U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie.

De heer Janssens, verslaggever, heeft het woord.

Voorzitter, als provinciegenoot kan ik niet anders dan aan uw verzoeken en wensen tegemoet te komen en hierover een kort verslag uitbrengen.

Op 16 augustus, 3 september en 10 september van dit jaar werden bij u inderdaad vijf verzoekschriften ingediend over de door de Vlaamse Regering doorgevoerde aanpassing van het systeem van de opleidingscheques voor werknemers. De verzoekschriften werden op 14 oktober 2010 besproken in de commissie Economie. Aan de bespreking werden ook zes vragen om uitleg gekoppeld. Die werden aan Vlaams minister van Werk Muyters gesteld door de dames De Knop, Helsen en Pehlivan en de heren Watteeuw, Janssens en Laurys.

Waarover gingen de verzoekschriften? De Vlaamse Regering had, op voorstel van de minister van Werk, beslist om de opleidingscheques voor werknemers vanaf 1 augustus 2010 enkel nog toe te kennen voor arbeidsmarktgerichte opleidingen. Door het nemen van die maatregel kwamen een groot aantal opleidingen niet langer in aanmerking voor het verkrijgen van opleidingscheques. Twee van de vijf verzoekschriften werden ingediend door opleidingsverstrekkers en de andere drie door gebruikers. Bij de bespreking in de commissie was ook de Vlaamse Ombudsman aanwezig die verklaarde dat de ombudsdienst 23 klachten van opleidingsverstrekkers en -gebruikers had ontvangen. Die gingen voornamelijk over de problemen die zijn ontstaan door de snelheid waarmee de maatregel doorgevoerd werd.

De minister heeft geantwoord waarom die maatregel werd doorgevoerd, waarom die ook zo snel werd doorgevoerd en wat hij concreet bedoelde met het arbeidsmarktgericht maken van de opleidingscheques. Ten slotte heeft de commissie dan besloten om een volledig verslag van de bespreking van zowel de verzoekschriften als van de vragen om uitleg door te sturen naar de oorspronkelijke indieners van de verzoekschriften. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoekers hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.