U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 23 december 2010, 9.13u

De voorzitter

Besprekingen en stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de besprekingen en de stemmingen over het ontwerp van tweede aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2010 en over de ontwerpen van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement, de Vlaamse Ombudsdienst, het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut Samenleving en Technologie en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie voor het begrotingsjaar 2011.

Mevrouw Heeren, secretaris, heeft het woord.

Veerle Heeren

Het Bureau van het Vlaams Parlement heeft op 13 december het ontwerp van begroting van het Vlaams Parlement maar ook van de vier paraparlementaire instellingen uitgebreid besproken en goedgekeurd. Die documenten liggen vandaag ter goedkeuring voor. De voorliggende begrotingen zijn gebaseerd op de meerjarenbegroting 2011-2014. Dat hebben we met het Uitgebreid Bureau besproken op 29 november van dit jaar.

De vier paraparlementaire instellingen hebben een afzonderlijke begroting, die ook wordt voorgelegd. De dotatie aan die instellingen is opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement.

De uitgavenbegroting 2011 bedraagt 95,6 miljoen euro. Dat wordt gefinancierd met een dotatie van 86,7 miljoen euro en 9,2 miljoen euro andere inkomsten.

Ik geef kort de samenstelling van de uitgavenbegroting weer. Wat de investeringen betreft, gaat het om 3,33 miljoen euro of 3 procent van de uitgavenbegroting. In 2011 zal verder uitvoering worden gegeven aan een aantal belangrijke investeringsplannen die reeds in voorgaande begrotingen werden gebudgetteerd en waarvan het saldo aan middelen eind 2010 zal worden overgedragen naar 2011. Het gaat onder meer over de inrichting van het nieuw serverlokaal op de 0-verdieping, de vernieuwing van het HR-beleid binnen het Algemeen Secretariaat en een aantal informaticatoepassingen waar de parlementsleden de vruchten van zullen kunnen plukken.

Daarnaast wordt in 2011 voor 3,33 miljoen euro nieuwe investeringsmiddelen ingeschreven. Het gaat over investeringen in een nieuwe mailomgeving, het uitrusten van twee commissiezalen met camera’s om de commissievergaderingen live in beeld te brengen via het internet, het aanpassen van het netwerk en de productiesystemen informatica om de veel gevraagde toepassing van het web 2.0 op een veilige manier te gebruiken.

De overgedragen en nieuwe investeringsmiddelen samen maken dat het Vlaams Parlement in 2011 over 5,3 miljoen euro beschikt om te investeren. Dat is een vrij grote smak geld. We hebben beslist om die te investeren in die belangrijke ICT-toepassingen.

Een tweede belangrijke post binnen de uitgavenbegroting zijn de projecten. Het gaat dan over 0,95 miljoen euro of 1 procent van de uitgavenbegroting. De belangrijkste projecten voor 2011 zijn de organisatie van een tentoonstelling over Raoul De Keyser in de Loketten, het voortzetten van de samenwerking met de thematische en regionale omroepen, het vervolg van het project over de operationalisering van de communicatiestrategie van het Vlaams Parlement, de viering van 40 jaar Vlaams Parlement. Ook de interne audit en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk vallen daaronder.

Een derde post binnen de uitgavenbegroting zijn de werkingskosten exclusief de reserves. Het gaat over 30,3 miljoen euro of 31,5 procent van de uitgavenbegroting. De aankoop van voorraadgoederen en diensten en diverse goederen wordt geraamd op 11,77 miljoen euro en omvat voornamelijk de uitvoering van bestaande contracten voor het onderhoud van de gebouwen, het onderhoud en herstelling van de pc-configuraties, de schoonmaak, de nutsvoorzieningen, het parlementair drukwerk enzovoort.

De andere bedrijfskosten bedragen 18,18 miljoen euro. Het gaat voornamelijk over dotaties en werkingstoelagen aan de vier paraparlementaire instellingen, waarvan de begroting 2011 vandaag ook ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het gaat dan over 5,7 miljoen euro. Andere kosten zijn de voorziene dotaties aan de politieke partijen en de werkingstoelage aan de fracties voor 11,32 miljoen euro en de belastingen op beide gebouwen voor een bedrag van 0,78 miljoen euro.

Een vierde post betreft de vergoedingen en salarissen voor een bedrag van 56,85 miljoen euro of 59 procent van de uitgavenbegroting.

De personeelskosten zijn als volgt samengesteld. De vergoeding aan de leden bedraagt 20,67 miljoen euro. De salarissen van het politiek personeel bedragen 17,2 miljoen euro. De salarissen van het personeel van het Algemeen Secretariaat bedragen 18,1 miljoen euro. Er is ook een kleine post voor onvoorziene personeelsuitgaven van 0,8 miljoen euro. De wachtvergoeding voor de Militaire Politie bedraagt 0,06 miljoen euro. Er is een reserve van 4,39 miljoen euro of 4,8 procent van de uitgavenbegroting. Het Vlaams Parlement legt in 2011 voor 4,39 miljoen euro reserves aan voor voornamelijk toekomstige uitgaven. Het betreft onder meer de aanleg van reserves voor de verkiezingen van 2014 zoals is bepaald in de meerjarenbegroting 2011-2014.

Daarnaast is er de onttrekking van 4,2 miljoen euro voor de financiering van voornamelijk de gevolgen van de verkiezingen van 2009, namelijk voor de ontslagvergoedingen van het politiek personeel en de uittredingsvergoedingen voor de leden. Een deel van de ontrokken middelen wordt aangewend voor de financiering van geplande investeringen.

Er is ook een inkomstenzijde. Naast een dotatie van 86,71 miljoen euro voorziet het Vlaams Parlement in 2011 in andere inkomsten voor 9,3 miljoen euro. Het betreft enerzijds, zoals reeds gezegd, de onttrekking van 4,2 miljoen euro reserves en anderzijds een verwacht overschot in 2009 van 2,65 miljoen euro, 2,09 miljoen euro opbrengsten uit terugbetalingen en verkoop – catering, verhuur zalen, terugbetalingen Kamer en Senaat, winkel, Eetcafé enzovoort – en 0,36 miljoen euro financiële opbrengsten.

Op die manier hebt u op een beknopte manier een overzicht van de middelen waarmee we dit parlement en zijn werking runnen. (Applaus)

De voorzitter

Mag ik aannemen dat het ontwerp van tweede aanpassing van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2010 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar 2011 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van werkingsbegroting van de Vlaamse Ombudsdienst voor het begrotingsjaar 2011 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Marijke Dillen

Voorzitter, onze fractie zal zich onthouden over de ontwerpen van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut Samenleving en Technologie en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

De voorzitter

Aangezien het Vlaams Belang zich onthoudt, zijn de ontwerpen van werkingsbegroting van het Kinderrechtencommissariaat, het Instituut Samenleving en Technologie en het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie voor het begrotingsjaar 2011 aangenomen zonder eenparigheid van stemmen.

Huishoudelijk reglement van de Vlaamse Ombudsdienst
Regeling van de werkzaamheden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.