U bent hier

De voorzitter

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Voorzitter, minister, op 7 juli 2010 stond u hier ook om te antwoorden op een vraag van de heer Bouckaert over het Parkbos en het wetenschapspark Rijvissche. Een aantal arresten van de Raad van State hadden de situatie wat complex gemaakt.

Er was een arrest van de Raad van State dat het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan over de afbakening van het grootstedelijk gebied vernietigde, althans het deelplan Parkbos. Er was ook een arrest van de Raad van State van 6 mei 2010, dat het beschermingsbesluit van 2005 voor die site veranderde. Het beschermingsbesluit was nog van de hand van uw goede collega Geert Bourgeois.

U was toen nogal zelfzeker en zei dat het eenvoudig op te lossen was. Het zou kunnen worden opgelost door een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) definitief vast te stellen zodat de ontwikkeling zijn gang kon gaan. Ik was daar toen niet zo zeker van. Ik heb toen gezegd dat u het beschermingsbesluit van 2005, gewijzigd door het arrest van 6 mei 2010, niet zomaar naast u kon neerleggen omdat de site van het wetenschapspark Rijvissche door dat besluit beschermd werd. U zei dat het wel kon en u ging verder. Op 9 juli 2010 hebt u het RUP definitief vastgesteld en u dacht dat alles in kannen en kruiken was.

Minister, we zijn nu zes maanden verder. Waar staan we nu? Op 7 februari 2011 heeft de Raad van State uw nieuw RUP geschorst, om een aantal duidelijke redenen. Hij doet het vanwege onzorgvuldigheid en schending van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Minister, wat zijn de concrete gevolgen voor de ontwikkeling van dit gebied?

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Dank u, voorzitter. Tot zover Filip tegen Philippe, gelukkig is er ook nog Boudewijn. Het zijn allemaal koninklijke namen in dit halfrond. Prinselijk en koninklijk. Daar hebben we enorm veel eerbied voor.

Minister, ik wil complementair blijven met de heer Watteeuw. Ik stond hier inderdaad ook op 9 juli. Toen deed u wat laatdunkend en arrogant tegen mij door te zeggen dat ik niet genoeg opzoekingswerk had gedaan. Ik citeer letterlijk wat u toen hebt gezegd: “Eigenlijk heeft dat” – en ‘dat’ is de bescherming van de kastelensite – “geen enkele invloed op het wetenschapspark. Het wetenschapspark is nu uit het beschermd landschap gehaald.”

U zat daar radicaal mis. Als u het schorsingsarrest leest, ziet u dat het bestuur – en dat bent u, want u bent verantwoordelijk voor de ambtenaren – zijn werk niet goed gedaan heeft. Ze zouden beter mijn cursus ruimtelijke ordening lezen, dan zouden ze weten dat als een beschermingsbesluit veranderd wordt, dat gebied niet het statuut ‘onbeschermd’ krijgt, maar dat het aan de overheid is om een nieuwe maatregel vanuit het oogpunt van landschapsbescherming te nemen. U bent er dus verkeerdelijk van uitgegaan dat het gebied onbeschermd was en dat u dat in het GRUP als in de categorie bedrijvigheid mocht klasseren.

Tot zover de juridische kant van het dossier, waar we niet te veel op moeten ingaan.

Minister, ik herhaal mijn vraag van de vorige keer. We zitten hier weer met het gevolg van de regulitis in Vlaanderen, waarbij twee aparte departementen min of meer los van elkaar het grondgebruik in een gebied gaan reguleren. Wat is de toekomst van het wetenschapspark? Gaat u iets doen aan die dubbele of driedubbele regulering van het grondgebruik in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Muyters heeft het woord.

In het parlement behandelen we eigenlijk geen particuliere zaken, dat doen we eerder in de commissie. Ik zal dan ook eerst algemeen reageren op jullie vraag, met name op de vraag van de heer Bouckaert wat we doen aan de regulitis. Als u het over vereenvoudiging hebt, hebt u aan mij en ook de Vlaamse Regering zeker een medestander. En ik denk dat u ook aan het parlement een medestander hebt, want er was de commissie-Sauwens en de commissie-Berx. We hebben dat vertaald in een visietekst, waarvan we een aantal quickwins al aan het uitvoeren zijn. Tegen de zomer willen we een voorstel formuleren waar wetswijzigingen nodig zijn. We zijn daar dus sterk mee bezig en zijn – net als u – voorstander van een vereenvoudiging. Want wat u zegt, is juist: de regulitis uit het verleden maakt dat er vandaag wel een aantal problemen zijn.

Ik zal even concreet op het dossier ingaan. De Raad van State stelt dat de minister van Onroerend Erfgoed nieuwe beslissingen inzake de bescherming van het landschap had moeten nemen. U hebt dat ook naar voren gebracht, mijnheer Bouckaert. Onze juristen en ikzelf zijn er niet van overtuigd dat dat zo is. We gaan de rechtsspraak niet in het parlement voeren. We zitten met een juridische procedure, waarbij we de kans hebben om te reageren op zo’n schorsing van de Raad van State. U bent jurist, denk ik. Ik ben het zeker niet, dus u kunt mij corrigeren wanneer ik fout ben.

Ik denk dat het logisch is dat wij nu de juridische middelen die ons ter beschikking staan, ook gebruiken en dat we dan verder afwachten wat de Raad van State de facto definitief zal uitspreken. Dat is de huidige situatie. We moeten niet in detail op het juridische vlak ingaan. De Raad van State zal een uitspraak doen die de ene of andere richting zal uitgaan.

Mijnheer Watteeuw, u vraagt wat die schorsing – zo heb ik het toch begrepen – in de tenuitvoerlegging van dit wetenschapspark tot gevolg heeft. Wel, dit heeft tot gevolg dat een aantal zaken worden bevroren, dat het nieuw onteigeningsplan dat de stad Gent aan het opstellen was, bevroren wordt. Dat is het negatieve gevolg van de schorsing door de Raad van State. Ik benadruk nog eens dat het geen uitspraak te gronde is. We zullen juridisch uitputten wat we kunnen. We zien de facto dat enkele individuen iets wat door de bevolking en de stad Gent wordt gedragen, kan blokkeren. En dat is zeker niet de beste situatie.

Filip Watteeuw

Minister, u verwijst naar de rechtspraak. Dat is terecht. Hier doen we niet aan rechtspraak. Er is rechtspraak en er is een schorsing. Als er geen enkel probleem zou zijn, zou er ook geen schorsing zijn. En als u het arrest leest, dan staat daar toch dat u en uw administratie een heel essentieel element hebben verwaarloosd.

Minister, ik zou u eigenlijk dankbaar moeten zijn. Voor het wetenschapspark Rijvissche bestaan alternatieven in Gent: intensief ruimtegebruik op een aantal andere wetenschapsparken, het gebied van Flanders Expo. Er zijn alternatieven. Ik zou u dankbaar moeten zijn. Door uw geklungel hebt u ervoor gezorgd dat het Parkbos volledig ontwikkeld kan worden en dat het wetenschapspark Rijvissche er niet op zijn plaats is en er niet zal komen.

Boudewijn Bouckaert

Minister, ik ben het ermee eens dat we niet tot in de details van een dossier moeten gaan. Dat is niet de taak van het parlement. Wat wel de taak is van het parlement, is iets zeggen over het beleid. Uit dat dossier blijkt dat op dat vlak geklungeld wordt. Men zit gevangen tussen dat landschapsbeschermingsbesluit en het GRUP. De besluitvorming in het GRUP was eigenlijk verkeerd. U kunt nu wel zeggen dat het een voorlopige situatie is. Uit ervaring weet ik dat ongeveer 90 procent van de zaken die in administratief kort geding werden geschorst, worden vernietigd in het definitieve arrest. U mag zich dus verwachten aan een vernietiging. De Raad van State zegt het zelf al. Het feit dat de beschermingsstatus niet gerespecteerd werd, is ernstig.

Door het administratief geklungel is er niemand content: niet de bosbewoners, die door de heer Watteeuw worden beschermd, wat zijn goed recht is, en ook niet de universiteit van Gent, die dringend aanstuurt op dat wetenschapspark. De Vlaamse actoren zitten in totale onzekerheid. Dat mag wel eens in het parlement worden aangekaart.

Filip Watteeuw

De uitspraak over de bosbewoners is van de heer Bouckaert. Ze heeft dus geen enkele waarde. (Rumoer)

De voorzitter

De heer van Rouveroij heeft het woord.

Sas van Rouveroij

Minister, in tegenstelling tot de heer Watteeuw en zijn fractie wil Open Vld andermaal haar steun betuigen voor de realisatie van dit technologiepark. Wij steunen de Vlaamse Regering en de stad Gent in de poging om dit technologiepark eindelijk eens gerealiseerd te zien. Het begint er gaandeweg hopeloos uit te zien. Ook wij krijgen de indruk dat die Raad van State wel altijd een stok zal zoeken. Uiteindelijk vindt men er altijd wel één om juridisch te slaan.

Maar, minister, ik sluit me toch aan bij de afwegingen van de heer Bouckaert. We moeten de Raad van State niet al te gemakkelijk die stok in handen geven. Daar begint het wel wat op te lijken. Ik zou u willen vragen dat u al die knappe ambtenaren van de Vlaamse administratie, van de stad Gent en de juristen, die al even knap zullen zijn, samenzet om ervoor te zorgen dat de volgende keer geen stok gevonden kan worden om te slaan.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Minister, het dossier van het wetenschapspark is ondertussen een soap aan het worden. Er is een arrest met een vernietiging, er volgt weer een reparatiebesluit. Uiteraard hebben burgers en belangenverenigingen inspraakrecht. Maar het wetenschapspark is belangrijk voor de universiteit. Er zijn economische belangen mee gemoeid voor de Gentse regio. Zoals de heer van Rouveroij heeft gezegd, moet Vlaanderen kijken om in de toekomst vertragingsmanoeuvres te vermijden en nagaan wat we aan de Vlaamse regelgeving kunnen doen. Dit is voor de universiteit en de Gentse regio een belangrijk project. Elke vertraging kunnen we missen als kiespijn.

Ik ben het eens met de twee laatste sprekers. Ook wij willen dat wetenschapspark zo snel mogelijk realiseren. Daarom ook hebben we juridisch onderzocht hoe we dat het snelst konden doen, met toch een zekere rechtsbasis. Ik ga er nog van uit dat we juridisch sterk genoeg staan ter zake. Daarom zullen we ook reageren op de schorsing van de Raad van State. We hebben met iedereen bekeken wat de mogelijkheden waren. We hebben daar een keuze in gemaakt. Mocht die later verkeerd blijken te zijn, dan moeten we een nieuwe stap zetten. We proberen echter snel te gaan. Ik herinner me dat we in het vorige debat hebben gezegd zo snel mogelijk, ik denk voor Pasen, een oplossing te willen. We hadden een oplossing. Het was geregeld. Het was goedgekeurd door de Vlaamse Regering. We hadden de stap gezet en ja, opnieuw is één persoon naar de Raad van State getrokken, omdat hij opnieuw iets had gevonden. Samen met dit parlement vind ik dat we toe zijn aan een vereenvoudiging van onze wetgeving. Dat zie ik in de commissie-Sauwens en de commissie-Berx.

Filip Watteeuw

Minister, het is het recht van die persoon om naar de Raad van State te gaan. De Raad van State heeft geoordeeld dat er geen rekening is gehouden met een aantal essentiële elementen. Dat betekent dat u niet goed hebt gewerkt. Eigenlijk zou u nu energie moeten besteden aan het zoeken naar alternatieven voor het wetenschapspark Rijvissche. Dat park is daar niet op zijn plaats. Een parkbos met daarin een wetenschapspark is geen bos. Een wetenschapspark op die plaats is geen volwaardig wetenschapspark. Besteed uw energie daaraan: dat zal u veel meer opleveren dan nog proberen voort te doen. Maar mocht u voortdoen, doe dan het liefst voort op dezelfde manier. Dat zorgt er immers voor dat het wetenschapspark daar nooit zal komen. (Applaus bij Groen!)

Boudewijn Bouckaert

Ik wil me tegenover de heer Watteeuw excuseren voor het woord ‘bosbewoners’ Ik wou eigenlijk ‘bosbeschermers’ zeggen.

Minister, ik ben het absoluut niet eens met de heer Watteeuw, die het wetenschapspark elders wil inplanten. Ik ben nog altijd van oordeel dat het wetenschapspark het best daar komt. Dat doet echter nu niet ter zake. Het is aan uw administratie om fatsoenlijk te werken. Als ik het arrest lees, merk ik dat er toch ernstige juridische fouten zijn begaan. Ik vrees dat dit tot een uitstel van het wetenschapspark sine die zal leiden.

Ik herhaal echter mijn opmerking. Vlaanderen moet ermee ophouden met het vanuit verschillende departementen spuien van reguleringen voor eenzelfde stuk grond. Slaan we er het geografisch informatiesysteem op na, dan zien we dat ons grondgebied eigenlijk vanuit verschillende bronnen wordt beladen met reguleringen en plannen. We moeten dringend werken aan een eenheidsprocedure, waarin bijvoorbeeld de dienst bevoegd voor landschapsbescherming geen apart besluit tot bescherming geeft, maar een advies in de regulering die uitgaat van Ruimtelijke Ordening. Zo krijgt de grondgebruiker in Vlaanderen een meer transparant zicht op de reguleringen die gelden.

Minister, geef eens toe dat u juridisch slordig werk hebt geleverd. Het is u vergeven: missen is menselijk.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Ludwig Caluwé, Johan Verstreken, Ward Kennes, Matthias Diependaele, Marc Hendrickx, Yamila Idrissi en Jan Roegiers
967 (2010-2011) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.