen.

Ik bedank iedereen die ViA voortdurend onder de aandacht gebracht heeft. Er wordt wel gezegd dat het een zwak merk is, maar het heeft nu zo veel aandacht gekregen in de media dat het sterker en sterker wordt. (Applaus bij de meerderheid)

En het heeft mij niets gekost! Waarvoor grote dank. Er zijn limieten aan alles.

Ik wil reageren op de zaken die aan bod zijn gekomen. ViA is een plan op langere termijn, tot 2020. Ik daag de oppositie uit. Hebt u een probleem met een plan op langere termijn? (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

Heeft er iemand van de oppositie een probleem mee dat Vlaanderen een plan heeft tot 2020? (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

Ik ga ervan uit dat dat zeker niet Open Vld is, want, mijnheer Gatz, u hebt de resolutie van maart 2009 mee ondertekend. Dat was een heel belangrijke resolutie van dit parlement.

Ik apprecieer dat ook Lijst Dedecker dat heeft gedaan.

Lode Vereeck

Het is LDD.

Minister-president Kris Peeters

Ik heb me die naamswijziging nog niet eigen gemaakt. U hebt nog geen sterk merk. (Gelach. Applaus bij de meerderheid)

Maar ik bied graag mijn diensten aan. (Gelach)

Het is ook voor de eerste keer in Vlaanderen dat dit zo duidelijk gebeurt. Mijnheer Watteeuw, u moet daar eens duidelijke taal over spreken en zeggen of u dat langetermijnproject ondersteunt. (Opmerkingen van de heer Filip Watteeuw)

U krijgt straks de kans op een repliek, niet nu.

Bij de opzet van ViA hebben we gezegd dat het over de legislaturen heen gaat, wie in de toekomst ook deel uitmaakt van de coalitie. We zullen er alles aan doen om dit project over de vorige regering, deze regering en de volgende regeringen heen te laten uitvoeren, en dat tot 2020. Als Groen! daar een probleem mee heeft, moet u dat nu zeggen. Het is de bedoeling dat het via het Raad der Wijzen en andere initiatieven niet plakt op deze regering alleen. Het plakt al op de vorige regering, op deze regering en op de volgende, en ook op het middenveld.

Want collega Watteeuw, u hebt een aantal citaten voorgelezen. U vergeet dat het Pact 2020 en ViA ondertekend werd door honderd organisaties. Er zetelen belangrijke organisaties in de Raad van Wijzen. Ik vermoed dat die organisaties, zoals de Bond Beter Leefmilieu (BBL), u nog altijd na aan het hart liggen. (Opmerkingen van de heer Filip Watteeuw)

Maar ze zitten in de Raad van Wijzen. Ik heb nog een vergadering gehad met de Raad van Wijzen. De inbreng van de heer Turf en andere was zeer duidelijk.

Ik begrijp dat niemand in het parlement een probleem heeft met de langetermijnvisie die is opgenomen in het Pact 2020 en ViA. Als u daar iets tegen hebt, hebt u eigenlijk een dubbel probleem. Wij zijn de voorloper van wat nu op Europees niveau in elkaar wordt gestoken, zijnde de EU 2020-strategie. Als u daarnaar kijkt, zult u zien dat de visie die Europa nu formuleert, zijn vlaggenschepen, de indicatoren die worden opgenomen, bijna een copy paste is van ViA en het Pact 2020. Europa gaat alle lidstaten verplichten om heel concrete doelstellingen te formuleren en er ook voor te gaan.

In Vlaanderen hebben we, nog voor Europa daarmee is gestart en voor gezegd werd dat de Lissabonstrategie niet meer aan de orde is, een visie ontwikkeld. Europa is daar nu volop mee bezig. Het Pact 2020 en ViA zijn voorlopers voor die Europese discussie. Diegenen die zeggen dat ViA en het Pact 2020 een grote soep is, die vergeten dat men op Europees niveau ook die accenten aan het formuleren is. ViA past daar perfect in.

Voorzitter, beste collega’s, daarstraks is er al gezegd dat we de eerste regering zijn die het aandurft om zich op objectieve wijze te laten meten. Degene die daar anders over denkt, mag nu ook spreken. Hij moet dan aantonen dat er in vorige regeringen met vorige projecten telkens weer metingen worden uitgevoerd met 171 indicatoren. (Opmerkingen van de heer Bart Tommelein)

De voorzitter

U kunt straks repliceren. De minister-president heeft twee uur gezwegen. Ik kan best begrijpen dat hij zijn visie over het verhaal wil geven.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, beste collega’s, ik heb op een heel transparante wijze samen met mijn collega’s in de Vlaamse Regering de studiedienst niet alleen die meting laten uitvoeren maar ik heb daar ook zeer transparant over gecommuniceerd. Dat geeft risico’s. Dat geeft jullie, de oppositie, de mogelijkheid om daar vragen over te stellen. Ik heb daar op zich geen probleem mee. Dat is juist de bedoeling van die meting. Maar wij moeten daarover op een volwassen manier discussiëren. Sommige indicatoren zitten goed. Andere indicatoren zitten niet goed of bereiken niet de juiste snelheid. Daarover kan hier – en ik kom daar straks op terug – ook met de stakeholders gesproken worden. Maar laat ons alstublieft ophouden met populistische uitspraken te doen over dit materiaal, dat verschrikkelijk rijk is aan elementen die het debat kunnen voeden.

Nu wat betreft die kritische benadering. Hoe sterk moet het merk ViA zijn? Ik heb in de media verwijzingen gehoord naar De Lijn en de VDAB. Als je die vergelijking maakt, dan moet je haar correct maken. Ik vraag mij af wie het meerjarenplan kent van De Lijn en van de VDAB. Er zijn – mijnheer Penris, u uitgezonderd – niet veel mensen die dat weten. Het gaat hier over een project van de Vlaamse Regering, die met ViA driehonderd en zoveel projecten op tafel heeft gelegd. Het zijn die projecten die moeten worden gecommuniceerd.

Mijnheer Sanctorum, ik geef u de cijfers. In 2008 werd 4 miljoen euro uitgegeven. In 2010 was dat welgeteld 588.000 euro. In 2008 werden een aantal initiatieven opgestart en wij hebben daar toen een communicatie aan verbonden. Nu besteden wij heel wat minder geld aan de communicatie. Wat de heer Caluwé heeft gezegd, is juist: ik heb niet de intentie om het merk ViA even bekend te maken als Coca-Cola of een wasproduct. Mijnheer Watteeuw, het is wel zo dat we moeten communiceren met die honderd organisaties en met al diegenen die daar moeten aan trekken. Wij moeten daar de awareness, de sense of urgency, brengen dat we met deze regio die ambitie moeten hebben en dat we deze regio in beweging moeten krijgen, en dat we al diegenen die niet die ambitie hebben, moeten overtuigen. Maar ik kan u verzekeren dat het bedrag dat wij hebben uitgetrokken voor onze communicatie kattenpis is in vergelijking met de marketing die Coca Cola en anderen besteden aan merkbekendheid.

Collega’s, wij moeten de resultaten van die eenmeting in eerste instantie bespreken met diegenen met wie we ViA en Pact 2020 hebben afgesloten. Wij hebben op 25 maart een Raad van Wijzen. Wij zien op 29 maart de sociale partners en ook de Verenigde Verenigingen zullen wij binnenkort zien. Sommigen zullen zeggen dat er weer wordt vergaderd. Maar ik hecht heel veel belang aan de maatschappelijke inbreng en het maatschappelijk draagvlak van diegenen die aan de oorsprong stonden en mee dit ViA sturen en meewerken aan de uitbouw ervan. Wij zullen, na die vergaderingen en na de bespreking van de eenmeting, de conclusies daarvan in dit parlement voorleggen en bekendmaken. Zo zullen we met deze eenmeting – ook gezien de crisiselementen – niet kunnen zeggen dat het een interessant debat was waarmee we niets zullen aanvangen en dat we daarmee overgaan tot de orde van de dag. Dat zal niet gebeuren. Vandaar die conclusies met betrekking tot extra klemtonen op die punten waar we achterop dreigen te geraken en met betrekking tot een sterkere betrokkenheid van al diegenen die daar hun schouders onder zetten.

Ik ben ervan overtuigd in al mijn vezels en dus ook in mijn DNA, dat wij voor Vlaanderen een langetermijnvisie nodig hebben. We moeten die sense of urgency overal uitdragen. We moeten heel duidelijk een aantal stappen zetten. Sommigen verwijzen naar wat vroeger is gebeurd. Er zijn beurzen georganiseerd. Dit is de moeilijke, complexere weg om op een aantal domeinen, niet alleen inzake technologie maar ook inzake armoede en andere sociale domeinen, mevrouw Vogels, vooruitgang te boeken.

Ik volg niet diegenen die zeggen dat er meer over gecommuniceerd moet worden. Wij werken heel hard aan die projecten. De administratie is daar ook volop mee bezig. Mijnheer Gatz, ik hoop dat u ook heel hard werkt. We moeten daar de schouders onder zetten. We hebben in Europees verband een voorsprong op dat vlak.

Als minister-president zal ik daar samen met mijn collega’s tot 2014 en ook mogelijks nadien, hard aan werken omdat ik ervan overtuigd ben dat Vlaanderen verdient dat wij de juiste keuzes maken en die keuzes ook uitvoeren. (Applaus bij de meerderheid)

Filip Watteeuw

Minister-president, u vraagt of wij voorstander zijn van een langetermijnplanning. Natuurlijk zijn wij dat. Waarom zouden wij dat niet zijn?

Dit is echter geen goed plan. Wij hebben onze reserves daarover onmiddellijk uitgesproken. Wij waren trouwens niet de enigen. Nogal wat mensen van sp.a waren kritisch over ViA. Ik heb het dan onder meer over mevrouw Van Brempt en de heer Anciaux. Het wantrouwen en de scepsis waren toen al ingebakken in het project.

Het is zeer belangrijk dat het middenveld achter dit project staat. Minister-president, u doet alsof de citaten die ik heb voorgelezen, verwaarloosbaar zijn. Het zijn nochtans niet van de minsten die deze kritische geluiden hebben laten horen. U zegt dat er zoveel anderen zijn die dit plan ondersteunen. Ik hoor die positieve stemmen echter niet en ik zie ze ook niet in de pers. Ik zie geen juichende massa die Kris Peeters binnenhaalt als Christus op Palmzondag. De Via Dolorosa komt later. Ik word niet overstelpt door positieve geluiden in mijn mailbox. Ik zou dan ook maar zeer bescheiden blijven wanneer het gaat over de steun die u krijgt. Het gaat hier over de kwaliteit van dat plan. Daar bestaan serieuze twijfels over, niet alleen bij de oppositie maar ook binnen de meerderheid. Er zijn duidelijke uitspraken gedaan door mensen van de meerderheid, onder meer door de voorzitter van dit parlement, die ooit bijna in de regering zat.

Gisteren viel het in de commissie Algemeen beleid op dat u zei dat er zou worden gepraat met een aantal mensen en dat het probleem dan wel zou worden opgelost. Ik zou concrete maatregelen verwachten.

En dan, ten slotte, over de campagne: u zegt dat 4.588.000 euro peanuts is vergeleken met het budget van Coca-Cola. Natuurlijk is dat zo, maar Vlaanderen is nog altijd kleiner dan het werkgebied van Coca-Cola. Je moet vergelijken wat te vergelijken valt.

Ik stel alleen vast dat u toen een verkeerde campagne hebt gevoerd. U hebt een campagne gevoerd die duidelijk gericht was op de mensen in de straat. Ik heb er nog een button van opgespeld vandaag. Ik ben daarnet mijn betoog begonnen met te zeggen dat ik deze button ‘Ik doe het met plezier’ van de ViA-campagne toepasselijk vond en dat ik die eigenlijk droeg omdat er een vlekje was op mijn kostuum. Wel, minister-president, dit was een verkeerde campagne en daarom ga ik deze button uitdoen. Ik vind het vlekje op mijn kostuum veel mooier.

Voorzitter, ik kom op de tribune staan voor mijn repliek, want ik vind dat we de parlementaire traditie van het spreekgestoelte in een belangrijk debat niet verloren mogen laten gaan, zeker niet nu we de kans hebben om de regering vakkundig af te maken.

Minister-president, ik vond uw antwoord gedreven, maar helaas ondermaats omdat de argumenten die u gebruikte niet echt relevant waren.

U hebt zich ervan afgemaakt door uiteindelijk de oppositie de schuld te geven van dit alles. De betogen waren volgens u ofwel populistisch ofwel naast de kwestie en in het beste geval humoristisch, maar ook niet meer dan dat. Nochtans hebben we de vinger heel uitdrukkelijk op de wonde gelegd. U moet de oppositie niet viseren, maar wel minister Lieten. Zij heeft gezegd wat ze gezegd heeft, zij heeft ViA met meer autoriteit en geloofwaardigheid dan wij dat als oppositie zouden kunnen, als viceminister-president met de grond gelijkgemaakt. En alsof dat nog niet genoeg was, heeft de parlementsvoorzitter zich daar vandaag bij aangesloten en ViA geen sterk merk genoemd.

Dat is de essentie van het hele verhaal. U komt ons nu vertellen – en daar gaat u helemaal in de fout – dat het niet uw bedoeling is om ViA bekend te maken enzovoort en u vergelijkt reclamebudgetten van Coca-Cola en een wasproduct met wat u hebt ingezet om ViA bekend te maken. Minister-president, is ViA te vergelijken met Coca-Cola, is ViA te vergelijken met een wasproduct? Natuurlijk niet. En daarom zou ViA die publiciteit ook niet nodig moeten hebben. Want een goed product verkoopt zichzelf. Daar heb je geen buttons, reclamecampagne, advertenties of 5.480.000 euro voor nodig. Dat is nu net het probleem. ViA verkoopt zichzelf niet, omdat het geen goed product is. Dat heeft niets te maken met de reclamecampagnes à la Coca-Cola en wasproducten allerhande. Het is geen goed product. Het is – zoals minister Lieten en voorzitter Peumans zeggen – geen goed, geen sterk merk. Dat ligt aan het product zelf, niet aan de reclamecampagnes die u er al dan niet voor voert.

Minister-president, het lijkt wel alsof de meerderheid het vooral kwalijk neemt dat de mail is uitgelekt. De inhoud van de mail, daarover zegt men binnen de meerderheid “dat zijn nu eenmaal de geplogenheden van de politiek, dat gebeurt wel meer”. Ik verneem dat met interesse. Maar dat lek is toch wel vervelend geweest. Van die schone schijn heb ik langzaam maar zeker mijn buik vol.

De hypocrisie regeert in deze regering. Dat men elkaar beledigt, afmaakt, messen in de rug steekt, in de meest grove bewoordingen omschrijft, en dat men ViA, de ruggengraat en het paradepaardje van deze Vlaamse Regering, afbrandt tot de grond, is niet zo erg. Maar het mag vooral niet uitlekken. Schone schijn en hypocrisie regeren en dat geeft onmiddellijk aan wat uiteindelijk mijn slotconclusie is: dat deze regering als los zand aan elkaar hangt.

De voorbije weken hebben we enkele keren gedebatteerd over omvallende lichtpylonen langs de snelwegen, over het betonrot dat allerlei constructies aantast op de Vlaamse wegen. Dat betonrot zit niet enkel in de lichtpylonen. Dat betonrot of teflonrot zit vooral binnen uw Vlaamse Regering en hoe krijgt u dat in hemelsnaam weg? Hoe krijgt u het beeld weg van een ruziemakende ploeg, ook vandaag nog op de voorpagina van een krant? U hebt niet gezegd hoe u dat gaat rechttrekken. Niet met een gedreven toespraak, zoals u dat vandaag gedaan hebt. Geen woorden, maar daden.

We zullen de komende weken wel zien wat er gaat gebeuren. Ik voorspel u: het feest voor de oppositie is nog niet voorbij. Die Via Dolorosa zal u nog wel een tijd achtervolgen. U hebt nog een aantal staties te goed. Het ergste, de kruisdood, moet nog komen, minister-president. De judas zit naast u. En het is blijkbaar niet de enige in uw meerderheid die u het mes in de rug steekt.

U had vandaag sterk uit de hoek kunnen komen. Als u op dit podium was komen zeggen dat u als minister-president en niemand anders de leiding heeft en dat u niet tolereert dat uw viceministers-presidenten namens u het woord voeren en uw project met de grond gelijk maken en dat men moet durven kiezen of delen. Mevrouw Lieten heeft dat niet gedaan. Uw regering heeft dat niet gedaan. Ze heeft geen ontslag genomen. U hebt niet de ruggengraat om haar te verplichten tot ontslag. Dat zal deze regering blijven achtervolgen, de komende weken, de komende maanden, de hele legislatuur, tot aan de verkiezingen van juni 2014. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Dewinter, inhoudelijk hebt u niets gezegd over wat er mogelijk verkeerd zou zijn met de inhoud van ViA en het Pact 2020, ook de heer Watteeuw niet. We hebben vlaggenschepen: Flanders Care, het distributienet ombouwen tot smart grid, het gelijkekansenbeleid, de Gazellesprong, duurzame grondstoffen en materiaalbeheer. Dat zijn allemaal vlaggenschepen die concreet worden ingevuld. U kunt zeggen dat ze nog niet ver genoeg zijn ingevuld en dat er verder aan gewerkt moet worden. Maar de vlaggenschepen zijn heel duidelijk geformuleerd.

Er wordt gesproken over de doelstellingen van het Pact 2020. Ik verwijs naar EU 2020. Ik begrijp dat de heer Watteeuw ook dat Europese gaat afschieten en met de grond gelijkmaken. Ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Wel, EU 2020 heeft slimme groei: duurzaam en inclusief. Wat staat er in het Pact 2020? Meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag, een hoge levenskwaliteit en efficiënt en doeltreffend bestuur. Wie hier in dit parlement heeft daar een probleem mee, wat de inhoud betreft? (Opmerkingen)

Je kunt zeggen: de uitvoering. Goed, de stappen zijn gezet. Ik kan u verzekeren dat er 335 concrete projecten zijn gedefinieerd en dat de administratie daaraan volop meewerkt. Ook tijdens de vorige Vlaamse Regering hebben we de nodige stappen gezet. Inhoudelijk is dat een heel belangrijke vraag waarop ik geen antwoord krijg van de oppositie.

Mijnheer Dewinter, ik zeg dat we ViA in de markt moeten zetten, in eerste instantie naar de middenveldgroepen en organisaties, om die sense of urgency over te brengen en om ervoor te zorgen dat we het beste maken van die regio Vlaanderen, die zo belangrijk is en waaraan u ook zoveel belang hecht. We moeten ervoor zorgen dat we in 2020 in de top vijf van de Europese regio’s staan. Daar ben ik van overtuigd en ik wil alles doen om dat in de markt te zetten.

Nog belangrijker zijn die concrete projecten. Ik ga die 6 miljoen Vlamingen niet warm krijgen voor ViA. Ik denk wel dat ik ze warm krijg wanneer we het hebben over Flanders Care, over gezondheid, over bepaalde elementen die ik hier heb. Daarover moeten we communiceren. Die projecten moeten sterk staan en moeten het verschil kunnen maken. Daar is het om te doen. Sommigen vragen rond of mensen ViA kennen. Voor mij zijn de concrete uitwerking en de resultaten belangrijk, dat iedereen in Vlaanderen voelt dat we die ambitie uitvoeren en dat iedereen daar de schouders onder zet.

Sven Gatz

Minister-president, u hebt vooral gesproken over ViA zelf en minder over de cohesie in uw ploeg. Ik zou het daar toch nog even over willen hebben. Dit is een belangrijk debat – dat denk ik toch – voor de Vlaamse Regering, niet alleen wegens de zwaarte van het incident, maar ook wegens ViA als drager van de Vlaamse Regering.

Collega’s, ik vraag me af waar de rest is. De minister-president en de twee viceministers-presidenten zijn de hele tijd aanwezig geweest. Minister Smet krijgt vandaag goede punten, hij is een stipte leerling in de klas. Ik heb minister Van den Bossche zien binnendwarrelen en ik heb minister Vandeurzen zien binnensloffen, maar waar is de rest? (Rumoer)

Minister-president, het is toch normaal dat uw regering voltallig aanwezig is bij een belangrijk debat, alleen al uit beleefdheid tegenover het parlement. (Opmerkingen)

Op mijn volgende vraag hebt u nog geen antwoord gegeven. Minister Lieten heeft vrijdag op de ministerraad haar excuses vrijwillig aangeboden – of ze heeft dat moeten doen, we zullen wellicht nooit weten wat er binnen die muren precies is gebeurd – maar heeft ook degene die het incident heeft gelekt, zijn excuses aangeboden vrijdag?

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Gatz, ik ben verantwoordelijk voor de regeringsbank. We hebben de afspraak gemaakt, die valt dus ook onder mijn verantwoordelijkheid, dat niet alle collega’s hier aanwezig dienden te zijn, maar alleen de twee viceministers-presidenten en degenen die straks een actuele vraag moeten beantwoorden. Het is niet zo dat heel de regering hier altijd aanwezig moet zijn, dat was vroeger niet het geval en is ook nu niet het geval.

Sven Gatz

Wel bij belangrijke debatten!

Minister-president Kris Peeters

Dit debat is zo belangrijk dat zowel minister Lieten als minister Bourgeois rechtstreeks het woord hebben genomen om duidelijk te maken dat de cohesie, die u zo graag zou hebben, er is. (Opmerkingen van de heer Sven Gatz)

Over uw tweede vraag werd binnen de Vlaamse Regering gesproken. Als u bijkomende vragen zou hebben, is mijn antwoord dat dit incident gesloten is. Ik hoop dat dit ook in het parlement het geval is en op bijkomende vragen zal ik komen antwoorden, maar het incident met het e-mailbericht is gesloten. Ik zal er verder geen commentaar meer over geven.

Sven Gatz

Zeer wel. Ik denk alleen dat als degene die heeft gelekt, niet bekend is binnen uw regering, het wantrouwen verder zal etteren.

Ik keer even terug naar ViA. Ik heb letterlijk in mijn toespraak gezegd dat we een langetermijnplanning en een middellangetermijnplanning belangrijk vonden, vinden en zullen blijven vinden. Soms is bijsturen ook een teken van intelligentie, en daarom denk ik dat het om ViA te redden, nuttig zou zijn om meer keuzes te hebben.

Op dit ogenblik is de aansturing diffuus. Iedereen is bevoegd, maar daardoor is niemand het echt, zowel binnen de politiek als binnen de ambtenarij. Daarop zou een antwoord kunnen worden gegeven via een autonoom projectmanagement.

Tot slot nog iets over de collega’s. Ik heb gezien dat de heer Caluwé toch wel verontrust en verontwaardigd was over de inhoud van de mail. Bij twee fractieleiders van de meerderheid heb ik eerder een banalisering opgemerkt. De heer Crombez stelde dat hij schrikt van mensen die schrikken van de inhoud van een dergelijke mail. De heer Van Dijck zei: “wie daar niet tegen kan...”. Soms zijn er grenzen. Ik heb de indruk dat we altijd maar nieuwe normen en bakens uitzetten in negatieve zin. Ik vind dat we dat niet moeten doen. (Opmerkingen)

Ik heb daar zelf toe bijgedragen? Ik wil graag eens horen wat daarmee wordt bedoeld! (Rumoer. Opmerkingen van de voorzitter)

Als de heer Caluwé spreekt over een warme samenleving, dan zou een warme regering misschien het voorbeeld kunnen geven. Als hij spreekt over een kruisweg en een verrijzenis die er zit aan te komen, dan zult u straks misschien nog geloven in het eeuwige leven voor deze regering. Minister-president, vandaag hebt u mij niet overtuigd op het spreekgestoelte. Doorgaans wordt u de Vlaamse George Clooney van de politiek genoemd, vandaag krijgt u van mij de Oscar voor de beste mannelijke bijrol. (Applaus bij de Open Vld)

Minister-president Kris Peeters

Mijnheer Gatz, ik heb al een paar keer gezegd dat u de woorden gebruikt die u eigen zijn en verder geef ik daar geen commentaar op.

Ik heb ook heel duidelijk gezegd dat ik de kritiek op de eenmeting en bepaalde voorstellen die worden geformuleerd, meeneem. Na de contacten zullen we een aantal conclusies trekken en een aantal bijsturingen doen. Dat zal hier gebeuren na maart.

Mijnheer Watteeuw, u doet zo denigrerend over sociale partners en middenveldorganisaties, maar zij staan aan de oorsprong van het Pact 2020 en hebben dat mee onderschreven. De Raad van Wijzen is een klankbordgroep. Ik vind dat we naast het parlement ook met die groepen moeten spreken vooraleer conclusies te trekken. U zegt dat u vandaag al conclusies en acties had verwacht. Ik zeg: ik wacht tot die vergaderingen om dat te doen.

Lode Vereeck

Ik wil nogmaals duidelijk de positie van mijn fractie bevestigen, zowel in de commissie gisteren als tijdens mijn betoog vandaag. Mijn fractie is natuurlijk voorstander van een langetermijnplanning. Wie zou er tegen kunnen zijn om van Vlaanderen een topregio te maken? Een efficiënte en slagkrachtige overheid, het ondernemerschap stimuleren, de gezondheidszorg: achter al die doelstellingen kunnen wij ons natuurlijk scharen.

De kritiek die vanuit de oppositie komt, heeft altijd te maken met het feit dat er een tegenstelling is tussen dat plan en een aantal acties. We hebben dat gisteren ook gezegd. De essentie van ViA is om die leidersrol in de wereld, de top vijf van de regio’s, te bereiken. Net in het terrein van de innovatie hebben wij bespaard, in tegenstelling tot de buurlanden. Dat is een van de bijsturingen die wij graag zouden zien.

Als het gaat over het sterk merk, minister-president, is het al gezegd dat we ons niet kunnen vergelijken met een commercieel merk als Coca-Cola bijvoorbeeld. Er is in een van de krantenartikels verwezen naar de Derde Industriële Revolutie Vlaanderen (DIRV). Ik moet zeggen dat ik me die bionische hand zelf nog wel herinner. Misschien is dat wel het merk waar we naartoe moeten. Het is duidelijk dat u en ik op het vlak van merkbekendheid nog veel werk voor de boeg hebben, maar ik heb begrepen dat u uw medewerking daaraan wilt verlenen.

Essentieel is dat u zegt: het incident is vrijdag gesloten. Maar dat is niet zo. Het is vandaag in de krant weer opengereten door de voorzitter van dit parlement. De journalist vraagt: “Is ViA, het paradepaardje van Kris Peeters, een sterk merk?” Hij antwoordt: “Mag ik mijn persoonlijke mening geven? Ik ben eens naar een ViA-workshop over mobiliteit geweest. Dat was het niveau laatste secundair, van een storende middelmatigheid. Ik heb dat ook tegen minister-president Kris Peeters gezegd. Een aantal topmensen uit de logistiek, toch een belangrijk onderdeel van Vlaanderen in Actie, waren ook erg kritisch.” De journalist vraagt verder: “U maakt het nog erger. ViA is ook inhoudelijk zwak?” Antwoord van de voorzitter: “Dat komt er bovenop, maar ViA is inderdaad geen sterk merk.” Dan volgen de uitspraken over de Via Dolorosa en dergelijke.

Minister-president, dat toont aan dat uw actie van vrijdag, een goed gesprek van een uurtje, onvoldoende is. De wonde die is geslagen, blijft etteren binnen uw meerderheid. U zult harder moeten snijden dan alleen maar met een goed gesprek. Deze oproep wil ik doen, ook in de actualiteitsmotie die ik aankondig. Een goed gesprek volstaat niet. Als u met geloofwaardigheid naar buiten wilt treden, zult u uw regering moeten herschikken. Het incident met de voorzitter van dit parlement toont aan dat het een etterende wonde is, waar u keer op keer mee zult worden geconfronteerd.

We kunnen natuurlijk ook aan voorzitter Peumans zelf vragen of hij overtuigd is van uw uiteenzetting, of hij nu wel begeesterd is en of hij het nu plots wel een sterk merk vindt.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Ik heb eerst met verstomming gezien hoe de minister-president een probleem uitsluitend binnen de Vlaamse Regering probeert te exporteren naar de oppositie in het parlement, net alsof wij verantwoordelijk zijn voor de problemen die er in zijn regering zijn gerezen. Hij heeft ook een uitdaging uitgesproken door te zeggen dat deze regering de eerste regering is die kwantificeert. Minister-president, in uw vorig leven was u UNIZO-voorzitter. U hebt meegewerkt aan het Pact van Vilvoorde, waar er 21 kwantificeerbare doelstellingen waren en die gelinkt waren aan de uitdagingen van Lissabon.

U bent dus niet de enige. Er is al een project voor u geweest. Dat bewijst ook dat iedereen hier overtuigd is van een langetermijnproject. U hebt verschillende keren gevraagd wie tegen de langetermijnvisie en tegen het langetermijnproject is. Ik denk niet dat u dat aan dit parlement moet vragen. U moet vooral kijken binnen uw eigen regering.

Voorzitter, ik heb tijdens dit debat vastgesteld dat er twee maten en twee gewichten zijn. Ik verwijt u niets, maar ik vind het niet normaal dat iedereen hier telkens onderbroken kan worden in een debat – de fractieleider van de N-VA tot tien keer toe –, en dat de minister-president een toespraak mag houden zonder onderbroken te worden. Ik denk dat u het reglement van dit parlement op dat vlak eens moet herbekijken. Ofwel laten we iedereen uitspreken tot het einde van zijn betoog, ofwel laten we onderbreken toe. Maar niet voor de ene wel en voor de andere niet.

Minister-president Kris Peeters

Ik had begrepen dat de voorzitter zei dat wij niemand onderbroken hebben – of ik toch niet – en dat dezelfde houding van jullie werd gevraagd, wat ik zeer apprecieer.

Mijnheer Tommelein, u kent Kleurrijk Vlaanderen. Waren daar indicatoren aan verbonden? Het Pact van Vilvoorde heb ik zelf mee ondertekend, in een andere hoedanigheid. Dat had een totaal andere ontstaansgeschiedenis. Ik vraag mij af wie daar de monitoring heeft opgevolgd. Het is onze ambitie om die meting elke keer in alle transparantie mee te geven. Dat is, in omvang, nooit gezien in het verleden. Het Pact van Vilvoorde, waarvan ik de ontstaansgeschiedenis zeer goed ken, is van een andere orde.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Het debat is gesloten.

De voorzitter

Actualiteitsmoties

Door de LDD-fractie, door de Vlaams Belangfractie, door de Open Vld-fractie, door de Groen!-fractie en door de meerderheid werden tot besluit van dit actualiteitsdebat actualiteitsmoties aangekondigd. Ze moeten uiterlijk om 17.15 uur zijn ingediend.

Het incident is gesloten.

Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.