U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 23 december 2010, 9.13u

van Vera Jans, Katrien Schryvers, Cindy Franssen, Lies Jans, Helga Stevens, Mia De Vits en Güler Turan
487 (2009-2010) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

Mevrouw De Wachter, verslaggever, heeft het woord.

Else De Wachter

Voorzitter, collega’s, op 7 december laatstleden besprak de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid het voorstel van resolutie van de dames Vera Jans, Schryvers, Franssen, Lies Jans, Stevens, De Vits en Turan betreffende de organisatie en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. (Opmerkingen)

Ik denk dat de tweede verslaggever, een mannelijke, straks zeker nog het woord zal nemen.

Het voorstel wordt in eerste instantie toegelicht door mevrouw Vera Jans. Ze stelt dat de maatschappelijke kosten van geestelijke gezondheidsproblemen waarmee iedereen geconfronteerd kan worden, hoog oplopen. Een belangrijke overweging bij dit voorstel van resolutie is dat de Vlaamse residentiële capaciteit van de geestelijke gezondheidszorg bijzonder hoog is. Het voorstel vraagt aan de Vlaamse Regering de hulpverleningscapaciteit van de centra voor geestelijke gezondheidszorg uit te breiden, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en ouderen. Het aanbod moet op een evenwichtige manier geografisch gespreid worden en de geestelijke gezondheidszorg moet ook anders georganiseerd worden.

Het voorstel van resolutie stelt niet alleen algemene vragen, het bevat ook een aantal vragen voor specifieke beleidsdomeinen: armoedebestrijding, lokaal sociaal beleid, welzijnszorg, werk, dagstructurering en integratie in de samenleving, onderwijs en huisvesting. Vermaatschappelijking veronderstelt dat aandacht wordt gevraagd van andere beleidsdomeinen. Er moet blijvend ingezet worden op destigmatisering. Afsluitend wordt een aantal vragen gesteld aan de Federale Regering.

De heer Gysbrechts van de Open Vld-fractie is verrast dat dit voorstel van resolutie de bespreking van het beleidsplan van minister Vandeurzen over de geestelijke gezondheidszorg voorafgaat. In elk debat over de vermaatschappelijking van de zorg blijkt dat veel wordt verwacht van alle andere welzijns- en gezondheidsactoren, maar ook van andere beleidsdomeinen. Dit voorstel van resolutie geeft niet duidelijk weer hoe de verwachtingen budgettair vertaald zullen worden.

Het voorstel van resolutie pleit voor outreachend werken in de bijzondere jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. De vraag rijst of dat zal volstaan binnen de bijzondere jeugdzorg. Het voorstel van resolutie wil de opleiding tot kinderpsychiater aantrekkelijker maken. De heer Gysbrechts verwijst naar het comité ter herijking van de nomenclatuur. Een ander belangrijk aspect is de financiering van deze afdelingen in ziekenhuizen. Op het vlak van werk is het OCMW een belangrijke partner. Ten slotte suggereert de heer Gysbrechts een nieuwe doelgroep toe te voegen, namelijk de thuislozen. Hij herhaalt dat hij zich in heel wat punten kan vinden en heeft enkel bezwaren tegen de volgorde waarin een en ander wordt besproken. Dat is de reden waarom zijn fractie zich zal onthouden.

Namens de sp.a-fractie heb ik dit voorstel van resolutie een mooie illustratie van de derde wet van Newton, van actie en reactie tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering, genoemd. Het voorstel van resolutie toont tevens aan dat niemand het belang van de problematiek onderschat. Er is nood aan een omvattende en horizontale aanpak.

Namens de N-VA-fractie somt mevrouw Jans de belangrijkste punten van het voorstel van resolutie op. Ze heeft er geen bezwaar tegen dit voorstel van resolutie voor het beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen te bespreken. Het is essentieel dat het Vlaams Parlement aangeeft wat de belangrijkste aandachtspunten in dit dossier zijn.

Namens de CD&V-fractie stelt mevrouw Schryvers dat het zinvol is dat het Vlaams Parlement aangeeft hoe belangrijke de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg is. Ze wijst er de heer Gysbrechts op dat het voorstel van resolutie al op 19 april 2010 is ingediend en bijgevolg het beleidsplan Geestelijke Gezondheidszorg Vlaanderen voorafgaat. Gezien het belang van de vermaatschappelijking van de zorg is het beleidsplan van de minister een goede zaak. Bovendien schenkt het voorstel bewust aandacht aan alle beleidsdomeinen. De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is niet de enige verantwoordelijke minister. Mevrouw Schryvers verwijst in dit verband naar de aandacht voor de psychiatrische patiënten en naar de dagactiviteitencentra.

Het voorstel van resolutie wordt met zeven stemmen voor en twee onthoudingen aangenomen.

(Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Dillen heeft het woord.

Marijke Dillen

Voorzitter, in de eerste plaats wil ik de verslaggever voor haar verslag danken. Mijn fractie zal dit voorstel van resolutie steunen. Het is belangrijk dat het beleid inzake de geestelijke gezondheidszorg fundamenteel wordt veranderd. Er zijn immers veel uitdagingen op het niveau van de preventie en op het niveau van de curatie.

Een van de overwegingen betreft het belang van de verschuiving binnen de geestelijke gezondheidszorg van intramurale zorg naar zorg aan huis en naar begeleiding op de samenleving. Die verschuiving zal zich situeren op verschillende gebieden, zoals de omgang met de fysieke en de psychische gezondheid, woningen, dagbesteding en werk. We kunnen ons volledig in al die overwegingen vinden. Deze zeer mooie en idealistische uitgangspunten hebben de bedoeling de geestelijke gezondheidszorg volledig te reorganiseren en te heroriënteren.

Ik moet echter ook een bekommernis formuleren. Dit voorstel van resolutie is zeer ambitieus. Volgens mij is het zeer lang geleden dat het Vlaams Parlement een zo uitgebreid voorstel van resolutie heeft behandeld. De Vlaamse Regering krijgt maar liefst 62 fundamentele opdrachten. Die opdrachten situeren zich op diverse gebieden, zoals welzijn, armoedebestrijding, werk, onderwijs, lokaal sociaal beleid, huisvesting en media. Daarnaast zijn er opdrachten met betrekking tot het overleg met de Federale Regering. Ik hoop dat dit voorstel van resolutie niet te overladen is. Een voorstel van resolutie mag ambitieus zijn. Het moet echter ook haalbaar zijn. Ik hoop dat het haalbaar is en ik wens de indieners succes met de realisatie van deze mooie doelstellingen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Gysbrechts heeft het woord.

Peter Gysbrechts

Voorzitter, in de eerste plaats dank ik mijn collega-verslaggever die hier net verslag heeft uitgebracht. Als man in dit debat en op verzoek van de heer Van Dijck wil ik nog iets aan deze bespreking toevoegen.

Aangezien onze specifieke opmerkingen daarnet zijn voorgelezen en ook in het volledig verslag zijn terug te vinden, beperk ik me tot onze meest essentiële opmerking. Het voorstel van resolutie vraagt de Vlaamse Regering werk te maken van de vermaatschappelijking van de zorg. Inmiddels heeft minister Vandeurzen dit echter al gedaan. Hij heeft de pers zijn visie hierop ter zake meegedeeld. Aangezien de wens van de indieners al is voldaan, lijkt de meerwaarde van het voorstel van resolutie voor het beleid ons veeleer beperkt.

Tijdens de commissiebespreking heb ik gesteld dat ik me in veel inhoudelijke punten in het voorstel van resolutie kan vinden. Die punten zijn ook in de beleidsvisie van de minister terug te vinden. Ik vind echter dat we beter wat tijd hadden genomen om een toelichting bij de visietekst van de minister te krijgen en om zijn visie te bespreken.

De voorzitter

Mevrouw Jans heeft het woord.

Lies Jans

Voorzitter, ik wil even reageren op de kritiek van de heer Gysbrechts betreffende de timing van dit voorstel van resolutie. Ik vind het spijtig dat de Open Vld zich bij de stemming over het voorstel van resolutie zal onthouden. Met betrekking tot deze belangrijke materie lijkt het me immers belangrijk over de grenzen van de oppositie en de meerderheid heen tot een gezamenlijk, door alle partijen gesteund voorstel van resolutie te komen.

Ik dank mevrouw Dillen voor de steun.

Met dit voorstel van resolutie willen we het thema vooraan op de agenda zetten. De heer Gysbrechts zegt zich te zullen onthouden omdat het voorstel van resolutie pas na de beleidsvisie van de minister is ingediend. Wij zijn met dit voorstel van resolutie echter al van maart 2010 bezig. Er is een heel proces doorlopen om dit voorstel van resolutie op te stellen. Ik zie niet in waarom we vanuit het parlement geen duidelijke signalen aan de minister kunnen geven. De minister kan wel een beleidsplan opstellen, maar wij als parlement hebben de taak om onze eigen accenten en knelpunten aan te geven. Dit voorstel van resolutie is bovendien niet alleen tot minister van Welzijn Vandeurzen gericht, maar tot alle andere ministers en beleidsdomeinen die bij de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg betrokken zijn.

Ik hoop dat Open Vld nog even nadenkt en dit voorstel van resolutie toch steunt. Dat zou een krachtiger signaal vormen.

Peter Gysbrechts

We zullen erover nadenken. Ik heb duidelijk in de commissie gezegd dat wij het met heel veel punten eens zijn, maar dat wij de timing betreuren. Men zegt al maanden bezig te zijn met het opstellen van het voorstel van resolutie. We waren daar echter niet bij betrokken, maar dat is de oorzaak niet. De voornaamste reden voor onze onthouding is de timing.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.