U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking (Voortzetting)

Dames en heren, aan de orde is de voortzetting van de algemene bespreking van het voorstel van decreet. De heer Sintobin is immers aangekomen. Mijnheer Sintobin, we hebben speciaal op u gewacht. Dat is vriendelijk, niet?

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, geachte leden, sta me toe het probleem kort te schetsen. Ik weet dat vele leden, zowel van de meerderheid als van de oppositie, de voorbije maanden over dat probleem zijn aangesproken door logiesaanbieders. Mensen die een toeristisch logies ter beschikking stellen en een toeristische vergunning willen van Toerisme Vlaanderen, moeten, zoals we weten, over een reeks documenten beschikken. Het gaat over documenten met betrekking tot de brandveiligheid, het comfort, de hygiëne enzovoort. Ze moeten ook beschikken over een document waaruit blijkt dat het logies stedenbouwkundig in orde is. Deze koppeling tussen ruimtelijke ordening en toerisme is in wezen een goede zaak. Eigenlijk is ze verstandig. In de praktijk – en zo gaat het wel vaker – lukt dat echter niet. Dossiers lopen vast. Ik overdrijf niet als ik zeg dat vandaag duizenden dossiers geblokkeerd zijn. Toeristische logiezen die al jaren worden uitgebaat zonder problemen, blijken nu opeens niet aan de nodige stedenbouwkundige documenten te kunnen geraken. Ofwel kunnen ze die gewoon niet krijgen, ofwel kunnen ze die in het beste geval pas krijgen na een slopende administratieve rompslomp, waarbij ze bijvoorbeeld een stedenbouwkundige vergunning moeten vragen voor een functiewijziging. Die kunnen ze eventueel wel krijgen, maar dan in een afwijkingsprocedure, dus na een openbaar onderzoek enzovoort.

Ik geef drie concrete voorbeelden om dit wat helderder te maken. Iemand verhuurt kamers bij zijn woning, een woning die ligt in een zone die in een bijzonder plan van aanleg als ‘zone voor eengezinswoningen, met nevenbestemming vrije beroepen’ wordt omschreven. Welnu, die persoon zal van de gemeente geen stedenbouwkundig conformiteitsattest krijgen. In het beste geval kan hij het attest krijgen na het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning voor een functiewijziging via een afwijkingsprocedure enzovoort.

Een ander voorbeeld is dat van een appartementsgebouw aan de kust. Laat ik dat voorbeeld maar nemen: ik ken het daar het best. Het appartementsgebouw ligt in een woonzone, maar wordt verhuurd als vakantiewoning. De gemeente geeft daarvoor geen stedenbouwkundig conformiteitsattest. Nog een voorbeeld is dat van een huis dat zonevreemd in landbouwgebied ligt. Er woont niemand, maar het wordt een aantal maanden als vakantiehuis verhuurd. Een stedenbouwkundig conformiteitsattest krijgen, is in dit geval helemaal onmogelijk.

We hebben gezocht naar een oplossing, ofwel via de ruimtelijke ordening, ofwel via de toeristische regelgeving. Uiteindelijk bestaat de oplossing in een aanpassing van het Logiesdecreet. We hebben overlegd met de bevoegde ministers, met de sector – het adviescomité van het toeristische logies, de Confederatie van Immobiliënberoepen (CIB.) – en met de bevoegde administraties. Het resultaat leggen we u vandaag voor.

Concreet stellen we een soort overgangsmaatregel voor, waarbij we gedurende een zekere periode geen stedenbouwkundig conformiteitsattest vragen, en daarna wel. We stellen voor dat Toerisme Vlaanderen voor kleinschalige logies – tot maximaal 8 kamers en 32 gasten – geen stedenbouwkundige documenten vraagt in dossiers die worden ingediend voor eind 2012. Dat is de verste deadline die ook nu in het Logiesdecreet is opgenomen. Op die manier kunnen bestaande logies en initiatieven die vandaag in voorbereiding zijn, een toeristische vergunning krijgen en verder werken. Grotere uitbatingen die slecht gezoneerd zijn en vandaag dus geen stedenbouwkundig conformiteitsattest kunnen krijgen, maar waarvoor een planologisch initiatief loopt met als doel de bestemmingsvoorschriften te wijzigen waardoor die uitbatingen wel stedenbouwkundig in orde kunnen zijn, krijgen de kans om voor eind 2012 een stedenbouwkundig document te krijgen.

Maar we willen natuurlijk de ruimtelijke regelgeving niet loslaten. Zeer belangrijk is dat Ruimtelijke Ordening (RO) steeds alle mogelijkheden behoudt om te handhaven. Als bepaalde initiatieven stedenbouwkundig echt niet door de beugel kunnen, dan kan RO daar optreden, ook al is er een toeristische vergunning. Dat was in het verleden zo, en dat is zo in de toekomst. Dat schrijven we uitdrukkelijk in in het voorliggende voorstel van decreet. Meer zelfs: de vergunningverlenende of handhavende instanties op het gebied van de ruimtelijke ordening kunnen aan Toerisme Vlaanderen vragen aan een bepaald initiatief, aan een bepaalde logiesverstrekker geen toeristische vergunning toe te kennen, of de vergunning in te trekken.

Nogmaals, het is absoluut nodig en hoogdringend dat wij de mensen die toeristische logies aanbieden, zekerheid geven, en een betekenisvolle administratieve vereenvoudiging doorvoeren. De eerste deadline verstrijkt volgende week al. Op 31 december 2010 moeten de kleine logiesverstrekkers met logies tot twee kamers en acht gasten en de vakantiewoningen zich aanmelden. We zouden dit dus het best vandaag behandelen en goedkeuren, zodat er geen hiaat is.

Collega’s, het is een betekenisvolle vereenvoudiging voor de logiesuitbaters, voor de lokale besturen, en voor de Vlaamse administratie, met name het agentschap Toerisme Vlaanderen. Daarom durf ik u vragen dit voorstel bij hoogdringendheid goed te keuren. Ik vind het ook jammer dat we niet wat meer tijd hebben om het de normale procedure te laten doorlopen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Waarschijnlijk is de behandeling hier vandaag de meest elegante manier. (Applaus)

De voorzitter

De heer Sintobin heeft het woord.

Voorzitter, ik was eerst niet van plan het woord te nemen. (Gelach)

Ik weet niet waar ik de eer aan verdiend heb dat de vergadering werd geschorst. De heer Strackx zit al vijftien jaar in het parlement. Blijkbaar hebben ze dat voor hem nog nooit gedaan. Ik excuseer me voor het feit dat ik te laat ben. Ik heb net drie uur stress in de auto achter de rug.

Ik dank de heer Vandaele, niet alleen omdat ik vandaag de toelichting krijg, maar ook voor de collegialiteit. Hij heeft me al op maandag opgebeld om te zeggen dat het voorstel op komst was. (Opmerkingen van de heer Wilfried Vandaele)

We staan achter het voorstel. De heer Vandaele heeft het probleem perfect geschetst: de ontbrekende rechtszekerheid voor heel wat – enkele duizenden – toeristische logies, de administratieve overlast om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. Er was blijkbaar heel wat zoekwerk nodig om een methode te vinden om rechtszekerheid te bieden voor de toeristische logies. Hij doet het via een aanpassing van het Logiesdecreet, wat ik een goede oplossing vindt.

Uit de uiteenzetting heb ik ook begrepen dat het gaat om een overgangsmaatregel. Wat ook belangrijk is in het voorstel, is dat er nog ruimte blijft voor handhaving. Het kan inderdaad niet de bedoeling zijn dat alle regels met de voeten worden getreden.

Voorzitter, gegeven het feit dat men met dit voorstel van decreet rechtszekerheid biedt aan heel wat uitbaters van toeristische logies en dus hun economisch belang dient, en gelet op de administratieve vereenvoudiging, zal mijn fractie dit voorstel van decreet unaniem en zelfs enthousiast steunen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De heer Dirk Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Mijnheer Vandaele, ik ga hier op in, maar niet vanuit een antihouding. Ik heb u daarnet verteld dat ik begrip heb voor de problematiek. Maar anderzijds ben ik er niet zo zeker van dat het gekozen middel het juiste is. Door deze procedure te volgen, door die periode van twee jaar in te lassen, creëren we toch een ongelijkheid. We volgen een andere procedure voor die periode, die toch wel verschilt van de periode na 2012. Dat lijkt mij toch een schending van het gelijkheidsbeginsel.

Ik zie nog een tweede probleem. Wij hebben het hier soms over eenheid van vergunning en versnelling van procedures. Hier gaan wij eigenlijk twee decreten tegen elkaar opzetten. We regelen iets in het Toerismedecreet, zoals het hier voorligt, en dat is mogelijk in tegenstrijd met het decreet Ruimtelijke Ordening. Meer zelfs, er kan mogelijk vanuit Ruimtelijke Ordening tegen dit decreet worden opgetreden. Wij moeten erover nadenken. Volgen we hier wel het goede spoor om het probleem op te lossen?

De voorzitter

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Voorzitter, wij hebben natuurlijk altijd gemengde gevoelens bij dergelijke hoogdringende decreten. Maar ik leid uit de inleiding van de heer Vandaele af dat de oorspronkelijke beleidsopties inhoudelijk niet worden verlaten. Ik leid er ook uit af dat het vooral de bedoeling is om een tijdelijke overgangsperiode te verlengen en om op die manier – en dat kan misschien wat contradictorisch klinken – administratieve vereenvoudiging en rechtszekerheid met elkaar af te wegen. In die zin vindt het voorstel, zoals het door de meerderheid is ingediend, genade in onze ogen.

De voorzitter

De heer Crombez heeft het woord.

John Crombez

Voorzitter, het voorbeeld van de kust dat de heer Vandaele heeft gegeven, is mij ook bijzonder dierbaar. Hier wordt vooral een situatie opgelost die voor niemand leefbaar of gunstig is. Dit gebeurt met aandacht voor de gevoeligheden waarop hier wordt gewezen. Dat is dus terecht. Zeker ook door de keuze van het bereik. Het wordt duidelijk gemaakt dat aan de terreingerelateerde toeristische logies niet wordt geraakt.

In lijn met wat de heer Dirk Peeters zegt, merk ik op dat het misschien nuttig is dat deze manier van denken om dit soort van bijna-onmogelijkheden op te lossen, zou worden overgenomen in de oefeningen die we doen met betrekking tot de interne staatshervorming of met betrekking tot het decreet Planlastvermindering, waar het gaat over eenheid van advies en eenvoudigere procedures. Dit is volgens mij wel het goede middel omdat het langs alle kanten is afgewogen. Er wordt een juist evenwicht gevonden tussen de verschillende administratieve procedures. Dit is hier duidelijk gelukt.

Ik dank de collega’s voor de bereidwilligheid, gezien de timing en het feit dat er voor de tweekamer- en vakantiewoningen nog een week te gaan is.

Voorzitter, zelfs in Limburg zijn er logiesuitbaters die hetzelfde probleem kennen. Zelfs in Dessel. We zullen dat allemaal in één keer oplossen.

Ik ben blij dat er zoveel collega’s het voorstel steunen, ook vanuit de oppositie.

Mijnheer Peeters, ik deel uw bezorgdheid. Dat is zeker iets wat in de voorbereiding aan bod is gekomen. Ik meen dat het destijds zelfs nog door de heer Van Mechelen werd ingebracht. De koppeling tussen ruimtelijke ordening en toerisme is natuurlijk schitterend. Als je het zo kunt uitwerken, is dat prima. Maar we merken dat het in de praktijk niet lukt door de feiten die nu eenmaal zijn gegroeid zoals ze gegroeid zijn. In het Engels zegt men: ‘A fact is more sacred than a Lord Mayor.’ We merken dat ook hier.

Het is zeker een aandachtspunt dat we bij de uitvoering van deze wijziging in de gaten zullen houden. Het gaat in de eerste plaats in het Logiesdecreet over het toeristisch comfort, namelijk de mensen garanties bieden dat een bepaald logies comfortabel is, dat het aan de nodige brandveiligheidsnormen voldoet enzovoort. Die zaken kan Toerisme Vlaanderen perfect opvolgen en controleren, maar van het stedenbouwkundige deel zegt het dat het dat niet kan en niet wilt. Het is toch het beste dat we het nu weer uit elkaar halen, in elk geval wat het decreet betreft. Ook aan het gelijkheidsbeginsel is gedacht. We gaan ervan uit dat dat geen probleem zal zijn in de praktijk.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2010-11, nr. 857/1)

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Regeling van de werkzaamheden
van Vera Jans, Katrien Schryvers, Cindy Franssen, Lies Jans, Helga Stevens, Mia De Vits en Güler Turan, verslag door Else De Wachter en Peter Gysbrechts
487 (2009-2010) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.